i L 1: IV 1816 k 6 Augusti 187!). ik I de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimcn per regel. I i I e ,i - Men verzekert dal Mgr. Mcrmillod, bisschep van Geneve, welhaast zal mogen terugkêeren in zijne bisschoppelijke stad, waaruit hij verban nen was om zijne getrouwheid aan de rechten der II. Kerk. Zoodat de vervolging in Zwitser land op hel punt is te zullen ophouden. God gave 't V i Men schrijft in bij BONHOMME-RYCXASEYS, drnkker-uitgover, Zwarte Nonnenslraal. In zes provinciën op negen hebben de katho lieken de meerderheid in de provinciale raden, namelijk in beide Vlaanderen, Antwerpen, Lim burg, Namen en Luxemburg. In deze raden, welke nu hunnen jaarlijkschcn zittijd gesloten hebben, is de zoo belangrijke onderwijs-kwestie besproken geworden, en wel namelijk wegens het verlecnen van hulpgelden aan het officieel onderwijs. Tol eer van de katholieke raadsleden mag in ’t algemeen gezegd worden, dat zij .do zwaar wichtigheid der omstandigheden goed begrepen en hunnen plicht wel gekweten hebben. Zij stemden alleen deze hulpgelden waartoe zij door de wel verplicht zijn, en alle andere vrijwillige ondersteuning aan bet officieel en nu goddeloos geworden onderwijs werd rechlaf geweigerd. In de redetwisten soms;zeer hevig, gelijk het te Antwerpen ’t geval was aarzelden zij niet de goddeloos- en schijnheiligheid der wet Van liumbeeck klaar te doen uitschijnen, en van den anderen kant de geheiligde rechten der Kerk te verdedigen. Veurne; In Frankrijk gaan de radikalen beginnen af breken dat het cene oprechte schande is. Het paleis der Tuilerien, te Parijs, tijdens dc com mune van 1870, gedeeltelijk verwoest, moet geheel en ganseb afgesmeten worden; de Kamer heeft zulks beslist met 249 stemmen tegen 166. Fr is óók in de Fransche Kamer een wetsont werp neergelegd door de heetste radikalen, om bet concordaat van 1801 lusschen Frankrijk en den IL Stoel van Home al te schaffen, en alle pensioenen te oiitncinen aan dc geestelijkheid in Frankrijk. In dc kommissie des Senaats’, is het wetsont werp Ferry op het onderwijs verworpen door 7 stemmen legen 2, Nu zal het te zien zijn lioo de stemming plaats zal hebben in den Senaat zelf. Politirli overzicht. liet is au geen waar dat de oorlog tegen dc Zulus gedaan is hun koning wil van geene vrede met Engeland hooren spreken en is met zijne troepen tot in het hcrle van zijn land achleruifgeweken, alwaar de Engelschen hem niet durven volgen. De luitenant Carey die hel bevel voerde over den ongelukkigen erkennistocht, waar Napoleon IV het leven heeft gelaten, is ter dood veroor deeld door het militaire gerechtshof, doch, vol gens bet schijnt, wil het engelsch gouvernement niet dat deze straf uitgevoerd worde. Eene depeclie aan de Engelsche (lazet oenen list verzint! de twee scholen, dc arme en de betalende, ziilien gescheiden wórden, en om de religieusen te beletten eene vrije school te stichten, zullen zij ze voor oenen tijd nog la ten, in de aangenomene school, met de vaste hoop ze later geheel en gansch builen te jagen. Zoo zegt men in stad. Wat is er van waar? Dat de geuzen eens antwoorden; maar recht streeks op onze vraag, en niet met zinsneden waar vele woorden in te lezen staan on geen zi n Ehwcl! zijn dat geen valschecn schijnheilige plannen? Burgers van Veurne, om den haat van zekere lioonvolle gasten uil te voeren, zult gij moeten betalen en duur betalen. Zult gij hel gedulden? Neen,' neen; moest er nu cene 'kiezing plaats grijpen voor de openslaande plaats op het stad huis, gij zoudl loonei? dal gij de gematigde li beralen nog kunt eerbiedigen, maar die beete koppen met al hunne plannen uit het stadhuis wilt wegborstelen. van kracht zijn den Bïc niruw.e kieswet. Volgens art. 4h der wet van -1879, zijn de kieslijsten id .1879 voorloopig vastgesteld den 14-October, ïu plaats valt den 14 Augusti; zij zullen 'aangeplakt worden den 15 October tot den 30, on definitief gesloten worden den 3 no vember. Het is dus den 2 november ten laatste dal de vereisclde conditiën moeten ingebracht worden. Indiende aanneming van nationaliteit en dc delegation van den cijns door de moeders-wedu- wen na den 2 november gedaan zijn, worden de aangevers niet meer toegelaten tolde kiezing van 1880. De reclamation bij de bestendige deputatie kunnen gedaan worden lol 23 november. Echter moeien de vragen voor expertise on verminde ring van huurwaarde aan de ontvangers gezon den worden vóór den l.'i augusti 1879. Hiervan moeien de ontvangers outvangslhcx wijzen aflevcrcn. EinJuL/r zal dc deputatie moeten uitspraak doen over de betwistlogen., voor januari ’88(i, ten zij men geitje besluiten pan verlenging 'melt tot. maart. .Op, dien daUgp kunnen de paitijei’, i de.zaken waurip geen uitspraak gedaan is, ami i het hof onderwerpen. De herziene lijs'en’ zullen 1 mei. Eindelijk zal er een verdrag gesloten worden tusseben het hol van Berlijn en het Vatikmln, om <le vervolgingen tegen de II. Kerk te doen sla ken; alle moeit lijk Led en schijnen vereffend, en t zou de nieuwe nuntius van Munich zijn die mel den prins von Bismarck te Kcssingcn zou den godsdienstigen vrede teékenen. I>c iXantcr. Ten langen laatstcn de zittijd der Belgische Kamer is gesloten. Nog iióoit misschien of zel den toch heeft hij z.uu lang geduurd. En onze representanten zijn verre van hun brood in le digheid geiden te hebben. Doch velen der wetten die gestemd zijn ge worden, zijn éenc oprechte, schande voor Bel gië. Hel geuzemninisierió. heeft eerst en vooral zijne politieke vrienden willen bevoordeeligen en zijn meesterschap over Belgie vestigen; daarom heeft bel de kiezerslijsten doen ziften en er uiigeworpen met duizenden katholieke stemmers. Jlet heeft willen den katholieken godsdienst uit Belgie uitroeien; daarom heelt het de wet van J812 doen afschaffer» en de wet Van Hinn Eene depêche aan de Engelsche t/azel tocgc- stuurd, kondigde aan dat dc troepen die naar Engeland wederkeerden uil Afrika en uit de Indiën, aangedaan waren van den cholera;' doch hel engelsch gouvernement heeft verklaard dat nog geen officieel nieuws toegekomen was. beeck stemmen, door M. Malov cene wet van oiiifelul' genaamd, en door den prins De Ligne cene partijicet die Belgie in twee kampen zal verdeelcn. Daarbij heeft het geld gebroken met hamers. Dc geuzen schreeuwen gedurig dat de katho lieken de schatkist hebben uitgeput, en zij be slissen nieuwe onkosten te doen die hel bloed der Belgen zullen uitpersen. In de laatste zittingen, hebben zij openbare werken gestemd voor omtrent noxiaam ex vijftig mi.i.ioEX. Onder die werken zijn er die waarlijk nuttig zijn; anderen die alleenlijk dienen om de stad Brussel te bevoordceligcn. M. E. dc Kcrck- hovc, representant van Mechelen, vroeg aan den waalschen minister dat men die onkosten niet zou doen, maar het geld gebruiken om werken te verrichten dienende om het ar/óndissement van Mechelen te bevrijden tdgé'n dc.overstroo- mingen, waarvan het zoo.deerlijk had tg lijden gehad. Doch neci^; Brussel moest versierd wor den, en waren <le boeren geruineerd door die overstroomingon, zij moesten het maar weten. Alzooverdedigt hel walen ministerie de intresten van den landbouw. Eindelijk is er een krediet gestemd van. om trent de vije Mu.LioEx voor de feesten van 1880. ter gelegenheid van den vijftigjarigen jubilé van Bclgie’s onafhankelijkheid. Meestal dckatholie ken hebben deze som gestemd, na verklaard te hebben dal zij hunne vaderlandsliefde wilden bewijzen; doch beklaagden in dc tegenwoor dige tijdsomstandigheden waar de katholieken vervolgd worden, deze feesten te zien vieren. Wat ons betreft, wij denken dat zij beter had den gedaan deze sommen niet te stemmen. Wij, katholieken, hebben geen de minste reden om ons te verheugen, on wij, hier te Veurne, gelijk in al de steden van’t land, wij zullen het jaar 1880 laten voorbijgaan konder deel te nemen aan de feesten, en alleenlijk God biddende dat hij ons land spare en vcrlosse van de godde- looze dwingelandij der geuzen. - - &cHieciUc$choilen van Veizrnc. Sedert ccnige weken werkt men met, bijzpn- deren iever in het oud gevang, en het ’gerucht is in de stad verspreid.dat de-gemeenteschool voor knechtjes aldaar zal worden ingericht. Daarom ook, wordt er gezegd, heelt men gceno onkosten gedaan aan hei huis van den school meester. Wij vragen liet, zijn dat geene onnuttige kos ten; is het tegenwoordige lokaal niet groot en schoon genoeg voor dc knechtjcsschoól? Het is nog maar dertig jafen gebouvvd en reeds zou het versteken worden. En wie zal de onkosten be talen? Gij, burgers van Veurne, liet lokaal is meer dan groot genoeg, zooveel te meer, dal welhaast het getal kinderen bitterlijk zal smel ten, wanneer dc katholieke school in zwang zal gebracht worden. Nuttelooze onkosten, bij ge volg, alleenlijk goed om do höoveérdigc plan nen van zekere vreemde ratten uil te voeren. Doch, zegt men,;i! het oude lokaal der knechi- jeaschool zal er cene school opgericht wórden voor, meisjes, welke onder bet bestuur zal staan van wereldsere' jufvrouwen. Ja, daar zijn de plannen van die vreemden, waarvan wij zoo even spraken. Zij willen ten allen prijzqde relr- gieusen uit de school bannen, maar vinden we derstand in het stadhuis. Daarom hebben zij Dit blad verschijnt dep Woensdag, onmiddelijk na u Hechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer lucent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. 4, te Veurne. k I i 1 r O irf-iwin~»ïü jnou-fjiMB iniiii~-r w-.- r**™»**^^ xjuxwj_i--x ”1 *l,'if ln, o M - ii TTitrn— - I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1