26 November 1879. Veume, 35° jaar Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; niet de post O fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. In Italic is men weer aan ’i fabrikeeren van een nieuw ministerie; hoe en wanneer liet zal gebakken zijn, kan ik u niet zeggen... Maarzeker is 't dat de rcvolnl' nog altijd voort woekert en altijd woekeren zal, zoolang de Honing niet radikaal of te rondweg afbreekt met mannen die hem naar Rome hebben getrokken. 5. Het italiaansch ministerie is saamgc- stcld. In Holland beraadslaagt men over het budget van oorlog. Men is algemeen van gevoelen, dat het land, welk op geene verklaring van onzij digheid mag steunen gelijk België, zijne verde diging moet verzekeren tegen allen aanval. Hier toont zich weder het verschil tusseben de libe rale en de katholieke denkwijze. De liberalen ■willen den persoonlijken on algemcenen solda tendienst en een v< r neerd •ring van 7 leger, die beter eene vcrduldwling zou heeten. Zij begrij pen niet <Iat het land zich op die wijze zeker rui neer!, om een gevaar te vermijden dat nog niet bestaat. Het is te hopen dat de bewarende partij die lieereu tot de gezonde reden zal roepen. M. Herold hoeft in den gemeenteraad van Pa rijs een voorstel gedaan, dat ook nog al eens deels in het gedacht ligt van vele Belgische geuzen. Hij heeft voorgesteld van al de kerken enz. eigendom der gemeente te verklagen en ze jaarlijks in openbare aanbesteding te leggen. Gaat dal voorstel door, dan mag men eerlang verwachten de prachtige O. L. Vrouwkerk of de II. Kapel door eenen Gambetta, oenen Herold of andere communards als paardenstallen te zien gebruiken. Politiek overzicht. Morgen zal het fransch Parlement geopend zijn en de kamers zullen te Parijs zetelen. De senaat zal zich in alle baast moeten bezig houden met het budget, en aan de kamer zal waarschijn lijk de algeheele amnestie worden voorgelegd. Do prins van Oranje heeft deze laatste dagen oenen pennenlwisl gehad met zekere liberale bladen. De prins is met bevreesd geweest zijne inzichten over de Staatsaangclegenhedcn rond borstig uil te drukken. Nu hij zijn gedacht heeft doen kennen, laat hij zijne tegenstrevers n aar babbelen. Wat daar al achter zit, is duister on vuil. was alles gedatia en elkeen ging naar huis, met ’t herte vol genoegen en vreugd over het aan genaam verzet, dal de Melomanen hem geschon ken hadden. Here dan aan al de leden van liet genootschap, cn bijzonderlijk aan hunnen wel edelen kapitein, en hunnen onvermoeibaren muziekmeester, die met zooveel herte cn ziele het hunne bijdragen voor den vooruitgang der goede zaak. Wij hopen dal zij zujlen volherden, en ons voor 't toekomende jaar iels bereiden dat niet min wel zal zijn. Die nu nog zeggen dat de Melomanen geen feesten en kunneil opluisteren en dat 't genoot schap van St. Joseph niet cn bloeit, zijn van ’ne groote schakel gemist, enwaar ’t vliegen wil niemand en heeft uit onze vergadering van schaamte moeten weglooper. want alles was even treffelijk en zedig; 't en is niet altijd en overal alzoo. Rechter lijke'eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkeruitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. wet of wettig in den zin van recht of rechtveenlig cn zij reeenen dat hel al gezeid is als onze geuzen hunne daden bestempelen kunnen met de woorden 't is wettig, 't is de wet. Hunne dwaling gaat nog verder. Als de geuzen in hunne handelingen op niets anders dan op wil lekeurige cn ongegronde weluitleggingen van eenen minister steun maken, ja zelfs, als zulke wetverkiaringen of toepassingen regelrecht strijden legen de vrijheid en de rechten die de natuur zelf ons toekent, dan ook nog zal men voor slotwoord aannemen ’t is volgens de wet, wal kan men er aan doen, 7 is wettig. Wij zullen eens, geëerde lezers, te zamen on derzoeken wat dit woord wettig beleekent ten onzen tijde, cn wij zullen zien dat dit woord van zin veranderd is, sedert dat geuzen zich met de wet bemoeien; wij zullen zien hoe dit woord hun tot masker dient, en dit alles eens goed overwogen, zullen wij begrijpen dat hetgeen geuscher wijze wettig, ja, allerveiligst is, bijna altijd willekeurig tyraniek, ja, onrechtveerdig is. (Wordt voortgezel). Muziekaal avondfeest der Melomanen. Zondag avond gaf het toonkundig genoot schap der Melomanen zijn jaarlijksch muziekaal avondfeest in het lokaal van St. Joseph. Reeds van lang voor de gestelde ure, zag men er het volk bij de macht naartoe trekken, en van eer het feest begon, was de groote zaal reeds opge propt; alle staten en standen waren er verte genwoordigd; vele treffelijke beeren en damen vereerden het toost mol hunne tegenwoordig heid, en er hecrschle vrolijkheid en verbroede ring tusseben rijke en arme, allen voorstan ders te gelijk van dezelfde gewichtige en heili ge zake. De muziekanten wier kennissen en be hendigheid in 't vak reeds overal gekend en naar weerde geschal worden, hebben op geheel voldoende, ja op meesterlijke wijze zelfs, hunne verschillige stukken uitgevoerd, cn meermaals binst de uitvoering hebben zij door de her haalde haudgcklappcn on bravos loegejuichl ge weest Ja, 't muziek der Melomanen mag, voor ’i geen de kunst betreft, neffens vele andere slaan; moed dan muziekanten cn vlijt, cn 'k en zal niet zeggen, gij zult er komen, want gij hebt reeds grooicn weg afgelegd, maar gij zult in korten lijd de eerste viole spelen, ’t is te zeggen meesters worden in de kunst. De kluchtige alleenspraken cn gezangen heb ben ook wonderwel gelukt, zijn met veel smaak uitgevoerd geweest cn hebben veel bijval gehad bijzonderlijk de kluchlc van 't kaboutermanneke, die zong van «.4/ wat men spaart uit zijnen mond, is voor lat of hond. Dat zijn jongelingen die er waarlijk een handje, of zoo men zegt, den voois van hebben. Omtrent op'l einde van liet feest kwam bet dreunend Belgisck Volkslied in koor gezongen door machtige cn kloeke stommen van een twaa'ftal vrome jongelingen. Die daar stonden, ’l hoofd omhooge Vlamme in ’t herte, vlamme in de ooge, genoeg bewijzende door hunnen toon en hun ne gebaren, dat. zij den zin cn do kracht der schootje woorden verstonden; ook de lange toejuichingen der vergadering waren een bewijs dal zij er in gelukt hadden hunne edele gevoe lens aan de menigte mede te doelen wij zei den het Ilelgisch Volkslied in koor gezongen dóór een twaalftal vrome jongelingen wij hebben nog velgelen te zeggen 't geen eene bijzondere melding verdient dat in hun midden een man was, die wel is waar in herte van zijnen tijd niet meer, nogtans deftig en moedig optrad eu mcêzong; mij docht, hij moet een van die oude patriotten zijn die tijdens de verjaging van T geuschc Jantje Kaas, dapper en ongekend de llrabahfonne heelt helpen zingen in’t jaar 30. Tusseben de twee doelen is er eene Omhaling gedaan geweest ten prolijie van den katbolic- schoolpenning, die zoo'men vcrzekeit, een rond sommeke opgcbrachl heeft. Nu te beter, laat de geuzen maar praten. Rond ten negen cn half Wat is Wettig? Zietdaar eene gewichtige cn belangrijke vraag, die sedert lang diende voorcngesleld cn opge lost te zijn, lol onderrichting en tot waarschu wing van al de weldenkende en treffelijke hun gers, cn tevens tot ontmaskering cn tot schande van die onincnschclijKe en eerloozc geuzen die onze duii.diliarstc vrijheden bestrijden cn mis kennen en die door hun partijdig cn vcrdeeld- licidbarend bestuur den ondergang van ons vaderland bewerken. Immers, ten onzen tijde, alle de libcialcn of geuzen 't is te zeggen inetserdienders of mourtclbroedcrs der frauc- maconsbazen die ons beslieren nachten zij die nogtans alle schaamte schijnen afgelegd ie hebben iedere maal dal zij iets geusch verricht hebben, trachten, zeg ik, 'hun gedrag te verontschuldigen en te verschooncn, zeg gende l is volgens de wet, ’l is de wet, wal wij 'beslist cn uilgevuerd hebben is wettig. En -vele goede menschel) wat peizen zij ervan? wal zeg- L’on zij, als zij dagelijks hooien spreken of ge tuige zijn van de menigvuldige- p.< usclic aan slagen op alles wat ons het kostelijkste en hel liefste is? Ah! die zuchten wel ec'nc, 't is waar, maar zij ook toch eindigen met te zeggen 7 is volgens de wet; wat wilt gij? 7 is de wet, cn die brave mcnschen tdl gewoonte zeker of wel zich inbeeldende dat wij nog met de liberalen van over Sojaar te doen hebben nemen dit woord Den Heer uitgever van het nieuwsblad de Veurnaar. Wij herhalen ons verzoek wegens overne ming onzer antwoord in den Veurnaar, zoo en in der voegen als bij onzen vorigen brief ge vraagd is. Twee schrijf of drukfeilen wenschen wij te herstellen. Uwen druk draagt Hel doet te aanmerken dat geene der oude sticlniugstilelen. evenmin de akten gifte door den heer Bccqiié noch de testamcnlbesclnk- kingen van den heer Mortier, eeni.ge melding maken van ander onderwijs van hetgene der Armmcisjes; lees dan hetgene der Arin- meisjes. VerderOp gezegde date van 12 september laatst werd, bij brieve van bel scliepenkollegie aan de overste der Annnnciaden-nonnen, den voorigen brief van 30 September herrinnerd lees den voorigen brief van 30 Augusti her- innerd. Wij bleven dan bij de aanhaling van den brief in date 14 September laatst, waarbij de overste der Aununciaden-nonnen van de aanneming der koslelooze school voor armkinderen heelt af gezien, cn zegden dat daar de knoop der gansche zaak vast was. Dat zullen wij bewijzen. Dewijl, zoo w ij liet hier hooger nog aanbalen, in geene stichtingstitelen, aktengiftc noch testa- menlbeschikkingen ten behoeve onzer Gestichten van ander onderwijs dan hetgene der Armmeis- jes melding is gemaakt. Dat in September laatst slechts acht wees meisjes in het Gesticht verbleven, welk getal, aangezien hel groot verschil hunner oude (van 3 tot 17 jaren) ontoereikend was, volgens zeg gen van een bekwamen-schoolopziehter, om een afzonderlijk onderwijs in te richten. Dat volgens de wetten van 1812 en 1 Juli 1879, liet lager onderwijs aan de zorg der wcderzijdsche gemeentegverheden is opgelegd, welke overheden nogtans, ingevolge die wetten, zekere scholen als gemeenteschool mochten a'annemen. Dat een Godshuizenbestuur slechts met het beheer van liefdadigheidsgestichten, zoo als Gasthuizen, Weezengestichteu, Gestichten voor oude mannen en vrouwen, maar geenszins met ouderwijs gelast zijnde, zoo had de meis jesschool in het Weezengesticht alhier, enkelijk als aangenomen school reden van bestaan. Dus van zoohaast de Overste der Annunci- aden-nonnen van de aanneming van hel koste loos ouderwijs in de Armmeisjesschool alhier had afgezien, daar door alleen en van d.A cogcn- blik had de meisjesschool in het weezengesticht alhier, geen reden van bestaan meer. Dal is klaar voor een ieder ten zij voorblinden en voor zienden die niet willen zien; deze laalsleu zijn de ergste blinden, niet waar heer Uitgever van den Veurnaar? Zoo dan bij brieve, in dale 18 September, van het Schepenkollcgie, weid aan den Heer Voorzit er van l;cl Godshuizenbestuur kopij toe- I I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1