i l Veurne, 19 November 1879. N° 1831 W ia ar Degene onzer inschrijvers die him abonnement van het loopcndejaar 1879, nog niet betaald hebben, worden verzocht ons het bedrag te laten geworden. De personen die een abonnement voor 1880 nemen, zullen van heden tot Nieuwjaar den Veik- >-aar kosteloos ontvangen. De abonnementen worden vooraf betaald. welke besparingen zullen gedaan worden. Ook is de ontmoediging algemeen in de ran gen der afgevaardigden de liberalen, die den toestand gemaakt hebben wat hij is, klagen nog bet meest 1 Dit Damas wordt de dood gemeld van den be roemden veldheer Abd-el-Kader, die zich gedu rende la jaren tegen de ondernemingen der Franschen in Algeria slaande hield en bij de verovering van Algiers de Franschen zoo moe dig en zoo hardnekkig bevocht, tol dal hij ein delijk door den vermaarden generaal Lamori- ciere krijgsgevangen weid genomen. De laatste lijdingen uit Afghanistan loonen ■den toestand niet onder de lachendste kleuren aan. Generaal Roberts is verplicht de krachtda digste maatregelen te nemen om voorraad opte- doen voor den winter, en het land is verte van gestild. Telegrammen uit Teheran, in datum van 14 November, melden dat de tijding van den moord der Engelschen te Caboul met groote vreugde aldaar vernomen is geweest; de bevolking van Herat weigert zich aan de Engelschen te on derwerpen en Ayoub-Kban, gouverneur van Herat, heeft gezegd dal de bevolking haar land zal verdedigen, tot den laalsten man toe. Een nieuwe oorlog in T verschiet. Politiek overzicht. Bij besluit van den voorzitter der fransche re publiek is de heropening 'der Kamers op 27 de zer vaslgesteld. De afgeveerdigden zullen dus binnen kort, niet meer te Versailles maar te ■Parijs vergaderen. Do fransche ministers zullen het eenig middel beproeven, dat hun nog overblijft, om aan den val le ontsnappen. Zij zetten den oorlog tegen de katholieken met vermeerderde woede voort. Als weerwraak tegen generaal 'Canrobert, die kalholiek is en door eene overgroote meerder heid lot senateur gekozen werd, heeft het mi nisterie besloten den moedigden krijgsman (die sap de slagvelden van Krimeën, Alget ic en Frank rijk, meer dan wie ook lot ‘den roem van zijn vaderland heeft medegewerkt), van zijne bedie ning af te zetten als opzichter der krijgsscholen. ïs'iiiu wel de katholieke panij of Frankrijk die daar het meest zal bij lijden? Om ook do woede der radikalcn tegen de ka tholieken te 'koeren, heeft minister Lepere bij •den staatsraad een voorstel nedergelegd, strek kende om aan de bisdommen het persoonrecht Ie ontnemen en aan de kerkfabrieken en geeste lijke instellingen het slichten van scholen of lietdadiglu-idshiiizen ónmogelijk te maken. De katholieken verbieden van de kinderen (c onderwijzen en de armen en zieken te onder steunen. uil haat tegen den godsdienst! Zoover moet Frankrijk komen. Frankrijk loopt een lot <e gemoet, waarbij de revolutie van 1793 maar ecii kinderspel was. En bel zal lol in 1893 niet wegblijveii. zitten om het edel ambt van dischhcer uit te oefenen, dan en dan alléén, zal de disch bestuurd zijn zoo het behoort. Alzoo lossen wij ons derde vraagstuk ophoe moet de disch be stuurd zijn? Nogtans, voor wat dit derde punt betreft, de dischheeren of liever een bureel van weldaad kan op vele manieren te kort blijven aan zijne zending, vele misbruiken kunnen somtijds insluipen in zulkdanige openbare administration en wij zullen er hier eenige opnoemen, die wij slechts als voorbeelden aanbalen, en met de uitdrukkelijke verklaring dat deze enkele voor beelden noch van verre noch van naar, op zulke of zulke administration zinspelen. B. V. Men kan sleden of dorpen vinden waar de dischheeren nog nooit do inriebtings- wet der armbesturen gelezen hebben; ’k wil spreken van de wet van 27 November 1796, waarvan wij laatstmaal handelden, en bijgevolg niet weten dat er daar een artikel V is dal luidt als volgtHel is verboden aan de leden van hel lm- reel ran weldadigheid vene vergelding te ontvangen in het uitoefenen van hun ambt. Nu, dit artikel niet kennende, T zou gebeuren, is T geen waar, dat de dischheeren ter zclfder tijde dischgcnolen zijn, en moesten zij, wetens en willens, legen de schikking van de wet hande len, wie zou durven zeggen dat zij den naam van eerlooze dieven niet zouden verdienen? Een ander misbruik, die in Zuid-Amerika al leen niet te vinden is. Iemand geeft zijn goed aan den disch; voor wie is dit goed beschikt?... Dwaze vraag, zult gij antwoorden, en ’k wil het bekennen; maar is men somtijds niet gedwon gen van dwaze vragen te doen als men wat gadeslaat en achterhaalt 't geen er al onder de zoune geschiedt? 'k Herhaal het dus Voor wie is het goed van den disch beschikt? vóór de arme menschcn, antwoordt gij, te weten voor dezen die onder hel opzicht van eten of drinken, van klceding of branding, wooning of huispachl het noodzakelijkc door hun zelven niet beko men kunnen. Goed, maar wat zoudt gij nu zeg gen, moest gij eene dame tegenkomen die oenen sleep achter haar trekt welke de dischheeren met hel dischgeld helpen betalen hebben, of die mei een modehoedje pronkt, dat gekocht wierd met het geld waarmede men bongerigen moest spijzen en naakten klceden? Hebt gij nooit hoo ien onderscheid maken tusschen den rijken disch en den armen dischf Heelt men u nooit gezeid dat er gemeenten zijn waar men veile ossen kweekte met het geld van de schamele menschcn? Eindelijk, als liefdadige christenen fundatiën doen ten voordooie van den arme eener pa rochie ofeener stad, ware ’t ook niet dwaas van te vragen of bet de dischheeren dier stad of dier parochie loegelaten is van bel disebgoed te be loven en uit. te deelen aan armen van andere parochiën, bijvoorbeeld om zielen le koopen voor de geuzescholen? En nogtans, in onze eeuwe van geusche vrijheid, er zijn er die be- weeren dat men in ons Belgie mot geenen lan- teern zou moeten zoeken om zulke, lot nu toe onbekende armmecster? tegen te komen. Wat er ook van zijn moge, ik heb mij verge noegd eenige manieren op te noemen op de welke do dischheeren aan hunnen dringenden plicht zouden kunnen te kort blijven. De lezer zal, misschien beter dan ik zelf, weten te zeg gen of er ieyers armbestuurders te vinden zijn van de soorte die wij daar wat afgcscliilderd hebben, en moesten er ievers zijn, wij zijn ze ker dat onze bemerkingen voor uitwerksel zul len hebben dal allen die eenige gevoelens van eer en van recht behouden hebben, zulk volksko zullen achten naar weerde en verdiensten. Het gerucht van eene verandering in ’t fransch miiii' iei ie is aan het oor van Bismarck gekomen; deze heeft den wensch uitgedrukt dat niemand anders lot minister benoemd worde dan de fransche gezant hij hei hof van Pruisen, M. dc Saint-Vallier, welken hij persoonlijk heeft lee- Ten schatten. De Pays doet te recht opmerken dat die Saint Vallier waarschijnlijk de domste is van allen. Zoo laat Frankrijk zich ministers opleggen ■door zijnen overwinnaar van 1870. Den heer uitgever van het weekblad Veur- naar. Dewijl gij volherdt, mei opgezoden wil, al de zaken en omstandigheden rakende den afstand door de overste der Annunciaden-nonnen aan de aanneming der armmcisjesscbool gedaan, ci s, op eene valscbe en bedt iegelijkc wijze, ten laste te leggen, namelijk in vcrscheide artikelen van De plichten der Dischheeren. f Vervolg en einde). Reeds hebben wij betoond welk de oorsprong is van den disch, en in ons laatste nummer hebben wij doen zien dat de fransche repu- bliekaticn die katholieke instelling hervormd hebben op zulke wijze, dat dc gillen, uil chris telijke liefdadigheid voor de armen besteed, tegen den wil van den gever, kunnen behandigd worden, niet aan allen die armoede of gebrek lijden, maar aan zekere persoonen of familien, naar den willekeur of den partijgeest van dezen die met den disch belast zijn! 't Geen klaarziende oogen sedert lang voorzien hadden, zegden wij, isgebeurd, maar T geen niet min waar is, T is dat’ alle rechtschapene burger de ongehoorde en’ wraakroepende handelwijze van zekere belgischc dischheeren afkeurt en verfoeit. Iedereen ver staal immers dat dc eerste en om zoo te zeggen de eenigste plicht der burcelmannen is van de almoczen hun locverlrouwd tej bestellen volgens het inzicht van den gever, ook dezen die hei goed van den arme beslieren zonder op dit inzicht acht te nemen, miskennen deze plicht, en dat men er wel oplette die plicht is allerdringendst. Immers er bestaat een recht, door de natuur toegekend, waardoor iedere mensch die goed bezit, vrijelijk over dii goed beschikt. Iemand wil. bij vooibeeld, dat zijn geld of’t geen zijne eigendommen opbrengen gebruikt worde, na zijne dood, tot onderhoud van den arme; die wil moet geerbiedigd worden, en noch gemeente noch Slaat kunnen zijn recht ontnemen of ver nietigen. Zoo, bij gevolg, ten onzen tijde, in weerwil van de geusche schoolwel, in weerwil van die menigvuldige omzendbrieven van minis ters cn gouverneurs, het recht van den gever blijf staande; want niets kan of mag krenken of afschaffen 't geen daargesteld is door de natuur zelfs. En die trcfïellijke mannen hebben schoon zeggen meester Van Humbeeck, of meester Rara geelt ons de permissie van bel inzicht van den gever le miskennen, en bij gevolg 't geen wij doen is wettig, want’t geen die wettig is voor geuzen is dikwijls onwettig en onrecht- veerdig bij Dezen die eens alle rekeningen zal effenen. Wij herhalen bet dus, de wil of hel inzicht van den gever moet in acht genomen zijn, en indien een weldadigheisdbureel dien wil eerbiedigt en volgens denzelven handelt, dan zullen dc leden de vereischtc hoedanigheid be is de politieke toestand hachelijk in Prui sen, de fimmcicele is het niet mi:i. Eenige jaren van liberaal gouvernement heblicn hei land tot een deficiel gebracht van 48 millioen ma:k en om hel daat uit te redden weet de kanselier niets beters dan schoone beloften... De nieuwe belas tingen, zegt de minister, zullen 300 millioen aan de schatkist opbrengen maar het budget van T keizerrijk voor 1880 is nog niet opge maakt onmogelijk dus te kunnen berekenen Dit blad verschijnt den Woensdag, omniddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Anhoncen 20 cenlimen per regel. - Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr, het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYGKASEYS, drukker-uiïgeVer, Zwarte Nomienstraat, 4, te Veurne. In Zwitserland hebben de kiezingen plaats geli,id voor den staatsraad van Geneve. De libe ralen, die erin gelukt waren «I hunne tegen strevers uit dien raad, de uitvoerende macht van hel kanton, te drijven, bobben eene geduchte nederlaag geleden. Zij hebben nog de meerder heid met eene enkele stem, degene van den be- rucl.ten Carteret; maar zoo spoedig een raads lid afvalt of sterft, zal hij zonder twijfel door -een katholiek vervangen worden. Men ziet dal de toestand in Zwitserland gelijk in Pruisen al meer en meer begint op te klaren. i - I lli II I l~' -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1