r 35' jaar VtuiiiïE, 23 Juli 1879. N® 1814 bil blad verschijnt dan Woensdag, oniiiidddijk na de graanmai kl. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; mei de post 6 fr. Annoncen 20 centime» per regel. ■ir iiiiwr^, benige ofllclele Program c'cr BootProcessie te beko- men bij den drukker dezes. De nieuwe schoolwet. 't Was maandag laatst dat de nieuwe school wet, die onze kinderen moetvergcuzen en zielen aan ile Kerk ontrekken, in gang moest gebracht worden. Was juist op den verjaardag der in- hulding van Leopold I in hel jaar 1831. Hoe zijn de tijden veranderd! "t Is waar minister Van llumbceck komt eenen omzendbrief' aan de gemeentebesturen te doen geworden, door tusschcnkomsl der gouver neurs, waarbij hij de toelating geelt van niels te veranderen aan helgene nu beslaat. Doch is uil vreeze. Andere geuzen zijn Groote Vertooningen van het Leven en de Dood van Jesus-Christus. Wie heeft er nog niet hooren spreken van de vertooningen der Passie van O. L. II. door het Beierseh Passions Geze/scha/tonder liet bestuur van den heer Ch. Schneider? Over driejaar was hel gezeldschap te Dixmude, en in andere sleden van Belgie; nu komt deze troep van Popei inghe, en al de menschen die getuige geweest zijn van die vertooningen kunnen er niet van wêérkeeren: 't was toch zoo schoone ’t is ongelooflijk En boe kwamen zij toch naar Veurne niet, naar de stad van de boetprocessie en van de Sodalileil van den gekruiste» Zaligmaker? Over drie jaar ze wilden komen, maar zij konden niet, daar zij geenc zaal vonden. Nu, M. Dc- Bochfetlijke eerherstellingen I fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. .Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat. 4. te Veurne. Andere geuzen zijn zoo omzichtig niet ge weest. Te Luik beeft de gemeenteraad reeds besloten dal men geen catechismus meer zal lecren aan de kinders, noch de gebeden meer opzeggen. Eu hier te Veurne, zien wij reeds geenc ver anderingen? Eertijds de kinders wierden dage lijks naar de 11. Mis geleid. Met de afzetting van meester'Pinte, de nieuwe schoolmeester zegde dat do kinders later opnieuw zouden naar de kerke geleid worden, wanneer de ondermeester zou toegekomen zijn. En de hulponderwijzer is hier sedert acht of tien dagen; en geene kin ders nogtans naar de kerk geleid. Voor bel aanlooien van den catechismus, de meester heeft ook reeds aan de kinders gezegd dat zij lessen gingen hebben VOOR en NA de school; doch zijn de kinders er tegenwoordig en wie geelt die lessen? Dat zouden wij willen we len. Ten minste wij hebben vernomen dat de kinders uitnemende achteruit zijn gegaan in de kennis van hunnen catechismus. Daarbij, de geuzen Muniteur van liet sladhuis- hcefl reeds laten hooren dat er nog andere ver anderingen zullen komen. Vele raadsleden, wel is waar, zijn van hel gedacht niet van den op steller van 't geuzeugazeije; maar de weldenken de zullen moeten buigen voor den willekeur en den overmoed van vreemde ratten. Doch in het korte zal die droevige toestand van Veurne veranderen. Wij hebben reeds hooren spreken van eene katholieke lagere school die met October zal geopend worden? en wij verhopen hel uit den grond van ons hert, opdat de lage schijnheiligheid der stedebaz.cn de kinderen van hel volk niet zoude kunnen vergcuzen. rijkdom van zoo menig landman, on de bron van den welstand van ons geheel land in zoo drin gend gevaar verkeeren, terwijl iedereen die zich met de ware belangen van het volk be kommert, vol angst en vrees is voor de toe komst, en wat nog meer is. terwijl die angst nög dagelijks aangrocit door de slechte maren die de dagbladen ons aanbrengen, te weten dat graan en beesten iii ongehoorde hoeveelheid of getal van den vreemde in ons land zullen worden ingevoerd, en de opbrengst onzer akkers en weiden hare weerde zal doen verliezen, te midden, zeg ik, van die beweenelijkc gebeurte nissen en van die noodlottige geruchten, heb ben wij nog andere en gewichtigere redens van ontevreden, en ongërsust te zijn T is ten eerste van te zien dat onze geusche staatsman nen bijna niets verrichten om de krisis van koophandel en nijverheid te bestrijden; ’t is ten tweede, van te lezen in de dagbladen dat zij het geld breken met hamers om hunne paleizen te versieren, nieuwe lasten stemmen om den beproefden land- en werkman nog meer geld af te persen; maar 't is vooral van te zien dat zij den oorlog voeren tegen alles wat ons duur baar is; dat zij aan onze kinders den onwaar deerbare» schat van het christene geloof' willen ontrukken, en dal zij alzoo tevens het zedclijk en stoffelijk ongeluk van ons land voorbereiden, (leen wonder dus, straft God Belgie, cn wij zijn Aan gedacht met veel anderen, dat ’t geen wij zien, maar een begin is. Mochten de goede en bravo merischen vergiffenis bekomen voor die geuzen die God tergen en zijne gramschap over ons vaderland trekken. Aan de Landbouwers. Ons gemen-Advertentie-ldadje van zondag laatst, in zijne algemeene tijdingen, deelt nieuws mede dat de landbouwers niet zal doen lachen, en men gevoelt wel al lezen dat de schrijver verheugd is zijn vleesch later misschien wat goêkoopcr te kunnen eten. De Antwerpschc Opinion roemt zeer de thans volkomen geslaagde poging om levend Ameri- kaansch vee aan de Belgische Markt te bren genzij gaan dan ook aan de markt grif van de hand. Het blad roemt de uitstekende en prak tische inrichting der stallen op hel achterdek van de stoombooten. Die welgeslaagde poging, moest het waar zijn, is de ondergang der boeren, en T Kladje spreekt van niels anders dan roemen. T Ei: geeft zich zelfs de moeite niet een woordelje spijt erover uit te drukken. En nogtans hel durft elders schrijven dal bet den landbouw voorslaat.... Ja, ja, gelijk al de geuzen, die op den land bouw nieuwe lasten leggen en zoeken den boer plat te ruineeren. En peizen daler nog buiténmenseben gevon den worden die trouw hebben in hel schrijven on vrijven van die geuzen! Politiek overzicht. T Zou wel kunnen gebeuren dat de godde- loozc wet op het onderwijs in Frankrijk door den Franschen Senaat verworpen worde. De kommissie is dc verlcdene weck gekozen, en de meerderheid is ongunstig aan liet ontwerp van minister Ferry. Twee groote liberalen heb ben hard er tegen gesproken, de heeren Jules Simon en Laboulaye zij willen de vrijheid niet slachtofferen aan eene partij. Dat zijn «andere gasten dan onze kleine gcuzetjes van Brussel. Nog meer, ’t schijnt dat' de Fransche ambas sadeurs van Berlijn en Gonslantinopelen hebben doen kennen aan den minister dat zij hun ont slag geven indien de wet door dén'Scnaat aan- veerd wordt. T Er beginnen oók angstige geruchten te loopen: men zegt dat er welhaast zóu kunnéh een oorlog losbarsten tusseben Frankrijk .pn Duilschlanu, Rusland van den eenèn kant, en Duilsch^and van den anderen. T. Is toch zeker dat Duilschland groote toebereidselen dóét, nieuwe kaders maakt, nieuw oorlogstuig' aankoopt, enz. ’t Zou kunnen schuw gaan. God spare alle menschen er van! De verlcdene week hééft dekeizer van Duitschland het onslag aanveerd van dé twee ministers Falk en Friedenthal, twee harde libe ralen. Een katholiek is minister geworden, de heer Luci hetgeen zo,ü kunnen van groot be lang zijn om een einde te stellen aan de vervol* fcingen. In halte is het nieuw ministerie voor de Ka mers verschenen en goed onthaald gewest; doch hoe lang zal die overeenkomst der beide machten duren? De Italiaansche Kamers zijn vol van mannen die trachten minister te worden, daarom alles in het werk stellen om de mi nisterie» omverre te werpen, cn zij gelukken maar al te dikwijls. 't Hollandsch ministerie ligt ook omverre, en tot nu toe is er nog geen nieuw in stand ge bracht. De oorlog tusseben de Engelschcn en dert Afghanistan is sedert lang geëindigd volgens de wenschcB van Engeland, maar toch zijn zijne troepen nog uit die streek niet vertrokken. De Zulus in Afrika vragen ook vrede; maar tot nu toe heelt Engeland nog niet toegestemd, liet kan algelijk niet lang meer aanslopen, want de wilden zijn uitgeput. Belgie wordt gestraft. ”1' IS EENE S I li'FFF. VAN Goll, ZCggCtl VClc 01011- schen, nu: oNoruoimENïiK hegen, nrr ai.tuii vooii- ih kem» ongunstig heihui dal de oogst zoo bena- dccligt en misschien geheel en gansch in gevaar stelt; en wij zijn van hetzelfde gedacht, wij aanzien het als eene ware straf. Nooit heeft men van eenen zomer gehoord als deze van 187!), de oudste menschen zelf geheugen zich niet van ooit zulk een rampzalig zomersaizocn gezien te hebben. Men zou waarlijk gelooyen dat Onze Lieve Heer de goddelooze en spottende handel wijze van onze ftaniaconsbazen inddclitig is. Deze immers in de troonrede van november laatst en in de anlwoordc aan den koning dooi de geusche Kamer gestemd, micken gewag noch vauGod noch van de goddelijke Voorzienigheid, volgens die hooge verstanden, wasde tusschen- komst van God in de wercldsche zaken ontioo- dig en men dankte Hem at, men sloot Hem bui ten. Als men beschouwt wat er heden gebeurt, zou men niet peizen dal God zijne zegenende hand ingetrokken e.i zijn rechtvecrdigcn en strafl'endi n arm over ons Vaderland uitgesteken heeft???.... Eu terwijl de vruchten, ’t is te zeggen de Afzetting Eerherstelling. Het gcuzenministerie komt nog een van zijne geweldenarijen te voltrekken. De achtbare lieer Bieswal-Bril was sedert verscheidene jaren lid der kommissie van het gevangenhuis van Veurne. Dit jaar moest hij hernoemd worden. Een koninklijk besluit heeft M. Haemers in zijne plaats aangcstcld. M. Bicswal was katboliiek, cii nog meer, een der edele slachtoffers van Bolins geuzeniever, en daarom moest hij ook uit de kommissie ver dwijnen en daarom wierd hij nogmaals vereerd door eene afzetting. Doch, eenige dagen later, verscheen in de Patrie van Brugge, de naamlijst der heeren die deel maken van de diocesane kommissie der katholieke scholen. Aan het hoofd dier kom missie staat de edele en hoogveihevene heer ridder Uuzettè, afgestelde gouverneur van West- Vlaanderen. Maken deel van die kommissie uit ieder dekenij een der voortreffelijkste katho lieken dier streek; en voor de dekenij Veurne, ’t is M. Bieswal, op wien de keus van Z. 11. den Bisschop is gevallen. En was het eene eer afge zet te worden door de geuzen, 't is voorzeker geene kleindere eer genoemd te worden in eene kommissie, ingericht tot het bestrijden der geuzenwel Van Humbeeck en het daarstellen der katholieke scholen in al de gemeenten van ons bisdom. Dubbel proficiat dan aan den hooggeachten heer Bieswal-Bril. Zagen de geuzen in hem geen man van princiepen, ze zouden hem niet afzetten overal waar zij kunnen. Maar de hoogachting die Z. Hoogw. de Bisschop en al de katholie ken hem bcloonen, moet hem genoeg troosten over den hoon dien de geuzen op hem willen werpen, doch die in der waarheid op gansch hunne partij loodzwaar en verdelgend nedervall! VEURNAAR Oui den eigendom ervan te vtrtekerwj, M er aan de voruscLku der wet voldaan.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1