I Dit blad w rsrhijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. langs om die wel slecht zou kunnen aflotopen voor die woekerachtige joden. Zondag 28 dezer, 4 ure ’s achtei’noens, TE DIXMUDE, Luisterlijk CONCERT of avondfeestc, ten voordeele van den Katholieken Schoolpenning, door de zorge der katholieke jongheden. Bekende en befaamde artistcn van vreemde steden zullen er in deel nemen. Hoe de Geuzen de Vrijheid verstaan, erkennen en eerbiedigen. Sedert velejaren, de gemeenteraad van Brus sel, die geus is geheel en gansch, stemt alle jare groole en zware subsidien of hulpgelden voor' de vrije, maar geuschc universiteit van Brussel. Over korten tijd is die subsidie nog merkelijk vermeerderd, en dat gebeurt met de toestemming van T gouvernement. Nu met de nieuwe geuzenwet, de gemeente raden zullen volstrekt geen duit meer mogen geven aan de vrije scholen, maar integendeel moeten het goddeloos staatsonderwijs rijkelijk betalen, dat er in de geuzcscholen leerlingen zijn of niet. Van waar komt dat verschil? Is dat er in Belgie wel en volle vrijheid be staat om scholen te ondei steunen die geusch zijn en goddeloos, zooals de hoogcschool van Brussel; maar geen vrijheid om goede scholen te helpen. De gemeenten zullen nog het geu- zenonderwijs mogen betalen, maar ’t zal daarmee al zijn. En, wacht maar, daar zullen bovendien nog menige scholen aanveerd worden, lol hier toe vrije scholen, op conditie dat ze maar geusch zijn en de meesters godverloochcnaars. Dat is de eenige voorwaarde en ook de eenige middel om hulpgelden te krijgen. En meo zei eertijds: Vrijheid als in Belgie maar nu niet meer, 't Zou beter zijn Dwang en dwingelandij als in Belgie. Verzwaring van lasten voor het leger. De katholieke dagbladen, ten tijde der kiézin- geu, hebben liet voorzeid en verzekerd, dat het aankomen aan ’t bestier van een geuzenministe- ne de vermeerdering was van het leger en het begin van groole en zware militaire lasten. llewel, die voorzegging wordt allengskens verwezenlijkt; overjaar wierd eene wel gestemd door de geuzen, waarbij het contingent des le gers voor elk jaar van 2500 mannen vermeer- Zondas September, nu-: K rw «i 'a- ten voordeele van het vrije katholiek Onderwijs, TE LOO. Sprekers MM. E. STRUYE, volksvertegenwoordi ger, vanIJpcr. K. BEYAERT, van Brugge. Weinig of geen nieuws nopens de moeielijk- heden tusschen Pruisseri en Rusland; altijd voort is het zeker dat het niet te breed en gaat tusschen die twee landen. De Duitsche gazetten zijn bijzonderlijk op den kanselier van Rusland, Gorlschakolf, gemunt; zij zijn uitermate ontevre den om zijne welwillendheid ten opzichte van Frankrijk. De Engclschen zouden willen den opstand van Kaboul, in den Afghanistan, op den nekke leggen van Rusland. De oproer gaat maar altijd voort en het Engelsch leger verkeert in eenen deerlijken toestand, volgens dat men beweert. Men houdt staan dat in dit deci van Asia de Engelschen op vele plaatsen in gevaar zijn; ook bereidt men in Engeland nieuwe zendingen van legermacht, die in 't begin der toekomende maand aldaar zouden aankomen. De geuzewet en de bureelen van Weldadigheid. Daar zijn vele arme en behoeftige menschen, die in overgroote vreeze zijn van gedwongen te worden hunne kinderen naar de geuzescholcn te zenden. llewel, niet alleenlijk heeft niemand dat recht van ze daartoe te forceeren of te dwingen, maar al de leden van een bureel van weldaad die op zulke wijze te werke gaan, zijn grootelijks plichtig voor God. Zij zijn zelve plichtig al deze die door nalatigheid, door onverschilligheid of door onthouding zullen dwang laten gebeuren. Eerst en vooral, het goed dat aan de welda digheidsburelen toebehoort, daarover mag die raad noch eenig lid niet beschikken naar wille keur en volgens beliefte. Dat goed behoort hun niet loc, het behoort toe aan den arme; zij dienen maar om het ten beste te bestieren en te bededen, volgens recht en rede, cn voorzeker niet om het geweien der behoeftigen geweld aan te doen. Ten andere, dat goed wierd gegeven niet met het inzicht om geuzen te maken en goddeloo- zen, maar wel het tegenstrijdige. Die aan den arme ids zoude afhouden van zulk goed, omdat hij zijne kinderen naar de vrije en godsdienstige school laat gaan, zou zelve in consciëntie verplicht zijn tol restitutie. Aan alle katholieke leden van hel armbestuur van deze zware plicht tc vervullen en wel tc zorgen en waakzaam te zijn. Dat ware wraakroepende, dat ware verdruk- kinge van den arme. BSe nationale reserve. Eenige gewichtige Vragen. 1“ Mag iemand, 't zij onderwijzers, 't zij andere persoonen het godsdienstig onderwijs, of christelijke leering (de catechismus) leeren in de scholen Neen, niemand, ten zij degene die daartoe de zending ontvangen hebben, van het geestelijk gezag, van de kerkelijke overheid, ’lis te zeg gen van de Bisschoppen. 2“ Mag de cathechismus geleerd worden in de scholen aan de nieuwe wet onderworpen? Volstrekt neen, dewijl de Bisschoppen, die alleen recht hebben en uitspraak doen in zaken van godsdienst en van godsdienstig onderwijs, bel sliptelijk verbieden. 3° Jle/A' kwaad doen deze, die zonder zulke zen ding en zonder toelating van de Bisschoppen, de christelijke leering onderwijzen. Hoe noemt men zulke leering? Zulke leering moet genoemd worden schis matieke leering; en deze die zonder de zending en de toelating die er noodig is, het godsdien stig onderwijs geven, worden daardoor zelve schismatieken of afgevallen christenen en sluiten daardoor hun eigen zelven builen de II. Kerk, zij zijn geen lid meer van de II. Kerk. Schismatieken zijn immers die het doopsel en geloof ontvangen hebbende, niet willen staan ouder de gehoorzaamheid van het zienlijk hoofd der II. Kerk, den Paus van Rome. Nu, niet wil len gehoórzaïnenaan Bisschoppen, als zij in vol- De geamnistieerde of weergekeerde com munards durven overal en luidop zeggen dal zij deze, die aan hunne lerugkeeririg weerstaan hebben, zullen vinden en als zulke dêügnieien durven verdreigen, T en is geen kinderspel tc wege en ook om niet lange te wachten. Ook de openbare manifestation en de hulde die men hun heeft beloond, moeien hun waarlijk doen gc- looven, dal zij de slachtoffers, en deze die ze verbannen hebben, de plichtige zijn geweest. Bijna geen een dag gaat voorbij zonder dat men in de dagbladen nieuwe wetsontwerpen aankondig! voor de toekomende zitting der Kamer 1° liet wetsontwerp te wege aangaande de kerkfabrieken de leden zouden gekozen wor den, niet meer ten dooie door ucn Bisschop, maar alleenlijk door de conseils municipalx of gemeenteraden. Dal is openbare en zware schending der rechten van de II. Kerk; En 2” een nieuw wetsontwerp van den fameu- zen J. Ferry, nog ecus over het onderwijs, om het kosteloos, wereldlijk cn verplichtend te maken; En ten 3'1" een ontwerp tot vernieuwing van de tribunalen, geheel heiland door (men.zou er zelve eenige willen afschallen, niettegenstaande dal de misdaden alle dage vermenigvuldigen); de jaren om de magistraten op het pensioen te stellen verminderen enz. Dat is Jmt beginnen woerd. En peizen dat Belgie al stillekens zal achterkomen; dat zijn voorbeelden die het moet na volgen. Politiek overzicht. In Frankrijk gaat het alle dage van langsom slechter; het ministerie, ho« toegevead het tot hiertoe heeft geweest voor socialisten, voor revolutionnairen, voor booswichten van alien aard, en bijzonderlijk voor de verbannen com munal ds, kan het ónmogelijk niet lange meer uithouden. Of het geheel en gansch al in een trek zal oinverrcvallcn, of wel, of er maar.ceni- gc ministers zullen gaan hoepelen, daarover en kunnen wij tot hiertoe nog geen bescheed ge ven. In aile geval, 't zal niet zijn om te verbete ren; altijd van erger tot erger, dat is de gang bijna overal cn meest van al in Frankrijk. De Duitsche katholieken zijn van wantrouwiger van den nieuwen minister van eeiedienslcu Puiilamer, on niet zonder reden, 't Schijnt dal hij verre is van rechtzinniglijk en met goe meeninge in overeenkomsie ot in ondcr- hundelingc te willen geraken met de Kerk. Nu dal al zal op verre na geen deugd dopn, ncch ,.‘n pruisen, noch aan Duitschland, die waarlijk 'al genoeg zouden moeten hebben met den strijd teen het socialismus. De ioden die in Duitschland zoo machtig zijn cn zoo vele te zeggen hebben,-schijnen inde opinie van hei volk en bijzonderlijk van hel volk van te lande al stillekens aan te vei liezen. En niet te verwonderen. Hel zijn immers woekeraars die de landslieden zouden uitzuigcn tot den bloede. Daar begint eene algemeenc beweging te ontstaan tegen de Joodschc heerschappij, komene overeenstemming zijn met den Paus is ongehoorzaam zijn aan den Paus zelve, bijgc- volge Schismatiek zijn. De bisschoppen verbieden in consciëntie van de christelijke leering te leeren, van den cate chismus te onderwijzen; zij hebben dal recht, en zelfs, in de tegenwoordige omstandigheden, is het voor hun eene zware plicht. Bijgevolge, die in dat punt niet onderdanig is, is schismatiek. 4do Mogen de gemeenteraden of gemeenteraads leden iemand aanwijzen of stemmen om godsdien stig onderwijs te geven Neen. Dat immers is meehelpen tot een schismatiek onderwijs, en bijgevolg ook kwaad. Het godsdienstig onderwijs zal blijven. Dat zeggen de geuzen, de meeste en de erg ste meest van al, deze bijzonderlijk die van godsdienst tot hiertoe niet vele en mieken. Maar, 1’ hoe zou het godsdienstig onderwijs kunnen blijven? Een godsdienstig onderwijs te gen den uitdrukkelijker! wil van de geestelijke overheid, die alléén hel gezag daarover hebben! 2“ Hoe lange zou dat onderwijs mogelijk zijn (zelts schismatiek)? In de normale scholen ver biedt de wel volstrekt alle godsdienstige leering, llewel,’l zouden dan zulke meesters zijn, die zelve hoegenaamd geen godsdienstig onderwijs ontvangen hebben, die het aan de kinderen zou den leeren? Dat ware eerste klasse, alsof men nu een onwetende en ongeleerde mensch als onderwijzer zou aanstellen. En dat toen nog in zake van godsdienst! Een protestant of een jood, of’lis gelijk wrnlke ongeloovigc, om dcn cale- chismus te leeren, is dal niet wel cn waarlijk eene goede waai borg voor ouders cn kinders? Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een nnimnor 15 cenl. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. - 11 CTt-qi - i a

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1