i 28 Januari 1880. N« 1841 36- jaar Veurhe, i de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 een timen per regel. POLITIEK OVERZICHT. gens en bedriegerij Bïe Kamer. Dinsdag 20" is de beraadslaging begonnen over liet budget van onderwijs, ’t Is M. Wasseige die hel vuur heeft geopend met eene merkwaar dige redevoering, waarin h j, met zooveel talent als geest, de wet van 18‘<9 heeft bestreden. Hij heeft de schijnheilige en bespotlelijke houding aangetoond van zekere burgemeesters, die O. L. ■Vrouwbeelden naar de scholen dragen of pater nosters uitdeelcn, geschonken door den eer.en of' andere francmaeon, om te toonen dal er niets veranderd is. Sterfgeval. De E. II., C.-J. Ghyselen, pastoor van Alverin- ihmi. sedert 1835, isgstèren, inden namiddag, al daar overleden in den onderdo:n van 80 jaar. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na D Rechlei lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer lo cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-ui(gever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. schrikbarende wijze vermeerderen en dat wij nog verre verwijderd zijn van het droombeeld dat men algemeenen vrede i.oemt. Hel vermeer deren der legers brengt zoo noodzakelijk oorlog voort als bet wassen van hel water overstroo- mingen veroorzaakt. Arm menschdom! Ziedaar uwen yoorirtgang en de hooggeroemde ver overingen van den menschelijken geest? - A 4° In art. 194 der wetgeving van het rijk der Nederlanden staat er de jaarwedde, pen sioenen en andere vpordeelen, welkdanig zij mogen genieten, blijven hun gewaarborgd. 5® Art. 117 onzer grondwet zegt Het trakte- tement der bedienaars van de ecrediensten en hunne pensioenen worden den Staat opgelegd. 6° M. Lebeau (een liberaal) wilde bij dit ar tikel, de volgende bepaling doen voegen In geen geval mogen de jaarwedden der pastooi’s en dorpsgeestelijken verminderd worden. 7° Hierop antwoordde M. Rogier (een li beraal) Hat moet er niet bijgevoegd worden; het is genoeg die jaarwedden te waarborgen; het is klaar dal zij niet kunnen verminderd worden, zonder dat, de sch kking der wet ware belachelijk. 8° M. Gendebien (nog een liberaal) voegde erbij zij (die jaarwedden) zijn gewaarborgd ge lijk al de andere schulden van den Staat. Dat zijn, lezers, uittreksels ontleend, zoo gij ziet, uit ware en echte bronnen; daar is de waarheid, eu niets staat in de 'grondwet en andere wetten zoo klaarduidelijk geschreven als de verplichting voor den Slaat van de priesters behoorlijk te betalen en te voorzien in de kosten voor den eeredienst. Wilt gij nu nog weten en zien hoe de katho lieke priesters betaald zijn; daaraan zult gij nog eens kennen hoe de Staat de katholieke religie genegen is Daar zijn in geheel Belgie vier mil- Hoen negen honderd duizend inwooners die katho liek van religie zijn; Daar zijn acht duist protestanten, vijftien hon derd en twintig joden, enachttien honderd veeitg, die aan geene religie toebeliooren. Al de katho lieke onderpastoors en pastoors voor die vier millioen en oneften trekken 3 millioen 977 dui zend frank te zamen; de protestanlsche minis ters of’dominés trekken 63 duizend frank, de joodsche priesters 23 duizend frank. Als alles uitgecijferd is, dat maakt dal de joodsche rabin 13 frank en 43 centiemen trekt per jode; De protestanlsche dominö 7 frank 93 centiemen per protestant (te Rousselaere, de dominé die ten hoogste honderd protestanten onder zijn gebied heeft, wordt 2,400 fr. toege kend! Dal is de rechtveerdigheid en de gelijk heid voor de wel.... volgens de geuzen); en de katholieke pastoors en onderpastoors lachentig centiemen per katholiek!!! Jamaar ’t en is nog niet al. Hetgene de onderpastoors of pastoors trek ken, zijn nog, gelijk wij gezeid hebben, de interesten niet van hel gestolen goed door de fransche omwenteling atgenomen, dal het gou vernement in zijn bcx t heeft, en waarvoor het beloofd heeft iets weder te geven, terwijl, van eenen anderen kant, het gouvernement voor geenen cent goed heeft noch van joden, noch van protestanten. Bijgevolg de 13 frank aan de joodsche rabin per hoofd, en de 7 fr. 93 cl. aan de protestantsche dominés, zijn eene pure zui vere mildheid. Hetgene het gouvernement aan de katholieke geeft, is maar, wij herbalen ’t nog eens, eene restitutie. Dit is de waarheid; bij de geuzen.... leu gens en bedriegerijEerloos volk Iets over de jaarwedde der Geestelijken en het herstellen der Kerken. Overeenige dagen lazen wij in hel staatsblad of Moniteur, dat er zekere hulpsommen verleend waren lot bet hei s ellen van kerken, en aanstonds wal gebeurd er? Ziet, ai de liberale gazetten van ’t land zijn ’t akkoord om te schreeuwen daar is nu M. Baia, die kerkvervolger volgens dat de katholieken zeggen en schiijven; hij doel de kerker, versierenen herstellen, dat zijn toch ze ker bewijzen dat hij legen den godsdienst niet is. Nog eens, geëerde lezers, menscLenverbliuding, en schijnheiligheid! Hoort hier de. waarheid, en zuivere waarheid over dit puntde minister Ba ra staat die hulpsommen toe omdat hij moet. Op hel einde der laatste eeuw hebben de fran- omwentelaars de kerkgoederen gestolen; de Staal heeft die goederen ingepalmd, en in 1801, in het Concordaat tusschen den Paus en Napo leon 1, is er vastgesteld geweest, dat de Slaat die goederen mocht behouden, op voorwaarde van aan de priesters eene zekere jaarwedde te geven, en de kerken te helpen herstellen en ver sieren, in gevalle dal de kerkfabrieken niet rijke genoeg waren, om alleen die noodige herstellin gen te doen; dat is de waarheid, en indien M. Bara die hulpsommen verheul, hij doet maargc-* lijk hij doen moet, ’t is zijne plicht, hij kan er niet van tusschen, is de schuld van den Slaat dien bij aflegt. Wij weten wel, dat sommige geuzen verbitterd zijn, telkens dat zij zulke din gen hooren of zien; maar dit doel er niets aan: schuld blijft schuld, en restitutie moet er geschie den. De geuzen weten dat nogtans; maarzij doen de zaken aan ’t volk niet uiteen gelijk zij zijn; zij zouden willen doen gclooven, dal het eene mild heid is van minister Bara, en zij trachten dat te koeren in Ie draaien en te wenden op zulke wijze dat do eenvoudige en niet genoeg geleerde men schen moeten uitroepen inderdaad, ’t is waar, die minister Bara is toen nog zoo goddeloos niet nis d: t zij wel zeggen, hij doet hij nog kerken bouwen en versieren, enz.; en alzoo geraken de menschen bedrogen, verblind en vergeusd. Geuzen toch, wanneer zult gij ecus rechtzin nig zijn? Rukl uwe maskers at, en zegt aan bel volk Ja, de Slaat heeft hel op hem genomen die herstellingen te doen, en die jaarwedde te betalen, maar, in onze eeuw van licht en voor uitgang, men moet daarachter niet meer kijken; de' Staal kan niet verplicht zijn; hel woordje plicht is van deze eeuw niet meer, elkendeen, en de Staal ook, is zijn zelfs meester. liidien gij alzoo spraak! geuzen, gij weet het wel, do menschen zouden zeggen, recht blijft recht, plicht blijft plicht, niettegenstaande den vooruit gang van de XIX” eeuwe, en daarom is liet, geuzen, dal gij u nog eens duikt, laffe bedrie gers, die nooit platuit durft zeggen wié gij zijt en wat gij wilt, ’k En kan dat niet verdragen, 1 is te eerloos, ’t is te laf Voor 't geen de jaarwedde der priesters aan gaat, ziel hier hel voigendöO 1" Vóór de fransche omwenteling, krengen de priesters niets van den Slaat; zij en vroegen niet; zij hadden de hnlp van den Staat niet nood'g. 2” Toen op 2 npvember 1786, de Nationale Vergadering van Frankrijk (Belgie was toen met Frankrijk yeteenigd) de goederen der geestelijkheid aansloeg, verklaarde zij dat al de goederen der geestelijkheid ter beschikking der natie gesteld werden, op voor waarde dat de Staat na beiiooben in de onkosten voer den eeredienst en het onderhoud zijner dienaren, enz., voorzien zou. 3’ In het Concordaat van 1801 staat Het gou vernement moet de Bisschoppen en pastoors een behoorlijk traktement verzekeren. Dezer dagen zijn in Frankrijk twee persoonen overleden, welke over eenigo jaren eene be langrijke rol gespeeld hebben de graaf de Gramont en Jules Favre. ’t Is de eerste die, in 1870, als minister van buiienlandsche zaken, den oorlog aan Pruisen verklaarde, en daardoor zooveel ellende en ver woesting over zijn land getrokken heeft; De tweede is de beruchte advokaatdie eene groole staatkundige rol heeft gespeeld. Jules Favre was een beroemd spreker, maar onder veel an dere opzichten een letterlijk onbeduidend man. Godsdisnstige gevoelens bezat hij soms, maar zijne overtuiging werd zoo zwak dat bij zich aan de zonderlingste afwijkingen plichlig maak te. Hij was ten slotte heiige geloofsvervolger, en zijn intiem leven was zoo berispelijk, dat het schandaal over'Frankrijk verwekte en eene der grootste redens was, om dewelke hij van mi nister en afgeveerdigde in de vergetelheid teiugtoog. In 1870 lol 71 was hij beurtelings ondervoor zitter der republiek en minister van builenland- schc zaken. Den 4 September 1870 verklaarde hij Napoleon Hl vervallen van den troon en riep de republiek uit. Als ondervoorzitter der re publiek, legde hij te Ferrières. bij den overwin naar von Bismarck een bezoek af, en zegde hem geen steen van onze foiten noch geen duim van ons grondgebied zult gij hebben! ’t Was zeer schoon gezegd, maar de Pruisen waren er zoo woedend om, dat, als J. Favre te Versailles en te Francfort de vredesvoorwaarden moest gaan aannemen, (rtwee provinciën afslaan en vijf milliards betalen, M. Bismarck zich uiterst barsch en weinig inschikkelijk toonde. T Is Jules Favre die de grootste tante beging van wapens aan de nationale garde te laten be houden; zonder die bad de Commune wellicht geen plaats gegrepen. Hij zal door weinigen betreurd worden. Duitschland. Sedert cenigen tijd is er, in zekere dagbladen, veel gesproken van alge meenen vrede en ontwapening der legers in al de landen van Europa. Men gaf zelfs Ie ktn ien dat hel Duitsch gouvernement en de heer von Bismarck in’l bijzonder, dat denkbeeld gene gen win en. De rijkskanselier heelt de Inchtkasteeh n wel ke op die veronderstellingen werden gebouwd, in ecus den bodem iugeslagen, door aan den Bondsraad een ontwerp te doen voorleggen, waarbij de militaire wetten van het keizerrijk gewijzigd en volledigd worden. Dit ontwerp be vat eene aanzienlijke vei meerdering der Duil- sche krijgsmacht, zooals blijkt uit het volgende Tc rekenen van 1 April 1880 zal de infanterie (voetvolk) samengesteld zijn uit 503 bataillons; de veldartilerie uil 340 batterijen; de nielgt-mon- tcerde artillerie uit 31 bataillons en de pioniers uit 19 bataillons. Er zullen II nieuwe regimen ten voetvolk ingericht worden, (wee regimen ten kanonniers, een nieuw bataillon pionniers en 32' nieuwe veldbatterijen. Deze maatregels zullen voor het eerste jaar eene uitgave noodza ken van 34,873,408 mark en voor de volgende jaren eene jaarlijksche vermeerdering van uit gaven van 17,160,242 mark. Verders wordt er in bepaald dal van April 1881 lol einde maart 1888 het leger, op vredes- vocl, een ten honderd der bevolking [zal bevat ten. Hel efleklief wordt aldus van 401,000 op 427,250 man gebracht. Het verloog der be weegredenen drukt op de aanzienlijke militaire hervormingen welke in de naburige landen zijn ingevoerd. Zelfs na deze nieuwe vermeerdering van het leger zou Duitschland, volgens M. von Bismarck," ten achter blijven voor hetgeen zijne artillerie en infanterie betreft. Wal er van zij, de vrienden van don vrede zullen alles behalve eet ust gesteld zijn, door die maatregels van hel Krijgszuchtige Duitsch land, Indien het waar is dat het slechts het voorbeeld zijner naburen volgt, dan mag men daaruit besluiten dal de staande legers op - A i V VA

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1880 | | pagina 1