i Vectinb, 7 April 1880. N" 1851 Op den dood van Ujv. wéte BEESAU, geboren SÏOEN. POLITIEK OVERZICHT. De liberale gazetten in Frankrijk jiil e!en om de uitdrijvingen der kloosterlingen, maar nog tans zijn allen niet even tevreden. De bladen der opportunisten juichen uitbundig bet ministe rie toe; die der raJikalen vinden den maat regel onvolledig, daar zij er geene kans toe zien de bovenhand te behalen zoo larg een priester in hel land mag verblijven; de uiterst linkerzijde, met Clemenceau, Blunqui, enz., klagen omdat de guillotien en de verbeurdver klaring det goederen zoo lang wegblijven. De kaholieke bladen zijn kalm. De Union zegt dat niet een klooster toelating zal vragen om te blij ven en nil l een ook zal uitééngaan; de Fransche burgers hebben hel recht van vereeninging en men zal zien of een liberaal, al beete hij nog Freycinet, die burgers uil hunne cellen zal ko men sleuren en op de straal werpen. De Univers zégt, dat de Republiek haar doodvonnis onder- Inderdaad, bet getal katholieken die van het geuzenministerie een postje bekomen hebben, is zeer gering; deze die in bediening waren, 7,ijn afgested geweest, en, naar alle waarschijn lijkheid, is het namens de gelijkheid voor de wet en omdat zij ambten kunnen bekleeden, dat zij geslachtofferd zijn geweest. De woonst is onschenbqar, zegt de Grondwet, wal verder; en, niettegenstaande die Grondwet, hebben de geuzen eene wel gestemd die de huiszoekingen (natuurlijk bij de katholieken) wettigt en toelaat. Zoo is het' dat wij die on grondwettige maatregelen legen de katholieken in den loop dezer maand door de geuzen zullen zien uitvoeren, om bunnen partijhaat ie kunnen voldoen en de aanslaande kiezingen ten hunnen voordecle te doen uitvallen. De vrijheid van ouderwijs is ook door de Grondwet gewaarborgd, en wij lezen er: hel on derwijs is vrij. Ja vrij; en ondanks die vrijheid, zien wij de beloften, bedreigingen, broodrooverijen en an dere dwangmiddelen door de geuzen, gepleegd, altijd voortduren. De kinderjachl door de geuzen op zoo grootc schaal geoefend, blijft aanhouden en de wet op de enkwesten is nog eens tegen de vrijheid van onderwijs gericht. Eindelijk vinden wij nog in de Grondwet Het geheim der brieven is onschendbaar, en dit recht komen de geuzen ook te verbreken; want, in de wet op de enkwesten, geven ztj hen de macht de blieven aan de post toevertrouwd,op te houden, te openen en te lezen; zoo dat er hoe genaamd geen geheim meer bestaan zal. Zietdaar de dwinglandij die op ons duur baar Vaderland de heerschappij heeft, en die den akeligcn toestand in welken wij verkeeren doet voortduren en het land uitput en ten onder zal brengen. De eendracht die in Belgie heerschte, is ver nietigd, en, met hunne verfocijelijke wetten heb ben de geuzen overal twist en tweedracht gezaaid en slaan den weg in die tot den burgeroorlog (waarvan God ons behoede) leidt. Hel is dus aan de kiezers alle hunne krachten samen te spannen om de slavernij, waarvan wij het juk dragen, te doen eindigen en wederom vrede en vrijheid te doen bloeien. Frankrijk. De fransche republiek heeft den nieuwen aanslag legen de gewetens- en go Isdiciislige vrijheid voltrokken, welke zij sedert zoolang beraamde. Dinsdag der veile- dene week deelde hel staatsblad twee besluiten mede tegen de gce lelijke genootschappen ge richt door hel eerste wordt de orde der Jesuieten in Frankrijk ontbonden alle hunne gestichten en noviciaten zullen binnen de drie maanden gesloten worden; de scholen en op voedingshuizen welke door de Jesuieten worden bestuurd, zullen bet schooljaar:- mogen eindigen. Van verbanning uit het land is, tol nu toe, geen gewag gemaakt, Het genootschap is ont bonden, maar deszellts leden bnjveit persoon lijk vrij van te doen wal zij willen. Om aan de radikalen voldoening te scheuken, zou het ministerie tenminste de vreemdelingen moeten verdreven hebben; maar de vrees van zich de mogendheden, en voornamelijk Engeland en Kus hand, op den hals te trekken beeft M. Freycinet tot meer gelatenheid doen beslissen. Er bevin den zich inderdaad onder de Jesuieten, die in Frankrijk verblijven, verscheidene leden, welke aan de voornaamste familien van Rus* I md en Engeland loebehooren, en om deze te verbannen, zou men betere reden moeten te doen gelden hebben dan te zeggen dat zij Jesuieten zij n Al de andere geestelijke genootschappen worden, door het tweede besluit, verplicht binnen de drie maanden hunne statuten te doen kennen, en de volmacht van beslaan aan de regeering te vragen. Men vóórziet dat hel grootste gedeelte, zoo niet allen, weigeren zullen zich aan de wil lekeurige eischeu der regeering te onderwer pen. De Jesuieten zullen insgelijks niet gedwee het hoofd bukken; zij bezitten gestichten in 27 verschillende departementen, en men ver zekert, dal zij besloten hebben, voor 27 ver schillende rechtbanken hunne verdediging in te brengen. Dwinglandij. Eertijds, wanneer men van vrije landen sprak, was Belgie als een voorbeeld aangehaald; zelfs was het als een spreekwoord, en men zegde vrijheid gelijk in Belgie. Waarlijk ons landcken was een der schit terendste steenen aan de kroon van het oude Europa. De godsdienst was hier in eer, en vrij heid en vrede beeischten; landbouw, handel en nijverheid bloeiden; en dit alles hadden wij aan .God en onze Grondwet te danken. Nu ongelukkiglijk, zijn die schoone jaren van voorspoed en weelde voorbij; de godsdienst wordt vervolgd, de vrede is verbroken en de vrijheid miskend. Ook zien wij landbouw, han del en nijverheid kwijnen, terwijl, bijzonderlijk in deze twee laatste slechte ja en, de lasten merkelijk verhoogd zijn en nog zullen verzwaren. De geuzen die, door hunne godslasteringen, zedeloosheid en spotternijen de oorzaak van deze ongelukken zijn, houden zich niet te vrede den godsdienst te bevechten en te vernielen, noen,* de Grondwet of Constitutie is er ook nog te veel, en wordt onder de voeten getrapt. De vrijheid gelijk in Belgie is een doode letter geworden, en men zou mogen zeggen dal die vrijheid enkelijk voor de geuzen bestaat en de dwingelandij voor de katholieken. Ja,' dwingelandij; want waar is de vrijheid welke de katholieken genietenEn het is door de dwingelandij dat de geuzen jiet land willen bestieren. Hel bewijs dat zij ons willen onderdrukken, staat klaar en duidelijk in de Grondwet ge schreven. Ziet, onze Grondwet zegt De Belgen zijn gé lijk voor de wet, zij alleen kunnen openbare plaat sen bekleeden Waai in bestaal die gelijkheid die dagelijks ontkend en misprezen wordt? leekend heeft en de onthoofding niet lang meer zal achterblijven. De monnikken die nog eeni- gen tijd in Frankrijk verblijven, zullen hare lijk mis mogen zingen In Belgie juicht d’e* gansche geuzcndiuk- pers volmondig dien maatregel van hatelijke vervolging toe. Onze lezers moeten wel verstaan dat de naam der Jesuieten hier enkel moet dienen om voor de katholieken te verbergen dat de vervolging die begint niet alleen legen deze eenigé kloos terorde, zelfs niet alleen tegen al de beslaan de kloosterouders, maar tegen al de katholie ken, tegen de Kerk zelve gericht is. Engeland. De kiezingen voor hel parle ment die komen plaats te hebben, zijn ten vooi- deele der liberalen uitgevallen. Tot lieden zijn gekozen 258 liberalen, 153 consei valeurs en 22 home rulers. Men dient echter te welen dal er geen ge- lijkenisse bestaat tusschen de liberalen bier en in Engeland. De Engelsche liberalen zijn eeue louter politieke partij en eerbiedigen den gods dienst. ’t Reisje naar Duinkerke en de blauwe schenen (Vervolg van den droom van E. N.J Zoo E. N.., ’s morgens uit zijne bedde, henne voor hane, met den kus van Pitje nog op zijne twee kaken geprent! Hij trekt statiewaarts op, al peizende en patrijkende met zijn kaantje onder den arm. Aan T klinket gekomen.... Coupon pour Dunkerquewelke klasse, zou ik juiste niet kunnen zeggen; nu hij zat er op, en T con- vooi schuifelde en reed voort. Hij peisde dan, en hij herpeisde, en pcisde nog eens, en hij ging in T diepste en in ’t alder- diepste van zijne gepeizen, om te weten en te vinden hoe hij zijne netten best spannen moest om den vogel te vangen, dien Pitje hem aange toond had. Neemt dat Pitje hem nog een weinig- bil blad verschijnt den Woensdag, onnniklelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. Ir. sjaars; mei de post 6 tr. Anrionceii 20 cenlimen per regel. Redilei lijke ecrhèi stèllingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. !JIen schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkêr-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. --- - - --- - - -- -- 1 i; t Nei.n, kindieu, neen! 0>v goede moo ier Geniet in huogtr sfeer, h^ar Iwoti Uw' vader kwam ulsljcht behoeder Eu voerde haar VojdL GtxjvS t.CQOn, Ja hij, dié goede brave vader, Trad, mot een kloppend harle nuder, Omhelsde lijnen lievling zacht, Versmolt haar hi lijn,vuurde kussen Ei» sprak en stamelde öndeiJtus8<hvn, j Gij hebt uw zending trouw volb^cht. O! denkt w’ut Viéugd hij hëefl genoten Bij *t openen der Hemelpoort, Hoe hij <i.m 't ha» le hield gestoten, In 't talleste genot versmoord, De Levling die. in ievrnstijde, Hem een geitouwe liefde wijdde, Haar lot versmeltend in zijiriot; En, die bij- nu, nu 's levens stormen, Aunschoii .ven mocht in geestesvoi men In ’l eeuwigdurend huis van God! -f.,. Zie rpud Zie (.’a ir die droeve Lirtdrert Staroo^eiid op dps ujovdei s spmid; Geen troost kun hunne smart vei mindi en, Niets stelpt die Bloedde liëiuwmm Zie ben, daar in een pleclitjo 'Stilte^ Geknield voor moede s 'marmerkiltc, De bois'cn droog én nnt gvschred. En smeekri d 'Uiig nrn Al goede D.it IIij zijn st»en<je rechterroede Md plettrcnd op btu mved< r smiT. Eu spreekt ‘tok i-on, al grieft ij 't harle ’t Is immers toch de v tl v ut God. Wat baat uw eimhlooze sm.irte,? B.engt dit vet dicht.y-; urn uw lot ——Neen!.... wil t die zware r.'-mpvtif; leu, Het hart m. t nufoos stuk gereten Hel grievend wep alllmgs gedempt; En denkt dat bij In t wreed versrWij-n, tws moeders plaa's ter-HemHerip n* Reeds langen Ijle ?m I. H Wu.’vciinjhem ---«-r:------- Neen, treurt niet meer, al zijt gij weezen, .Maar wendt uw’ blikken stout tol Hem, Die, op zijn wolkeutroon gerezen, Xérstoot - verd> ukt geen kinderstem. Als Job, d« n goeden grijz n vrome, Al zijn schatten was ontnomen En uefergëstm t in 't wre- dst^ lot, Toen.stak hij. zonder zik hl of karmtm. Tot zijnen Heer <le dtuketuL; armen. En .-prak Gctejend, o ntijn God! 1 (reo&iUDg vtor bare k ’k W il Ihaiu mi.pl lier lot rouwzang snaren Ik vor| mijn boezNfi hard geplet; Wat hoor ik? wat diorvc maren Bazuint de Faam <>p 'l iQuwtromp/l O neen.ik houd geen tranen binnen, De m,uw die we allen moehlcn minnen Is dood’ Wat klinkt dit woord toch wie.jd; Maar, ach de Hemel heeft-gesproken, Haar leveiifibloeme to* jjolok<*ji, Ti ots g« icv ei.d \sTe en zohërpcnd leed.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1880 | | pagina 1