i Februari 1880. N» 1842 tl65 raar Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; hiel de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. POLITIEK OVERZICHT. i 4 Italië. Op verscheidene punten zijn wan ordelijkheden uilgebprsten ten gevolge der grooie armoede. De Carnaval te Rome is nooit treuriger geweest dan dit jaar. Zij moeten ’t toch ’nen draai geven, om te kunnen bedriegen Over acht dagen hebben wij uiteen gedaan hoe het komt dal de Staat de priesters betaal, en hulpsommen verleent voor 't herstellen en ’t versieren van kerken; wij hebben bewezen met echte en ware stukken dat de Staat daar toe verplicht is, dat hij dal moet doen, dal het eene restitutie is van gestolen goed en geenszins eemmildheid van wegens den goddclooz n kerk- vci volger Sara. Onze geuzen zwijgen daarvan; zij en kunnen dat niet loochenen, al is’l dat zij het volk wijs maken dat hel anders is, om hel gemakkelijkcr door schijnheiligheid en be drog te verleiden en te vergeuzen; en om toch iets te antwoorden nemen zij twee drie reken op, en leggen ze uit naar hunne mode. Wij ver klaren dan dat het ons gedacht niet was iels meer te willen eischen voor de priesters, al is’t dat ’t geene zij hebben, op verre na de intresten nog niet zijn van hun gestolen goed; alleen wilden wij doen zien, hoe de geuzen de valsche religiën bevoordeeligen, en dat uit haat tegen de eenige ware katholieke religie die zij zouden willen vernietigen en wier priesters zij zouden willen uithongeren, indien het zijn konden. Ia, de valsche religi n, zij weten hel wel, spannen met hun, zijn hun voordeelig, volgen hunnen hoogmoed en hunne slechte passien in; daarom is’l dal zij ze voorensiaan al is’t dat ze er ook mèe lachen. Ahijd di zeilde lafheid en valsch- heid Indien de katholieke priesters maar al leenlijk de titels hadden van de rabbins, joden en de dominós der protestanten, gij zoudt ze zien aan de deur vliegen; maar men spieekt v m deze laatste niet; want Joden,, l’iotesianlen en Geuzen, ’t zijn vooreerst al dooilaaids dwauf- lichten de eene min vi ijwillig misschien dan de andere, t’ kan zijn, en ten tweede zonder veel Veïihhe, Oostenrijk. De regeering vei keert in eene volkomene gerustheid; de minister lluymer- lé heelt verklaard dal hel verlangen naar rede, in Europa, algemeen is, en dat hij, met alle Sta len, zoowel met Rutland als rnet Frakrijk, dc vriendschappelijksle betrekkingen onderhoudt. Hier dient opgemerkt te worden, dat een ze kere heer Fux, in den Rijksraad, te Wcencn, een voorstel gedaan heeft, snokkende om eene algc- inccnc en gelijktijdige vermindering der Europe- sclie legers te verwezenlijken, in dermate dal de evenredigheid lusschen de verschillende mogend heden er niet door veranderd worde. Dit voor stel, hoe billijk ook, komt wel te pas, juist op het oogenblik dat M. Bishtarck 26,000 man meer wapenen wil 1 Zwitserland. Dc uitslag der volksstem ming iri Tessino over de nieuwe kieswet is een grooie zegenpraal voor de katholieke partij, die ongeveer 3000 stemmen meerderheid bekomen heelt. Hel liberalismus, na zoolang in Zwitserland gewoed en de bevolking tot over het hootd in de schulden gewikkeld te hebben, begint zoo al- lengskens te vervallen. Men is er moede van. De beraadslagingen over de onderwijskwes- tiën durenin de Fransche Kamers voort. De Se naat heeft reeds met 117 legen 122 stemmen de uitsluiting der Bisschoppen uit den Onderwijs raad aangenomen. M. Jules Simon heeft met de rechterzijde ge stemd en in eene belangrijke redevoering aange toond hoe hel liberalismus allengskens meer dc tegenvoeter der vrijheidsliefde wordt. Indie. Volgens eenige berichten zou En geland in Afghanistan eén nieuw slblsel aanne men de troepen zpudpii Caboul verlaten om zich te Djellalabad (6 véréeiiigen, en de Afgha- nen vrij laten eenen vorst ie kiezen. Zoodra de Frankrijk. In den senaat beeft woensdag een feit van beteekenis plaats gehad. M. Laboulaye, tot dan toe ieverig republikein, is tot de rechter zijde overgegaan, na eene redevoering waarin hij bewezen heeft, dat ’i liberalismus het tegeno vergestelde der vrijzinnigheid is. Ik zal steeds partijganger zijn van hei Recht en de Vrijheid!» Die overgang heeft eene grooie opschudding teweeggebracht, en het is te voorzien dat de wet Ferry tegen de vrijheid van onderwijs zal ver worpen worden. De schaamtelooze geuzenkluts van Veurne en van elders! ’t Is kuricus om zien, hoe de geuzegazetten in ’l algemeen, en in ’t bijzonder, ons dom schimpbladje (niet dat wij en namen uil eerbied voor onze lezers, en dal niet weerd is genaamd te worden, en dal iedereen veracht) ’t verslag van de redevoeringen der Kamers uiteendoen; ’k zeg kurieus, maar neen; ’lis onverdragelijk, en als ik zie hoe dal zij met wetens en willens te liegen de menschen willen bedriegen en ver blinden, mijne veronlweerdiging rijst ten top, en ’k voel mijn bloed in mijne aders koken, tegen dat schaamteloos en versioolelijk volk dat zulke dingen durft schrijven; ja, verslootelijk volk.... die geuzen, ten eers e, om hunne godde- looze en verderfelijke princiepen en plannen, én ten tweede nog, om hunne verachtelijke en eer- loozc schijnheiligheid en leugens; ’k zou deze mijne gevoelens willen mededeelen aan al de lezers van den Veurnaar, mijn uiterste wensch en begeerte is dat zij eenen eeuwigen afschrik cn haat opvatten legen hel libeialismus of de geuzerij; ja haal, haat lol der dood toe aan die rampzalige dwaling, verstaat, wel lezers, haal en maar allijd haat, niet legen de persoonen als menschen, maar als geuzen, in een woord, haal tegen de valschheid 1 'k Sprak dan van de redevoeringen der Ka mer, want gij moet welen,’t is de kwestie van 'i openbaar geusch onderwijs, die men nu be spreekt. Er valt daar veel op le zeggen op de wet zelve, op bare slechte gevolgen, op de schijnheilige manier op dewelke zij ui'gevoerd wordt, op de menigvuldige dwaze omzendbrie ven van minister Van Ilumbeeck, op dc onwet tige vernietigingen van Van Ilumbeeck, Rara en Rolin, op de schaudige dwingelandij der geu zen en dischraden en duist andere geuzetrekken die men nergens in een beschaafd land tegenge komen heelt; de katholieke vertegenwoordigers hebben daar meesterlijk over gesproken, de handelwijze der geuzen gi schandvlekt naar verdiensten. De geuzeministers en hunne klicke hadden besloten van te zwijgen, en ’t was 'l beste dal zij doen konden; ma: r zij zagen wel haast dal ’t gemeend was bij de katholieken en o'n min of meer hunne nederlaag te duiken, cn den bijval dien de katholieke sprekers geheel hel land door entmot tien, te vernietigen, hebben zij het gewaagd hier en daar een woordje te lossen. De eerste die voor de pinne kwam, was de fameuze Van Ilumbeeck, die weer het liedje zong van niets is veranderddie goddelooze schijnheilige bedrieger! Daarbij nog eenige domme klaps en hij was tén einde. Na hem kwam de onbeschofte minister Rara die geen schaamte meer in zijn lijf en heeft; die gast zou vandage iets verdedigen, cn morgen zou hij komen juiste ’t tegenovergestelde voorensiaan bij en is van den eersten niet doodDan was hel de beurt van den verslaggever Olm, die ook de zaken waarvan er sprake was, van kante ge laten beeft, en zich vergenoegd heeft met eeni ge dreigementen en lasleiingen tegen de pries ters en de bisschoppen; en eindelijk de vierde, die hel tot hiertoe gewaagd heeft is de aarts- goddeloozc Goblet; niettemin die man is nog somwijlen rechtzinnig, hij laat de toppen van de ooren zien, en hij zegt plaluit wal hij wil ’t is te zeggen de scholen vergeuzen, de kinderen ontchrislenen, en Pier de schijnheilige en is daar zeker niet over te vreden. Die mannen hebben dan gesproken; maar wal hebben zij bede’zen? Niets; gelogen en gelasterd en daaris - ’t al, en dat is dan volgens or.ze geuzen, liet succes van M. Olin en consoortcn die onbe schrijfelijk was. ’t Is van eigen, als er geen is, ’t en kan geen beschreven worden. Voor ’t geen dat bel zoogezegd talrijk publiek aangaat die deze heeren toejuichten, als ’t waar is, dat en moet niet verwonderen, want kwam er, in de Kamer, indien ’t zijn kon een communard van Parijs, eene bedorvene en wulpsche citoyenne of theaterslimpe schreeuwen en tieren tegen de priesters, de plaats zou te klein zijn voor ’t tal rijk publiek van Brussel, middenpunt van licht en vooruitgang... in goddeloosheid, wulpschheid en schoelietrekken van alle slach en soorte! De Katholieken, in tegendeel, hebben alles bewezen wat zij aanhaalden schijnheiligheid der omzendbrieven of circulairen, onwettigheid der vernietigingen, schending der Grondwet, ongehoorde uithongering der armen door de geusche dischraden, enz. De nieuwe vertegen woordiger vat: Leuven, M. De Becker, heeft bijzonderlijk de geusche dischraden van de zweep gegeven, feiten en namen der steden en dorpen aangehaald, en men vindt toen nog laffe leugenaars die duiven schrijven dal men vruchteloos aan de rechterzijde gevraagd en hervraagd heeft dat ze met feiten voor den.dag zou komen en dat ze er geen enkel heeft kunnen aanhden. Welhoe! maar, bedriegers, heeft men Veurne niet genaamd misschien, of is het misschien geen waar, dat de disch van van Veurne de katholieke arme menschen uit hongert? Dal zeggen de nooit genoeg gehate en verfoeide geuzen die op de eene bladzijde schrijven dat er geen dischraad is gevonden geweest die zulke dingen deed, en op de andere, of liever jiog op dezelfde, een weinig verder, dat de disch van Veurne zeker alzoo handelt, en dat hij wel doet, en dut de armen niet ’t minste recht en hebben aan hel goed dal voor hun is gegeven geweest. Hoe dat uitleggen? Dat is vlakweg liegen en bedriegen, volgens dat ’t hun baten kan.... Een hoop schaamte loos volk, geheel de geuzenkluls! Duitschland. Bij den veldmaarschalk von Molkle was eene politic ingediend, hom verzoe kende zijnen invloed bij den keizer te,gebruiken om de drukkende militaire lasten levciïmndoren. In zijn antwoord daarop zegt de veldheer Er is zeker niemand die niet rechtzinnig wcnscht de overgroole krijgslasten verminderd te zien, welke Duidschland moet dragen. Prinsen en gouverneurs zijn het cens om zulks le bekennen, maar om dien tót stand te zien verbeteren, zouden al de volken n moeien beseffen dal elke oorlog, al is hij zelfs zegenpra- lend, eene nationale ramp is. De macht van den Keizer kan die.overtui ging niet lot stand brengen deze moet spi uilen uit eene meer godsdienstige cn zedelijke opvoe ding der volkeren zij moet de vrucht zijn der historische ondervinding van eeuwen die wij niet beleven zullen. Ernstige woorden, die onze geuzen wel zou den doen van le overwegen. Rechlei lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer IS cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. vrede zal hersteld zijn, zouden de Engelsche troepen het land verlaten en slechts eenen ge zant te Caboul behouden. Wij gelooven er niets van; de Afghaansche veldtocht heeft aan Engeland te veel geld en bloed gekost, om met eenen zoo geringen uit slag bevredigd le zijn. w’ -i—linj ll mi-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1880 | | pagina 1