I N1822 Veurne, 17 September 1879. jaar Italic wordt van langsom ellendiger. De pre- fekten bekennen het opentlijk, dat overal de middels van beslaan voor het volk verminderen, en van nu at' vreest en vóórziet men voor den winter serieuze wanorders en onlusten. Bij de ballotecring welke zondag te Bordeaux heeft plaats gehad, is Blanqui niet gekozen. De oude revolulionnair heelt 254 stemmen min be komen dan zijnen tegenstrever M. Achard, die niet veel beter is als Blanqui. De Kulturkampf dal is dejstrijd van vooruitgang seboone name voor zoo’n schandigc vervo'- ging cn is nog bij lange niet ten einde in Duitscliland. Verre van verbeteren, met Puttka- mer voor minister, in plaatse van den razenden kerkvervolger Falck, zou het allichle nog erger worden als te vooren. Alle betrekkingen of onderhandelingen met Borno schijnen opge schorst ten minste tot na de stemmingen. Hel Pruissensch gouvernement dringt aan in Sijne oflicieelc dagbladen, cn zingt op alle tonnen om ’t volk te doen gelooven dat er in de aanslaande kiezing voor de wetgevende Kamer geen gewag cn mag zijn van onderwijs, noch van godsdienst, maar dat de strijd cn de kies- worsieling alleenlijk moet plaats hebben tus- schcn deze die den inlandschen koophandel willen bevoordcèligen en deze die anders van «dacht zijn, 't is te zeggen op cene stoffelijke kwestie, zonder acht te nemen op die grootc cn gewichtige zaken vaii vrijheid in godsdienst en in 'tonder ie ijs. Niet alleen in Belgie, maar ook in Frankrijk is het gouvernement niet meer te vrede met de Kerke te vervolgen in het onderwijs, met God cn den godsdienst buiten te jagen uit de scho len, ze zouden ze ook welhaast willen buiten hebben in de kerken. Bara, hier, wil meester spelen van de fondatien en kerkegoed en de kerkgebouwen, en in Frankrijk spreekt men nu van 'wellen voor te dragen tot verandering der kerkfabriek of kerkraden, ’t Gaat waarlijk al slecht genoeg ouder de wet van 1809 die hier cn in ’t transche in voege is, alswanneer bij voorbeeld een gcuzenburgmeester oi goddelooze meijer het recht heeft hem met kerkezaken te bemoeien. Nu wil men nog erger, en dien raad samenstellcn uil leden door hel volk gekozen. Alsdan zal het gaan naar de mode, op vele plaatsen, joden en ketters cn communards om ’t kerkegoed te beslieren. En dat altijd volgens het oude princiep De pastor in de kerk en de burgemeester op 't stadhuis. Er is toch wel iets of wat veranderd De burgemeester vnn’.Lulk, inliet congres van schoolmeesters, heelt ook gezeid, op zijnen toer, dat alles gelijk bleef, niots veranderde. Die brave man houdt zijn Paschen niet, sedert Politiek overzicht. Nog eene bende gebannen communards zijn uil hun ballingschap van Noumea in Frankrijk aangekomen. *486 met de 420 van ’t begin van september, dat nadert al van de duist, en zulk gespuis in een land in zoo groot getal, en al die openbare getuigenissen van welkom die zij overal ontvangen, dat en geeft juist geen groote verzekering voor de toekomst. Het ministerie en wil opperwaart uit van geene algemeene amnis- lie of kwijtschelding weten voor al die com munards en eiken keer dat er aankomen, men roept tot in Parijs toe, Leve deamnislie! En dat zal er van komen, en het tegenwoordige ministerie zal gaan hoepelen voorzeker, en na korten tijd, en door halve, misschien gcheele communardsgczinde ministers vervangen wor den. Al wat wij zien bewijst en voorspelt het. a He Oorlogsivet. b Bara en de kolonel. Bijna geen een dag gaat voorbij zonder dat de gazetten den eenen of den anderen omzend brief of circulaire meededen van een van die twee kalanten van Bara, die den name draagt van minister van justitie (maar die nooit t’huis en is) of wel van den kolonel van de gaide-ci- viek, minister van 't goddeloos onderwijs. Die omzendbrieven zenden zij rond naar gou verneurs en Dcprcy’s, 'k wil zeggen commis sarissen of naar de nieuwmode inspecteurs die alle moeten godverzakers zijn, of naar de ge meenteraden. Verledene weck, twee of drie brieven van Bara en een of twee van den kolonel van onderwijs. Een eerste omzendbrief van Bara om te weten of er, cn wiiiir er scholen bestaan (lagere scho len of wcezcscholen) in gebouwen die toebc- hooren aan de bureelen van weldadigheid of aan hospitien. Als Bara inlichtingen vraagt, zijl maar zeker, 't is om die scholen te doen geus worden of ze te doen ophouden. Een andere brief, ook van den zelfden oud- messediender van Doornijk, om te weten of nievers vrije scholc zoude gehouden worden, in pastorijen, kerken, sacristien enz., of nog in gebouwen afhangende van de kerkfabrieken. Dal is loch schandige tyrannic, alsof de pastoor niet zoude meester zijn van te doen in zijn huis wat hij wil, vermits hel niet te bescha digen; alsof hij niet meer vrij zou zijn, zijne kerk te gebruiken of de sacriste ervan, waartoe hij ze goedvindt Dal gcuzevolk maakt toch aansprakc op alles. Overlijd cn nu nog, het liedje der geuzen was en is De pastor in de kerke, of in zijne sacristij, en de burgemeester op 't stadhuis. Ziet gij nu hoe lange dal goed is? Tot dat de geuzen boven zijn; zij ‘willen meester spelen overal, op’t stadhuis, maar ook in de kerke. En waarop is die aansprake, dat gewaande cn zoogezeide recht gesteud? Hierop: De Slaat geeft subsidien om kerken te bouwen cn te herstellen; dus hij zou het recht hebben hem met kerkelijke zaken te bemoeien! Inderdaad Jamaar, die subsidien of hulpgelden evenals de pensioenen en jaarwedden der priesters, zijn eene kleine restitutie van geen de Staat achter de transche revolutie aan de kerke heeft ont stolen. En om die restitutie de Staat beweert alles te zeggen te hebben in de Kerk. Aizoo Peist een keerdaar en zouden geen tribu nalen bestaan om recht te doen, en ik zou uwe hofstede of uw huis nemen; maar later, na deze onrcchtvcerdigheid, zou ik door de cene of de andere omstandigheid verplicht zijn u een deel van de weerde (de intresten er van) weer te geven, bijvoorbeeld eenige hectaren of eene kamer en daarom zou ik pretendeeren en be- weeren alles te zeggen te hebben, hoe en wan neer gij dat land moet beploegen cn bezaaien, hoe en waartoe gij die kamer moogt gebruiken. Wat zoudt gij peinzen van zulke pretentie? Ware zij niet dwaas en tergend? Hcwel, alzoo gaat dcaartsgeus Bara te werkc door zijne circulaire^. En nu. Men zou waarlijk niet weten wat gelooven nopens de betrekkingen lusscben Pruissen en Rusland. Den eenen dag al overhoop en over oude lusscben beiden, den anderen dag staat om te beteren, de twee keizers komen te gare, men zou zeggen vrienden meer als-cen beetje, en eenen derden dag, weerom al tzit piuis- sensch. Of alles zal eindigen met eenen ga ze tten-oorlog. ofwel, of de twee mogendheden nog in de werre zullen geraken, dat en kan men let hiertoe nog niet wijs zijn. Nieuwen opstand tegen de heerschappij van Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. jlechleilijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. Engeland in de verre bezittingen, niet alleenlijk van Afrika maar ook in Oosl-lndië, in den Afghanistan, het groote schiereiland van Zuid- As'ia. Een beroemde en bekwame veldoverste van Engeland, majoor Cavagnary is in den op stand van Caboul dood gebleven. De Kolonel. Maar, eerst gezeid waarom noemt men Van Ilumbccck kolonel van 't onderwijs? Voor dat hij minister wierd, hij was kolonel dat is bijna opperbaas van de garde civiek en hij was er goed voor; geen een pompier, of liever geen een garde civiek die het kon houden tegen hem, in den Faro (dat is het Brusselsch bier) geen een; ge ziet wel dat was een titel om minister te worden en toen nog minister van ’t onderwijs Nu, hij zendt ook brieven, om te weten welke onderwijzers hunne demissie indienen. En T schijnt dat hij werk heeft om al die brieven te lezen; trouwens daar zijn er bij de machte, onderwijzers cn onderwijzeressen, die liever te luisteren hebben naar hunne consciëntie en nog voort hunnen Paschen te houden, als in die geuzeklauwen te zitten en goddeloos on derwijs te helpen. Hij zendt brieven (altijd door een ander ver beterd wel te verslaan, want hij en kan niet cor rect schrijven zonder missen) naar de leerlingen van normale scholen, om ze te bewilligen naar geuze normale scholen, maar het pakt niet, zegt men; daar ook loopt hij blauwe schenen. Een congres van geuzenonderwijzers te Luik. Verledene week heeft te Luik plaats gehad cene vergadering van onderwijzers en ook van onderwijzeressen, allen geuzen en geuzinnen van de fijnste soorte, allen aanhangers natuur lijk van het vrij leven on van de morale indépen- dante of de vrije zeden. Wat er daar al wierd uitcengedaan en vooren gehouden en beslist, ’t is inderdaad flauwe kost, en in ’t korte gezeid, niets anders als effen- deure geuzenkoul van 't begin tot ’t einde. Daar wierd natuurlijk eerst en vooral de nieuwe geuzewet |en de papa-kolonel van die wet verheven tot in de wolken. Jammer dat do geuzeninspecteurs alreeds benoemd waren, anders ongetwijfeld zou Van Humbeeck daar nog eenige bekwame mannen gevonden hebben voor zijne schoolopzieners. In alle geval, hij kan er misschien voor inspectricen eenige van die juffi ouwen opgedaan hebben die daar ook waren om congres te houden, en die bijzon derlijk hun als ware geuzinnen gedregen heb ben in het banket. Geuzinnen van ’t vrij loven, in een vrij gastmaal dat is vele zoggen. En ’t zijn zulke meesters, die vrijelijk banketten en brassen; ’t zijn vooral zulke modejuffers die het ministerie ons wil geven en opdringen tot het leeren en anderwijzen en opvoeden onzer kin deren En 't gene nog meest van al in de oogen springt cn verontweerdigt, ’t zijn de wenschee of verlangen in dat congres uitgedrukt. 1° Dat geene hoegenaamde bediening gegeven worde aan de ouders, wier kinderen niet re gelmatig en gedurende zekeren tijd naar de offi- cieclc of geuzenscholen gaan. 2° Dat al dezen die den bepaalden tijd naar zulke scholen gegaan hebben, als ze moeten loten, verplicht zijn soldaat te worden. 3” Dal is ook de vereischte conditie zij om cenige functie te bekomen. 4° Item dezelfde conditie om kiezer te worden of om te kunnen gekozen worden. Daar zijn de tyrnnnicke wenschen die dat geusche congresvolk heeft durven uiteendoen. Schande voor zulke geuzefeesten En om 't spel te volmaken moest er toch wel een bal zijn, dat is immers ook libe aal en geusch, en die bal heeft geduurd geheel den nacht. DE VEURNAAR -- ■aamr-rni - --- ---.o.. - uifi’ii ui. -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1