1808 ViitnsE. 28 Mei 18ÏÖ. TWEEDE GROOTE VOLKSMEETIXG i de STAD VEURNE. In Rusland is T van moorden op branden ge komen. Gausche dorpen en steden worden daar in brand gestoken door de Nihilisten. Be lu’ci.ilen zijn in volle 'verwarring in deil Duilsch :n Ryksdag. Prins von Rismarck heelt zijne ln,irekkingen geln'<ik<,n met'deze partij, en den voorzitter l>,H’.heiibe*:k -gedwongen zijn ■ontslag te geven, -omdat hij het vertrouwen der meerderheid van de kamer niet Inter bezat. De ■ondervoorzitter, insgelijks een liber.lal, heelt ook zijn ontslag ingediend. Een lid dor recht er zij Ie, is president.gekozen, en men verrekt rt dat een katholiek zal ondervoetzitlcr worden; 'tgenc zou beduiden dal de vervolging logen de katlro- lii ken zal ophoudt;!). En 'r is vp dezen oogen- blik dat de tranemayons in Belgie die vervolging willen begtnuen. Zij ook zullen het welhaast beklage^.. In Engeland, builen de oorlog in Afi ika,'be staal de hootdzaak thans in de bekeuring van talrijke hooggeplaatste en aanzieuhebbende per- soonen tot den katholieken godsdienst. Niet lang zal het meer duren ot Engeland zal weer zijn hetgeen hel cens was een oprecht katho liek land. In Zuid-Amerika zijn de twee republieken van Chili en Bolivie van wederkanten bezig mei groote voorbereidsels te maken voor den oor log. God weel hoeveel bloed daar zal stroouieu! In de Zaal van St. Jozefs Genootschap, op TEuandaa 3 «J uni 1 S3 tl», 3 ure na middag. Voorwerp DE niegwe Schoolwet. IngtóühréVöre sprekers MM. Adolf Verriest, advokaat, te Körtl'ijk, Beyaert-Storie, te Brugge. Icderö vrijlmidsminiieiidé burger Wordt tot deze vergatlelitig aanzocht en toegelaten. Politiek ovcrxlclit» liet volk van Zwitserland is geri'didplcegd gewerden over hel heriiivoi-reii dm- doodstraf; met 200,000 stemmen tegen 180,000 is er be sloten dal het volk moede is van de moorde- iiaars goed eten en drinken en slapinge te be zorgen in de gevangenis, en dal dezen die een andermans leven niet eerbiedigen mogen den ■kop fdgeslagen worden. Men'is daar ook de communards en andere revolulionnairen zoo wal aan ’l kortvleugelen. Zwitseiland was voor die beuren eet) luilek kerland gewötden’, maar de mogendheden zijn ■er lusscheti gekomen en hebben aan de Zwit sers doen -versiaaiodal hel tijd wierd die schob bejakken in te toomoa of over de grenzen te zetten. l’it Weenen word gem-ldt dat de liberale partij in Oostenrijk uitee igestoveii is en de afzonderlijke groepen elk uider venen woeden den strijd aandoeti. De leden is, dat de liberalen in Oostenrijk geen band hebben, die hen ouderling vereenigd houdt, zooals de Belgische. Hier strijden zij ge- zamentlijk tegen dun godsdienst. Weinigen tijd geleden zegde nog de heer Laurent: Om scheu- ringen lusscheti de liberalen te vermijden, moet men hun maar doen zien dat zij tegen d denzellden vijand te worstelen hebben, ’t Is de haal tegen de katholieke religie, die alleen de liberalen kan samenbouden; buiten dien haal hebben zij geen reden van béslaan meer. Hetgeen in andere woorden wil zeggen, dat als de liberalen legen den godsdienst mul kun nen vochten er hun niets anders overblijll dan elkander onderling te verscheuren. De lieer Laurent heelt gelijk zoo gaat het in Oostenrijk. In Frankrijk schrijven eu spreken de wel denkende liberalen nog altijd hevig tegen de voorstellen van den minister Ferry, omdat hij de vrijheid van hel onderwijs wil krenken, ten nadcelc der katholieken. Zij verdedigen de vrijheid zelfs ten voordeele hunner tegenstre vers; en bier in Belgie du liberalen laten zich medeslepen door de geuzen om die vrijheid te kortvlerken, ’t Zijn valsche liberalen cn ware lafaards. T II Daar loopen in Veurne allerhande geruchten, waaruit men besluiten imtg dal onze liberaaltjes overeenkomen gelijk trommelstokken. Men spreekt van grove woorden, van deinissien in de liberale associatie, en andere dingen te lang en tedelicaat om te melden. Hel Adverten- tie-bladjct monitcur van geheel dal verwerreld boeltje en aarlsvriend van bet light in alles eu voor allen, zou daar eens zijn oordjekeersken moeten bij zetten, al en ware maar om zijne vrienden gerust te stellen over den toestand der grrrrrrrrri-rrrroo'te liberale associatie. u Nu ’t dn is geen wonder van spijtig te zijn, n zei er gister nog een die’t wel wilde weten, «wij waren ellen zoowei overeengekomen, om alles wat wij maar geven koiidért, te geven aan ie- mand die niets was 4-* en bij geVolg in nie- mands weg gelaopert had wij naamden heul voorzitter van Cecilia, kommandant der pom-' piers, burgemeester van Veurne, en wat weet ik nogal! En Ziet, nauwelijks heeft hij T hoofd boven het vvateï', ot hij ktat óns schie- ten!.... En sedet dién.s'taa'n die vérvvenschti; T H op ons stadhuis te grijnzen als een gedu- rig zinnebeeld van de eendracht®! de gri'tw Dit blad vei'M'hijnt den Woensdag, oiimidddlijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 i'r. sjaars; met de post 6 i'r. Annoiii-'-ii 2l> cru timen per regel'. P.eehteilijke eerherstellingen 1 i'r. Een nimnfier 15 cent. -- Afzonderlijke nummejs voor artikels, en>. 20 fr. liét 100. Men schrijft in bij BÖNtlÓMME-RYCKASEYS, drükker-uitgever, Zwarte Noiniciistraat, 4, te Veurne. Wij zijn waarlijk blijde de twééde meeting té mogen aankondigen die te Veurne op tweeden Sinksendag zal gehouden worden; om nog eci.s te protesteeren tegen de goddelooze en lyran- liiscbe schoolwel die de vrijmetselaars in België willen invoeren. Immers, de helsche plannen; de laffe ontwerpen der geuzen legen onze duur baarste viijheden kunnen niet te wel gekend Z.ijtijgeene middelen mogen verwaarloosd, geene pogingen mogen gespaard zijn, en dit verstaat men overal, als ’l er op uit komt van het volk te ondet'Hchten en te waarschuwen in de be langrijke zaak van hel onderwijs. Is waar, de katholieke dagbladen, de menig vuldige boekwerkskens en geschriften, de me.rk- weeTdige discussie in de wetgevende Kamers, ■die sedert drie vier weken duurt, en waaraan -zooveel katholieke volksvertegenwoordigers deel genomen heLben, waarin zij zoo meesterlijk ge-* sproken en onze schijnheilige framanponsba- zen ontmaskerd hebben, dit alles is bekwaam, gewis, om den minstverstandigen maar recht schapener! burger te doen verstaan waar men naar toe wil, en welke de gevaren zijn die de jeugd, en bij 'gevolg de toekomst van Belgie, bedreigen. Noglans, iedereen kan door zich* zelven niet naspeuren wat er in de politieke wereld ommegaat, hoe gewichtig de zaken zijn die onze staatsmannen nu verhandelen on hoe beweenlijk, hoe verderfelijk het zijn zou voor den vrede en het welvaren van ons vaderland, moesten de plannen der logien ten uitvoer ge bracht worden; neen, aan velen laten de dage* lijksche bezigheden niet toe, cn wel bijzonder lijk aan de wef kmctlsChcn, van door hun eigen te bespieden en te begrijpen wat er tégenwoor- woordig in Belgie ommegaat, en van wat droe* vige gebeurtenissen' wij misschien in 't korte zullen getuigen zijn. Daarom hebben de leden van den .katholieken kring onzer stad bet als eene plicht aanzien, van aan hunne vrienden van Veurne en Vellrnam- bacht eend nieuwe gelegenheid te verschaffen van nog nadere kennis te tnakeri tnet bet ver derfelijk wetsontwerp teueli hut 'geestelijk onderwijs; of liever, zij hebben gemeend, door het inrichten van eene nieuwe meeting, aan de begeerte te volkomen van eene waar katho lieke vrijheid* en vaderlaiidmiuiiènde bevolking die,., overal waar de gelegenheid zich opdoet; mauhafiiglijk bewijzen durft wat zij wil en wat zij versloot, wat zij goedkeurt en wat zij afkeurt. Welnu, inwooners van Veurne, etï Veuru-ain* bacht, afstammelingen' van die fiere en dap pere christenen die over drie honderd jaren aan dezelfde vijanden van onzen Godsdienst, aan hetzelfde geuzengebroed, dat nu wederom het hoofd recht, met zooveel kloekmoedigheid wederstand boden eu hunne kostelijkste en eeuwigdurende vrijheden verdedigden, aan u worden hedendaags de volgende gewichtige en en belangvolle vraagpunten*voorcngcsleld Gij, vaders en inoedörs W ill gij dat men den godsdienstleer uil bet ouderwijs bainie? Begeert gij dat men bet geloof uildeove in bei ten uwer kinderen? Zoudt gij geerh zien dat uwe kinders op- grocieti in godloosheid cn geuzen worden, die in uwen ouden dag uwe schande cn Uw verdriet zouden zijn? En gijalien, vrije burgers Wilt is uw gedacht nopens eene wet die de gemeenten van hare kostelijkste vrijheden be rooft? die ons bedreigt \iiu onze gemeentekas lot den grond toe te ledigen, om overal geuze- schotén te bouwen, tiaar zelfs waar men ze\er zou zijn dal niemand er zijn kind zou willen naar toe zenden? die van onze BurgMEEAn-ns burgsLAvf.xzml maken van manileh die als dwin gelanden aatigesield zijn en die zelve blindelijk en sla vel ijk gehoorzamen moeten aan gezworene vijanden van ons vrije en katholieke Vlaan deren? Zietdaar, vrienden, de vraagstukken die ten onzen tijde moeten worden opgelost, zietdaar waarovér ei- u maandag toekomende zal gehan deld worden door mannen die wijs ervaren zijn, die de tijdsomstandigheden irl alle hunne ver schrikkende wézentlijkheid doorzien eu ver staan, eil die Belgie, en vooral ons schooue Vlaanderen, hun geboorteland, toegenegen zijn en het geluk en welvaren zijner inwooners be- hertigen. Mijnheer DeyaeH is een jonge heef van Brugge, vol iever voor de goede zaak-, welken de tegenwoordige gevaren die ons bedreigen, lot zoo eeneii uittliuuieudeii spreker herschapen hebben, dat zijn woord in het arrondissement van Brugge, waar bij reeds meer dan 25 meet ie* gen gehoutleli heeft, overal met de warmste toejuichingen vereerd geweest is. Mijnheer Verriest is een der bekwaamste ad* vokatén bij den tribunaal van Kortrijk, waar hij ook in den gemeenteraad zetelt. Ervaren en diepgrondige redenaar, beletten zijne menig vuldige bezigheden hem niet van zijn woord en talent te leenen aan allen die hetzelve tot de verdediging van onze godsdienstige en burger lijke vrijheden afvragen. T Was hij die liet woord voerde in de meeting van Pervyse, waal'Vier tot vijf honderd menséhén tegenwooi- pig waren; was hij die oVcr drie weken te Dixmude sprak voor een getal aanhoorders welk men op 1500 schat. Bijgevolg alles moet u opwékken om de.mee ting van maandag aanslaande bij te wonen 1 de belangrijke stof' die zal verhandeld worden zoowel als de voortreffelijke sprekers die wij bet genoegen zullen hebben van te aanhooren. Niemand verzuimc dus van zulke schooné gele genheid te bate te nemen; dut allen die eeuigs- zins liunnegodsdienslige en burgerlijke belangen ter bene nemen in de meeting tegenwoordig zijn, Tot Maandag. r,!iV. .'AJCTMT.*' ,- n<T*tMM^TrwfT*i~***,,,*-i^i^i^<-*T*ir1111"‘Mniwtii >i|r** 4 I »iM:F’--MMirwwtrir-w»r....w-tf—r». ini»iu" K

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1