i 1V 8813 V rm we. 16 Jh!i 35e jaar [n Holland duurt de ministcriëelc crisis voort. He koning heeft eindelijk het ontslag van het Kabinet aanvaard de heer Fransen is gelast •cci. nieuw ministerie te vórmen. Ecnigc dagbladen openen eenc inschrijvings- iijsl tot inrichting en onderhoud van katholieke scholen. Daar er in elke gemeente dergelijke scholen zullen gesticht worden, mogen de ka tholieken die het inzicht hebben in dal goede werk mede te helpen, hunne giften tot hetzelfde doei storten ten bureele dezes'blads. Alle bijdragen, hoe gering ook, zullen met dankbaarheid aanveerd en gestort worden in de kas der commissie van den Katholieken School penning dezer stad. DE KIESWET. Een geuz.Ondagblad meldt dat hot ministerie volkomen zeker is van de meerderheid te heb ben in den Senaat, voor de wet waarbij aan duizenden buitenkierers hun stemrecht wordt afgenomen. De senators wier medewerking twijfelachtig was, zegt het blad, zijn geraadpleegd geworden aangaande hunne voornemens, en hebben be loofd de wette zullen stemmen. Bijgevolg, landbouwers, gij zult voortaan Meer mogen betalen aan den Slaat wanneer gij erft; Aleer mogen betalen wanneer gij koopt; Mogen betalen voorden tabak'dien gij plant; En niet mogen gaan kiezen. Ziedaar de weldaden van het geuzengouver nement 1 De uitslag der kiezingen in Oostenrijk is thans gekend. De nieuwe Kamer zal thans uit 176 grond wettel ijken en 177 conservatieven. De nederlaag van het liberalismus is volkomen, ’Zooals de tegenwoordige toestand thans is zijn de liberalen tot zoo kleine minderheid versmol ten dat zij er niet moeten op denken voor lange jaren aan 't bewind te geraken. Men mag ver hopen dal het schoon land, welk op twee stap pen van de omwenteling gebracht was door dat schoon liberalismus en dc Iramaconslogien, zich zal oprechten en terugkeren, tot dc oude over leveringen, die de goede zijn. Het gerucht loopt dal ergroote onweerswolken in den polilieken hemel van Frankrijk hangen. Het ministerie is met zeven haasten bijeen ge roepen, en men spreekt van moeilijkheden met vreemde mogendheden. Nu het ware niet te verwonderen. In de Kamer hebben dc radikalen eene wet gestemd op het onderwijs, die nog een beetje erger is dan de geuzenwet van Belgie. ’k Ben zeker dal Bismarck, dc ergste vijand van Frank rijk in zijne vuist lacht, ais hij dal volk zijn eigen ondergang ziel bewerken. Zaterdag heeft dc begraving plaats gehad van den jongen prins Napoleon. De bonaparlisten zijn nog verre van overeen te komen over den opvolger van Napoleon IV. Zij spartelen ellendig tusschen leven en dood, zou men zeggen. Wat zal er daarvan al ge worden? I5e Tahnkbelasting» De voorgeslelde belasting op den tabak doel van nu af over het gansche land eene opschud’ ding ontstaan, die niet nalaten zal aan te groei en, wanneer het wetsontwerp op ’tpunt zal zijn tot wet gemaakt te worden. ])<i Handel, Nijverheid- en Zeevaartmaatschappij van Antwerpen heeft reeds eene breedvoerige gemotiveerde petitie aan de Kamer der Volks vertegenwoordigers gezonden, om al het nadeel te doen uitschijnen, dat in het land zal worden te weeg gebracht, door gezegde belasting. Het stuk weerlegt de bewering, dat de tabak een artikel van weelde of ten minste eene overbo dige zaak is, en haalt de woorden aan, die in 1844, in denzelfden toestand, door de tabaks handelaars werden vooruitgezet, namelijk, dat er tusschen het overbodige en liet onmisbare nog plaats is voor het noodwendige, en dat het on- rechtveerdig zijn zou, de weelderige zinnelijk heid van den rijke te vermengen met de geringe uitgave, d?e door de gewoonte hem noodzake lijk is geworden voor behoud zijner lichame lijke en geesteskracht. Het stuk, door bovengemelde maatschappij aan de Kamer gezonden, voegt er bij dat de ta bak eene oprechte noodzakelijkheid is, en meest door den werkman wordt verbruikt. Immers, om eene volksuitdrukking te gebruiken; de pijp is zijn troost, zij is het voornaamste genot, schier de eenigste voldoening, na de zware werkenstaak. Dc verhooging van belasting op die koopwaar, en waardoor de tabak onvermijdelijk in prijs moet klimmen, is dus eene onrechtvaardige be lasting, daar zij vooral de armste volksklas tref fen zal. Het ontwerp wordt dus ook algemeen afgekeurd, en wat de belasting op dc tabaks teelt aangaat, deze zal eene prolestatic verwek ken, die zooveel te algemeener zijn zal, daar die belasting gausch liet karakter eener onteigening bezit. De voorgestelde maatregelen zullen misschien voordeel aanbrengen bij eenigc gróole «ijve raars; doch een oneindig getal kleine nijveraars zullen, integendeel, er hunnen ondergang in vinden. Ein lelijk, is in Italic de ministerieele crisis ten einde. De heer Gairoli is er in gelukt een kabinet saam te brengen het is samenge steld deels uil dc hevigste vijanden van hot vorig kabinet, welke men, door hun ccn ver gulden frak te geven, tot zwijgen hoopt te bren gen. Politiek overzicht. Geheel dc aandacht van ,gansch Europa is thans gevestigd op Duitschland. Prins von Bismarck, die dat land bestuurt, heeft sedert -eenigen tijd al zijne betrekkingen met de libe ralen afgebroken. Nog meer, de verledene week heeft hij in den Reichstag eene groote rede voering gehouden waarin hij zijne manier van zien heeft voorgedragen. Het is ónmogelijk, zegt hij, met de liberale stelsels een land te be sturen. HET LIBERALISMUS IS HETZELFDE ALS HET SOC1AL1SMUS, HET IS JUIST HET TEGENOVERGESTELDE VAN REGHTVEER- D1G1IE1D EN GOEDE ORDE. Zoolang prins von Bismarck dc katholieken vervolgde', was hij de groote man der liberalen, en dc'eerste staatsman van Europa. Hij heeft nu negen jaar ondervinding gehad; de revolver schoten op den Keizer van Duitschland, op den keizer van Rusland, en op den Koning van Spanje, en de poignardsieck op den Koning van Italië, hebben zijne oogen geopend; nu ziet hij klaar en komt op zijne slappen terug. Hij heeft ondervonden hoe waar de spreuke was van onzen wijzen Koning Leopold I. De liberalen zijn eene zandbank, waarop men niet kan bou wen. Haddc onze Koning Leopold II het ver sland van zijnen vader, of mocht hij zijne oogen open doen gelijk dc Staatsmannen van Duilsch- landl... T Schijnt zelf dat dc keizer van Duitschland den 3 Juli eeuen beid gezonden bad naar onzen Koning, om hem le vingen dat hij dc wet op het ondeiwijs niet zou geleekend hebben: doch T was te late. Zoo komt Duitschland weder ran het ver delgend liberalismus. Mat Eiolieke scholen» Zooals wij zaterdag laatst in ons bijvoegsel hebben aangekondigd, de wet op het lager onderwijs, is door den koning geteekend, niet tegenstaande al de redens die Leopold II hadden moeten doen overwegen welke verantwoorde lijk heid hij op zijne schouderen haalde. De oorlog is dus verklaard aan alle ware en oprechte katholieken en kristenen. Christus wordt uit de scholen gebannen; Zijne leering is door de framapons als on- weerdig verworpen; Zijn kruisbeeld zal worden verwijderd, zoo haast als iemand der geuzenkinderen het ver zoekt. En nogtans God toont op eene schrikkelijke manier, dat hij niet gedogen zal dal men Hem gansch en geheel van kante stelt; en de roede waarmede Hij ons nu kastijdt, is een begin van dc straften die Hij op de goddeloozc samenle ving zal mderzenden. Toch, wal ons vertroost, T is dat het volk nog niet mede en wil melde geuzen. De ouders wil len van geene scholen waaruit God wordt ge bannen. De welhebbende menschcn willen ook niet dal de kinderen der armen vergeusd worden, en overal ziet men katholieke scholen oprichten nevens de gcuzcngemccntcscholen. De geuzen zelf’worden benauwd over de uit breiding der katholieke beweging. Wij weten stellig en vast dat de ministers achteruit wijken; dat zij de wet van 1879 in hare onaanzienbare wezenlijkheid niet zullen durven uit voeren inden beginne; ja zelfs dat zij de gemeentebesturen zullen aanmoedigen om de zaken te laten slepen. Zij hopen dat men om die redens de kinders in tic gcuzescholcn zal laten, dat de katholieken gcenc scholen tegen zullen stichten, en lang zamerhand de beweging der katholieken zal stillen. En dan, wanneer zij het volk ceticn blind doek voor de oogen zullen gedaan hebben, dan zullen zij er op aandringen om de wet ten uit- vocr te doen brengen, en verhopen alsdan Chris tus le overmeesteren. Maar dc katholieken, onder het geleide van onze bisschoppen, hebben do oogen open zij zien de schijnheilihheid der geuzen, en zullen zich niet laten bedriegen. Hier, te Veurne bijzonderlijk, volgens hetgeen men zegt in stad, zullen onze sladhuisbazen, bij den neus geleid dooreen vreemdeling, die hier alles wil te zeggen hebben en de uitvoerder is der logieplannen, op eene lage en verdokene manier te werke gaan voor wat de scholen be treft. Zij verhopen op de eene of de andere manier de handen te binden van dezen die zou den hel katholiek onderwijs geven. Doch, wezen zij verzekerd dat hunne schijnheilige plannen ontmaskerd zijn, en zij welhaast zullen gewaar worden dat de openhertigheid alléén den eer bied inboezemt, en de schijnheiligheid tot niets dient dan tot schande van dc lafhertigen die ze gebruiken. Proces tusschen Jantje de Plakker en Ciesken de Krabber. Onder dien tijtel meldt de Dendergalm van Gcerardsbcrgen Onze lezers zullen zich nog herinneren dat tijdens de aanplakking alhier'van Rolins om zendbrief, déze in do Losseileliestraat door een eigenaar, op wiens huis men zulk papier had aangeplakt, werd afgei rokken. Vrijdag werd de zaak ten tweede male voor den beer Vredeiccbiei-alhier opgeroepen en na openbaar ministerie die de beschuldiging staande hield en verdediger geboord te hebben, bracht dc heer Desird Declercq, notaris, bijgevoegd rechter, oen uitgebreid vonnis uit, gesteund óp beroemde schrijvers en rechten, waarbij dc be tichte word vrijgesproken. Dit blad verschijnt den Woensdag, omniddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annonce» 20 centime» per regel. Ri chlei lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. J Examen. M. Jules Floor, van Crombcke, oud leer ling van het bisschoppelijk kollegie van Kortlijk en van het kollegie Notrc Dame dc la Paix, te Namen, heelt zijn examen van kandidaat-notaris afgelegd voor den jury van Leuven. Ongeluk. Gisteren na middag, rond 4 ure, is een on” geluk in de statie van Rousselaere gebeurd. M. De Broucke" re, zoon van den Notaris, is tusschen 2 wagens geplettcrd.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1