'i wiiwmim iPT-A-iisros EMIELSCHE ZAA1TARWE. iHll Sv v. S1 n s z LU WI.VfEKSAIZOEN. ft Q LU I H I O LU O Ilns Karel Spilliaert Koopman-kleerinaker te Veurne, grouts Ooststraat, 41, o IXGGEPOEDER, of bewaarmidlli'l 'tegen den honingdauw, ibramk. spoor- on doode aren der tarwe. Onfeilbare en gewaarborgde uitslag. KAKEL COESh-IHILTEEL, Nieuwestraat, 16, te Veurnr.. algemceiiigekcnll onder den naanrvan 'Meester Kakel, gebreveteerd bij .besluit wan 30 September 18.74. ^0 ARE GEZüMHlEHISPILLE^ gereid SlHi»di»erls-|»illen. Kokos- en Palinpiïmecl gemaakt van kokosnoten en jolmpiltrn, uil ile fabriek van 'ÏS1 2-' z t |:3 SCHOONE HOFSTEDE T'E UUKi'.Xs ■Pi'ïzjn '.ïao taille, Stove-, eh Mttn. OTEHSI'E (ilMENTTKTIELS CHOCOLADEN- DELACRE CHOCOLADE-PLATJ I «.a tn m t d I 1 fi J 25 - s SJJ Q 111 (T LU Id o Z (D 0 J 0. m 18 a 20 50 a- 12 - a 14 -- Z id 1!) Nov. 34 a 40 28 a 35 -a 18 a 20 50 -a - 12 a 14 -a- 2o a 28 -a- :6 a 29 TE BEKOMEN BIJ Ifl w (J W M Q P O KAN TODK Notaris (’OK^ILI.E. te Wulveringhem. <5 M MERKWEEKDIGE ï'.i Woensdag 3 December 1879, •om 4 ure fix na middag, te Coxydc, in den Zoeten Inval, bij Jacobus Moet, Openbare Verliooping van een •'ww«ra«»r'®ir n ■'■jmsw. samengesteld uit versciieide plaatsen, met stal en verdere aflianglijkbeden en inedegaan.lc erf, gestaan en gelegen tc Wulpen, op, volgens titel, 72 ceiiviaren 96 millinven grond. Gebruikt dooi de verkoopers echtge noten Blondé-Deboyser, lot 1 Mei naast. z bij II. GLEMENT-THEYS, LUS co| .5 os i f 3 3 Ij&royc Vnnkersschaever te Oostende ingevoerd, die elk jaar huune \crs< lieidviic tarwesoorten op stam in de Engelsche velden aankoopen en onder ei gene waakzaamheid zien dorsehen, ten einde alle waarborg van afkomst aan hunne koo- pers te kunnen geven. W. ffrinsdaiE 21" llccciuhcr 1879. om 1 ure na middag juist, op de hofstede van de weduwe van Ivo Butaye, legen de dórpplaats van Stavelc, langs den steenweg van C.roinbekc en op eene weide gebruikt door Pieter Vanhoulte, Kdopdag van 125 lAoopen eiken, iepen, hollanders, abeelen. esschen, popellcren, wilgen en noteboomen, waarvan een groot deel langstammige zijn en eene dikte hebben \an 2 tol 3 meiers. Op lijd van betaling tol I Juli 1880, mits borgstelling. LEONARD VERMEULEN, 2 C a A. NüKaiKla^ t" Ileceni» ,Sint Eloydag), ,,IH 1110 11:1 uüd'iajj. ter fflj /U''L hofstede bewoond door Ivo Vrammout, te CROMBEKE langs den steenweg van Crombeke naar Proven, openbare veiling van ï(J kooprn eiken, olmen, esschen, abeelen, en beuken Boomen, waaronder ecu eik van 2 meters 76 c., dienstig vpoi alle slach van constructie werken. és J 't g s 2- - J co •s 113 u - SiH o 3 3.' - - - 4! K Z O E SIR BALCAEN K top'njH in 'Kri/iJcniurs-ffoederen, JJ\er vn Kolen,, tv Veurne, FABRIEK VAN Deze opbrengsten dragen altijd rethandteeken van Ch. DELACRE, Artsenijbereidcr Marktprlja vim Veurne, per 143 liters. ÜTTIS VAN VERTBOUWEN .VÏFRaiT, 4«, VEV3Ï.Va<, van J»'. en W la M JtKVGGl'., 83. Slcenslraat, bij <le static. I Ilericht titan de InndlinimcrM. IVoenartac llecem’Itcr 9 Ml41, lai <h*n eigci>.>.ii II. bij Jri.r.s Jassugm:. f 20 2 S LU r Studie vim den Notaris SIMPELAERE, ■tc Alveringhetn.. I bi ijken Ie bakken brjjken tetbikkcn oo <5 LU cc LU LU J/-z£bxS 500 24 >f> 29 1 W 2 o M .’.1 K) -a -r- - 3 500 i9 2o 22 ;;o loOfl •U ii iö .55 'O 250 IK 19 21 -50 4' 0 22 23 23 52 120 CL' LU -* f>. raadpleeg den vmzeiid- r—I Q van den Specialiteit van Eugclsclie Franscbe Belgische intcrstoiïen. Vervaardiging op maat, met voorafgaande M ■M i' ■- M s 4) ■-» -L o C X O X X G - *5 S O *g 41 -X?: v* *z‘ *- o Ml h'tiiudi l i^zir agent •der oNibtrukun Al.i.ikt h<t publiek keiibaa leu bij h ui "4 pui, zoo nis h i .pkutLs zelf, Zen Gu'IL tien, bronwelskulen Gadlcltarie Groolvii tmitYciianl liHitveuaiit Fijne.ici iiuai^rldc Fijne a TuiKvciMilt om •Fijne i<l olll Sniidskob'ii WW -- om 3 ure na middag, tor; herberg <;m Al bert Bols, te Ibmtlienu. 'openbare verk'oo- piug van een SIuim op<ujnsgr;md 'te llotrl- bom. Ooslmoerhoek, gebruikt door Garpen- tier-Persoone., lot 1 Mei 18811. "-TM E2KffiOiIEB£N aan demprijs van fabriek, schoone keus van kuuti*. (I* ui tl»' - i i, k<* hi.'imi K'l'iui v.in <i''<i beer FK «mi 'Camp0 Irt'ros. sneersseiu's. Brussel, ORGEL ;:.T I E ISEGHEM. 'Groot ijenud. ■vim belalinij.- jaar icaaiiborfi. ■ss==a -J .g gö.2 'til 3 Co i 1'5 5 sr X 9 i 4 V X X s x WniM'borx van xuiverlieül en itueiinniuln iil aan alle koopcrs van Zaai- (arwe. door Men bevrage zich bij 11. KIIjDOF- j EIOKHR:, te Veurne, die deze zaaitarwe aan denz.ell'den prijs als in Oostende zal afleveren. Men kan er ook b •komen alle an dere soorten van Engelsche zaaigranen en raden, als haver, boonen, vitsen, kruid, lijnzaad, kl.tve; z-.iad. enz.. Prijs der Tm we (50 tr. per baal van 144 liters, id. van het Sne.rioen en de Kogge, •ill Ir. per baal van 144 liters. C-5 Zelfden dag, 2 uf< na noen, vcmlitie ten slerfliuize van.Carolus Pcrsoone. te Ibrnt- Jiem; Ooslmoerhoek, van Meubels, Menagic- goederen en Melscrsgcttiig, Detr pillen, uloni gekend, rijn de t icbtsle en ie kriele purgeermiddel onder <d de «nrdrrijnrn; zij vertjorz.iken uidt bet minst** ongemak «ui fiiugen up j idle 'tijden cu met rene goedv ma-dlijd genomen wo'i'dt ti. Zij voorkomen ;d de .ziekten, omdat zij uit'het licbitam drijyuu al dc steclilc mk'IiIuii, uur- zaak van alle kwalen. F.cu gemnlig. dorh regelmaliggebruik dezer pillen i<5du waarborg eener kloeke grz««ndl*i id Dl jaarlijksuhe vri konp vim ti-en dutzci d dooien d'tur pillen in de Vlaanderen, bovenal langs den zeekant, waar de meiiseh zooveel vum zorgei* nmet g-ebruikcu orn de getuiidtiuid te bewaren, loont gu- iiorgzaaiu de populariteit en de gwedr Aiitv.d van d» /r ixnnedir Voor vcidrre intleggin;,,x,ii. bi'iuif bij elke doos gcvKxd. Crijs fr 1 50 de doo-s STAND AERT, Slecnsb aal. 51, Ie Et tiggr. DEPOTS Tc Vvurt r. bi| G Dl .l.OS. <lro«id. Ir Dniniude. bij MH. GIHSSXLHT en EllW Al lUtE. I.enilon o:t Hork* nj limited. Landbouwers. <lo<*r talrijke pvoc.vu i> liet bewezen da! hel kokos- en paliupilmeel In t goedkoopste, hel gi'zÓTidste en A.redzamuste voeder >s wor paarden, koeien, xerkens. schapen, geilen en ook voor I pluimgedierte, aamgezhm 1u.( zoowel alle v<«'d.wle als hulp- b(‘stai!lit<)ce|eii beval, die vom een Tijk ell gemakkelijk vvrli'i'rb; ar voed el umn'.ig zijn. Door de landbouwprocfslaliv Ie Gem- j bloers oulli-di'ii en voorgoed bevonden. Agent vóór den verkoop 1KI.8.O1'- 2 oassuL, koopman tc Veurne. Veriieti, ontvlchlteii, i>i *t <lroi>K ii UNHrlien, 'B.ikker, Xoordstraat. 41 (hoek der Smixscstraal), te Veurne, oelasl zich met den oiitian-st der commisien voor het verwen v;.n alle slach van wollen, zijden of ka toenen stollen, zoowel loans- als vrouwkleeilcren, lint, enz doorliet huis Ctto Kok.mcls, St Jacoh- sliaal, 15. le Hru;n;e. Er zullen |>eiiiiii|’stalen hij hem In rusiet de zijn. Al de geve ld.t ulullen woideu binnen de 15 dagen teruggezonden. Lij deze verwerij is een hijzonder werkhuis voor de Wasscherij in t droog gevoegd. Alle v ouw- Llecdei'en in zijde, vvolle. p me. pels, alsook allo tnaiiskleedoren zullen gewasschen worden-zonder het iiiiiisle los te doen, liet h-edeiste kle.iir te veraitderen of de sloffen Ie doen kiiiupeti. Al de artikelen zullen .nel X"ig belisddeld woideu en tegen alleigeinateplste prijzen .Zich a.m te bieden hij L Vvhmkcli n. llonsseho Kolen genomen p< i 5000 of l'LVOU kilos, geleverd de geringheid deszcls i ij en builen .ill modi dinging vualge- varieciiied.-i' I. g< n« U n. ji X o 7 C - s H s c O S UM S v 5 r c- J JJ -1 •- i- S - rj X k* y I E Z S -3 C "o .Men vraagt kleermakersgasten. nJ ft vpo van alle slach. komende uit I .VAXlrsUO de besle huizen van België, j Frankrijk en Duilschland. QlfiMAQ im t reehle, half schiiinsi he I InlvUö en scbuitisclie koorden. DïAHflQ V001 beginnelingen en un- A .tiiiJvij dere, ï'rnelitpianoM. Waarborg. Gematigde prijzen. Driejaren tijd van belidimj. Deze jMMÓhir K zoownordcelig gèkeiiil in Vmifnum- b.u ht. dut hel 'Vruchteloos warc er de knicht•v«m Ie ■beschrijven De ondervinding vim ren zeer runt ge tut bndb'HiWttrs. waaronder zich'veel letkucbev inden der Liodl'uuw-r.umnussifn van Oosten •Wchl-V.aunde- ren, is er hut schoonste 'bew ijs wan Hih de vei bruiking van daartoe bijzonderlijk ecd.grimmkle pakken. Karei Cousm durft vuoi uenen gezonden «ndiriurgst waal borgen'hi'l zaaigraan vont t- koineudc v.iu akkers, welke Lev tg .in de ziekte be smet zijn geweest. 'Ieder puk draagt een bijzonder merk, wolk in be- •warihg is jjelugd ter greïTie der koophanliebr» ('btbaiik tc Veurne, en zal vergezeld wezen van ren onder- richt* er de wipe van gebruiken wan a«» duidende. leder pak is bestemd vuur Ju t gi rvedirmken van 80 kilos zaoigraati. .Er zullen streoge vervolgingen tegen He namaLrr i ngespaiinen'worden. (lm aanstonds in becil 'tc treden, met circa 80 gemeten Laud en weide, gelegen i in de Moëres (11)00 Gemeteiu, genaamd 87. i Joseph, liiervore.n gebruikt duur wi-jlen 1 Gliarli s Anckierc. Zich le bevragen op hel kaslcel Ste >re, I o - 4. van du bij/ouduisle Loolmijnoii van Moils. ar d it de tUlurKuste kn ie koop *u<*/jj pc lading Van w hip of uaii dc volgende .prij- cr 1 kilos' fi*275 00 m 255 00 •w 155 00 145 00 125 00 J15 00 105 00 65 00 150 00 Alles boven-den pi ijs .au transpert, gcwuonl.ijk 56 fr 30'-et p*r 10.000 kilos tot Veurne, koniptaut te b ftalviq en deprijs» der kolen ten zijnen huize bin nen de* truii zla^ftu. 'Verder laat liij-wetril dit èlkrrnirdrr uit zijn nut- g’ziju, l»*u ulluii'iij le van bovengemelUu kolen, zog van ecu. j<Is vm<i ;>roi»l getal zakken kan bediend wor- den.cn klit drgrene dieper wagon zullen gelieven te. eommandt!-i en, ten uitenten *vuld*aan -zullen zijn. Ir VrAirnc. f.ll. I.EVFII-TAIION. aannemer Ie Vrurne. ma«kt -bekend dal bjj dc fabrikulie‘beeft aan ge v ng'ii van allerhande cimenltielmU. die door Irnnne kilo •kle. sehooührid en lage .prijzen, min geenu koio'Ui icidie kunnen oiidct luw ig zjjn Men zal er iiitoos km ihmi vinden Tichels met en tonder ingedi'uk Ie ver.irrse» den, (c Liezen i>p de'uilgcge\cue fitalrn, eirook grijze •uf wille 'tegels, woor vvrrlunausw oomngen en vu«»r kelders, alsook zeskante uuu fr. '2-5d den viri ktiii'len mete»*’ troRoirlichi'ls van “.'(hop 25 op-2 gerepte of gepunt»*, volgen^ keus, voor voetp ><Lm, iurii<lei)dc poorten, achlcrpla.ilMcn, stallingen e.n runiisvu. dte koeten Tr, «5 75 dun viui- kantcu mrler. k'oor bet pUcerveu dezer tichels kan men •bekomen c iiieut aan fr 2-56 de 100 kilos,'alsook allerbeste rmieRt voor het (liehlinukur. van p ul ten. t ilei nen. kt*.der*, beu piil’ien, enz., aan 5 fr. du 100 kilo. De»e cnm nt i< altijd versuh gemaakt.en ■verkt ijgbaar met ijro(» e of kleine hnrveuftieifl, alsook Mcclielnch kalk, |J'a< er, br ih.iiidsc'be goederen vu zand. dltj beveelt zich iri dc gonst van bet publiek. - De Clrocoladen-Dolucre zijn •gemankt voor persoonen wetko voor hunne gezondheid bezorgd zijn en welke liever de prijs beialen om eeue aangename, zuivere en heilzame opbrengst te verkrijgen. Deze Chocolade inhoudt 3 "S uittreksel van vkcsch (merk van den necrliggenden Os)ert is won- dirtaarbjk gunstig \oor verzwakte magen, voor leeikrc lichaamsgesteldhedenvoor uitgeputte persoonen, voor grijsaarden, voor zich herstel lende menschen, voor ledcnvangachlige kinderen, voor wiUdocdigcBehaamsgeslddhcden EN WORDEN VERKOCHT BU Juli’, ue zusters TERLINCK, to Veurne. 12 Nov. Tarwe. 33 a 46 u() ld. nieuwe 32 a 36 50 Kogge Suerioen j Jd. nieuw Haver Id. nieuwe. a -- J Boonen 25 a 28 Nieuwe-a- Erwten 26 30 Prijw aan welken h<‘t meerderen deel der bakkers, te rekenen van morgen, het brood zullen verkoope.n Bruin per 1 t,-’ kilo, 54 c. halfwit, 66 eentim. K« Hingen. Scliuppvii. Dekken, (•n Ku d»*i vnituurljcuft. .l.i« ldge- i ut toe noudig builen alle nicih'chging in kw.ilituit ..m p'ijzen. Zut*drr Nuhul<jn. hobci vals wegende 1, 2, 5. 10. 15, 20 lo< 50 kilo kil<\s 150 ry‘n fr. 17 18 20-50 prijsbepaling. Pardessus. fr. 3a tot 100 enz. Volledige cosluinen fr. 45 430 Broeks fr. 1” 35 Bijzonderheid van gemaakte kleedercn voor kinderen van l tot 10 jaar. UunNlnrrl«t«iiKeii, ioor litiid^elirutiUciJDcellt- K<*«*r<*a*rl>, 1»uin<nn-«H, icMctilrii, vnz. II. DECHOO-TAVEMEH. inuakt Ix’keud 1l.1t, cuó nis inliet v« rieden, cijti iwagc./ju vonrldut i;; vumw u 'rt. aiiudc leegste pi ijzeis ocuui .ilkM suiwoitsle smkirnug, v.111 Keiikrngeriui-in gesLigen-cii gegoten vcïlut ij/fr. staal, keper en blek, k' -:b 'nnlun Mt'sseri. MuLih n en Aiiduie Foikrllert -en lupuli». Ivnui/.wmt. P«ilhu»t. I’.rdl-Uitiuu, iiiebh»I.Bleekblnir' niSoutli, Petranl. T' rpcntiju eu Bleek w atr-rFniin'izcn. gi not»* en k 'eine kn<>lsl< n. h »nl- en Pctmo kon fooien. Lumpen en <}tni.qu<;ls saw iiBcn keu* Z-cceras en <5 in v 1 gul.il Nagub.. PuiMrn. Viuzutt, hi nk en Gon/rl<;glc:i. I’udi ussuorts. Diikpaiioeii. t n ;;l n Pannen Zeig-ens eu Zakmessen. Groute en kl« inu ijzeren Bedden, AVmjjjcii w urrci Tistolvn en Revol urn». CU allus 1 •lii"s'*ls mei un z.« BASCULEN Wegende. •Emkel slot aan Leslolun niet haken Dubbel slot on begeef biMr) Voor huorzive** t*u puerden N. M Dc Biih uien worden verkocht met twe ja.ir gmaiili. In gepolierd olmen hout lu% veiliooging Hij gelast z eb ook mul <l»-n verkoop van aan alle statiën aan zeur matige prijzen. De goede hoeduiiiglieid Xijncr Wlireii en steld, duct bum hoop.* 11, zuo.ds oj> sorigr jaceu, dv gunsl 5; «- u

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 4