Juki J879. 2810 05" 25 Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddclijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 2d eentimen per regel. artikels, enz. 20 fr. hel 100. ver* Katholieken, ziedaar uwen plicht. Uwe over sten der II. Kerk hebben gesproken en voorge legd wat u te doen staat. Wilt gij katholiek blij ven en kind van de H. Kerk, gehoorzamen moet gij, en uwe kinders, op last van roncientie, naar geene scholen zenden volgens de nieuwe wet ingericht. Moed dan tot den strijd, Gon wil het! God wil tiet! Vl-IRKE; Wet-Van Humbeeck. Woensdag laatst, is het wetsontwerp-Van Humbeeck dat de scholen in Belgie vergeust, aanveerd geworden in den Senaat met 33 stem men tegen 31 en eene onthouding. Politiek overzicht. In dc Kamers van Frankrijk gaat het schuw; revolutionairen of rejwblikanen, gelijk gij ze wilt heeten, vinden daar haide tegenkampers, die vroeg of laat zullen zegepralen én de repu bliek in duigen doen vallen. De bijzonderste is een bonapartist, met name Paul de Cassagnac. Het gouvernement, dat al zoo vrijheidsminnend is al ons gcuzenministerie, zoekt alle middels uit om hem den mond te stoppen oil te beletten zijn werk te volvoeren. Daarom wilden de ministers hem doen vervolgen voor den tribu naal om reden van eenen artikel door hem in zijne gazet geschreven. Doch daar hij lid was van de Kamer, moest men de toelating der Ka mer verkrijgen. M. de Cassagnac heelt zelf deze vraag bestreden, en 't gewoel dat in de Kamer plaats had, is onbeschrijvelijk. Eindelijk toch werd dc toelating gesfetfid immers de repu- blikancn moeten daar ook dansen gelijk hel ministerie schuifelt, juist gelijk in Belgie. Doch liet was slechts een begin. Er is in Frankrijk eene wet voorgedragen om het onderwijs, te vergeuzen en de katholieke scholen te sluiten, de wel Ferry genaamd. Ge ziet dat de geuzen in Frankrijk op dezelfde manier te werke gaan gelijk de geuzen in Bel gie. De katholieken bestrijden hevig die wel en petitiën mot dc macht worden er geteekend. M. Ferry, minister van bet openbaar onderwijs, had in eene redevoering, te Epinal, bet ongeluk en de verwaandheid gehad te zeggen dal dc katholieken het wetsontwerp vervalschten en lasterden. ’t Is juist hetgeen minister Van Humbeeck en prokureur Ilevvaert in België be weerden en deden nanplakkeii aan de hoeken der straten. Die wet moest gediscuteerd worden in de Kamers, en M. de Cassagnac vroeg de eerste het woord- Hij ging bewijzen, zegde hij, dal de katholieken geenszins vervalschten, maar dat bet de ministers waren die vervalschten. Ten anderen, voegde bij er bij, een gouvernement dai eenen Girerd onder zijne leden telt, mag wel spreken van vei valschen... Hierop barstte een onweder los zoo gr< ot dat men er zich geen gedacht kan van maken. Weinig heeft het ge schild, ot ze begonnen te vechten in de Kamer zelf! Eindelijk de meerderheid nam het woord at aan M. Cassagnac en stemde dat hij in drie dagen in de Kamer geen voel meer zou mogen zetten.... Dat is vrijheid niet waar? Een ander puntje is nög onze aandacht weer- dig. De republikanen hebben de beide Kamers vergaderd en gestemd dat voortaan in plaats van tc Versailles te vergaderen, zij wederom naar Parijs zullen koeren. Dc bouapariisten zijn er ten uitersten van voldaan; zij verhopen immers dal de Parijzenaars allicht de Kamers uiteen zul len drijven en alzoo het keizerrijk weder op zal komen. Maar een droevig nieuws is hunne hoop ko men storen dc toekomende keizer Napoleon IV, is in Afrika door de Zoulous vermoord. Hij had zijn testament reeds gemaakt, en tot zijnen op volger benoemd den oudsten zoon van prins Jéróme Bonaparte. Over eenige dagen hebben er gemeentekiezin- gen plaats gehad te Rome, en volgens de be geerte van Z. 11. Leo XIII, zijn de katholieken in hel strijdperk getreden, omdat de geuzen aldaar ook het godsdienstig onderwijs uit de scholen hadden gebannen. Zij hebben eene schitterende zegepraal behaald, en hunne lijst waarop zij eenige gemodereerde liberalen had den aanveerd, met eene groote meerderheid doen kiezen. De geuzen hadden bijeen geroepen al hunne slaven. Men zag in de zitting M. Boyaval, libe rale senatcur van Brugge, die met eenen voet in het graf zit, en had moeten aangebracht worden in eenen zetel; M. Dolez, die sedert lang van de geneesheeren order had ontvangen naar hel zuiden van Frankrijk te trekken. De togiën hadden geboden tegenwoordig te zijn, en die mannen, die in hel korte voor God zullen verschijnen om rekening te geven over hunne slem, hebben den moed niet gehad te weerstaan, en zij zijn naar den Senaat gesleurd geworden! Een liberaal alléén, de edele prins de Ligne heeft tegen de wet gestemd; een andere, de ba ron de Labbeville, heeft zich onthouden. Ja edel is de prins de Ligne! Zijne consciëntie liet hem niet toe de zielen van onze kinders aan de Kerk te onttrekken, en hij heeft den moedge had zijne consciëntie te volgen. Nog meerhij heeft eene redevoering uit gesproken legen die wet. Hij, liberaal, maar oprechte liberaal in den zin van 1830; hij, sedert lange jaren voorzitter des Senaats, van alle treffelijke Belgen, om zijnen ouderdom, zijne verdiensten, zijne recht schapenheid geacht en geëerbiedigd, bij heeft zijne verontweerdiging niet kunnen inhouden, en ziehier eenige der waarheden die zijn vrij en vaderlandsminnende hert op zijne lippen plaatste T Is dertig jaren geleden dat ik in deze vergadering gekomen ben, maar 't was volkomen vrij van te stemmen voor hetgeen mij rechtveer- dig scheen. Ik was liberaal in den zin van het Kongresvan 1830. Sedert dien zijn dc tijden wel veranderd. De beraadslagingen van heden schijnen eerder ingegeven door de politieke driften. Het woord klerikaal was alsdan nog niet uitgevonden. Wat mij betreft, ik heb liever in het open baar leven aan niets gehoor te geven, dan aan de slem van die twee groote leidsmannen des menseben de rechtveerdicheid ex het geweten. Ik beschouw de wet niel alleen als ongepast, maar als gevaarlek, omdat zij het gebied van hel geweten raakt. Men kan niet loochenen dat de wet in het land eene groote opschudding verwekt. Het is eene partijwet, een aanslag der meer derheid en van welke meerderheid? tegen de minderheid; het is een mis bruik van de kieszegepraal der eene partij op de andere. De wet is sléchts eene soort van verdraag zaamheid van het geestelijk onderwijs in dc scholen van het volk. Zij durft hetzelve er niet gansch en praliksch uit verbannen; doch het in zicht lijdt geene betwisting, en uit verschillende re devoeringen in eene andere plaats uitgesproken, blijkt dat gezegde wet een stap zal zijn om tot de volledige uitsluiting te komen van den priester uit het lager onderwijs. Éindelijk het is eene oorlogsverkla ring. (Bij deze woorden ontstond er eene groote beweging op de Inkerc banken. M. Frërc, ver bitterd, keerde zich met den rug naar den spreker). Het godsdienstig onderwijs is de beste teu gel tegen de verlokking van ’s menschens slechte driften; en wanneer het volk niet meer zal tegengehouden worden ten zij door de vrees voor de korrcktionneele rechtbank en hel assisenhof, zult gij de misdaden zien vermenigvuldigen. Ik beken dat ik niet begrijp wat men staat door eene onafhankelijke zedeleer. De priester zal dus in de school niet meer komen er. wee de geslachten die zonder godsdienst worden opgevoed. Ik eindig mei te wenschen dal dc rust we derom in hel land zou mogen komen, en onze kenspreuk waarheid zijnEendracht maakt macht! Dit wensch ik. niet alleen voor de toekomst, maar ook om het tegenwoordig bestaan van mijn land. Zoo sprak de prins de Ligne, een welden- kende liberaal, die klaar ziel in de zaak. Hij be vestigde dan en bekrachtigde al wal de katho lieken in hunne gazellen, meetingen en rede voeringen over die ongelukkige wet hadden voorgedragen. Zijne slem werd niet aanhoord de slaafsche dienaars der geuzen hebben hun hoofd gebogen voor de framaqons en de wet van ongeluk ge stemd. Zij zullen de verantwoordelijkheid dra gen voor God en de menschen. En nu wat slaat er de katholieken te doen Onze doorluchtige heeren, de kardinaal-aarts- bisschop en de andere bisschoppen van Belgie hebben eenen brief gezonden aan al hunne diocesanen. Ziehier hoe zij spreken Ter vervulling van onzen herderlijken plicht, klagen wij de schoolwet aan die de bur gerlijke macht zich voorstelt in ons land toe tq passen, als zijnde die wet gevaarlijk en nadeelig van hare natuur; wij verklaren dat zij de voort planting der ongelovigheid en der ongods dienstigheid bevordert, en dat bet een aanslag is tegen bet geloof, de godsvrucht en de godsdienstige rechten van het Belgisch volk. Daarom KEUREN WIJ HAAR AF EN VEROOR- DEELEN HAAR. Dicnsvolgens... waarschuwen wij al dc geloo- vigen en wij verklaren bun DAT MEN IN GE WETEN ZULKE SCHOLEN NIET MAG BIJ WONEN, daar zij ingesteld zijn tegen de katho lieke Kerk. Bijgevolg, een huisvader, eene moeder mogen in geweten hunne kinderen niet zenden naar eene school die aan de ontworpen wet onderworpen is. Hetzelfde geldt voor de voogden en andere persoonen aan wie de kinderen van anderen zijn toeverlrouwd. Het is ook aan geen een katholiek geoorloofd, door vrijwillige daden en akten mede te werken tot het behoud van die scholen of tot de uit voering der wet. Zoo mag er geen een katho liek deel maken der schoolkomiteiten. Eindelijk op den kreet van Gon wil het! moedigen dc bisschoppen alle katholieken aan tot den strijd, en lot het medehelpen voor zoo veel hel zijn kan aan het stichten der katholieke scholen die in iedere parochie in het korte zullen ingericht worden. Waarschuwing Er worde opgelet! De framaconslogten willen kost wal kost ons Vlaanderen vergeuzen; daartoe strooien zij in de vlaamsche provintien kleine goddelooze en zedelooze gazeijes uit aan de welke zij een bedricgelijk aanzicht of opschrift geven, te welen de Goudmijn des Landmans of wel de Koei. Door zulken titel verhopen zij de menschen van te lande te doen gelooven dat er in die vuile bladjes van hunne duurbaarste be langen gehandeld wordt; maar past wel op, en gij bijzonderlijk, ouders en meesters, 't is al be driegerij. De zeven geboden van God Wal is dal nu, de zeven.... de zeven geboden van God. Zijn er.geen tiene meer? Neen, neen'l, minister Van Humbeeck, de framaconspaus of beter een soorte van God van de logie heelt ge zegd in hei Senaat dat er maar zeven van de tiene noodzakelijk zijn en dienen in de scholen aange leerd te zijn.... Wat gaan wij nog al hooren? jaar Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 13 cent. Afzonderlijke nummers voor Mem schrijft in bij BONHOMME-RYGKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonncnstradt, 4, te Veurne. ■s "’WW- 4 ---«kkov—- 2*5.' - -r-n ii vaxa ii b I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1