1817 Veijrihe, 13 Augusti 1879. 35e jaar er zeker van rij tullen van hun helscbe streven en van Hunne duivel$che tending niéts-anders dan schande verwerven, dén haat van God en de goê menschen op zich trekken, en le vrezen hébben van eens met hun genzenonderwijs, .met hunne geusche scholen op eenen geuzenhof ge^ dolven te zijn in Duitsc'iland zullen er- welhaast kiezingen plaatshebben voor de Pruisische Kamer. De pro gressisten zijn niet te akkoórd de eenen willen rechtstreeks tegen Bismarck werken, de anderen prediken grootcre .voorzichtigheid aan. De katholieken zullen stemmen, met het inzicht van de kerkvérvolgincn te dóen staken. Waarschijne- lijk zullen'de liberalen het meest verliezen, wint zij ook. komen ’niet.te wel overeen, en hunne kopstukken trekken zich van kante. ÏJit Houtheni. t Houlhem den 9 Oogst 1879. Mijnheer de Opsteller, Reeds verschillige malen heb ik in uw geëérd blad het een én het ander gelezen over Houthcm; gelief ook de'volgende reken goedwillig te aat> veerden. Donderdag laatst was de gemeenteraad bijeen geroepen om nog eens te handelen over de school. Trouwens de kommissaris van Vcurne had ^een brief geschreven, waarbij hij verklaarde, dat de school der religieusen niet meer aan.jê- nfimen is en’ bijgevolg geen* toelage kan ver. krijgen. (Ouder ons gezeid, hel gemeentebc.-tuur van Houthem zou wel kunnen voor den tribu nal .moeljii verschijnen om verocn’dr.d.d te worden tot het betalen der verlopene termtjen. Maar daarover later). Nu, onze gespaarzame burgeineesler, de weir befaamde en wijdvermaarde De Hekstere, stelde i len; zij weten immers dat die luidst schreeuwt en tiert legen alles wat goed is, voor bekwaamst zal nazien worden van als bewakers der Staats scholen aangesleld te zijn. En niettegenstaande alle die hulpgelden, die vrprhe geuzekoppen die hun doopsel en hunne christene grondregels vergeten, durft kornel .Van Humbeeck niet vooruitkomen; hij is bé- .nauwd en zijne wet, die het geluk der Belgen moest verwezenlijken, durft hij niet toepassen hij zal nog een weinigske wachten; laf is hij toch zeker niet, maar al gelijk hij durft zijne vijanden niet opentlijk aanvallen. Hij zoud over korte drgen eerie circulaire naar de school meesters, waardoor hij hun bevool van niets te veranderen in de scholen T Kruisbeeld, het onze Ueve Vrouwbeeld mogen blijven hangen; voor de school, na de school mag men bidden, de catechismus wordt aangeleerd als te voren, ja, zei de rechtzinnige en geenszins schijn heilige minister, moest ik dat al met eenen keer veranderen, al de kinders zouden de school verlaten. Er is wat patiëntie noodtg bijzonder lijk met de Vlamingen, de pastoors en kapelaans zijn nu allen bezig met zeggen dat de staats scholen slechte scholen zijn en de menschen zullen het niet gelooven; want hunne kinders, hij hunne le huiskomst van school, zullen zeg gen vader of moeder er niets veranderd in de school. Iedereen verstaal reeds waarom Van Humbeek traag te werk gaat, ’t is omdat hij moeilijkheden tegenkomt, welke hij niet voor zien had. Zoo wij herhalen het dus, gaat de katholieke overheid zoo spoedig niet te werk als men het zou begeerd hebben, weest nogtans gerust. Men is voorzichtig, men overweegt alles wel, cn van zoo dal. de omstandigheden het zullen doen geradig vinden, overal, maar in de eene plaatse eerder, in de anderé plaatse later, zal men sch'olcn zién’operien die zullen beantwoor den niet alleénlijjc aan de godsdienstige en ze delijke, tmjar zelfs aan de gezondheidsbelangen der kinderen. j Van den -anderen kant, -wij zuljen de oog ■hebben óp Van Humbeek en zijne slaafsche aan hangers;’ wij zullen zé aan.'twerk zien, en-, zijt Politiek overzicht. Do zuster van den koning van Spanje, de prinses Maria del Pilar komt schiersubiet te ■overlijden in den-ouderdom van jaar. De koninklijke familie is schrikkelijk beproefd T is -nog geen jaar geleden dat de jónge koningin is gestorven, -en tin do zuster des konings. God geve hen de eeuwige rust-! Doch een ongeluk komt nooit alleen, zegt men; en 't is verwezentlijkt voor koning Alfons. Be zeHde week is zijne, voitnur emverre ge stuikt en de koning heeft zijn arm’wg al merke lijk gekwetst. Had bij moeten veróngelukken, er hadden kunnen zwarige gebeurtenissen in Europa ontstaan. Daarbij nog, de republikanen schijnen nieu wen moed te krijgen in Spanje, en‘een hunner redenaars lieeft het koninklijke stamhuis opent lijk nangcraud in de Kamérs, én niettegen staande 'het verzet van den president, is hij voortgegaan, zoo dat de zitting is opgcsclK*rst geworden. in Frankrijk zal het gouvernement weitaas op heete kolen zitten. Onze lezers weten dat te Bordeaux gekozen was de fameuze Blanqui, de welbekende revolulionnaire. De kiezitig werd verbroken door de Kamer op aanvraag van het ministerie omdat Blanqui niet kiesbaar was. Nu, de radikalcn stellen te Bordeaux dienzelf- Blanqui voor, en er is geen twijfel of hij zal ge kozen worden, Wat dan gedaan? Men spreekt veel in de politieke wereld van het bezoek door den keizer van Oostenrijk, zaterdag te Gastein aan den keizer van Duitsch- land gedaan. Als die twee rijken overeenkomen, 't zijn zij die de groote rolle in Europa spelen, en alle andere mogendheden doen buigen; en men weet dat in beide landen de liberalen nog al geweldigen klop gèkregcn hebben en op het punt zijn aan de II. Kerk en den Roomschcn Stoel voldoening te geven. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddeiijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post G fr. Annoncen 20 centimen per regel. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer H>cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 Ir. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne. on voorzichtige traagheid waarmede men te werke gaat ons vrees of onrust moet inboezemen. Vooreerst iedereen zal bekennen dal een werk van zulke aangelegenheid wijzelijk moet ovérpeisd cn overwogen worden, dat men in sommige plaatsen onvermijdelijk de eene of de andere moeilijkheid kan tegenkomen; die wat tijd vragen; maar wat men mét reden mag ver-, «woeden, 't is dat de werking, alhoewel hier en elders nog niet in 't openbaar, in ’t stille .en naar wenseb kan geschieden. Bijzonderheden kunnen- en mogen wij niet mededeclcn maar wat wij mogen ver^ekerep,. ’’t is dat op zekeren dag en geheel in 't korte w-rars^hijoelijk, alles zal klaar -komen en. dat men bekennen zal dat men, met traag le hande len, zooveel te zekerder zal zijn van wel gehan deld te hebben. Deze, wiens woorden wij nanhaalden, deed ■ongetwijfeld zijn beklag over de traagheid van ■de katholieke overheid, omdat hij vreest; dat de geestdrift voor de goede scholen, de overtui-, ging der brave menschen zou kunnen verflauwen cn dat zij met eenige weken te wachten min ge negen zouden zijn om het hunne bij te dragen voor liet verheven werk van het katholiek onderwijs; zulke vrees hebben wij niet De zaak is door eenieder verstaan geweest en blijft verstaan, dagelijks lezen zij in hunne gazetten hoe dat in andere steden en dorpen, de eene na de anderen, volgens de omstandigheden, komi- teiten ingericht zijn, omhalingen gedaan worden en hoe mildelijk eenieder medewerkt; dit alles verzekert ons dat alswanneer de katholieke schoolkomiteitcn in onze streek zullen ingericht zijn, alle katholieke burger volgens zijne mid dels geern zijne hulp zal leenen aan dezen, die zich zullen belast hebben met het uit voeren van ’t geen men tot geestelijk cn zedelijk nut der jeugd zal beslist hebben. Het duurt wat lans;.... Hel {tuurt wat lang hoorde ik zeggen over eenige dagen, vooraleer dat men hand aan 'l werk slaat om vrije katholieke scholen te bouwen of te bereiden; 't zou beter geweest zijn had men, vmi zoohaast de wel gestemd en door 's konings hgndleekeu bekrachtigd wierd, kunnen aan ’l werk vallen of in 't openbare luien zien, hoe men van zin is de gevaren der geusche schoolwet van de jeugd af te keeren. Deze bemerking heeft iels dat ge grond schijnt, immers van zoo de vijand opkomt men behoeft wapens te hebben om hem te lie s'rijden. Nogtans wij gelooven met dat de zekere Ten anderen, in zaak van scholen, de katho lieken zijn de eenigstë niet, die wal traag schij nen. Minister Van Hunibeeck, de grafmaker van T kntholicismus, dïe, sedeit eene maand om- treiit, met zijne duivclsche 'wèt gewapenjl staal, is ook traag. Hij is'bcnauwdjeh durft'tiiet voor uitkomen tegen dé katlióhëkê legerbenden. Hij gevoelt ook dat scholen veranderen zoo gemak kelijk niet is, als dal hij betéérst gepeisd had en nogtans geld ontbreekt hem. niet, hij moot maar scheppen in' onze gcmccne beurze te Brus sel; daarbij hij lieeft. overal, door hét toedoen van zijnen broeder Rolin, mannén die gereed zijn om te helpen het geloof uitdooyen in de herten der kinders kommissarissen en burge meesters, die waarschijnlijk door hunne woor den cn niet door hunne daden godsdienst en zedelcer in de geuzescholen zullen aanpreken; schoolopzieners die opentlijk met de geuzen incédoen, al is 't dat zij over korte maanden nog in onze dorpen geen ander hotel kenden dan de pastorij; Ja zulke mannen heeft minister Van Humbccck aan zijne koorde, en bij die schoone compagnie voegen zich nog wat.anderen, die geern zouden genaamd worden tri de geusche schoolkomiteiten pm het framaconsonderwijs na te zien en dé kinderen des arme te dwingen van naar de slechte, scholen te gaan deze laat ste mannen zijn van allen gekend; wilt gij. ze zien en hooren, gij zult ze vinden ih de herber gen ter slede en te lande uitvallen tegen Kerk en priesters, tegen Godsdienst cn katholieke scho- In Engeland is men van z-in een monunrent op te richten in de kathedraal van Westminster ter gedachteuis van den jongen prins Napoleon, 7.00^'deerlijk gesneuveld in den oorlog tegen de Zulu’s. In de lagctc Kamer heeft een lid het ministerie daarover ondervraagd ca is gewel dig uitgevallen tegen de familie Bonaparte, liet hoofd vau hef ministerie heeft geantwoord dat liet gouveruemeul voor niets was in die zaak; doch dat bet spijtig was dat die heer op zoo onbetamelijke wijze had gesproken van de keizerlijke familie. DE VEURN EX—,3 - 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1