Veurne, 30 Juli 1879. 35e jaar No1815 Ontslag van den prins de Ligne. De edele prins de Ligne, die tegen de gcu- zenwet heeft gesproken en gestemd in den Se naat, komt zijn ontslag van voorzitter en lid des Senaals in te dienen. Als liberaal gekozen, wil hij als dusdanig niet meer zetelen in de hoogere Kamer; de partij is te veel veranderd, en in plaats van liberalen, gelijk in-1830, ’tzijn geuzen gelijk in de 16' eeuw, en daarom wil hij geen deel meer maken van die groote verlichte partij 't Is eene les voor alle weldenkende men- schen. In Rusland, ’t is nog dagelijks branden en vernielen. De Nihilisten steken daar geheclc steden in brand, en ’t is geheel zeldzaam als men de daders ontdekt. Dat is het landeken! Miezingcn. De geuzerij heeft gezegepraald in de kiezing voor de kamer te Ath, en in de gemeentekiezing te Mechelen. De geuzengazeltcn loopen hoog op met die twee zegepralen; wanneer men die nogtans met de twee vorige kiezingen in vergelijking brengt, ziel men dal zij geeue reden hebben om er zoo hoog op ie roemen. Inderdaad, vijf jaren geleden, behaalden de geuzen te Ath eene meerderheid van 437 stéhi- men; in de laatste kiezing was die meerderheid verminderd op 196. In October laatst wonnen de geuzen te Meche len, in de kiezing voor den gemeenteraad, met 400 stemmen meerderheid; vandaag zijn die stemmen gesmolten tot 55. Men ziet dal de katholieke denkwijze in beide sleden, op korten tijd, eenen grooten vooruit gang heelt gedaan. Politiek, overzicht. De Engelschen komen eene groote zegepraal te behalen op de Zulu’s in Zuid-Afrika, en hun ne Kraal o-f hoofdstad L’lum in te nemen. Er zijn 1,500 Zulu’s in den slag gebleven en in de handen der overwinnaars zijn gevallen 7 ka nonnen door de zwarten vroeger op de Engel schen veroverd. hoe er in LJelgic toch zulke onnoozclaars kun nen bestaan. Nog meer, Rara is in de Kamer, zonder dat er hem iemand ondervroeg, komen zijne excusien maken, en zeggen dat hij de schuld niet was van de aanhouding van broeder Nicolaï, en van gansch dal belachelijk affaire. Iladde ik in de Kamer geweest, ’k hadde seffens aan Rara ge antwoord Die niet besnot en is, moet zijnen neus niet vagen. Hadde er maar een schijn van waarheid ge weest, gij haddet de geuzen hooren trompetten en uitbazuinen aan de vier hoeken der wereld, dat de jesuieten eer. komploot mieken tegen het leven van den koning. En ons geuzenpapiertje had het ook niet laten liggen. Maar nu ’t zwijgt gelijk een karpel. Have van Nieiiport. Onze achtbare volksvertegenwoordiger, M. Visarl, komt in de Kamer eene redevoering uit te spreken, om te vragen aan den minister van openbare werken dal men zoohaast moge lijk de werken zou ondernemen van de vlolkom (bassin a (lot) te N'ieuport; doch hij vroeg aan den minister dat men de werken zoodanig zou schikken, dat het plan van den ingenieur De Mey geenszins van kante zou moeten gewezen worden. Plakkaarten tegen den Honing. Het parket van Brussel heeft deverledenc weck werk gehad tol over de hoorcu, en in al de landen van Europa op dc tongc der menschcn gereden. Immers hel parket had den dader ont dekt van die plakkaarten door de katholieken «(zegden dc geuzengazeltcn) tegen den Koning aangejdakt, omdat hij de wel op het lagere on derwijs had gclcckcnd. Daarbij men kende den opstoker van het kwaad, en was een J ESI’IET!!! ’s Avonds, om II) ure, ging het Parket gaan bellen aan het pensionnaat van St. Michiels, te Rrussel; 't was daar dat die jcsuict woonde. En, wie zou hel gcloovcn't was een arme sukkelachtigc broeder van bij de 80 jaar, die de opstoker was, broeder Nicolaï.... Hij wierd medegeleid en in de gevangenis op gesloten; ’t was ernstig peisje. Maar ’s anderdaags, ze moesten dien goeden bloed loslaten, ze zagen dat dc betichting geen waar kon zijn. En in alle landen van Europa; en geheel Bel gië door,, ze lachen nu daarmee eu ze vragen Ontslag. AVij hebben ons niet bezig gehouden met de zaak van Mgr. Dumont, bisschop van Doornik, omdat wij daarover geene voldoende inlichtin gen hadden; wij hebben zelfs bet ontslag niet gemeld, omdat het enkel werd medegedeeld door de liberale bladen. Thans weten wij dat Mgr. Dumont inderdaad zijn omslag heeft aan- gekondigd aan de dekens van het bisdom, bij brief gedagteekend uit Bonne*Espérance, den •18 Jul'i 1879. Is het waar dat alles op wieltjes loopt en de binders zoowel leeren in de gemeenteschool sedert korten tijd van hier* Ze vertellen in stad dat de kinders gedurende de klasse somtijds katje spelen langs de vestingen of op faction staan aan de deur der klasse.... Inderdaad meester Pinte was in staat niet meer die schole 'te houden. Nu zien de meiischea het beter dan ooit. De afscheidsvertooningen gegeven door het Reiersch Gezelschap, onder het bestuur van M. Ch. Schneider, in het hotel de llhetürika, alhier, zullen plaats hebben morgen donderdag 31 juli'; vrijdag 1, zondag 3 en maandag 4 augusli, telkens om 7 i’i ure 's avonds. Hei gezelschap verbeeldt, gelijk men weel, het Leven en de Dood van Jesus-Chrislus, groote bedrijven, dramasen mysteriën naar het oud en nieuw testament. Men kan vooraf kaarten bekomen lij den drukker dezes blads, van tien ure s mer gens, lot drie ure na middag. De onderhandelingen tusschen het Yatikaan «en Duitschland staan op goeden voet. In het korte, volgens men het verzekert, zal de nuntius van -Z. II. bij het hof van Beieren, tc Kissingen prins von Bismarck gaan vinden om eene overeen komst te maken, waarbij het eersle artikel zou zijn de kwijtschelding van al de statten tegen de Bisschoppen en de priesters uitgesproken, Jen gevolge van dc vervolgingswetten in Duilsch. ■land lieerschende. In Holland is er nog geen ministerie. De Koning had eenen oud minister, liberaal gelijk het gevallen ministerie, belast met de zorg van een nieuw gouvernement te vormen. Doch zijne pogingen hebben niet'gelukt en bij heeft er van afgezien, 't Is nu, volgens men schrijnt, een lid der bewarende partij die onderhandelingen heeft aangeknoopl tot het vormen van een kabinet. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; niet de post G fr. Annoncen 120 centimen per regel. Hechte; lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uilgevcr, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurné. Een en ander. Waarom wordt de wet Van Humbeeck in Veurne niet aanstonds ten uitvoer gebracht? Waarom willen de stadhuisbazen de zaken doen slepen. Moest ik in' hunne plaats zijn, 'k zou blad op tafel spelen en rechtuit toonen waar ik naartoe wil. Maar die heertjes zijn benauwd, en eeuigen nog niet geweldig genoeg, en daarom blijven de zaken hangen. Ge moet algelijk niet peizen dat de katholieken uw spel zullen spe len, en uw schijnheilig plan helpen uitroeren. Gij, en gij alleen zult de schande dragen van de daden die gij zult daarstelleit. Niéuwe pnrtijwct* De Senaat van Belgie komt in de zitting van vrijdag laatst, met 32 stemmen tegen 29 de wet te stemmen waarbij nogmaals duizende ka tholieken van de kiezerslijst zullen verdwijnen. De konlributien op dc haardsteden zullen ver dwijnen, onder anderen, en de rechten op deuren en vensters in zekere maat zijn ver zwaard. Andere lasten moeten de geuzen uitzoeken, gelijk de lasten op den tabak, de erfenissen, enz. en zij schaffen onbermhertig al al wat zou kun nen voordeelig zijn aan de katholieken. In 1829, de Hollander meende ook door zijne dwangwelteu meester te zijn van Belgie, en het volgende jaar Jantje Kaas zat in den zak! Als de- geuzen zullen denken voor altijd aan het bewind genageld tc zijn, zal er eene onvoor ziene slag komen, en Rara en Cie van kante zetten. Dc Koning heelt de wet geteckend die al de gemeentescholen van Belgie vergeust, bij heeft ook deze nieuwe partijwet met zijne handteeken bekleed, en dat om veel soldaatjes te kunnen laten pronken. Maar als het ministerie zal op komen met zijne wet op den militairen dienst en (die man zal willen soldaatje doen spelen, dan zal de kal op de koorde springen, en ’'.geu zen-ministerie in korten tijd in duigen vallen. Een koninklijk besluit van den 28 juli aan- veerdt het ontslag van M. A. Vandenberghe, Notaris te Gyverinchove. In Frankrijk, ’t is altijd hetzelfde liedje. Die •aan hot Irootd staan willen aan het hoofd blijven, en de andere willen er aan komen. De radikalen zijn hoornkwaad tegen het ministerie omdat het ten allen prijze wil beletten dat Rlanqui herko zen worde te Bordeaux; zij, zij zeggen dat hij zal gekozen worden, is het niet te Bordeaux, t is te Parijs of elders. In de kommissie van den franschcn Senaat is er altijd spraak over de geuzenwet op het onder wijs; en het ministerie is nog verre van zeker te zijn dat zij daar zal aanveerd worden. V'

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1