s F 1849 24 Maart 1889. 36ö ja ar bit blad verschijnt den Woensdag/ omniddelijk de. graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ‘sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centïmén per regel. POLITIEK OVERZICHT. nen 31. Deiexliy, overleden. M. Hullet. liberale kandi daat is gekozen met-488 stemmen; 31. Ancien, kath. kandidaat, bekwam -471 stemmen. 3Ien zegt dat M. HanssenS. advokaal en onder voorzitter der liberale associatie van Brussel, zal voorgedragen worden om 31. Dolez in den Senaat te vervangen. De Journal de Iluy meldt dat de k: t’ïolick n oenen kandidaat zullen stellen tegen 31. De Lhcn ux. Kiezingen voor de Kamers. Gister heeft te Waremme de kiezing plaats gehad voor een volksvertegenwooidiger, in vervanging van De Hainaut zégt dat 31. Warocqué, die maar in 1882 moet h- rkozen worden, voornemens is van zijn mandaat af te zien en Parijs te gaan bewonen. De Journal de Liège zegt integendeel, dat ingeval het mandaat van 31. Bronwel senateur van Thuin. die erg ziek is, kwamp te ^eindigen, 31. Warocqué, in plaats van dat arrondissement in de Kamer te ver tegenwoordigen, zich als kandidaat voor den Se naat zou aanbieden. Den G April is er cene dubbele kiezing te Hooi, in vervanging van wijlen 31. de baron Tornaco, voor- zitlter van den Senaat, en van 31. De Lhoneux volksvertegenwoordiger, die vrijdag zijn ontslag heeft gegeven en zich als kandidaat voorstelt ’voor den Senaat. 31. Warnant, advokaal en prcv’ncialo raadsheer, is door de liberale associatie als kand d at- voor de Kamer voorgesteld. 4 na o Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. Men schrijft in bij BONHOMME-B.YCKASEYS, drukker-uilgever, Zwarte Nonnenstraat, -4, te Veurne. De kiezers van het arrondissement Namen zijn bijeengeroepen op 6 April naast, om eenen volksvei- tegenwoordiger te kiezen in de plaats van 31. Dohet, overleden. De liberalen zullen zich onthouden. 31. K. de Montpellier. die door ’t geuzenminislerie als arron- dissements-commissaris werd afgezet, is aangeduid als kandidaat der kalholi 'ken. Veurne, De ketterijen van ’t geuzenblad van Veurne. Wij zien nu welke mannen hel zijn, die zouden willen den godsdienst beier verstaan cn uitleggen dan de prie. ters en de biss choppen, rn die zouden willen leeren aan de menschen hoe zij hunne christe lijke plichten moeten u.toefe.nen. Wij zeen ook hoe men den catechismus zal uitlegt ei m de geuzescho- len. en de, bisschoppen zouden dan 'l recht niet heb- b m, van te verbieden catechismus te geven in zulke scholen 1 De priesters, de bisschappen kennen niets van al ’t geen religie aangaat; maar zij, g u n. die zelf hunne christelijke plichten niet kwijlen, die met de ril gie spotten, zij zullen het u ui'c ndm n Ziet hier de kelterj m cn leiïe'fder tijde de domnii dwaasheden van T geuzenblad Hel geeft cene vrage en snit .voor-Ie van d- n catechismus I’. Door wat middel wordin de doodzonden ver geven? A. Na het doopsel, door de pii 'steilijke macht in de biecht. n ook door eui oprecht i;n volkomen berouw. Het g'uzeublad onderleekeui d‘ woord m: «en ook door o-n oprecht en ‘volkomen berouw; het vraagt alsdan, w arneer een opreclii en volkom m be rouw g 'uoegzaani is. als prie.-l r u de 11. absolu tie niet wil geven. De vervolging. Eenige jaren geleden schreven de geuzcnbla- den dat Pruisen en Zwitserland ons goede voor beelden gaven, die wij moesten navolgen. Nauwelijks zijn de geuzen twee jaar aan het bewind of wij zien hier reeds dezelfde vervol gingen in zwang. De Zwitscrsche grondwet was do katholieken niet nadeeliger dan de Belgische, wanneer zij eerlijk en redelijk uitgeleid en toegepasl wierd. Nu heeft men in die landen, niettegenstaande die grondwet, de priesters in het gevang ge worpen, de bisschoppen cn pastoors verbannen, kerken gesloten cn ten dienste gesteld van af gevallen christenen. In Belgie ook, vóór 1870, hadden de geuzen ons reeds getoond den grooten eerbied die hen voor de Belgische grondwet bezielde. Maar nu is het wat anders, en ziet eens lot waar wij ge komen zijn sedert de kiezing van 1878. De eerste geuzendaden zijn de onbeschofte afstellingen geweest die de bedienden van allen rang troffen. De wet van 1842 op het lager onderwijs die veranderd cn afgeschaft is, en de geuzen die 1 van den onderwijzer eenen tegenspreker van den pastoor hebben gemaakt. Zij hebben hun duel bereikt cn den pastoor uil de school verjaegd. In die schoolkwestie zien wij de bureelcn van weldadigheid door geuzen bestuurd, alle mogelijkc pogingen aanwenden om de gcuzescholen te bevolken. Zelfs het brood dat den arme toekomt, hem uit den mond rukken; de noodige geneesmiddelen en tol den geneesheer toe weigeren. Wij zien openbare ambtenaars die de kinder- jacht uitoefenen en drukken op hunne onder danen, die, indien zij hunne plaats willen be houden, hunne kinders moeten laten vergeuzen. Zij Lebben de kieswetten in parlijwetten ver anderd cn aan cene gioolc massa kiezers hun iecht miskend cn ontnomen. Zij vei hogen gedurig onze lasten cn ver kwisten ons zuur gewonnen geld. De slechte jaren zijn daar noglans cn de handel kwijnt. En noglans zij vragen maar altijd geld, altijd cn altijd geld, om de vriendekens en de gcuzerij te k wecken. Nu fabiiekeercn zij cene nieuwe vcrvolgings- wet, welke de geuzen toelaat huiszoekingen te doen, de brieven en andere geheime schriften te openen cn te doorsnuffelen, om alzoo te kun nen de geheimen der huisgezinnen in bet pu bliek kenbaar maken. Ja, het gevang zelve zal niet gesloten blijven. En dal zal altijd van langsom verder gaan, tol den dag, dal hel nationaal gevoel, veront waardigd over die dwinglanden die God mis kennen en’ijand ten onder brengen, ons van hun juk zal verlossen. lutusschcn, dat de goeden niet bevreesd zijn op dil oogcnblik van vervolging; dat zij op mal kander steunen ert malkander helpen cn geene gelegenheid laten voorbijgaan zonder kloek moedig den af keer die zij legen de o'nrechtveer- diglieid der geuzen hebben, te betuigen. Een dag zal komen, op bel oogcnblik door God ge kozen, dat, op hunne beurt, de boezen zullen beven. Noglans, voor geene van onze plichten mo gen wij achteruit wijken; want het spreekwoord 'zegt Aidetoi, le del l’aidera, tol Gods hulp bc- hceft arbeid De geschiedenis is daar, om te bewijzen dat onze voorvaderen in de XVP eeuw ook slechte tijden beleefd hebben. De katholieken hebben gezegepraald, gelijk zij over Jozef II, de sans culoiten en Willem zegepraalden; cn hel oog op het Kruis, zullen wij, gelijk keizer Constantin, de zegepraal te genioct gaan; want, in hoe signa vinces, door dit tecken zult gij overwinnen. Turkije. In verschillende plaatsen van hetTurksbhe Rijk zijn wanordelijkheden uitge- borsten. ten gevolge der inning van de belas tingen in geldspeciën. Turkije beeft lange jaren bijkans in niets anders dan papier betaald, cn nu mei'eens heeft de sultan een bevel uigebracht, waarbij al de belastingen in goud of zilver moeten betaald worden. In de distrikten van Diarbekir en Maidin heb ben de oproerlingen de huizen van hooge ambte naars geplunderd. Vier personen zijn gedood. De wanordelijkheden schijnen zich over gansch Turkije te zullen uitstrekken. Men schijnt voornemens ernstige besparingen in 't bestuur te willen toebrengen. De raads leden gevoegd bij de ministeriel! zijn reeds af geschaft als on nood ig. Duitscliland. Al de Duitschc dagbladen zijn hel ecus, om tc bestatigen dat rei brief door den Paus aan den aartsbisschop van Keulen gezonden, als een belangrijke stap tot herstelling van den vrede op het godsdienstig terrein, aauzien wordt. Die brief, welke vol edele gevoelens is, zegtWat u aangaat, cerweerdc broeder, gij zijt zeker overtuigd met alle geloovigen van Duitscliland, dat wij met den geest van verzoe ning cn met den wil des vredes bezield zijn. Ja, wij hebben zoo standvastiglijk dien wil, dat, denkende aan de voordoden die er zullen uit voorispruiien voor het heil der zielen, voor de openbare orde, wij niet aarzelen u tc verklaren, dat, oin de gewenschtc overeenkomst tc bespoe digen, wij dulden dat de namen dor priesters, gekozen door de bisschoppen, om de bisschop pen in hun II. Ministerie bij te staan, ter kennis van het gouvernement gebracht worden vóór de kanonieke instelling M. Bismark zelf heefï, in een bijzonder ge sprek erkend, dal cene minzame overeenkomst tc verwachten is. De liberale pers is niet te treden, doch zij troost zich mei te zeggen dal M. von Bismark den eersten pas niet gedaan heeft. Goedde katholieken hebben die dwaze ho.oveerdij niet; indien zij met den eerstenstap te doen een kwaad uit de wereld kunnen helpen, zijn zij genegen dezen te doen. Pruisen moet echter overtuigd zijn, dat het tegen de Kerk niets ver mag; liet heelt bittere, vruchten van dien bór- - log geplukt en nu M. von Bismark dezen ooi log schijnt tc willen verlaten, beginnen hem Frankrijk en Belgie twee naapers van Pi uisen. Het onderwijs is vrij. Eene goede bemerking uit la Paix Op den voel van het groot standbeeld, dat in de voorzaal van het paleis der natie, te Brus sel staal, en eene onzer voornaamste vrijheden verbeeldt, lezen wij hel ondrwijs is vrijIn het gedacht der beeldhouwers die hel monu ment gemaakt hebben, zijn deze woorden de korte uitdrukking van hel art. 17 der Grond wet; zeker hadden zij onder dil beeld niet durven schrijven het onderwijs is door den Slaat gege-en. Ongelukkig dreigt dil plaasteren stand beeld in stukken te tuimelen. Wanneer het met zijne geburen, de andere grondwettige vrijheden, in duigen zal vallgn, zal hel ministerie der zeven francmaijons een gouden beeld in de plaats stel len met hel opschrift het vrij onderwijs is tegen strijdig aan het algemeen welzijn. Men ziet hoever de geuzen achteruitkruipen. Frankrijk. De vervolging der geeste lijke genootschappen gaat in Frankrijk beginnen Vrijdag avond zijn de ministers van binnenland- schc zaken en van justicie alsmede de kop stukken der liberale partij le Parijs, in 't hotel van den voorzitter der Republiek vergaderd om maatregelen te beramen. Een omzendbrief van den prefekt van policie vraagt aan de kommissarissen nauwkeurige In lichtingen nopens de kongregatien van Parijs en de departementen. Men beweert dat al de vreemde kloosterlingen eerst zuilen uit gestooten worden. De overige koosterlingen zullen daarna weg gevaagd worden krachtens eene beslissing der eerste republiek in 1793 genomen. Onder de geestelijken die uil Frankrijk zullen worden verbannen als onwaardig van hel land te be wonen, zijn ei 293 die door de liberalen Thiers, Favre enz. lot ridders zijn benoemd van het eerligioen, voor diensten aan het vaderland bewezen Volgens eene opgave zouden er in Frankrijk omtrnt 2000 jesuieten beslaan, waaronder meer dun 1300 vreemden. iV

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1880 | | pagina 1