3ö'! jaar 14 April 1880. N« 1852 artikels, enz. 20 fr, het 100. Kosteloos onderwijs. Onze sladhuismannen hebben al hun verstand Kiezingen van 8 Juni. De dagbladen beginnen zich bezig te houden met den toestand waarin de aanslaande kie zingen voor de Kamer zich zullen voordoen. Eenige plaatsen worden reeds genoemd waar er strijd zal zijn. De (llironiqne.' on lei andere, zegt Veirne, Duitschland. M. Bismark Heeft zijn ont slag gegeven Dit is bel gerucht dal zich eensklaps als een bliksemslag te Berlijn, en vandaai in gaiisch Duitschland, vei spreid beeft. Hel leit is waar, maar het is slechts een fijne trek van de.n slimmeii kanselier, om lot eetie wijziging van de grondwet te geraken. De oneenigheid is uitgeborsten in den Bonds raad, overeen voorstel om de kwitiancieii van post-mandaten mei een zegelrecht le belasten; voorstel dal doon 30 stemmen tegen 28 ver worpen werd. Bij hei optellen der stemmen erkende men dat de minderheid van 28, Inslaan de uil de afgevaardigden der rijken van Pruisen, Saxen en Beieren, eene bevolking van 30 milliöen vertegenwoordigt, terwijl de meerderheid van 30, samengesteld uit de vertegenwoordigers der kleine vorstendommen, slechts op 7 mil- lioenen inwoners steunen kan. Dit sprong M. Bismark tegen hel hoofd en hij zond aan den keizer zijn ontslag van kanselier; maar hel zal niet ernstig zijn. Wal hij wil is, dal men a.mdringde om hem aan hel bewind te zien blijven, en dan zal bij als voorwaaide stellen dat de inrichting van den bondsraad gewijzigd wor de, derwijze dal deszelfs beslissingen niet meer le vreezee zijn. Dit zal ook wel zoo gebeuren, want de keizer heeft reeds eenen brief aan Bismark geschreven, waarin bij zegt dat hij zijn ontslag met aaiinecmt. Keizer Willem zegt aan den kanselier, dal deze eerst aan hem en daarna aan den Bondsraad voorstellen zou doen die van aard zijn om cene oplossing van het geschil te bekomen, overeen komstig mel de grondwet'. Dit was eigenlijk wal Bismark verlangde, en bij zal dit bekomen. POLITIEK OVERZICHT Engeland. De kiezingen zijn nog niet ten einde geloopen, maar men mag de verhouding der partijen als volgt bepalen Whigs (liberalen) 340, torys (conservateurs) 250. home rulers 65. Men ziet dal de liberale meerderheid, tegen bare verzwakking, in dezelfde omstandigheid zal ver- keeren als voortijds de bewarende; dat zij de lersche partij niet noodig heeft om in alle geval len de meerderheid te bekomen. Hrief van «Ion Paus. De Belgische katholieken zullen met eene levendige belangstelling den volgenden brief lezen, welken Z. Em. kardinaal Dechamps, aarts bisschop van Mechelen, van den II. Vader heeft ontvangen LEO XIII, Pais, Aan onzen beminden zoon, heil en apostolische)! zegen. Wij hebben, uit do handen van kanunnik Claessens, den brief ontvangen welken gij Ons Frankrijk. Prins Jeroom Napoleon, do verachtelijke erfgenaam der fransche keizers kroon, heelt aan* de dagbladen eenen brief ge schreven, waarin hij, na eenige huiclie'achtige lofiuigingen aan den godsdienst, de dekreten tegen de jesuieten en andere kloosterlingen goedkeurt. Die brief is voor de bonapartistsche partij een doodsteek. De grootste keizersgezinden,waaron der Paul de Cassagnac, keeren zich van den Napoleon af; de Pays heeft een artikel medege deeld waarvan hel slot luidt Indien dat het keizerrijk is dat gij ons aanbiedt, verstooten wij iiei met walg. Wij blijven eerst en vooial katho liek. Het bureel van Weldaad geeft ook twee dui zend frank, om te voorzien in het onderwijs der behoeftige kinderen. Hel is ook duizend frank meer dan voorgaande jaar. Deze hulpsom, ten gevolge van het kosteloos maken van het lager onderwijs; zal uit het budget van het bureel van weldaad verdwijnen, of, beter gezegd, zónder emplooi zijn. En nog eens zal hetgeen men van dien kant te kort heeft door de burgerij moeten betaald worden. O burgers, gij zijt de lievelingen der geuzen; gij ziet het, de genegenheid die zij voor u heb ben. is onzeggelijk en alzoo is het, dat zij uw geld versparen al den eenen kant, o n hel dubbel langs eenen anderen te komen af halen. Te Brest is weer een schip aangekomen met 211 communards. Brandstichters en moorde naars worden ontslagen en onthaald, terwijl on- schul ligeu die zich, als de geestelijke genoot schappen. aan het onderwijs der jeugd en aan bet zedelijk welzijn hunner hindgeuootén toewij den, uiteengedreven en vervolgd worden. Dit is de kruim der tegenwoordige politiek. A In een vorig nummer zegden wij dat de toe lage der stad voor het onderwijs van acht dui zend frank verhoogd was, zonder over een aan tal andere toelagen allen betrekkelijk het onder wijs, te Spreken. Dat is voor het tegenwoordige; maar het is wat anders voor het toekomende ook zoo iets dat niet aanzienlijker zal zijn dan die verhooging. Acht duizend frank meer, wat is dal? Inderdaad, de nieuwe lasten welke onze stad huismannenonszullenopleggen, zijn debeluiging van hunne goedhertigheid ten opzichte hunner geadministreerden en een bewijs van de teeder- heid hunner liefde en genegenheid voor de goedseugige lastcnbetalers. Maar, burgers, voor het oogenblik moogt ge nog een beetje gerust op uwe twee ooren slapen; want de maand oclobcr f881 moet eerst voorbij zijn. hebt toegestuurd met de offerande van den Sint Pieterspenning van uw bisdom. Wij hechten zooveel le meer wamde aan deze offerande daar wij weten van welke opofferingen zij de vrucht is. liet is ons, inderdaad, niet onbekend ’met welken iever en edelmoedigheid de Belgische geloovigen beantwoord hebben aan uwe her derlijke uitnpodigiiig en aan die der Belgische bisschoppen, om nieuwe katholieke scholen te sticliltn, ten einde te beletten of ten minste te verzachten de rampzalige gevolgen der nieuwe schoolwet, die volkomen in strijd is met de voorschriften der katholieke Kerk. Met L' onze dankbaarheid uiitediukken, heb ben wij op het hart U te verklaren dat derge lijke voorbeelden van verkleefdheid aan den 11. Stoel en iever voor de behoudenis van hel ge loot en den katholieken godsdienst in uw vader land, Ons vervullen met troost en steeds nauwer de banden toehalen van de vaderlijke genegen heid welke ons, sedert lang, aan de bisschoppen en geloovigen van Belgie verbinden. Het ware Ons zeer aangenaam geweest U dit jaar te Home te zien, zooals gij het voornemens waart, hetzij ter oorzaak der wezenlijke gene genheid welke Wij U, zier beminde Zoon lor dingen, hetzij ter oorzaak der hooge plaats, welke gij in Belgie bekleedt, hetzij ter oorzaak van ons verlangen om U persoonlijk te hooren. Doch Wij begrijpen de redenen welke D tot hiertoe belet hebben uw voornemen ten uitvoer te brengen, en zeker, indien de reis naar Rome nadeelig moest zijn aan uwe gezondheid, welke wij overigens weten niet volmaakt te zijn, verkiezen Wij ook dat gij die uitstelt tot eenen beteren tijd, omdat Wij er le zeer aan houden dat gij al uwe krachten bewaart ten einde voortdurend, met verstand en iever, zooals gij tot hiertoe gedaan hebt, te kunnen werken voor het goed van den katholieken godsdienst, in uwe dubbele hoedanigheid van kardinaal der II. Kerk en primaat van Hel g ie. De kanunnik Claessens, die IJ dezen brief zal ter band stellen, zal er mondelings veel andere zaken bijvoegen, waarmede Wij hem gelast hebben. Hel is met geheel de uitstorting van ons hart, en als onderpand Onzer zeer bijzondere gene genheid dat Wij, zeer beminde Zoon, aan U, aan de bisschoppen, aan de priesters en aan hel volk van Belgie den apostolieken zegen geven. til het Valikaan, 2 April 1880. Derde jaar van Ons pausschap. LEO XIII. Hel ware overbodig de belangrijkheid van dien brief, komende na de verklaring van den aartsbisschop van Mt-chelen, van 1 December laatst, te doen uilSChijnen. In deze vei klaring zegde de primaat van Belgie, na bewezen te hebben dal er volkomene eensgezindheid be stond tusschen den Paus en de bisschoppen, over de schoolkwestie Indien zij (de bisschoppen van Belgie) in in oneenigheid waren met den 11. Stoel, zou de groote Paus, die thans de Kerk bestuurt, zou Leo XIII niet spreken? De Paus beeft thans gesproken on, zooals men ziet, is het om volkomen het gedrag van den aartsbisschop en de bisschoppen goed te keuren; hel is om de edelmoedige pogingen te prijzen en te zegenen, welke, onder hun bestuur, de geestelijkheid en de geloovigen hebben aan den dag gelegd, om overal het katholiek onder wijs intericblen. Zullen onze tegenstrevers, tegenover eene zoo duidelijke en gezagvolle getuigenis, einde lijk begrijpen dat zij voortaan niet meer moeien af komen met de zoogezegde oneenigheid en eenen anderen truc moeten uitvinden om hel volk te misleiden. bijéénvergaderd en besloten het lager onderwijs kosteloos te geven aan al de leerhngen der ge meentescholen, zonder onderscheid, en bij mid del van plakbrieven en aankondigingen in het geuzenbiad hebben zij dit groot nieuws aan hunne ingezetenen kenbaar gemaakt. De geuzerij hoo| t door dezen nieuwen middel de vrije katholieke scholen te ontruimen ten voordeele der officiële scholen; maar’t zal mis zijn; want niettegenstaande al de dwangmidde len en brood roverij en welke de geuzen tot nu toe gebruikt hebben, zijn zij er niet in gelukt het getal hunner leerlingen te doen vermeerde ren, en deze nieuwe oorlogsmaatregel zal zoo vruchteloos zijn als de andere. Bij den eersten oogslag schijnt dit besluit nog al toelachend, doch wanneer men overweegt en onderzoekt, is hel heel wat anders, ten ware onze sladhuisbazen hunne bermhertige oogen of beter hunne eigene zakken die zij altijd zoo ge sloten houden zouden openen en de onkosten van hel kosteloos onderwijs zelven afdragen. De katholieken betalen immers wel het hunne. Dit verwachten wij echter niet van de mild heid onzer liberale bestuurders, omdat dat het gemakkelijker is in een andermans vleesch te snijden. De burgerij zal dus natuurlijk dit kosteloos onderwijs moeten betalen. Hel geuzenblad heeft het bekend, toen het schreef', vooraleer er nog kwestie was van kosteloos onderwijs, dat de onkosten van het onderwijs zouden ver meerderen; nogta'ns om dat gij, burgers, u niet zoudet verontrusten, en om u le troosten, voegde het erbij «de. vermeerdering zal niet aanzienlijk zijn. 't Is gelijk, gedzëkensj aa'nzïenelijk of niet, de verhooging van uitgaven bestaat en zal be slaan; en mogen wij het geuzenblad over die niet-aanzienlijkheid gelooyen? ’k En peis het niet. Nu tot daar. Int blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 een timen per tegel. Rcchlci lijke rerherstelliii^eii 1 fr. Een nummer lucent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne. j i*t uk i! f c

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1880 | | pagina 1