5 November IS79. de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Amioncrn 20 cenlimen per regel. fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. Ilil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na Rechlei lijke eerherstellingen 1 fr. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. --^■■7' i m ■ïiim rum ff i nrnrrr-i -‘■■mn-1- --- -.e t V tS De Gizette du Midi zegt uit zeer goede bron vernomen ie hebben dat, naar aanleiding van oen verslag van den politie-prefekl van Parijs aan den president der republiek, de minister van oorlog, na eene beslissing die in vollen minis- leiraad genomen is, aan den militairen gouver neur van Parijs zou bevel gegeven hebben al de noodigc maatregelen te manen, opdat de artille- tic-hatlerijen, die zich in de militaire school en in de bijgelegen kazetn bevinden, zouden ge reed zijn om op bel eerste signaal op te rukken. Veurne, Woensdag is de pruisische Landdag geopend. Dij de kiezing van eenen voorzitter en twee on- dervoorzittei s hadden de liberalen gehoopt bunnen beer von Benningscn tot voorzitter te kunnen kiezen. Dit is mislukt een bewarend lid, M. Kceller beeft 218 stemmen bekomen te gen 164 aan de Kulturkampfei* gegeven. Tot ondervoorzitters zijn gekozen, een katholiek en een liberaal. Wij ontvangen oenen brief geteekend L. Van- denkerekhove dien wij hier aan onze lezers mededeelcn. Alleenlijk zullen wij doen opmer ken 1" Dat, indien vrouw Rosa Ryckeboer, we duwe Vandcnkerckhove, geen openbaar ambt van een openbaar gesticht aanvectd bad, uoch de E’oEiieSi overzicht. Dat het in Frankrijk er zeer erg begiet uit te zien, zal ons het volgende loonen Terwijl de communards er allengskens mees ter worden, geven de openbare ambtenaars, die niet volslagen radikaal zijn of geen eigenbaat tot doelwit hebben, bun ontslag. Z< o heeft M Brelay afgezien van zijn ambt van municipaal raadslid van Parijs en lid van den Algemeenen raad der Seine. Plaats voor eenen communard. De bevelhebber der forten van Parijs heeft ins gelijks zijn ontslag gegeven en zal vervangen worden door een óud-kolonel der republikein- sche wacht. Men kan niet beier kiezen. De Algemeene Raad der Seine, beeft met al- gemcene stemmen, uitgenomen 4, eenen wensch uitgedrukt ten voordeele der kwijtschelding van al de communards, zondet uitzondering. Verders ontvangen wij het bericht dat er 26 meiers (burgemeesters) afgesteld zijn, die tot de katholieke partij behooren. De dieven en moordenaars komen op, het is natuurlijk dat de treffelijke lieden dalen. Ook is bel ministerie op de hoogte, of de laagte van den toestand niet meer. Ministers Ferry, Leroyer of Lepere zijn wel ultra-geuzen, maar nog geene communards Men spreekt van een nieuw kabinet onder voorzitterschap van Gamhetra... Andere beweeren dal de voorzitter der republiek vp zijn gemak niet meer is en lie ver een meer gematigd ministerie zou willen, dat de la.ik opneetni de liberalen te bedwingen. Ónmogelijk eens dat de stroom ontketend is, zijn ’igeetic mannen als Grévy of Jules Simon die zijne woeste kracht zullen beteugelen. en zóó verkeerd uitleggen, heb ik besloten, met de Geschiedenis der stad en kaslelnij van Veurne, door Frans De Potter, Edmond Ronse en Pieter Borre en met de inlichtingen welke ik bekomen heb en die reeds in mijn blad, het vreeselijk Advertentie-blad, gedeeltelijk versche nen zijn u, eene kleine schets over bet weezen- gesticht en de Hospicen te zenden, tot inlichting uwer lezers. Zij mogen toch wel EENS de WAARHEID kennen. Dus, Confrater, eisch ik van u, ingeval art. 13 van hel decreet op de drukpers en volgens de wel van 44 .Maart 18oo, de inlijving van alle deze stukken. Deze mededeeling moet in den Veurnaar van Woensdag gedrukt worden, in hetzelve (sic) letter en ter plaats waar gij mijne fa milie, mijne moeder en mij aanrandt, of genoeg zaam aanduidt om het recht van antwoorden te hebben. Aanveerd, Confrater, de groetenissen van uwen onsterfelijke» dienaar, L. V’andenkerckhove. Benoemingsbrief. Veurne, 22 8ber 1879. Aan mevrouw Rosa Ryckeboer, weduwe Vandenkerchovete Veurne. Mevrouw, Wij hebben de eer UE. ter kennis te brengen dat onze commissie, in zitting van 21 dezer maand, u benoemd heeft als bestuurster van het weczengesticht dezer stad. Het beloop uwer jaarwedde is vastgesteld op duizend franken. Aanveerd, mevrouw, de verzekering onzer bij zondere achting. De commissie der burgerlijke Godshuizen der stad Veurne, (geteekend) F. Valcke, Desiré De Brauwere, A. De Roon, E. Vanstacn. Duitschland heeft eenen eersten stap gedaan op de baan van den terugkeer naar de gezonde staatkunde. De minister van M. Bismarck, M. Putlkammer heelt eene redevoering uitgespro ken, waarbij hij verklaart den godsdienst als de grondvesting van alle goede en deugdelijke op voeding te moeten aanpïijzen. Ook raadt hij de geestelijkheid en de onderwijzers aan hunne klachten te vereenigen om hel vaderland van liet gevaarte redden, waar het naartoe loopt. Reeds woidcu <le gemengde scholen, of de on zijdige scholen, zoo als men in ons land zou zeggen, afgeschud en in godsdienstige scholen veranderd. Al tic gemeenten, die de toelating aan den minister vingen oiu die verandering in te voeren, verkiijgeu ze. de moeder van den schrijver, noch hij, in ons blad nooit zouden genaamd geweest zijn. 2’ Dal niettegenstaande de vier aanteekens die op den brief staan, waarbij de benaming aan de geïnteresseerde bekend gemaakt wordt, wij staande houden dat de heer voorzitter Valcke, aan de benaming zelve geen hoegenaamd deel geno men hee/t. Dus dal het waarheid is, en blijft die... eer uitsluitelijk ten deel valt aan de heeren De Hoon, De Brauwere en Vanslaen. 3° Dat wij onzen correspondent bedanken over de aanhalingen die hij ons toezendt, en waaruit blijkt, eens te meer, dat de heer Becqué moet aanzien worden als een der bijzonderste stichters van het weezeuliuis. 4° Voor wat het overige aangaat, dat wij er ons weinig mede bekreunen. Schelden en drei gen deed ons nooit geen voet achteruit gaan. Indien de confrater wil «klauwen of tan den, loonen, hij zal altijd vinden aan wie spreken. En nu hier dien brief waarop wij misschien later zullen wederkeeren. Veurne, den 3" November 1879. Confrater Bonhomme, In uw nummer van Woensdag lest, doet gij mij de oneindige eer aan u met mijnen nederigen persoon bezig te houden. Gij drukt mijnen naam in volle letters en schijnt, door uw schertsen, oftewel mij in mijnen handel te willen betta- deeligen, oftewel mij belachelijk te willen maken. Tot hiertoe had ik altijd gedacht en denk nog, dal confraters onder hen, T is gelijk aan welke partij zij behooren, vermeden in persoonlijken twist te komen en zich enkelijk bepaalden, in het orgaan der politieke partij die zij vertegen woordigen, hunne grondstelsels te verdedigen eu de valsche aantijgingen en onwaarheden hunner tegenstrevers te bestrijden. Hel schijnt dat gij er anders over oordeelt en, in eene schijn bare geestigheid, juist het tegenovergestelde doel. Ik zal uwe waardige voetstappen niet volgen; ik zal de kieschheid en de beleefdheid zoo ver niet drijven, mij artikels te laten opdrin gen waar men u en uwe familie persoonlijk inmengelt. Waai lijk, ik was tot heden nog onbewust tot hoever de klerikale haat, de klerikale nijd, de klerikale vervolging kon geleiden! Neen, Confrater, ik zal uw voorbeeld niet volgen; ik zal mij nooit met uwe familie bezig houden, gelijk gij bet met de mijne doet; ik zal mij nooit over uwe vrouw en uwe kinderen be kreunen, gelijk gij liet met mijne moeder en met mij doet; neen, daarvoor ben ik te wel opge voed door diezelfde moeder, die gij laffelijk en zonder redens aanrandt. Wat vreugde, wal za lig genot voor u ons te kunnen aanvallen!... Maai hier begint mijne rol. Gij randt mij per soonlijk aan. Goed, zulks moogt gij doen, want hal deert mij weinig door u of door uwe zwarte meesters uitgcscholden te worden, daar ik klauw' en tanden heb om mij te verdedigen. Maar het geen ik u verbied, hoort ge, is dat gij mijne familie en inzoiiderlijk mijne moeder, die niets in onze politieke twisten te zien hebben, nog beschimpe, nog beleedige. Indien gij mijn ver zoek niet geweerdigt in te willigen, zal ik wel middebm weten te vinden om uw hatelijk ge drag te schandvlekken, ofwel als een lafaard te behandelen. Dn is eene voldoening welke ik mij voorbehoudt. Gij randt ons bijzonderlijk aan met de kwes tie der Hospicen en ter gelegenheid der be- benoeming mijner moeder, als Bestuurster van bel Wcezenhuis, willekeurig gedaan, zegt gij. door de godsdienstbatende meerderheid der Commissie van de Burgerlijke Godshuizen. Op dal gij van niets onwetende zoudl blijven; zult gij verder den benoemingsbrief aantreffen, waar gij te oordeelen naar de aanteekens (sic), zult kunnen zien door wie deze benoeming is goedgekeurd geworden. Verders, daar uwe zwarte schrijvers ons mengen in de zoogenaamde kwestie der Hospicen, welke zij zóó boosaardig Kleine schets ever het weezengesticht en de hospicen. Ziehier wal wij lezen in het hooger genoemd werk der Hll. De Potter, Ronse en Borre. Het stedehuus. ghenaemt tWeeshuus, ver meld in de stadsrekening van 1482-1483, zal denkelijk met de onlusten der XVIe eeuw te niet gegaan zijn. Maar er moet eene arme meisjens- school geweest zijn in de eerste helft der XVI' eeuw, althans de dischrckening van SMValr burgaparochie, voor ’t jaar 1647-1648, houdt de uitgave in van een jaar tafelkosten van een meis je, besteedt zijnde inde aerme schoole, alhier nieuwelicx opgerieht. Dit gesticht aan de gemeente toebehoorende, werd het bestuur en de zorg er van aan wereld lijke personen toevertrouwd. De onderwijzeres Catharina de Geest, opvolg ster van Barbara Vernimmen in de school voor behoeftige weesmeisjons, schonk aan de stad, bij acte van 11 November 1670, goedgekeurd bij koninklijken brief van 19 Augustus 1675, ecu huis in de Pannestraat, mits beding aldaar eene school voor arme weesmeisjens in te richten, waar deze, onder leiding en toezicht der stads overheid, kosteloos zouden onderwezen wor den. Het is, meenen wij, op deze inrichting, dal er in de volgende aanteekeniiigen gedoeld wordt. Een twintigtal jaren nadien, waren er in deze school ook andere dan weeskinderen aanvaard, maar de ontvangsten waren niet in verhouding met de uitgaven. óp dit tijdstip was de school bestiiuurd door zeketen Lodewijk Janssens, wien de wet houders genoemden Norbrccht Cardinael en Michiel de Viscb toevoegden, met last een regis ter te maken van de der school toebehoorende goederen. Enkele maanden te voren, te weten den 18 April 1691, hadden de schepenen beslo ten hel inkomen der school te vermperdoren door eenen godspenning te geven bij elke ver pachting van de middelen der stad en kaslelnij. Onder de weldoeners dezer liefdadige inrich ting noemen wij Auna-Cailietina Sn essen,4ve- pu—KM n..i» i w»j t J Burgerlijke Godshulien der Stad Ve trno Weerengesticht Benoeming euner Beiluunter. N- Ö438.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1