1 iV 1826 15 October 1879. S3” j aar bil blad verschijnt den Woensdag, omniddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 een timen per regel. i r 'r Veurne, Men weet dal de liberale partij in Pruisen de bisschoppen in ’t gevang gesteken, de geeste lijken verjaagd en den godsdienst uit de scholen verbannen heeft. Al die geweldige en barbaar- sche maatregelen hebben eeue hevige woeling in het land voor tgebr.icht de massa, die van nieuwigheden en veranderingen houdt, was eerst liberaalgetind, even als thans in de groote steden van Belgie; maar de rampen van alle soort, de armoede, die over de bevolking als een stortregen gevallen is, hebben al spoedig aangewezen welken weg men was ingeslagcn. Pruisen wil teiugkecren naar de gezonde denk beelden van vroeger. De liberale pan ij mocht zich dus aan eene ne derlaag verwachten, m'.-iar degene welke zij ge leden heeft overtreft tilles wat men gevreesd had. Men mag verhopen dat de kerkvervolging nu zal ten einde tijn en een tijdvak van vrede en geluk voor Duitscldaiid zal beginnen. Op Belgie kan die nederlaag der pruisisclie liberalen zeer groeten invloed hebben. Zij be wijst in alle geval dal niet eene geweldige par tij lang aan 't hrxd'J van een bewind kan blijven, al ware zij nog zoo machtig. In Frankrijk zijn het de Communards, die niet meer te vreden zijn over hunne verlossers, ’t Is vooral Gambetia, op wien ze 't hebben. De man zal varen gelijk Robespierre wanneer hij hel gepeupel de volle vrijheid zal geschonken heb ben, zal dit zeilde gepeupel zijne vrijheid ontnemen. Politiek overzicht. Voor het «ogenblik is er in de politieke we reld maar weinig nieuws; hel bijzonderste is de zegepraal des- katholieken in Duitschlaud, bij de kiezingen voor den Landsdag. De nieuwe kamer zal beslaan uil 175 conser vatieven, 104 nationaal-libeialcn, 40 progres sisten, 93 centrum, en 18 Polen. De bewarende meerderheid zal dus bestaan uil 286 leden legen 144. De liberalen heblum 93 zetels verloren; de be warende partij heelt er 99 en de Polen 5 ge wonnen. De liberale heerschappij is dus,, uiteengesto ven. Comedie, gemaakt spel. Als men op 25 september laatst - een dag dien de Veurnaars nooit vergeten zullen zoo ingenieus de verdienstelijke en de alom geachte zusters Annuncia.teu buiten hare klassen sloot, bewezen honderd en honderden menschen, op het kloppen van den hamer toegesncld, hunnen eerbied en hunne genegenheid voor die ver volgde reiigietisen, en als de drij vermaarde nuiinekhijzers, bleek gelijk een lijk want 't en is niet al suiker en zeem. Van Humbeeck’s knape of slave te zijn - de school der zusters uilkwamen, kon hel volk zijne vr.ronlweerding niet duiken, iedereen keurde dc/^nbpschotic en en lafherlige handelwijze ai' van die önberm- hqnige on brutale geuzen, on ziel, de deftige openbare prolestalie. zekere geuzen heetten dat (IniKedic, gemaaid spel. Maar goedwij hebben Lei genoegen te zeggen aan die fijncooren, die Het recht van den arme. Als mén de handelwijze beschouwt van zekere mannen jegens den arme, cn bijzonderlijk als men verneemt boe rij die schamele menschen aanspreken, men zou waarlijk zeggen dal zij deze aauzien als redclooze dieren die noch recht noch vrijheid bezitten cn die maar goed zijn om als slaven te gehoorzamen. En nogtans wal die vrijheidhaters beweren mogen, zij, die van hunne macht misbruik maken, en die tot het ongeluk van een land het op zich ncinpn van de onrcchtveetdigste en rampzaligste wetten te helpen uitvoereu; wij zeggen cn houden slaan dal de arme zoo wel als de rijken rechten heb ben, ja, heilige rechten, die de wet der natuur cn de wet van God hun .teekent en die hun bij gevolg door geen menschcnwetlcn mogen afge- nomc’.i worden. Die rechten krenken, de nood lijdende van hunne kostbaarste vrijheden be roven, er mede te werke gaan gelijk de heide nen van het oude Griekenland eertijds deden met de Poten, hunne verworpene en mede- lijdensweet'dige slaven, ziel laar oenen aanslag op ’t geen den geringen menschen het. duur baarste is, zietdaar echoverdruk Ung die maar d >or de heidenen of ilöéir de franschc. rovolu- tionnaireii van verlcdene eeuw gepleegd geweest is. O )k hoe zal de menigte zulke, on: e| o >idp en btrbaarscbe handel wijs 1 e >ordecleu’t Is waar, eene dozijn geuzen c-nmr stad, di hun doopsel, hunne christeli.ke opvoeding en vooral hunne pl’chlc.n jegens hunnen eyenm.ensch vei- g.iten hebben, zuilen zoo. een lyranuisch gedng goedvinden en goedlcurcn; ja, I ooggepianiste mannen, goijvirnéurs en ministers, die blijde zijn van vrijhcidhaiers en kejrkverdrukkers te vinden van hunne soort, deze1 zullen onze libcra'e kopstukken loven cn ve.heffen, cn, wec.st .cr' z kor van, hunne onbesqho-itm;.-1 im vroedheid zal eenen helschen grins doen ontstaan hebben op de lippen van den aarlsframaeon van Belgie, Pieter Van Humbeeck! I£lrziii£ te Brugge. ZenejsrH*»! der UatholieUeii. Gister heeft te Brugge de kiezing voor eenen se- uateur, iu vervanging van M. Boyaval, plaats gehad. Alhoewel er, dour de wet van augusli 1878, 148 katholieke kiezers in het arrondissement van de lijst geschrabl zijn, cn onduuks de drukking van ‘t gou vernement, het geld det logic cn den toevloed der geuzen en Grieken van andere steden, hebben de katholieken gezegepraald. Zie hier den uitslag Ilechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft iu bij BONHOMME-RYCKASKYS, drukkeruitgever, Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne. zoo goed de dingen bij hunnen naam noemen, dal de comedie nog voortduurt en dat er van langs om meer acteurs medespelen. Trouwens, de drij helden die na hun preuschslag van 25 september door vier of vijf honderd menschen uitgejouwd wierden, worden nu van geheel de stad van rijken en armen, van kleinen en groe ten aanschouwd en met den vinger gewezen en men zegt daar is die geus, ziedaar een dier tref felijke mannen die de weldoensters van Veurne vervolgen en verjagen. En die weldoensters, die brave en edelmoe dige zusters, die nemen, tegen wil en dank, deel aan 't geen gij comedie noemt. Als men ovèr drie weken die weerlooze vrouwen uit hare School dreef, onttrokken zij zich aan de open- btlre betuigingen van genegenheid der menigte; maar nu dat zij dagdijks de stad moeten dóorkruissen om zich naar haar schoollokaal te begeven, kunnen zij de eer- en liefdebewijzen van hunne stadgenooien nieï ontgaan, iedereen groet ze met eerbied, om zooveel mogelijk de oneer haar aangedaan te herstellen; iedereen acht ze, omdat men weet dat zij reeds, als of er baar geen ongelijk gedaan wierd, op eene ande re plaats haar liefdewerk, de goede en christe lijke opvoeding der jeugd, hernomen hebben. Ja! de comedie wordt voorlgespeeld, maar wie niet mcdespeelt't zijn menigvuldige bloet- verwanlcn en vrienden van die drij uitvoerders der géusche plannen; zijn persoenen die er altijd bij of omtrent zijn als er iets gaande is, maar die nu beter vinden te huis te blijven, liever dan met beschaamde kaken te voorschijn te komen. Wie ook niet inedespeelt, 't zijn de menigvuldige kwakzalvers der liberale partij die iu de herbergen gemeenlijk zooveel le ratelen hebben; die zwijgen nu of trachten bij malkan der te blijven om niet te moeten zien en hooren, hoe de vrije Veurnsche burgers het gedrag hun ner patroonen en geleiders afkeuren en schand vlekken. De comedie T is le hopen, is nog 't ein den niet gespeeld. En wie zal zeggen of dje put maker van ons katholiek geloot niet reeds oenen brief van ge- hikwensching geschreven heeft tot die schaamtc- looze en onbermhertige verdrukkers van onze noodlijdende, medeburgers? Aanveerdl dien proficiat, treffelijke mannen', aanveerdt hem, hij past u, beroemt er u over in de tegenwoordigheid van do 10 of 15 godde- loozen die laf en slecht genoeg zijn om uwe laf- hertige daden le bewonderen. Ondertusschcn zal het oude en ware Veurne, die stad, die niet tegenstaande uwe pogingen, zoo aan haar ge- loof getrouw blijft, uwe handelwijs afkeuren en doemen. Alle achting, indien gij er nog haddet, zult gij verliezen bij uwe weldenkende stadsge noten en aauzien zijn voortaan voor mannen, die - doof partijgeest en godsdiensthaat verblind, uwe zwaarste plichten miskent en verzuimt, en na vele vele jareri zal men nog spreken van de vervolging en verdrukking van den arme te Veurne, en wat het volk niet zal vergeten, T zul len de namen zijn van die vreede beulen die durven den arme ’t mes op de keel leggen, hun het brood weigeren indien zij aan hunne duur baarste vrijheid, aan hun heiligste recht niet verzaken. Wat zegt gij? Wat peist gij? Nooit had men kunnen onderstellen dat het hert van eenen geus toch zoo versteend kon zijn. Gij die kinders hebt, wat zoudt gij gezeid hebben, hadjle iemand uw huis binnen gedrongen cn u toegeroepen Dit kind, die zoon of dochter zal ik opvoeden? Gij zoudt geantwoord hebben Neen, mijn kind is 't mijne, en ik zal het opvoe den zoo ik wil; dit recht komt mij toe, die zijn vader ben. Gij zoudt er kunnen bijvoegen heb ben niet alleenlijk heb ik het recht, maar ’k heb eenen plicht van mijn kind wel op te voe den of eene opvoeding te bezorgen, plicht dien God mij opgelegd heeft als Hij mij mijn kind verleende, en gij zoudt de waarheid gezegd hebben; alzoo zou uw gezonde reden uw na tuurlijk recht doen verslaan en doen verdedigen hebben. Maar nu, hoe zult gij bewijzen dat de arme van dit recht beroofd'is? Is't misschien omdat hij reeds ongelukkiger is dan gij? Is’t omdat hij reeds zooveel aangenaamheden van liet leven moet derven, dat gij hem om zoo le zeggón, gen zijnen enkelen troost, zijnen laatslen schat ontnemen will? Antwoordt, zielenjagers, die weleer u mot het onderwijs niet bezig hieldt, en die nu al met pens de gereformeerde scholen zoo genegen zijl en leerlingen verwerft; ant woordt indicn gij eene andere beweegreden hebt dan uwen haat ipgen priester en Kerk? Ja, men kan .lipt u niet'genoeg herhalen, ’t is die baat alleen die uwe plichten doet verzuimen en die u de vrijheid en de rechten van uwe schamele.en wcevlo.oze medeburgers doet onder de voelen trappelen. Zulke geusche liaiidelwijs, zoo een beulengedrag, zoo zegt het volk, roept wraak.. En gelooft niet als wij van wraak spro ken ilal wij eenigszius het volk willen ophitsen tegen uwe pprsqpnqri of legen uwe belangen; neen, integendeel. Ten anderen, de bevolking van Veurne is te christelijk om ooit le durven zelve vergoeding vragen voor het ongefijk haar aangedaan. Zij is immers de woorden van den Zaligmaker indachtig Indien iemand u mishan delt of verdrukt, laat de wraak aan Mij over, ’t Is van die wraak, dat men spreken wilt en nopens dewelke ik, lol stichting van iedereen, drie'nummers der H. Schriftuur ie welen 22, 23, 24 van’t XXIl” kapiiel van de Exude zal neer schrijven 23. Indien cn ze in iets zult leed gedaan heb ben, ZIJ ZULLEN TOT MlJ BOi rEN, EN Ik ZAL HLN GE HOED AANHOOHEN. ’l'is te zvgpeii'op óene geweldige'mmticr. —-'en LWE. VBO! WI N ZI ELEN WEDUWEN, EN UWE KINDEKEN WEI ZEN WOUDEN. Een vriend van den arme. I Ui '<‘G - inirir» - Aanwezige kiezers 270J Nietige briefjes t>4 M. Van Ockerhout is gekozen met 1302 stem. M. leesteen, kandidaat der geuzen/bekwam 1287 Meerderheid voor de katholieken 75 22. Gl'UN LEE» ZULT CIJ DOEN AAN DE WEDUWE EN AAN DE WEES. 24. En-MIJNE GIIAMSC.HAD ZAL ONTSTEKEN WOEDEN TEGEN E; IR ZAL U DOEN STEKVEN DOOK HET ZA -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1