Veurne, 12 November 1879. iV 1830 35c jaar i •I I M. Bismarck lijdt aan eenc zenuwsmart welke bcm niei ted.-iat zijn landgoed van Vanin to verlaten; maar men weetd.it de kanselier altijd de eenc of de andere onpasselijkheid ten zijnen dienste heeft, indien bij hel goed vindt de ver- schilligc partijen aan l.aro twisten over te laten, en dat zoodra zijne tegenwoordigheid noodzakc- iijk wordt, hij eensklaps in het strijdperk op treedt. M. Woeste, katholieke vertegenwoordiger, voorge- sleld). En 8“ De nieuwe leening (van 200 millioen?). Deze punten zegt de correspondent zouden werk g>*nocg leveren voor eenen zittijd uitsluitelijk aan de zaken gewijd, ware het niet dat zij zullen achteruit geschoven worden door beraadslagingen voorspruitende uit de uitvoering der ongelukswet op het onderwijs en het incident aangaande de be trekkingen van het gouvernement met het Vatikaan, waaruit gewichtige verwikkelingen kunnen ontstaaiïi De katholieke drukpers heeft ze voorzegd en nie mand cal er doorvar rast worden. Men moet zich niet ontveinzen dat de wiltebroodsdagen aan hun einde zijn en dat het gouvernement tegenover ern- stige moeilijkheden zal staan. Er beslaat te Antwerpen eene soort van Co mité gelast met den slavenhandel der armen, om dezen door broodhonger of andere treffelijke middels, te dwingen hunne hinders te zenden naar de gcuzescholen. Wij nemen dienaangaande hot volgende nrti- kcl over uit lid Recht, zoo veel ie liever daar bet schijnt geschreven te zijn voor Veurne, en liet ons dunkt dat onzé gotische schooleschooieis wel hun deel verdienen van de duchtige zweep- Men meldt uit St. Petersburg dal het Russisch gouvernement besloten heef zijn leger merkelijk te verminderen. Men zou deze maatregel als een pand van vredesbetuigingen kunnen aanzien, maar het is meer waarschijnlijk dal eene spaar zaamheid in de onkosten welke bet krijgswezen sedert lang veroorzaakt, het ware doel dezer verordening is Rusland schijnt overigens van den. nood eene deugd te willen maken, en, zich niet in staat gevoelende om den Duilscben-Ooslenrijkschcn bond te breken, zoekt bet deszells belangrijk heid te ontveinzen, en te doen gelooven dal de twee duilsche mogendheden niet uil wantrou wen ten opzichte van Rusland gehandeld hebben. Politiek, overzicht. De kiezing van den communard Humbert is door den prefektuurraad verbroken geworden, omdat bij, bij gebrek van 6 maanden verblijf te Parijs, niet kiesbaar was; maar deze beslissing is aan beroep onderworpen, en men denkt dal de belanghebbende er gebruik van maken zal. Eene kiezing breit voor een senateur in de Charentc plaats geluid de republikeinen hebben vooizichtig gevonden geen katplidaat aa> te stel len; de maarschalk Canrobeit is gekozen. aan de kloosterlingen toevertrouwde, wel we- terde dat hunne almocs wel zou besteed worden. Die staat van zaken duurde tot op bel einde der verledene eeuw. De fransche revolutie mannen, die zooveel goede dingen vernield hebben, moesten ook den disch 'hervormen en wij zien ten onzeït tijde, de rampzalige gevolgen van die hervorming. Als deze mannen priesters en religieuzen ver moord of verjaagd, kerken en kloosters gesloten en hunne goederen, en bijgevolg ook het goed van den arme, ontnomen hadden, gevoelden zij zich genoodzaakt van zelve dé behoefligen ter hulp te komen, en ’t was in die omstandig heden dal eenc nieuwcrwetschc disch den dag zag. 't Jaar V van de franschc republiek op 7 Primaire, dat is de 27 November 1790 wierd er eene wet voorengestcld en gestemd waardoor in iedere, gemeente een bureel van weldadigheid ingericht werd. Onder andere schikkingen lezen wij dat de leden.van dit bureel door den Ge- meenle-raad genoemd worden. Nu, wilt gij een bewijs hebben dat die rcpubliekc-of Geu- zemannen niet veel uit te deelen hadden aan dén arme? Geen wonder de goede menschenen wilden hun geld of goed aan zulk volk niet toe vertrouwen -de eerste hulpmiddelen voor de behoefligen moesten zij zich verschaffen met op de ingangkaarten van het theater eene toelage van 1Ó ten 100 te doen betalen. Magere disch! is 't geen waar en d e vele mcnschen van honger zou laten sterven hebben. Gclukkiglijk Napoleon kwam vele dingen herstellen; hel gouvernement en de gemeentebesturen legden hunne vijand schap at legen dé H. Kerk en hare inricliviiigen en wal in ’t bijzonder den disch betreft men stelde mannen aan die het vertrouwen verdien den van de welhebbende en weldenkende lieden; De katholieken openden op nieuw hunne beur zen en gaven hun goed; zij verhoopten onge lukkiglijk in die omstandigheid gelijk in menige andere zij hadden te veel trouwe zij ver hoopten dal men loch nooil niemand zou vinden die het goed van den arme naar willekeur zou besteden en die de behoefligen het stuk brood zou uilreiken tenprijze van zijnekostbaarslc vrij heden. Onderlusschen, het liberalismus ging vooruit, T geen men eertijds eene opinie noemde, wierd van dag tot dag een stelsel, eenc samen zweering tegen God en zijne Kerk, en menig klaarziende oog bemerkte de gevaren die studiebeurzen, liefdadigheidsgestichten en in ’t bijzonder den disch bedreigden. Zij voorzagen de lijden die wij beleven, ten gevolge va» liet artikel van de wet dat de benoeming der disch- heeten aan den gemeenteraad overliet. De armen zouden schoon hun natuurlijk recht te verklaren en te bewijzen hebben, men zou toch cens man nen vinden zonder berte noch geweten die hun dit recht zouden doen ontkennen, hetzelve on der de voelen trappen, ja ermede zouden spot ten. Wat men voorzien had, is gebeurd en he dendaags op menige plaatsen vindt men mannen die het geld van den arme gebruiken, niet om de ongelukkigen te ondersteunen, maar om de Kerk en hare leering te. bestrijden. Na de uitleggingen die wij komen te geven zullen onze geëerde lezers de volgende vragen gemakkelijk oplossen: welke hoedanigheden worden er vereischt bij eenen dischheer? en hebben de mannen die nu op vele plaatsen den disch bestieren waarlijk die vereischle hoe danigheden? (Wordt voorlgezet). Men spreekt opnieuw van veranderingen in het fransch ministerie. Ditmaal zou het M. Wad dington, minister van buitenlandscbe zaken, zijn die bet spel moede is, en hel schijnt dat hij, bij de minste ondervraging die hem ju de kamer gedaan wordt, zijn ontslag zal geven. Het ministerie heeft besloten den 27 dezer de kamers bijeen le toepeti. De plichten der Dischheeren. Vervolg}. Wat is de disch? wie heeft er het bestuur van? en hoe moet het goed van den arme bestierd zijn? Deze vraagstukken hebben wij in een voor gaande nummer voorengestcld en er het eerste reeds beantwoord. Wij betoonden dat de disch eenc instelling is van de katholieke Kerk, dat deze die dit liefdewerk tol stand gebracht heb ben, oprechte en goede christenen waren en geen geuzen dezen immers volgens dal de geschiedenis en de ondervinding leert, zijn maar goed om ïgeen de katholieken met hun eigen geld stichten te vernielen, of keerafs uit te votren. Wij eindigen met le verklaren dat die brave mcnschen meestendeels door hunne milde aalmoes niet alleen den lijdelijken, maar levens den geestelijken welstand der behoefti- gen beoogden. Moet ik nu mij bepalen en enke lijk vragen: wie dient er met het bestuur van den disch belast te zijn? Iedereen zou met mij antwoorden mcnschen die dezelfde gevoelens hebben dan de stichters van den disch; en een weinigske nadenken zou doen vatten hoe zekere dischheeren van onzen lijd verre zijn van de hoedanigheden te bezitten die lot zoo een edel ambl vereischt zijn. Maar ik stel mijne vraag in eenen broederen zin; ik wil onderzoeken, de geschiedenis in de hand wie in de voorgaande eeuwen of in den beginne armbestuurders waren, daarna zullen wij zien hoe en wanneer men den disch zooals hij nu bestaat ingericht heelt, en diensvolgeus welke verandering er is ingevoerd geweest nopens de benoeming der dischmeesters, en alzoo doen verstaan hoe liet komt dal mei hedendaags zulke wreede en vrij- heidhatende dischheeren, ’k zou mogen zeggen dischbeulen, tegenkomt. Tot op liet einde van de verledene eeuw moeide zich noch Staal noch Provincie met het liet bestuur van hei goed van den arme; slechts in dieren lijd of hongersnood stemden zij zekere bulpsommen voor de verscliillige gemeenten, die allen hunnen disch op hun eigen hadden. Deze disch, zoo wij zegden, was eene verzame ling van geld en goed door de mildste en liefda digste christenen ten diensteder arme gegeven, en zoo hel betaamde de gevers of hunne nako melingen bestierden en bestelden dit goed. Dat in zekere plaatsen de gemeente haar deel in bracht, dit isnaiuurlijk, maar daar zelfs miek zij maar een lid uil in den bestuurraad;jn vele plaat sen, 'k mag zeggen bijna ovcraE trok de gr meen te er zich niets van aan; de gevers vervoegden zich bij voorkeur met de kerk of met de kloos ters, die ten allen tijde de beste voorstaauders van de arme waren was er een geus die verergerd is omdat ik in zake van milddadig heid en onderstand van den arme alzoo den lot der kloosters uiispreek, hij leze cens den eenen ot den anderen protestanschen geschiedschrijver onzer eeuw, en wel bij voorkeur het kapittel waar er gesproken wordt over het sluiten der kloosters tijdens Ilenricus den VIII, koning van Engeland, een oprechten geus van de IG4" eeuw —Ja, waren de kloosters die alzoo grootcndeels het goed van den arme bestierden en zoo wel kweten zij hunne plicht, dal allen die iets ten bqslc l.a 1 voor den ai me, het met volle gerustheid Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annonce» 20 centime» per regel. Rechlei lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne. - Degene onzer inschrijvers die hun abonnement van het loopende jaar 1879, nog niet betaald hebben, worden verzocht uu-r het bedray te laten geworden. De personn die een abonnement voor 1880 nemen, zullen van lieden lot Nieuwjaar den Vech- n*ar kosteloos ontvangen. De abonnementen werden vooraf betaald. Opening der liitinera. Gisteren zijn de wetgevende kamers tc Brus sel geopend. Volgens de brusselsclie correspon dent (M. Hymans) van liet geuzenblad dc.l/eiw, zou et in dezen zittijd beraadslaagd worden over 1" Over hel openbaar tmderv ijs (Dal wil zeggen hervorming der wet op het onderwijs; ii.richting van hel middelbaar vil ongodsdienstig meisjesonderwijs). 2" De nationale reserve of vergroeiing van ’t leger. (Zoo dat er eeiiigc «luizende mannen meer zullen moge» optrekken en éénigc millioenen meeruil onze zakken rullen geklopt worden). ,‘J" De linanticn. (t Is te zeggen de middelen bera- iin n om de staal.-kassc t'vullen, waaruit reeds zoo vele niillioeneu geput zijn sedert M. ilalou die ledig ■heeft gelaten). 4" Nieuwe vcrmiul|iiig van hel kiezerskorps, of dc avenchlzchc uitbreiding van liet stemrecht. ;i" De herziening (lees vergeuzing) van hel bur gerlijk wetboek. 6“ De bescherming van den letterkundigen en kunsleigendom (Hoogstdringend, vooral *cn opzibhto van zekere looneelscbrijvcrs). 7U De militaire pensioenen (iwtls sedert.lang door E VEUR 7 I 0

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1