r (irf t O gij pique- niquc jeslier.. TcO Woei*’ er ecu bra£ van Louish legen hel 13 CiitzngJ! Op de speelplaats. T Is onverdragelijkfndicn gij u niet wat stilder houdt, kinders, gij zult allen moeten op uwe banken staan in de klas. In de school. Jufvrouw, mogen wij nu op de tanken slaan? Mijnheer DeSmedt, pee) demeestcr Ie Veurne, is herdoopt'k wil zeggen dat zekere geuten onzer stad dien heer oenen nieuwen naain heb ben toegepasl. Zij noemen hem Volksvriend. .lammer dat deze heer volksvriend er niet bij was over cenige dagen, als in eene liberale winkel van zijn gebuurte, zekere wel bezorgde dischgonoten hunne genegenheid uitdrukten jegens de dischhceren. II W ■gebouwd if1 .gestaan tel' veld, hekel van nuntii 7 aren I-1 erf, bewo4> PiOusseciiVK Tijtels <»J Notaris CÖ‘I (diers te doen aanzien en ons trachten hatelijk te maken. Maar de waarheid zal bij onze antwoorden blijken, en die zult gij in uw blad de Vem naar aan uwe lezers verkondigen; dal zult ge! Wij eindigen hier het eerste deel onzer antwoord; bet tweede deel voor de toekomende week. fntusschen groeien wij u. Desiré Du [’.rauwere A. De Hoon E. Vanstaan. Veurne, 15 November 1879. en om die vruchten waren de namen stichters in et.re gebleven. Nu is i weczenbuis op nieuwen voet ge- diimaal door mannen, wier i.fl ik twijfel er niet aan, ook in T ge- r Veurnaars zullen bewnud worden, de lijd zal uitwijzen indo-n hun werk I en voorspoed zal bevorderen en of hunne namen ook eens de achting zullen verdienen. Ondertuschcn, Mijnheer, aangezien dit geze gend geslicht van weleer nu geheel en gauscli van zijn doel i.lgekeerd is, vindt gij niet da', het zou betamen, opdat de vom bijganger niet zoude missen, dal er een opschrift op geplaatst worde? een opschrift die aan de vreemdelingen die onze stad bezoeken laat welen dal men er voortaan modepoppen en geuzinneii zal vormen in plaats van brave en clnistelijke vrouwen? En zouden die bezoekers ook niet mogen welen wie die drie nicuive stichters zijn'! Met dit gedacht was ik bezig gisteren avond, en ’k probeerde om daar alzeo een opschrift te verveerdigen dat zou wel doen boven de deure van 't weezen- btiis en ’l geval wiide, geen ik schreef was zeer iiimr, zeer naar een jaarschrift, 't Was 1877, bijgevolg twee te kort. Maar geen knuste, 'k had de bijzonderste hoedanigheid vergelen van onze stichters te weten het woord nonne- krijzers; 'k voegde 't er bij er. ’t was volmaakt. Hier laat ik mi dii opschrift volgen. Gij, Mijn heer, en alle uwe lezers kunnen oordcelen of hei wel is. GeIsChe sCiiooL, Door Dehoon. De biiaEWehe, Vanstain, nonnekUzei.s, IngeiiICiit. Vriéndelijke» groet. n t herkozen zitiers, Md. U MM. l’etyd^ Devignc. M de VOO' 1 sproken, "afj te zullen zij'f uitvoering v»< zekerde level I den opdat (W nisterien op ji Vervolger^ nemenl uitdg trekkingen H Stoel te doefe Minister ik kamer gesta leggingen ih dus overeet' treft, ze verV gemoed. WOC» 1871), om 311 Beweste:pl,d ■door Milo l;< Denzclfilen n tegenwoordig Juiliot, oudte HaHlants, te Woensdag reel sameiiC1-' He* Zijn door CO' veroordeeld Zitting van v sele, tot 2ti fr 1 ter Ga i nt y. Verfaillic grave, werksle dici'te van z<l' van Veurne. Dumon Kjv voor slagen op l’arrrin Di,’( smid te Won e boel, voor s j maand geval darmen, in d Zitting vat4 vrouw Jacobi b fr. boel, vÖ>f Oostkeike. Delen Virf1 ster te Alv< de huisvrouv'i Dccrcton lloogstaede, op de eerb.i^ Opcniik^ <ler fi&amcrs. Den 11 dezer werd, volgens de Grondwet, de wetgevende zittijd van 1879-80, zonder troon rede geopend. De Senaat, voorgezeten door M. Laoureux, ouderdomsdeken, heeft de kiezingen van M. Le- poivre, leAth, en van M. Van Ockeihoul, te Brugge, goedgekeurd. Vervolgens werd In t bu reel samengesteld. Tol voorzitter werd gekozen M. baron de Tornaco; tot eerste onder-voorzitter M. baron d’Anelhan, en lol tweede omler-voor- zilter M. baron de Selys-l.ongchamps. Men weet dal er spraak geweest is van M. Hu bei t Dolez tot voorzitter te kiezen, doch het schijnt dat hij geweigerd heelt.. Daarna is de senaat, tot nadere bijeen roeping, uiteengegaan. Na de kiezing van M. Van Oekcrbout, zegden de geuzenbladen dat nog nooit het kiesbedrog en de omkcoping op zoo grootc schaal gepleegd was als den I 'e October te Brugge. Welnu, geene hoegenaamd» reklaam is legen die kiezing inge diend; de verslaggever heelt alles riclnig be vonden en de kiezing is in een, twee, drie goed gekeurd geworden. Wat bewijst dat? Ofwel dal er te Brugge geen het minste kiesbedrog is ge pleegd, ofwel, indien er gepleegd is, dat de da ders niemand anders zijn dan de geuzen zelve. Dit laatste is hel waarschijnlijkste. c<n) t Op 3J$i 1879, om3a geduchte I"1* Vital Itoin^ De oost^ woonstig y scheidc pW werk win kt’ geus kadafr' 407 en 4ÜM slaan en gf den Doorn-I' door de el( tot 1 mei ii Een Veurnaar. - wirinrwwf - Adinkerke den f) November 1879. Mijnheer Honlwmmc, Ik heb woensdag laatst in den Vciirnaitr den brief gelezen van ons geestig blauw Emiclke mag ik u wel iets vragen? Ib bt gij waarlijk den brief ge drukt lijk hij u is toegezonden geweest? ‘k Geloof mijnheer Bonhomme, dal het ne sliimnu trek is van uwentwege, .en dal gij hebt willen lachen met ons ineesterke; gij zet volgens mij op vele plaatsen de eene rekc voor de andere, of wei gij moet er icvers eene reke van T uwe tusschen gekh tst hebben, want er is noch kop noch steerl aan geheel den brief. Wat moer is, in plaats dat Emielke de herinneriny aan vroegere dagen zou trachten te weerleggen of ten minste in ’t wille te wasschen, lijk of men zou pei- zen en verwachten, gij doel hem juiste herhalen en bevestigen zelfs, al wat in die herinnering op zijne rekening te lezen stond, en dal toen nog in eene tale Wilt gij dal vlaamsch verslaan, dan zult gij begrijpen en overtuigd wezen, alsook uwe le- zet s, dat daar de knoop der gansche zaak vast is, en dat bijgevolg alle uwe gewaande aan halingen waarin gij ons verwijt in zulke kie- sche "spreuken scholen te sluiten, nonnen te verj.igen, nonnen buiten te werpen, nonnen aan de deur te smijten, enzoovoorts, loutere laste ringen zijn, van uwen twege met opgezette» wil uitgekraamd, om zekere persoonen als slachl- dus, ten gevolge, zeggen wij, der wel van I juli 1 1879, het schepenkoilegie, bijzonderlijk i hel bestuur van het lager onderwijs gelast, de Overste der Anniinciadcn-noiinen, vragende of zij, bij voortduring, zich gelaste met hel onderwijs in de aangenomens meisjesschool al hier, en antwoord verzoekende voor den 5 Sep tember volgende. Maar hei zij om lijd te winnen of om de door het schepenkoilegie te nemen maatregelen te vertragen, hetzij om welke andere ons onbe kende reden, zeker is liet dal, op 12 September, de Overste der Annunciaden-nonne» nog niet geantwoord had. Op gezegde date van 12 September laatst, wierd bij brieve van het schepenkoilegie aan de overste der Annunciaden-nonnen den vorigen brie! van 30 September herinnerd en antwoord gevraagd voor 15 September, met verwittiging hare stilzwijgendheid, na dat tijdstip, als wei gering zou aanzien worden. Eindelijk den 14 September laatst kreeg liet Schepenkoilegie de volgende brief Aan hel kollegie van Burgemeester en Sche penen der siad Venrne, Mijuhecren, Ik heb de eer U te verklaren dat een drin- gende conscienlieplichl mij dwingt af te zien van de aanneming der kostclooze school voor arme kinderen. De overste der Zusters Annunciaden. (geteekend) M. l’elicita Debout. Versla dit wel, herdenk dit wel, u dit wel, heer uitgever van geen mt-na-fm» Verstaanbaar, en met t-mten lijk kemels, umn zou t-r waarlijk den nekke over kraken; t is toch algelijk om imuatid belachelijk te maken, <11 om eene aanvraag'om inspecteur te worden te do-n mislukken;'k en wist niet dat gij zoo droef waart in uw blad, mijnheer Bonhomme, n bekwaam van nen trcliehjkeii man al/oo te fruiten, 't is wreed. Nii, niijnheer Bonhomine. l.en wil u percies daar van niet' b< schuldigen, maar dat was mijn eerste ge dacht. is het anders, heeft mijnheer Emiel u dat mcistcrsiul. upgezonde» lijk hel gedrukt slaat, vol gens mijn Lmu i;> hel breinloos, mijn brei i kuil' «lat niet beseiieii. en >u geheel Adinkerke, ulwic. niet totaal breinloos is. ;laat gelijk vergaapt en vraagt met verwondering water van bet vlaainsche vlaamsch en schrijfwijze zal geworden als meesters en inspec teurs... te wege de taal aldus behandelen. Zoudl gij niet willen mijn briefke drukken in uw blad, en mij zeggen wat ik eigenllijk mort gelóven van die redactie, want wij zijn op aarde om zich onderling dienst te bewijzen eh te helpen. Aanvccrd mijnheer, mijne hertclijkste groclenis- sen. x Antwoord Wij vei klaren aan onzen correspon dent dat wij letterlijk dit meesterstuk hebben afge- drnkt. Nogtans om aan hem en aan verscheidene anderen onzer lezers de verzekering te geven van ons gezegde, zijn wij van zin zoohaast wij plaatse vin den, in ons blad opnieuw dit wonderbaar brieven model of breingewrocht in T licht te geven lol beha gen van iedereen. Nieuw Woordenboek. Indien het waar is, ’t geen wij van ver scheidene hebben hoore» vertellen, een nieuw woordenboek of ilictionnair zal welhaast alhier hel licht zien! T Schijnt dat <le oude ofHnnliguc diclionnairen vol fouten zijn. Men zegt dat de schrijver, ’k wil zeggen, de schrijfster te Veurne woont; welke eern voor onze stad! Pique-nique-fabriek. Wat is dat nu?zult gij zeggen.... maar luistert. Men vindt alle middels uit om de geusche scholen ol gestichten in onze stad te doen bloeien. Zoomen verzekert ons dat men eene koeke-of mokke- of beter nog, eene pique- nique-tabricke zal opricliteu nevens hel weezen- hois. Onderiusscben heelt een heer zich be- gelast eilaas! een Veurnaar zegt men dagelijks wal van die lekkernijen Ie bezorgen aan de kinders die verslaan wal zij verloren hebben en zich minst gewennen aan geusche I lil den Veurnaar, nummers 1824 en volgende, arli- kden waarin wij genoegzaam aangeduid of ge naamd zijn. Zoo achten wij het noodig daarop te antwoor den, ten eind.' uwe lezers, die gij alzoo om den tuin leidt, verblindt en bedriegt, die zaken en omstandigheden, zoo dezelfde 'vezenllijk ont stonden en plaats grepen, zouden kennen en tevens uwe treffelijke handelwijs hèseltcn. Daar om eischen wij dal deze onze antwoord in hel aanstaande nummer van den Veurnaar letterlijk overgenomen worde, gedrukt in gelijk letter vorm t n omtrent op dezelfde plaatsen even als diegene waarin wij genaamd zijn, en ''verzoeken u nog gelijke overneming voor de volgende dee- leti onzer antwoord, immers ingevolge onze rech ten dieswegens. En nu ter zaak. De in het weezengesticht alhier van ouds be slaande armmeisjesschool werd, ten gevolge der wet van 1812 op hel lager onderwijs, als ge meenteschool voor meisjes aangenomen. Het onderwijs werd er.gegeven door Annunciaden- nonnen, tevens gelast met de zorg van het meis- jesweezengesticht. Hel nieisjeswoezengesticht stond onder het beheer van hel godshuizenbe- stuur en de schoollokalen maken deel van dat gesticht. Het getal der Annunciaden-nonnen. voor het onderwijs in die aangenomen school en den dienst van het meisjesweezengesticht, was laatst op negen bepaald. De bij slct lgeval Of anders zins te vervangen leden dier gemeenschap waren aan de aanveerding van bel godshuizcnbcslüur onderworpen. En hel doel te aanmerken dat geene der oude stichlingjitelen, evenmin de aktengifte door den heer Becqué nochte de testamentbeschikkin- gen van den beer Mortier, cenige melding ma ken van ander onderwijs van hetgene der arm- meisjes, en dat in geene dier stichtingakten, gif ten noch teslamenibeschikkingen cenige hoege naamde melding bestaat wegens hel alsdan dienstdoende of dienst te doen personeel, z.oodal volstrekt geene Amninciadcn-noiinen nochte welke nonnen het ook zij daarbij genaamd noch aangewezen zijn, en zelfs geen wensch diesom- trent geuit is. Doch ten gevolge uer wet van 1 juli IS79 op het lager onderwijs, welke onder andere behelst dat de aangenomen scholen, lot nader licrroe- piug, mochten behouden wordt'», (zoo dn ook te vooren was, ten allen tijde hebben immers zekere gemeenten van zulke aanneming afgezien) I heugen de juli j maar de lijt met i Vcuine's heil net nestuui van net mger uuuerwijs gciast, tninnn nr wende zich bij brieve van 30 Augusti laatst tot X13 November 1879. Mijnheer Bonhomme. T Heelt mij pijne ged tan woord voor woord in uwe gazelle te moeten lezen en te overwegen wal de geuten, deze twee laatste maanden, te Veurne, mijne geboortestad, aluit gemeten hebben; mapr 'k heb met genoegen gezien dat gij in uw blad met zoovei 1 steun en zoo deftig de algemeeiie, veroinweerdiging van alle ware Veurnaars hebt uitgedrukt. Geef maar nog wal artikels van die oorte, want 'k ben zeker dal zij te Vem ue deugd doen; en ik en een ander die van onze gebooiu s ad verwijderd zijn, maar voor dezelve altijd evenveel genegenheid be- bewaren, wij zien met vermaak dal gij aan onze stadgenoten doel versk an boe gevaarlijk het is zich te laten geleiden door zekere vreemde over gewaaide geuzen die in bunnen handel geene ander drijfveer hebben dan partijgeest en gods dienst haat. Ook wat ik betreur, 'l is dat de vrije burgerij van Veurne op dezen oogenblik haar gedacht niet kan uitdrukken nopens die geuzedaden, waarvan wij dagelijks getuige z.'jn, maar hopen wij dal men de les zal onthouden en dat de Veurnaars zich zoo bij den neus niet meer zullen laten leiden. Noglans, er is iets, Mijnheer, dat ik uil het hoofd niet kiijg. 'l is du vergeuzing van het weczeuliuis, hel sluiten of beter bel toenagclen van de goed befaamde school der zusters. Twee mannen hadden dit voortrert'elijk werk voor T geluk van Vcüïne geslicht; omtrent veertig jaren bad Venrne de kostbaio vrüchtcn er van genoten, der twee school en plaatst, en men, i; t -■wtJtLy”"'* en - -- IZerdourd en her inner u on wei, neer uitgever van den Vein naar, dat op 14 september 1879, bij brief geteekend door de Overste der Annunciaden- uouiiéii, zij, jegens bet Schepenkollcgie, afge zien heelt van de aanneming der kostclooze school voor armkinderen. j H

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 2