Il Jimi 1879. 1808 bit blad verschijnt den Woensdag, unmidih-lijk o Yeirne, na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 I'r. ’sjaars; met de post 6 fr. Annohcen 20 ccntimen per regel. Ileclitei lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer IS cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. .Men sehrijlt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drnkker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. garissen en schoolopzieners, Van Ilumbeeck zeg ik, is liet die alleen beslissen zal hoeveel scholen er zullen gebouwd zijn in iedere ge meente; hoeveel meesters en meesteressen er zullen genoemd zijn; hoe groot hunne jaarwedde gaat zijn. Maar, hoor ik iemand zeggen, de burgemeester en de gemeenteraad hebben zij dan niets meer te zeggen? Ja, een artikel bevat hunne rechten en luidt als volgt het gemeente bestuur zal alles, wat M. Van Ilumbeeck, die de noodwendigheden onzer gemeenten niet kent, of die zal bericht zijn door geuzen lijk hij, goed vindt en beslist, moeten betalen schoolgebou wen, meesters en meesteressen enz. en dal zelfs waar dit geenszins noodzakelijk is. Daarbij nieuwe voorzorg, omdat minister Van Ilum beeck voorziet dat velen hunne kinderen naar zijne geuzescholen niet gaan zenden, er wordt een gebod gegeven aan de leden van het bureel van weldadigheid van de armen te dwingen van hunne kinders naar de staatsscholen te zenden, zoo niet van ze brood te weigeren, en nog eens omdat dit tyrannisch en onmenschelijk gebod zou ten uitvoer gebracht worden, de school- komiteiten die natuurlijk zullen zamengesteld zijn uil de troffel ij kste en bekwaamste geuzekop- pen van iedere streke, zijn belast van te zien dat alles ga naar den wensch van den framafon- baas M. Van ilumbeeck. Maar, zal iemand zeggen, dat is dwingelandij, de Belgen en vooral de Vlamingen zullen dat niet verdragen, ot ten minste zij zullen zorgen dat die geuzen, die zulke wet hebben helpen stemmen, zoohaast mogelijk door katholieken en door ware vrijheidminnaars vervangen zijn. Jamaar, luistert eens hoe dat die slimme vogels dat aan boord leggen en welke laffe en schijn heilige middels zij gebruiken om meester te blijven. Vogens de wet, moet’ iedere burger, onder andere belastingen, iets betalen voor persoo- neel’t is te zeggen voor deuren en vensters, voor huishuur en meubels. Door deze belasting waren er menige persoonen die den kiescijns bereikten en stemmer wierden voorde Kamers. Wat hebben de geuzen gedaan? ziende dat vele pastoors alzoo hpn stemrecht hadden, hebben zij cenc wel doen stemmen, door de welke al dezen die, ten gevolge van hunne bediening, een huis van den Staat ot van de Gemeente be- woonen, ontslagen zijn van hun persooneel; en wat zeggen de schijnheiligen? Gij ziet wel dat wij de pastoors geern zien, wij slaan hunne lasten af, en inwendig zeggen zij Dezen ten minste zullen tegen ons niet meer stemmen. Een andere wel legde eene belasting van 20 guldens op pracht- of praalpeerden, enoene be lasting van 15 fr. op de peerden van twee dien sten. Door deze laatste schikking waren vele landbouwers kiezers, en daar zij meestendeels katholieken zijn, die belasting wierd afgeschaft en nog eens een groot getal treffelijke en be kwame mannen wierden van de stembus ver wijderd. Tot het zelfde einde strekt ook het wetsont werp die thans in de Kamer is neergelegd en waardoor de belasting op de haardsteden wordt afgeschaft. Nog ’non keer eenige duizéndc kie zers van ten lande zullen van de kiezerslijst ge- schrabt zijn. Ziet daar, zegde de spreker, hoe eerlijk de liberalen te werke gaan! ziet daar wat ons moet de oogen openen over hunne strekkingen, en wat ons moet doen verstaan, wat wij van die mannen te verwachten hebben. Ik herhaal het dus, de strijd zal algemeen worden; gij zelve zult er getuige van zijn; ja, gij zult er zelve deel aan nemen, en als getrouwe kinderen der II. Kerk, als afstammelingen van die dappere Bel gen, van die manhaftige Vlamingen die hunne altaren ten prijze van hun bloed verdedigden en die hun vrij vochten, zult gij strijden met alles water treffelijk en achtbaar is in ons vaderland, voor godsdienst en voor vaderland. Een donderend handgeklap en de warmste toejuichingen'groeten den welsprekanden rede naar, en even als na de redevoering van M. Beyaert, weergalmde welhaast hel deftig- en welgekend I>e Meeting van 3 Juni. Vervoiu. - Wonderschoon, zegden wij, was de redevoe ring van M. Beyaert; en waarlijk was het niet dat M. Verriest en zijn talent óveral en in T bij zonder in Veurnambacht zeer wel gekend zijn, men zou kunnen vreezen hebben dat het belang en de geestdrift, waarmede de eerste redenaar Het l'ortugeesch ministerie is gevallen, en met hem de liberale partij. De progressisten meestal joden hebben de bovenhand behaald ■en zullen al spoedig liet land in de armen van hel socjalismus werpen de liberalen hebben hot volk voorbereid. Daar de meerderheid der Kamer het nieuw kabinet nog niet genegen is, zal deze al spoe dig onthouden worden hel ministerie zal vier ■maanden tijd nemen om drukking op de kiezers uit te oefenen en zich eene meerderheid te ver schaffen. In gansch Europa is er ongemak en moei lijkheden, om dat het volk en de gouverne menten den waren weg hebben verlaten, en oorlog tegen God en zijn Kerk hebben gevoerd. God betere 't aanhoord werd, zou verminderd hebben in het tweede deel der luistervolle zitting; zooveel te meer dat de framaeonswet op alle zijden en kan ten beschouwd en besproken was geweest, Maar M. Verriest, die op het gestoelte tredende, door een algemeen handgeklap be- g'-oet werd, had nauwelijks eenige Woorden gesproken, of iedereen was gewaar dal de tweede aanspraak even aantrekkelijk zou zijn als de eerste en evenwel onze aandacht en onze bewondering verdienen zou; de wijze en erva ren advokaat immers wist eenen nieuwen vorm te geven aan zijne woorden M. Verriest is een ware conferencier, die met het volk weet omme te gaan, die weet wat het volk begeert en dien het volk verstaat. De liberalen of geuzen door hunne godde- loozeen willekeurige werkingen en daden afge schilderd, de rampzalige schoolwet met al de ongehoorde voorzorgen door minister Van Ilum beeck genomen om dezelve overal ten uitvoer te brengen, en eindelijk de sóhandige middels door de geuzen in T werk gesteld om te kunnen aan ’t roer blijven en de groole meerderheid hunner landgenooten te langer te kunnen ver drukken; zietdaar de slof van deze tweede aan spraak, die door treffende gelijkenissen en voorbeelden opgeluisterd en verklaard was. Jaren en jaren is het, zegde de spreker, dat de liberalen de wapens opgenomen hebben tegen de katholieken en hun geloof en gods dienst bestrijden en te kort doen en onder andere zonden die op hunne consciëntie zou den wegen, hadden zij er nog eene, herin nerde hij de onrechtveerdige wet op de studie beurzen diedeti uitersten wil miskent van brave eu godvreezendc mcnschen en die met hun geld, in plaats van treffelijke jongelingen en dappere christenen, geuzen en tiamapons opkweekt. Hij zei hoe in vele plaatsen, door het toedoen van goddeloozc en vrijheidhatende burgmeesters, de katholieke kerkhoven onteerd worden. Hij bracht ons in 't geheugen hoe wreedzame en weerlooze bedevaarten door de geuzen aange vallen en uiteengedreven wierden zulke en vele andere daden van die valsche vrijheid minnaars zegde M. Verriest, moet alle tref felijk en weldenkend mcnsch afkeuren, maar voegde hij cr bij en iedereen zal verslaan lioc waar deze bemerking is voor velen onder u. inenschen van te lande of die anders door uwen arbeid belet zijt van die geweldenarien van nabij te beschouwen en ze te beoordeelen lijk zij het verdienen, die in uwe katholieke ge meenten, dank aan uwe deftige katholieke burgemeesters, tot nu toe het geuzengespuis aan ’t werk niet gezien hebt, gij zijt verre van de liberalen voor zoo kwaadwillig te aanzien als wij beweren; dikwijls heeft men u gewaarschuwd, dikwijls heeft men u gezeid dat zij vijanden zijn van onzen godsdienst en van onze duurbaarste vrijheden, maar afgezonderd van het politiek leven en alleen bekommerd over den goeden uitslag van uwen dagelijkschen arbeid, waarin gij vrede en geluk vindt, kondet gij niet geloo- ven dat er iets op handen was dat moeste vreeze baren; en beden zelf als geheel’t land omroeid is, als dagbladen en vlugschriften u het drin- genste gevaar aanwijzen, als uwe bisschoppen u in 't openbaar doen bidden om de op|ieilen die ons Vaderland bedreigen van Onze hoofden te koeren, men hoort nog somtijds menschen die zeggen 't en zal zeker zoo slecht niet gaan. Maar wacht ccn weinig, de stilte en de vrede die op uwe-dorpen hcerschtcn zal in ’t korte verdwijnen; de strijd lusschen het goed en het kwaad, tusschen geuzen en katholieken zal al gemeen worden; Minister Van Ilumbeeck, in name van da framaconslogiens, komt ten strijde tegen het katholiek België en vooral tegen het katholieke Vlaanderen', met eene wet, die, van ■den eenen kant gelijk M. Beyaert het klaar be wezen heeft, zoo schijnheilig als goddeloos is, en die van den anderen kant, let er wel op - met zoo menigvuldige en ongehoorde voorzor gen omringd is, dat niemand er aan zal ontsnap pen. Van Ilumbeeck alleen trouwens, door het behulp van menigvuldige slaven ’t zij geusche burgeemeesters, ’t zij andere goddeloozen daar waar de gemeenteraad katholiek is,en bij zonderlijk door behulp van geusche commis- PoIHiek overzicht. In T korte moest de plechtige jubilé piaats ’.lebben van hel vijfligjaarschè huwelijk des keizer van Duilschland. Ongelukkiglijk, de kei zer is gevallen in zijne salons, en 't schijnt dat zijne wonde min ot meer vrees inboezemt, en daardoor zullen, volgens het zeggen der gazel len van Parijs, de feesten te Berlijn afgeschaft worden. Men spreekt ook van de demissie van den keizer. Be nieuwe wetten op den invoer der koop waren, gekend door hel Duiische Parlement, schijnen de naburige landen in verlegenheid te brengen, men spreekt dal de gouvernementen zouden maatregelen nemen legen den toestand, ■door deze wetten ingébracht. De Duitschen heb ben voor hen zelven gezorgd', de andere moeien hel maar weten. In Ruskmd is -er van niets anders meer spraak, ’t en zij van ophaiigen, vervoeren tiaar •Siberië, en wat weet ik nog al, der mVo'/isfen. •Het gouvernement wil ze ten allen prijze beteu gelen. Maar zij zijn niet benauwd. Over eenige dagen zijn er zes mannen in het paleis gedron gen van den gouverneur van Kiew, en, na mm den mond gestopt te hebber., rukten zij zijne kleede- ren af,' en begonnen hem onbermbertig te geose- ’len op zijn bloot lijf, eu als zij moede waren, z jn ■zij vertrokken, zonder van iemand bekend te ■zijn’..... Nog iels anders, zij hdbberi dvn Kamer ling van den keizer, prins Koskvli, aangehou den als gijzelaar, en daar cr nihilisten werden ter dood veroordeeld en opgehangen, hebben zij den prins vermoord, zijn lichaam in de omstre ken van St. Petersirurg geworpen, Cfi aangc- plakt dat hij vermoord was, om de dood der ■nihilstrn te wreken..... Moet verre gaan in Rus land. De officiële roevers van Italic gaan voort met plunderen. Niettegenstaande de begeerte van Koniog Humbert, hebben zij de hand geslagen •op den Roomschcn Observatorium die aan een Jesuiel, P. Fermi, toebehoorde, en den eige naar mei geweld eruit gesloten. Waarschijnelijk zal de Koning allicht van hetzelfde laken ecu broek krijgen. In Holland ligt bet ministerie ook omverre. De Kamers hebben niet willen goedkeuren hel wetsontwerp voor openbare werken, voorge dragen door den ministpr van don Waterstaat, en deze heeft zijne demissie gegeven. In Frankrijk altijd hetzelfde geweld der radi calen, en dezelfde woede tegen de katholie ken. Maar de republiek zou hel wel kunnen beklagen. Sedert dat de broeder van den le- genwoordigen president der republiek M. Crevy, gouverneur is in Algiers, is er daar eene revo lutie losgehroken, die wel zou kunnen slechte gevolgen hebben voor gansch het land. c -W i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1