Vei rive I Hieuwjaarjiften aan onzen Heiligen en teerbeminden ïadw LED Kill, PAUS mU8. December 1S79. N° 133G £1 ihY jaar l’ Bit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk I worden aan de Heeien Geestelijken van onze POLITIEK OVERZICHT. fr. 25 00 10 00 ■10 00 Bn de Kamer. In eene der laatste zittingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, beeft M. Wbaste. ter gelegenheid der beraadslaging over het con tingent van het leger voor 1880, hel gouverne ment ondervraagd aangaande de vecineerdering van het getal manschappen welke ouder de wa pens geroepen worden, en verklaard dat de ka tholieke kamerleden die verzwaring van mili taire lasten niel zouden stemmen. De minister vtfn oorlog heeft gemeend de' ka- nier schrik te moeten aaujagen en het spook vait eenen nieuwen oorlog tusschen Frankrijk eii Duilschland inroepen om eene gunstige stem ming te verkrijgen; van den kant der liberale publikaansche kringen hevig besproken, het is niets minder dan een hevig rekwisitoriom tegen de meerderheid der Kamer en het fransch gou vernement. Frankrijk. Gelijk wij het voorzien hadden, heelt de Ka mer van afgevaardigdigded met 257 stemmen tegen 22G de vermindering van traktement der hooge geestelijkheid behouden die verminde ring was door den Senaat geweigerd gewor den. Het budget is dus nogmaals voor den Se naat moeten kómen, en dit staatslichaam, om geene ruzie met de kwajongens der andere ka mer te maken, heeft geëindigd met die vermin dering goed te keuren. Dus is het traktement der hoogc geestelijk heid verminderd. Men ziet dat het liberalismus overal ’t akkoord is met zijne grondbeginselen Van de bisschoppen tot den eenvoudigste» werkman moeten dit liberaal grondbeginsel ge voelen, het fondement van de liberale denkwijze, dal de ontberingen en de honger de mcnschen vatbaar maakt tot zoogenaamde vrijzinnige denk beelden. De zittijd der fransebe Kamers is nu gesloten. Onmiddelijk na de heropening zal het vveioni- ontwerp besproken worden dat de almoczeniers bij hel leger afschaft. Het verslag van M. Jules Simon, over ’t wets ontwerp op hel onderwijs, is uitgedeeld. Zooals men alge neen verwachte, besluit dat verslag tol de verwerping van art. 7 en treedt het kracht dadig op ten voordeelc der gansebe vrijheid van het onderwijs. Dat verslag wordt in de re etalie. Eene nieuwe ministeriele krisis is te voorzien. Daar de budgetten niet gestemd geraken, heb ben de ministers zich gedwongen gevonden voorlopige kredieten te vragen om de zaken van hun departement te redderen. De ellende wordt van dag lot dag grooter, bij zoo verre dat de troepen moeten uitgezonden worden tegen de dieven die gewapenderhand langs de groole baan loopen. Pruisen. De Pruisische minister van eerediensten heeft woensdag in eene prachtige en gegronde rede voering de voortreffelijkheid der godsdienstige school boven de onzijdige of gemengde school doen uilschijnen. Ook beeft hij het voornemen uilgedrukt van vooriaande godsdienstige school te verdedigen tegen de aanvallen waai aan zij sedeit jaren - blootgesteld geweest is, tol groot nadeel en ge vaar der natie. Bij de stemming over dit incident heeft de bewarende meerderheid den minister volkomen gelijk gegeven en is tot de dagorde overgegaan. Ziedaar eene eerste, doch groole overwinning door de katholieken in Duilschland behaald. Laten wij hopen, dat de vrede tusschen Kerk en Slaat welhaast volledig zal hersteld zijn. Rusland. Te St. Petersburg is.een privaat onderwijzer, met name Tchenkew, aangehouden, als verdacht de dader van den laatste» aanslag op den Czir te zijn. Men spreekt nogmaals, bij deze gelegen heid, van de oneenigheid die zou beslaan tus- schcs den keizer en den erfprins; deze laatste heeft, sedert den aanslag, zijnen vader zelfs niet bezocht. De prins zou willen de gemoederen be vredigen door grondwettelijke toegevingen; de Czar, integendeel, wil door gestrengheid zijn op pergezag behouden, en zijne misnoegde onder danen bedwingen. Onlslng van ’t fransch ministerie. Parijs, 22 December. Al de ministers, gister bij M. Waddington vergaderd, hebben hun ontslag onderteekend, dal zij aan M. Grcvy onmiddelijk daarna ter hand gesteld hebben. M. Freycinel is gelast cén nieuw kabinet te vormen. Men meent dat het ontslag maar in den Official zal verschijnen, als het nieuw kabinet zal samengesteld zijn. Spanje. De senaat heeft in grondbeginsel de afschaf fing der slavernij in Cuba gestemd. De Cortes zijn uiteen gegaan, doch na nieuw jaar zullen verscheidene wetsontwerpen aan gaande de kolonie aangeboden worden. Men zegt dat M. Martinez-Campos met M. Canovas ’i akkoord is, om de volledige vrijmaking der slaven in een tijdverloop van acht jaren te be werken. Gelijk de vorige jaren, komen wij aan onze geachte en katholieke lezers'lezeressen, als ook aan alle andere getrouwe kinderen der II. Kerk de Nieuwjaargifle aan zijne Heiligheid den Paus aanbevelen, en wij verhopen dat de oproep dien wij reeds meermaals met een volkonei goeden uitslag gedaan hebben, dit jaar ook zal m.ntioord en wel zal aanveerd zijn en dal allen die de II. Kerk en haar Opperhoofd aangeklectd cn toegenegen zijn, gcern deel zullen nemen in dit schoon werk van kinderlijke liefde en onzen II. Vader ter hulpe komen in de menigvuldige noodwendigheden waarin hij, ten gcvo'ge der tijdsomstandigheden, zich bevindt. De redens immers die ons de voorgaande ja ren aanwakkerden om zijne Heiligheid den Paus aan de milddadigheid zijner kinderen aan Ie be velen, 'bestaan nog, of beter, zij worden van langsom dringender. En inderdaad, Leo XIII, gelijk Pms IX, blijft beroofd van de inkomsten welke hunne Romeinsche Staten vóór hel jaar 1870 opbrachten. Nogtans evenveel, of liever, racer en meer gelegenheden doen zich op waar ■zijne Heiligheid eene hulpzamc hand moet toe steken het idgemecn bestuur der II. Kerk en bet onderhouden van allen dezen die Hem in dit bestuur bijslaan; de stichting van missiën in de vreemde landen, waar dc missionarissen niet zelden bijna van alles ontbloot zijn; liet onder houden van arme bisschoppen en priesters in Italië, waar het gouvernement bun hunne jaar wedde niet meer betaalt; dc almoezen die dc Paus nooit weigert als zijne kindeis levers groote beproevingen te onderslaan hebben getuige daarvan de milde jonste die Leo XIII ■over eene maand naar .Spanje zond tot onder stand der familien die door.de overstrooiniugen '00 bitterlijk geleden hadden zieidaar ceni- ge gevallen waar onzen Heiligen Vader om zoo te zeggen genoodzaakt is van hulpe te ver- iocncii en zeer dikwijls van geldmiddelen te crscbaflen. Maar waarop ik uwe aandacht wit trekken cn waartoe jaarlijks zoo gij zult ver staan, eene groole som geld moet besteed zijn, ’-’•s dat zijne Heiligheid de Paus door verschei dene mogend heden, in hunne wedtrzijdsclie be trekkingen als koning aanzien ot ten minste nog behandeld wordt; 't is dal Leo XIII in verschei dene landen gezanten beeil die cr de belangen 'Ier H. Kerk verdediger, maar die, om hunne ge- d'iuigc onderhandelingeh met kc.izers cn konin- gen of met hunne ministers, natuurlijk verplicht Z!jn van eenigszius te leven volgens den iang 'au dezen .mei wie z.j ommegaan. Zoo hebben "ij gezien over korte weken hóe ons gouver- Jh'inent, alhoewel geusch, maanden cn maanden in betrekking geweest is mei bet hof van den '“aus; wij liebben gelezen hoe dat onze gezant, op bevel van M. Frèrc, in onderhandel ing ge weest is met den kardinaal-sccretaris nopens de schoolkwestie. Nu, die wijze en hoogge leerde mannen, die als nuntius in andere landen gezonden worden of die te Rome zelf det. II. Vader in hel uitgebreid bestuur der Kerk hel pen, moeten, iedereen verstaat bet, onderhou den en betaald zijn volgens hunne uitstekende weerdigheid en volgens de verhevene ambten waarmede zij bekleed zijn. Daaruit blijkt hoe groot en boe menigvuldig de noodwendigheden zijn van zijne Heiligheid den Paus. Bijgevolg, gij allen, goede en oprechte christenen, ver leent, gelijk de vorige jaren eene milde almoes aan onzen Heiligen en teerbeminden Vader Leo XIII. Maar zal iemand zeggen, weel gij wel dat wij een schrikkelijk jaar beleven? Dal men gedurig en van alle kamen hulpe en bijstand vraagt? Dat het nooit eindigt?.... Geëerde lezers, wij moeten bekennen dat deze bemeiking gegrond is: T is waarlijk ongehoord hoe menigvuldig de noodwendigheden zijn dit jaar, gelijk hei ook ongehoord is met welke mildheid gij de brave arme mcnschen ter hulpe komt. Men mag waar lijk zeggen dal Onze Lieve lieer ons beproeft, cn eens wil zien boe levendig ons geloof'en hoe vurig onze liefde is jegens onzen evenmensch. Ja, noodwendigheden van allen aard bespuren wij rondom ons; bij deze die reeds bestonden, zijn cr zich nog andere komen voegen. Maar 'k vraag het u, gaan wij, die voor milddadige christenen, en getrouwe kinderen der 11. Kerk willen aanzien zijn, aclileruitwijkcn en aan God durven zeggen Gij vraagt le veel? Neen, voor waar; maar onze gillen en almoezen zullen iu evenredigheid zijn van den nood, en de eene noodwendigheid zal de andere niet doen verge len; onze arme katholieke huisgezinnen zullen wij voort indachtig zijn en bijslaan, cn niette min aan onze Heiligen cn teerbeminden Vader l^o Xlll zullen wij weten eene milde almoes te verleenen want liefdadige en inedoogende broeders zijn levens onderdanige en behulpzame kinderen. N. B. De giften mogen gezonden of beliandigd 1 stad, ofwel ten onzen buieeie. E. II. C. Affenaer, pastoor-deken, E. II. Billiau, onderpastoor, E. II. L. Vanderbeke, id. de onbevlekte maagd metende S3 centimeters op 38. Zij is wonderwel opgevat en uitgevoerd door dc pauzelijke oleografische maatschappij van Bologna (Italic). Alles is schoon de samenstelling, de teeke- ning en de overeenstemming der kleuren. In het midden van het tafereel vertoont zich de onbevlekte Maagd, omringd van een hemels licht. Ter rechter zijde kondigt Pius IX, knielend, het groot geloofspunt aan de wereld af. Bij hem slaat een engel houdende in dc hand een bord waarop geschreven staalsine labe concepta. en de Geschiedenis, die de blijde lijding in haar boekopschrijfl. Ter linker kant, de Godsdienst, de Macht, de Zachtmoedigheid cn de Vrede. Op led voorplan, de Aaitscngel Michael die don draak met zeven koppen bevecht en het Va- kaan beschermt welk men in het verschiet ziet. De prijs van het tafereel is 10 fr. vrachtvrij t'hnis gezonden. Men kan het bekomen voor 8 fr.. mils ons die som op voorhand te betalen of dezelve bij r middel van een postmandaat toe le sturen. Zoohaast er een 23tal inschrijvers zijn, zullen wij onmiddelijk dc exemplaren uil Italië doen afzenden. L I.IIjk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 een timen per regel. Ris-hteilijke^'ciherstelimgen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, 'enz. 20 fr. het 100. Men schrijd in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, i, te Veurne. P. S. MM. Frcycinet en Waddington, opvolgentlijk niet de samenstelling van een nieuw krbinet gelast, hebben geweigerd. Nu heeft M. Leon Say dien list aanveerd. OLEOGRA.FISCIIE SCHILDERIJ L -- ---wr i u -~r— - -----■MlfHWII t

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1879 | | pagina 1