I Juli 1870. 1811 Veurne, 35c ju ar o b:t blad verschijnt den Woensdag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; niet de post 6 fr. Annoncen 20 crnlïmcn per regel. van vijanden. Nu, dat ware misschien nog aanvcerdelijk geweest, hadde men de afgeschafle belastingen door andere redelijke lasten vervangen, lasten die insgelijks mochten worden gerekend voor den kiescijns op te maken. Maar neen, de zc- deverdervende wetten door de Kamers gestemd moesten ook uitgevoerd worden door geld, waarlijk uit de beurs van den boer gestolen of door de hatelijkste middels afgeperst, en zoo is het dat .vrijdag laatst minister Graux op ’t bureel der kamers nederlegde e.en nieuw wets ontwerp dat ecne heele reeks nieuwe en hate lijke lasten inbrengt. Onder andere nieuwe lasten door den boer te. betalen vindt men eenc belasting van 150 frank per heklarc met tabak beplant. De prijzen van de spoorwegen slaan ook mer kelijk op. En de belasting op de'erfenissen reeds vroe ger door Frère-Orban zoo hoog gebracht en hatelijk gemaakt wordt nu ook nog verhoogd. En dan nog andere belastingen te lang om te kunnen gemeld worden op de helft eener gazet. En dat heet men drooge beursen draineeren, niet waar, pretentieuse opsteller van ’t preten tieus genzenbladje? Rechtei lijke eerherstellingen 1 lï. Een nummer Weent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne. Ons raadsel van Woensdag laatst. Het raadsel welk wij in ons laatste nummer vooienstelden en waarin er gevraagd was hoe het mogelijk is dat de vragen van het konkoers der lagere scholen in de handen geraken van de leer lingen van de gemeentescholen van Brugge niet tegenstaande alle de voorzorgen door de overheid genomen, isgoed en juist opgelost geweest, door een groot getal onzer lezers, en geen kunste, 't was toch niet moeilijk en men moeste daar voor geen genie zijn. Nogtans er is ons cene antwoord toegekomen zeker van een groot ver sland, van eenen apostel der waarheid waarin deze beweert dat ons raadsel onwaarheden of valschheid behelst. Gij zoudel moeten gevraagd hebben, zegt hij, hoe die vragen van het konkoers in de handen geraken niet van de leer lingen DER WERELDLIJKE GEMEENTESCHOOL VAN BRUGGE, MAAR VAN DE LEERLINGEN DER AANGEN0MENE SCHOLEN .BOOR DE BROEDERS BESTUURD. Dat Wil ZCggCH gij zijt gemist of gij hebt gelogen. Daarop antwoor den wij vandaag ons raadsel is niet valsch, en wil onze correspondent zijnen vriend, M. den Gouverneur van Wcstvlaandcren, raadplegen, deze zaLhem zonder er doekskens aan te win den getuigen, gelijk hij het reeds openllijk ge daan heeft, dat de vragen van het konkoers door den <eerw. heer Luyssen, geestelijken provincialen schoolopziener, in eene wereldlijke ■gemeenteschool van Brugge zijn gevonden en hem door denzellden heer ter hand zijn gesteld geweest. Allons fijne oore of genie, raad nu ook eens. Het mag gezeid zijn en niemand van die er getuige van geweest is, zal ons tegenspreken de keus der stukken, zoo schoone en zoo uitge- lezene even als liet uitvoeren derzelve heeft de algemeéne goedkeuring verdiend; men heeft kunnen ondervinden dat er in stad liefhebbers zijn die met uitmuntend veel genoegen aanhoord zijn. Hunne stem heeft misschien wel iets dat onaangenaam is voor geuzeooren, maar kenners van den vreemde zoo wel als van stad zijn eens om hun talent te herkennen Wij zullen over ieder stuk in het bijzonder niet handelen; allen hebben zonder cene uit zondering met pleizier aanhoord en met geest drift toegejuicht geweest. Alleenlijk willen wij den verdienden lof toezeggen aan M. F. Dupan. ervaren kapelmeester in Ste. Walburgakcrk te Brugge en welgekende tenor, die met buiten-, gewoon gemak en met uitnemend veel bijval twee voortreffelijke solos gezongen heeft; raar hebben wij met meer kracht en zin muziek en woorden hooien uitdrukken. Men heeft ook met bijzonder belang een allerschoonste pianostuk aanhoord, uitgevoerd door M. Arthur Hulchcn- son, een engelsche heer die altijd gereed is om zijn wonder talent, zijne fortuin en geheel zijnen persoon voor de goede zaak te besteden. Wij herhalen het dus, het concert van zondag laatst was luisterlijk en de voorgaande avond feesten in St. Josepbszaal gegeven weerdig. De bijval die deze feesten vinden in onze stad, is zonder twijfel een der redens om dewelke 7? o eene ontelbare menigte volk aan de uilnoodigin- beantwoord had, maar, volgens ons, de bijzon derste reden nog van dien algemeenen toeloop merkelijk grootcr nog, dezen keer, dan in de voorgaande zulkdanige vergaderingen ’t was dat het concert gegeven was ten voor dode van het voortreffelijk en uitgelezen werk van den katholieken schoolpenning. Ja, bijna alle de treffelijkste en bijzonderste familien van stad hebben het als eene plicht en tevens als eene eer aanzien van door hare tegenwoordig- heid te bewijzen dat zij van de uitmuntendheid, van dit schoon liefdewerk overtuigd zijn, en dat zij gereed zijn om overal en in alles hunne hulp te leenenaan de geestelijke overheid iu de be langrijke zaak van het christelijk en zedelijk onderwijs. Proficiat dus! wakkere en dienstveerdige kunstminnaars voor hel schoone feest welk gij ons bezorgd hebt! en gij, geachte aanhoorders die het concert met uwe tegenwoordigheid ver eerd hebt, aanveerdt opnieuw onzen rechtzinnig- sten dank. Zulke feesten doen deugd, en laten toe van met betrouwen de schoone refrein te herhalen dat in het concert het hlgemeen gevoelen uit drukte Zij zullen ’l nooit bederven Het kind dat God ons schonk. Zoolang in viaatnschè boezems Nog sperkt een levensvonk SS Het concert van zondag laatst. Wij mogen en wij kunnen niet nalaten van onze uiterste, tevredenheid uit te drukken óver het schoon concert in helwelkc wij zondag laatst zijn tegenwoordig geweest, en wij zijn verze kerd van aan den wensch te beantwoorden van allen die dit schoon muziekfeest bijgewoond hebben, indien wij onzen herlelijkcn diink toe sturen aan de menigvuldige liefhebbers en kunstminnaars die elk het zijne bij gebracht hebben om dit feest te verheffen. moet passen 1 In 1793, in Frankrijk wierd de dood Lodewijk XVI gestemd met eene enkele stem meerderheid. Nu onder de Conventie leden die dit schelmstuk bekrachtigden, bevond zich een BÖYAVAL, afgevecidige van het departement van 't Noorden. In 1879, in Belgie, de wet van oorlog en on geluk. het land door de framacons opgelegd, wordt gestemd met de meerderheid van eene enkele stem, de slem van eenen Boyaval. Een jaar geuzenminlsterie. Het is een jaar dal de geuzen meester zijn in ons land, dal hel juk der Iramacons op Belgie’s vrije burgers drukt, en dat de oorlog gevoerd wordt legen alles wat ons heiligst en duurbaarst Hemel! wat hebben wij al niet zien gebeuren! doe menige .aanslagen op onze kostelijkste vrij heden Welke onrechtvecrdige en ongehoorde handelwijze, jegens al wie zijnen God wil ge trouw blijven terwijl bij zijn land en zijne mede burgers dient!!! Afstellingen van de achtbaarste ■n de treffelijkste ambtenaren gouverneurs en r.rondissemenl-coinmisarissen en vervanging derzelve door mannen... God weet welke, en de menschen kennen ze ook; afzetting van wijze en .ervaren bestuurders van normale scho len, wie men niets anders ten laste legde, ten zij dat ïjj priesters waren en in de herten der schoolmeesters, welke zij vormden, godsdien stige gevoelens printten; afschaffing van 't ge bed, van tie'.biecht en andere geestelijke oefo- .ningen in die zelfde Siaatsnormale scholen, vraakroependc dwingland ij tegen leegere amb tenaren van den:Slaat; willekeurige en belache lijke scheiding van het ambt van koster en schoolmeester op onze kleine buitengemeenten, waar de pastoo s verplicht zijn van des zondags gelez.ene hoogmissen te doen; verbanning en laffe beschuldiging van heilige en eerbiedweer- dige kloosterlingen; hateljjkc bemoeiing in kerkezaken; bepaling van den tarief der missen en der jaargetijden - on dat door oenen Barn, •die dank aan het geld van de .priesters man geworden is; uitsluiting, tegen recht of re den van een groot getal kiezers, meestendeels pastoors en menschen van ten lande;.en einde lijk de aanstaande invoering van die rampzalige schoolwel, die millioe'rien op millioenenTian hel land zal kosten, on die de godsdienstige denk wijze en gevoelens van de groote meerderheid der Belgen miskent en bestrijdt; die ongeluks wet, gelijk M. Jlalou ze zoo wel noemde; .die .oorlogsmiddel, zoo een liberale volksvertegen woordiger de onvoorzichtigheid had van te zeggen, die wet in een woord die onder de Belgen eene volkonicne en allerbewoerilijkste scheiding zal veroorzaken. Ziet daar, geeerdc lozers, eenige der bijzonderste daden door ons Jiberaal fratnapons ministerie in een enkel jaar gepleegd. .Mriqo Beschouwt eens wei iedereen van die daden, en vraagt uof de geuzen die ons bestieren eenige andere drijfveer gehad hebben in golreel hunnen handel dan partijgeest, dan haat tegen den Gods dienst, tegen de Kerk en hare dienaars. Is het wel ’tgeluk on het welvaren van bet land dat zij bedoeld hebben,in hun bestuur? Neen't zeker, •en, om in twee 'wóórden ons geuzenministeric te doen kennen 011 te schandvlekken, men ma" zeggen dat liet de ware belangen van het land verwaarloosd heeft, om'de grootê meerderheid der Belgen te verdrukken en ten gronde te helpen. Armzalig land! bewcenlijke toestand! Dat heet men Draineeren Over jaar wierden zekere beladingen, op vooistel van 't nieuw geuzenministeric, dooi de liberale meerderheid der Kamers afgeschaft. Op deze wijze schrahle men. ten onrechte, 7090 katholieke, maar GOD liberale stemge- reinigde uil de kiezerslijsten; de inkomsten iu de Staatskas zag men van eenige millioenen verminderen. En die schandalige handelwijs van hel gcu- zenbesluur verscbiiflc aan '1 Veurnsch vuilblek de gelegenheid om te preken lezers, gij weei hoewel de schrijver van geuzenblad zulks kan - dat uit genegenheid, uit loutere liefde tot hunnen evennaasten, de priesters en de’boeren, onze geuzeiimiiiisters dezelfde priesters en boeren van de kiezerslijsten draaiden en van hunne belastingen ontslagen hadden; ook om te beweeren dat het katholiek ministerie schulden gemaakt had aan 't land. Eu zulks beweerde men toen men ‘s lands' inkomen bezig was met lé verminderen, uil Laat cn nijd tegen politieke ISoutlieiu» Vandage cene kleine cijferinge. Ik had wel nog eenige bemerkingskens te maken nopens andere, puntjes van den onderduimseben brief, geteekend door onzen burgemeester-baas, maar, om den schijn niet te hebben voor de, cijfers achteruit te gaan, geef ik vandage antwoorde op die cijfers, 'l overige zal later komen. Over tijd heb ik voorenhouden en trachten te be wijzen. met de inlichtingen die ik dan bezat, dat het nieuw bestuur van Houlhcin de opcentiemen van 20, of ten alderminsten, van had moeten vermin deren, in plaats van 45 tc verhoogen, om gelijk te. staan met het begin van 't voorgaande bestuur, onder M. Baeldeii. Bat bewijs ik vandage een beetje anders dan den eersten keer, omdat de brief, geteekend door den burgemeester, mij eénige cijfers gegeven heeft, die ik eerst niet had kunnen krijgen. Om wel te verstaan wat ik wil, herhaal ik dat er nog geen kwestie en is van burgemeester Bi cider, t--. verdedigen, maar wel den toestand van 't nieuw be stier te doen kennen opdat geheel Houthein zon we len wat dat deyxtcren is. Daarom neem ik al de pij lers gelijk of ze gegeven zijn-, doorgcnlccnlé-oiitviA- i i ii 1 i* IK1 i 1P 1 1 t 1I L J I Hl -r^-->--m-:rhr.-Tdl== - $0 •*•-.-1 rTWWMtrwc -MTMgaMJBMW -- rar.r,.»—mxanulb ■-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1