L A 10 Beeember 1839. IS" 1834 ;aar if t r K 3öe k. I r i Het spaansch ministerie ligt ook in duigen. M Campos heeft voorgesteld een nieuw kabinet saam te stellen. k r De personen die een abonnement voor 1880 nemen, sullen van heden lui Nieuwjaar den Veir- Naaii k '.steluos out vangen. De abonnementen moeien vooraf betaald morden. Dl Vei hne, VERKLARING ZIJNE EMIN. DEN KARDINAAL DECH^MPS, Aartshissciiop van Mechelen, over het zoogezegd verschil van gevoelen tusschen de Bisschoppen en den 11. Stoel, ten opzichte der wet van 1879 op het lager onderwijs. - t Het italiaansch ministeiie, dat nauwelijks ach dagen aan 'l bewind is, vtei keert in groot gevaar. Het vorig kabinet is gevallen omdat het de alge- meene ellende niet kon lenigen, die bel land teistert. De hooge rechten op het meel en het brood zouden eerst moeien afgeschaft worden; hel nieuw ministerie had dit zelfs aan 't hoofd van zijn program geschreven, en nü Ikweeit de mi nister van finantien dat zulks niet mogclijk is: het jaarlijksch te kort in de kas zou minstens 14 luillioen beloopcn. De armoede, die onder 'tvolk hccrscht, Ver meerdert dagelijks het getal der socialisten, en zoover is het gekomen, dat ccne massc'repubfi- keinschc maatschappijen tol stand gekomen zijn, dié een brood en een dolk aan eenen stok als vaandel dragen! - Zoo bewaarheidt zich ook in Italië dit triviaal spreekwoord, de wijslieid van Duitschland se rf rt de geloofsvervolging Papenvreters, vlooi- eucic'rs. Politiek overwicht. De keizer Alexander van Rusland is, den eer sten dezer, aan eenen nieuwen i n afschuwelijken aanslag ontsnapt. op hel oogenblik dat bij uil Livadia te Moskou aankwam. Niet verre van de statie was de ijzerenweg ondermijnd, en eene ontploffing bad plaats juisl bij het doorrijden van den keizerlijken trein, gelukkiglijk een weinig te laat; de wagon waarin de keizer zich bevond was reeds voorbij. Er is niemand ge wond; een enkele der rijtuigen van den trein is vet beijzeld, ett zeven andeten bultende riggels gesmeten. Sedert eenigen tijd, hadden de nihilisten zich stil gehouden; bel is klaar dat zij alzoo de waak zaamheid der overheden hebben zoeken in slaap te wiegen, terwijl zij in hel geheim nieuwe euveldaden smeedden. Van den andeten kant, baart de gezondheids toestand der Czarine, die Ie Cannes verblijft, eene ernstige onrust. Deze dubbele omstandigheid moet op bet zoo zeer indrukkelijk karakter van den Czar ouuil- wischl at uitwerksels hebben. Men heeft het huis on'dekl, waar de mijn die de oniploflieg verooazaakt heeft, opgemaakt is geworden. De krachtigste maatregels zijn in het werk gesteld om de daders le ontdekken. Nog een nieuwe stap op de baan die Ei ankrijk ten verderve leidt. De Kamer heelt de volgende voorstellen aangenomen Afschaffing der wet die het zondagvverken ver biedt; afschaffing der kiijgsaltnoescniers; toela ting aan de kamer gegeven, om, op aanvraag ■des vootzitters. de uitdrijving van een afgevaar digden (voor 30 dagen) uit le spreken. Ontniddelijk voor de zitting waren de bnree- len der liberale groepen saatngekomen en zij hebben besloten bunnen steun aan het gouverne ment te verleenen, onder voorwaarde de vol gende voldoeningen te bekomen Vrijheid van vereeniging en saamwerking, uitgenomen voor de katholieke maatschappijen en godsdienstige genootschappen; vrijheid van drukpers’, hervorming der magistratuur, door de aanneming van de opscliötsing der onafstelbaar- heid, met nieuwe aanstelling, krachtdadige toe passing der beslaande 'wetten, en, des noods, nieuwe wetten om de geestelijken den eerbied vo rr de republiek op te leggen; burgerlijk, koste loos en verplichtend onderwijs. Men kan hieruit besluiten dat Frankrijk alweer eenen groeten slap naar de Commune gedaan heeft. ware dus zeer zeker voor de Kerk eene strenge verplichting, niet alleen alle pogingen aan te wenden en alle middelen te gebruiken om aan «die jeugd hel kristen onderwijs en de kris te lene opvoeding le verschaffen, welke haar noodzakelijk zijn, maar nog al de geloovigen ie verwittigen en bun te verklaren dal men zulke scholen, tegen de katholieke Kerk inge- steld, in geweten niet'mag bijwonen. Uil dien algemeenen regel blijkt duidelijk dat de Belgische Bisschoppen de kwestie van bet onderwijs hebben verstaan zooals de 11. Stoel die verstaat, en dat zij enkel de princiepen heb ben toegepast door de Kerk voorgehouden. In alles wal zij over de kwestie hebben geleerd en bevolen, hebben zij enkel de onderrichtingen gevolgd, welke het II. Officie zelve, met de goedkeuring van den Paus den 24 november 1873. aan de Bisschoppen van Amerika beeft gezonden. Zij hebben dit met zoo veel te meer zorg gedaan, daar zij wisten dal zij zich, zoo doende gedroegen, volgens de aanbevelingen van Z. H. Leo XIII. Wal ik hier zeg, voegt de kardinaal-aartsbis- scliop erbij, zeg ik met de vaste overtuiging dat ik alzoo beantwoord aan de verlangens en ge voelens van den 11. Vader. Want indien Z. H. nooit heeft opgehouden de bisschoppen van ons land aan te manen om getrouw te blijven aan de liefde en gematigheid welke de zielenherders moeten geleiden, hebben de bisschoppen, ge hoorzaam aan de stem van den stadhouder van Jesus-Chrisius, altijd die gematigheid in acht genomen, voor zooveel de droevige omstandig heden die wij betreuren, het toelielen. Z. Emin. haalt de besprokene, onderrichtin gen aan de Bisschoppen van Amerika aan, en doet ten slotte zien, dal de Staat, indien hij wezenlijk wilde onzijdig zijn, zich zou moeien bepalen bij hel verleenen van bescherming aan hei ouderwijs van alle eerediensten, maar zelf geen onderwijs zou mogen inrichten, waarin, wal den godsdienst betreft, eene leering van den Staat wordt aangenomen. Het einde der verklaring van den kardinaal aartsbisschop luidt als volgt De schoolkwestie is geene uitsluilelijke poli tieke kwestie; zij is vooral en ontegensprekelijk eene döktrinale, godsdienstige en geestelijke kwestie, eene zaak van geloof’en van recht der gewetens. Het is volkomen nutteloos deze kwestie door woorden le willen verkleinen en le beweren dat. eene katholieke kwestie, slechts eene klerikale of bisschoppelijke kwestie is. Zeker, de katholieke Kerk is niet alleen sattiengesteld uil geloovigen; zij heelt hare herders en hare hoogere herders, allen onderworpen aan den eenigen opperher der, en de geloovigen zouden ophouden geloo vigen te zijn, indien zij, in geestelijke zaken, zich van hunne herders afscheidden. Maar de herders zijn voor de geloovigen, en als het waar is dat de saki amenten voor de menschen zijn, is het ook zoo voor de bedienaars van hel woord ef) der sakramenten. Alzoodiouden de geestelijkheid en de bisschoppen zich alleenlijk mei zooveel, lever met deze kwestie bezig, omdat zij de grootste., kweslie der zielen is. De belgische katholieken van hunnen kant, en onder hen hunne vertegenwoordigers in de openbare'raden der natie, spreken gelijk on langs, op het'kóngres der Duitsche katholieke» de doorldchligc leider van hul centrum in hifi Duitsch Parlement sprak, toen hij zegde In geestelijke zaken, in zaken van geloot', zijn wij slechts een met onze bisschoppen, gelijk pó bis schoppen slechts een zijn met den Paus., De.zc katholieken eenheid verbittert du vijan den der Keik, en deze hopen deze eeuh-.id te verbreken, door de geloovigen xmi Wc’gdfitc- lijkbuid. de geestelijkheid van'de bi^schopfign, cn de bisschoppen van den Paus le séïièiden, maar hum.e hoop is vruchteloos mm prcëvale- buitt adverxus etim (hare vijanden zullen baar niet overweldigen). Dit- woord is sedert twee ,dui- .zend jaren bewaarheid en liet zal zoo zijn, lot De katholieke dagbladen deelen over dit on derwerp eene breedvoerige vei klaring mede van Mgr. Dechamps, gedagteekeud 1 December 1879 Het spijt ons dal de uitgebreidheid van dit be langrijk siuk veel te lang is om in ons blad ge heel opgenomen te worden, ofschoon niemand van ons moet overtuigd worden dal er eene volledige overeenstemming tusschen Rome en de Bisschoppen beslaat. Nogiaus kunnen wij aan den lust niet weerstaan den volgenden uit trek te geven, die, meenen wij, mei vrucht zal gelezen worden. De kardinaal-aartsbisschop begint met te zeg gen dat de belgische katholieken, bij middel der edelmoedigste opofferingen, katholieke scholen hebben gesticht in bijna al de gemeenten van hel land. Deze groote daad, dit bewijs van ge loof en vaderlandsliefde, dit schitterend en kt islelijk gebruik van de vrijheid van ouderwijs, verbittert de uitvinders en de voorstanders der ni< uwe wet c>p hel lager onderwijs; daarom ge bruiken zij alle mogelijke middelen om bel vrij en katholiek onderwijs in een valsch daglicht te stellen. Onder andere middelen die zij daartoe ge bruikt hebben en nog gebruiken, bel bijzon derste, op dit oogenblik. is de beweeriug dal de Bisschoppen van Belgie het met eens zijn met Z. H. den Paus nopens de kwestie der lagere scholen, ingericht door de wel van 1879. Welnu, dat zoogenaamde verschil van ge voelen bestaal mei. De Belgische bissciioj pen hebben in hunnen herderlijke brieven aan de geloovigen en in hunne bijzondere onderrich tingen welke zij aan de geestelijkheid hebben gegeven, nooit iets meer ter harte gehad dan zich allijd te gedragen volgens de leeriifgen en de toepassingsregelen welke van den 11. Stoel, zijn ui'gegaan. Om dit, zoo in zijnen naam als in dien van al de bisschoppen van België, te bewijzen, niet aan de belgische katholieken, welke dit bewijs niel noodig hebben, maar aan deze onzer landgenooien, gelukkiglijk klein in getal, welke mei alleen de lecnngen der bis schoppen, maar zelfs de leeringen van den II Stoel verwerpen, haalt Mgr. de aartsbisschop versebeide ontegensprekelijke bewijsvoeringen cn stukken aan. Vooreerst bewijst de kardinaal-aartsbisschop dal de kwestie der gemengde, onzijdige en ver wereldlijkte scholen eene oude kwestie is, die in Ierland, Holland en de -Vereenigde Staten vroeger als in ons land dodr.de Bisschoppen op dezelfde wijze is begrepen geweest, gelijk zij" nu dooi onze Bisschoppen wordt verslaan. Dit wordt klaar en duidelijk bcwezèrl door.de besluitsclen aangenomen door de Bisschoppen die in 1809, te Maynooth, en, in 1871, te Dublyn vergaderd waren. Deze besluitselen worden door den Kardinaal-aartsbisschop in zijn.e ver klaring aangehaald, even als de woorden der Bissahoppen van de Vercenigde Siaten in het concilie van Baltimore, in I860. Vervolgens, om te doen zien dat <Jie .verkla ringen gelijkvormig zijn aan de leering'vaii den II. Stoel, baalt de kardinaal-aartsbisschop den brief aan door Z. H. Pius IX geschreven aan den aartsbisschop van Freiburg, in Zwitserland, alsook den algemeenen regel door denzclfden Paus voorgeschreven en luidende als volgt In al de landen waar men dit verdeilelijk inzicht zou uitvoeren van de scholen tc ont- trekken aan het gezag der Kerk, en waar de katholieke jeugd, bij gevolg, in gevaar zou. gesteld worden het gejoof .te vei liezen, het Dit blad verschijnt dt-n Woensdag, oimiiddi lijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annonce» 20 centimen per regel. Rechlei lijke eei herslellmgen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 Ir. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYGKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. I I I K A ik 'I VAN L- v i r-—1T. - -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1