Veiibue, 27 August! 1879. N° 1819 Wit en Zwart. Als de geuzen aan hoofd kwamen, ze rie pen bij hooge en bij leege dat het land in schulden was, er. in groote schulden, en dat bet moeilijk eruit zou geraken. Maar daar was niets van hoegenaamd niets; dat komt alle da gen klaarder en klaarder. Dat was van wit zwart maken, en de geuzen moeten geen twee keeren peinzen daarom. Maar nu, wacht maar, na kor ten tijd zullen zij zeggen en trachten te bewijzen dal de finantiele toestand van Belgie opperbest is en alles in den haak. Dat gaat nu al lang alzoo in Frankrijk en daar zal niets van waar zijn; immers geen erger geldverkwisters als de geuzen dat toonen ons de schoolwetten en andere en andere kwist- uitgaven en nullelooze kosten. Dat heet men van zwart wil maken. De nihilisten van Busland, T is te zeggen deze die alles willen verdelgen en alle orde te niet doen, gaan maar altijd voort in hunne schrikke lijke werkingen. Ze steken steden in brande, vermoorden groote mannen en de poermaga- zijnen springen dat het abominabel is. 2 liet nieuw ministerie in Holland bestaat uit mannen die aan verscheidene gezindheden toebehooren; toch het getal (vijf tegen drie) zijn gekend als van de bewarende partij deel ma kende. In een protestantsch rijk zooals Holland, is de minister van oorlog een katholiek. Alzoo gaat het niet in ons Belgie. De verkiezingen voor de volledige vernieu wing der Kamer van afgevaardigden in Pruisen zijn vaslgcsteld, voorde eerste kiezingen op 30 September, Voor de beslissendcn op 7 October aanstaande. Men meent dat de Kamer den 23 October haren zittijd zal kunnen beginnen. Bene groote moedeloosheid heerscht onder de liberale partij ert het is zeer waarschijnlijk dat zij- den kiesstrijd niet zal doorworstelen zonder groote verliezen geleden te hebben. De katholieke partij zal er veel bij winnen, maar zoo de socialisten ook op vele plaatsen de bo venhand moesten behalen, dan is eene coali tie te voorzien, tusschcn liberalen en socialisten, om bunnen'gezameutlijken vijand te bestrijden en hem de meerderheid te ontrukken. Laten wij hopen dat zulks niet zal gebeuren. en goddelooze leering. Ten anderen, in onze gemeentescholen zijn menige boeken, bijzonder lijk van historie, te vinden die verre van puik zijn eh die nooit liadden mogen gebruikt wor den. Hoe zal hel gaan met de nieuwe wet en met eenen kerel als Van Humbeeck aan 't hoofd van het onderwijs? T Is dan al bedriegerij en valschheid en leugentaal, als men nu nog durft schrijven en zeggen, zooals te Schaerbeek in eene prijsdeeling, te Mechelen ook, en te Iloei, te Blankenberghe bij middel van plakka'ea dat het onderwijs godsdienstig zal blijven dat de wet van 1879 niets en verandert, hoegenaamd niets van ’t gene er bestond, dat zijn leugens en bedrog om de ouders bij den neuze te leiden en zooveel te meer kinders in de geuzescholen té houden. Lezers, als gij ergens een commis-voyageur of’lis gelijk welk een alweter of Ons Deere bedriegers alzoo hoort spreken, antwoord hen zooals het gezond oordeel van onze landlieden van Veurnambacht doetals het al gelijk blijtt, WAAROM TOEN DIE NIEUWE WET? Dat zal ze hunne ooren doen intrekken. Dat is de beste muilestopper van ’t land. Goed en deftig voorbeeld. Over eenige dagen had. kolonel Van Hum beeck, ministec van’t geuzenonderwijs, en nu per interim, van oorlog (dat staat wel te zarnen), tiaar de inspecteurs van ’t lager onderwijs eenen brief gezonden, waarin hij kun kenbaar maakte dat hij van zin Was ze als schoolopzieners te hernoemen. Maar wat moet zeldzaam én buiten gewoon voorkomen, ’t is dat hij op staanden voet, met het terugkeereh van den brievendra- Politiek overzicht. In Frankrijk zoowel als in Belgie, de groote en gewichtige kwestie van den dag is altijd voort de schoolkwestie, en de wetsontwerpen Ferry ’t Zijn nu de algemeene raden der de partementen dat zijn albij onze provincie raden die zich er mede bezig houden. Bijna overal dezelfde rijmram wordt door de voor zitters nopens die zaken uitgekraamd. Dat zal nogtans weinig of niets aan het gedacht en den af keer van het volk legen de wellen veranderen. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Rechleilijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer IS cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. ger, een beslissend antwoord vroeg of’ zij of niet deze hernoeming zouden aanveerden. He- wel. onder andere en ’t is daar een deftig en treffelijk voorbeeld drie mannen hebben zoo haast in krachtige en stellige woorden ver klaard, dat zij, tot het uitvoeren der oorlogs- wet, in geener wijze willen deel, nemen, en daarom hun ontslag indienen, liet zijn M. Robyns, een deftige en welbekende school opziener voor het kanton Maeseyck, in Limburg, die in onze scholen eene zoo goede faem geniet om zijne schoolboeken. Een andere is M. Emond, leeraar bij de normale school van Hoei, in ’t Luiksche, die met M. Robyns door den bis- schop Van Luik als wereldlijke opzieners der vrije scholen zijn benoemd. De derde, M. E. Goedertier, opziener te Lede, in Oost-Vlaande- ren, heelt ook vlakweg geweigerd nog verder het mandaat van eenen geuzenminister te aan veerden. Dat zijn deftige en edelmoedige voorbeelden die tot eere strekken voor die mannen, en die op vele collegas van die heeren den besten in druk zullen te weeg brengen, die menige school opzieners en schoolmeesters, nu misschien nog eenigszins twijfelachtig, zullen een besluit doen nemen dat hunne consciëntie en hunne hoedanigheid van katholieke christen hun oplegt en voorschrijft. Kloekmoedigheid en sterkte om aan de be driegende beloften te wederstaan, daar is het geen zoo noodig is in onze dagen. Op vele kleine gemeenten men zegt en men gelooft dat de schoolmeester mag en zal school houden lijk voren en na, en onze huisvaders ge- looven dat gelijk suiker; maar daar is niets van; daarom moeten wij de eenvoudige menschen doen hunne oogen open doen. Vooreerst, indien alles blijft gelijk te voren, moesten onze geuzenministers de wet van 1842 veranderen? In de wel van 1842 staat dat de school meester de kinderen den godsdienst, en bij ge volg den catechismus leeren gedurende de schooluren, en nu mag hij niet meerEn doet de meester dat binst de schooluren, wel haast zal bij een briefke krijgen van den inspec teur, die hem zeggen zal Let op, Kerel, gij wilt tusschen twee waters zwemmen; let op, uw postje hangt er van af; ik ben inspecteur, en ik zal u weten te vinden.... En de meester zal stillekcns zwijgen. In de wet van 1842 stond dal de meester de kinders de goede zeden moest aanleerea, wier korlbegrip staat in de Tien GebodenHola 1 meester, verbod van nog van zulke te spreken. De inspecteur zal hem laten welen zwijg daarvan, anders zal ik u vinden, kerel. De wel van 1842 zei dal de bisschoppen de hoeken die geleerd wierden mochten nazien. En nu? M. de inspecteur zal boeken zenden God weet welke en daarbij voegen geef deze boeken aan de kinders, anders...... Eindelijk, minister Van Humbeeck zal laten welen, nog al door den inspecteur, slaaf van Van Humbeeck, dal de katholieke godsdienst reeds lang genoog geduuid heeft; dat hij daar een einde gaal aan maken. En de inspecteur zal nog ecus zeggen 't Is waar! meester, ge moet n niet, geneeren gij hebt het gouvernement’mat ii. En de schoolmeester, denkende d it er meer profijt te rapen is met te blijven bij het gouver- Eene geuzendelving. Lesse voor de Ouders. De verledene week heeft al wederom eene schandige geuzebetooging plaats gehad te Gent. Een zekere Vandevin, studic-prefekt in den Alhénée (dat is hel geuzenkollegie van Genl) was gestorven naden piiester van zijn sterfbedde verstoeten te hebben. Daar waar de fanatieke en razende Laurent de overhand voert, moest noodzakelijk eene civiele begraving of liever eene schandalige delving plaats hebben, waar alles wat godsdienst aangaat, van verwijderd is, zooveel te meer dat die Vandevin aan die zelfde goddelooze kliekc toebehoorde. In die begra ving, in die onchristene manifestatie moesten ook tegenwoordig zijn de leerlingen van die geuzenstaaisschool, en zij moesten doel nemen in die begrafenis, waarvan men geen voorbeeld vindt ondér dé wildste en onbeschaafdste vol keren. - Dat is eén staaltje van de manier op dewelke men de nieuwe opvoeding wil regelen en schik ken en dat'durft men nog onzijdigheid hooien. Die aan ’t hoofd staan van Staatscholen, van op voedingsgestichten, zoo ongenadig duur met bet geld 'van anderen betaald, geven alzoo open baar het voorbeeld van ongeloof en god ver loochening,, en zulke mannen begraaft of delft men met openbare bétoögipgen: Wal zegt gij daarvan, christene otiderS? CaCiiKcn-rcchtzinniglieid. Nu dat de gêuzenwel gestemd is en gctcc- kend en afgekondigd, zijn de ministers er meê verlegen om ze uit te voeren en toe te passen. Dc ouders in het algemeen willen niet hooien noch weten van scholen zonder God, van op voeding of zedéleer zonder godsdienst. Daarbij van alle kanten hoort men spieken van onder wijzers die de schole van 't gouvernement ver laten en overgaan naar ’t vrij onderwijs (en dat is nauwelijks beginnen). Daar zijn de twee redens waarom het gou vernement verlegen is en daarom dat zij zeggen dat niets en zal veranderen in de schole, niets, absoluit niet, dal alles volstrekt zal gelijk blij ven als te vooren. Maar duizendmaal onnoozel die dat inzwelgt en gelooft. Beginnen ze niet aanstonds met opentlijk slechte boeken voor te schrijven in de school, dat zal langzamerhand komen en na korten tijd in al de scholen zal er niets anders meer geleerd worden als slechte Het gedacht om den inwendigen koophandel en nijverheid vooren te staan en door vereeni- gingen en wetten te bevoordeeligen schijnt groolen vcoruLgang te doen in Duilsch.and. Men spreekt zelfs van bonden en maatschappijen van handel, die in verschillige sleden zouden gesticht worden, in den zin van de handels- vereenigingen der middeleeuwen. Jammer dat ons gouvernement, /ooals het overlijd nog in de Kamers een liberaal heeft gevraagd, niet ook zulke maatregels neemt lot begunstiging van onzen landbouw.eu onze inlandsche nijverheid, die zoo deerlijk vervallen zijn sedert eeuigen tijd. Daar is men van langsom strenger in het toe passen der wetten legen,de socialisten, huis zoekingen en aanhoudingen, dat is aan T orde van den dag. En kwestie waarom dat ons gouvernement, dal tot hieitoe zoo goèlijks scheen te zijn en zeker nog voor hel socialismus, kwestie waar om het Most( den duilschen socialist, die in Belgie gekomen was om confcrentien te geven, en voor wien de belgische socialisten van gedacht waren te manitesleeren voor het paleis van den Koning en hel ministerie) uit Belgie gebannen heeft? Kwestie of zit Bismark daar niét onder? I DE V

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1