r I N° IS57 3()e jaar POLITIEK OVIJV/JCIi r. L: kt Eu dat schaamteloos volske durft 'Ian nog .i-.. V El B AE. 19 Mi IS80. De president der i'epuldiek heeft vveer aan 83 communards genade verkend. Een nu uw bevvies van hel heet scl.cndestelsel der iegcerii gzacht moedigheid en genade vóór de Inaiidslichieis en moordenaars; gesiiengheid én veijnging van de kloosterlingen aan welke men geen ander be rispelijk ten kan ten laste leggen, dan dal zij, door mm godsdienstig onderwijs, een giooi ge deelte der jeugd aan de geuzeseholcn van den Siaat onttrekken. Frankrijk. Den.7 Mei heeft deSena.it me 137 stemmen legen 125 een wetsontwerp aangenomen, waarbij de zöml.-igTnst, op 12 No vember 1814 voorgesclneven, wordt ajgeschatt. Bij deze wet van November Was bevolen dal men des zondags geene werkeh moe it verrich ten ten dienste van hel rijk, van de departemen ten en gemeenten. Zoo valt Frankrijk dieper en dieper in den al- grond! In Engeland en Ameiika vindt men mets dei gelijks. Indieu. in ons vroeger zoo gelukkig Belgie, de geuzei; die alle.' uaapeii wat Je trausche geuzen en godsdiensitiateis legen God en zijne Kerk oitv nden aan bel Siaalsl e-ïuur tnijven, zullen wij a licht ook «'e I itiere gevolgen van de stemming des Iramcm-n rei aats te verduren hebben. En wien kan weer zulke imuiii egels het meest in ffeu? Nog eens de wet kénde klas, wier leden als setven worden behandeld, en aan wien men de t ust ontneemt. ‘ehikte voor eene vergadering, kaïhoheke <m al vv s de ititimodiging aar g< werst, loth was de bijeenkomst was tegenwoordig Staatsbestuur; de vervolging tegen hi t christen ond -rwijde v-rvalsi h ng der kiezeis- lij'h'ii, ten n.ideele der landbouw. rs gepleegd. Ie nul e.ooze eti oiiverdraglijke verhooging der lush n; ziel daar’I gein de invvooneis v; n Veurnambai hl niet zuil n goedki urp.i. en daarom, als vijand van zulke ongehoorde maatieg. l<n. als verdediger van de rechten van den godsdienst, a's voorstaander v.n d.' landbouw**»*» en van hunne belang* n, durf ik verhopen dat gij mij nog eens als uwen vertegen woordiger zult kiezen. Nauwelijks waren deze laatste wóórden uitgespro ken of gileel de zaal was in bevvi g ng. de g e.-tdiift was lm top; van alle kantin riep men LEVE VI SA BT! Na em’ge stonden vroeg de heer sekietaris het woord, en met kracht en overlii.ging weeriei hij eene b< schuldiging welke de geuzen den katholieken toewerpen, te wa ten dal de katholieken slaven zijn van de bisschoppen. Neen, zegde de redenaar, wij zijn geene slaven; maar wij wa len dat Paus, bs- scho| pen en priesters, dool’ Gods instelling, onze overheden zijn, en wij gehoorzamen hun geern, *n zooveel te liever, d t wij welen dal zij ons niets ge bieden dan ’l geen redelijk ie, en'l geen zoowel tot ons lijdelijk als tot ons eeuwig gelus strekken zal. Slaven, voegde hij erbij, 'l is wel aan hen van te spreken van slaven. Wat zijn de geuzen? slaven van de logien, die kosl wal kost de bevelen van de tralie- inaQons moeten uitvoeren. De kandidatuur van papa M.’ynne is er een bewijs van. Hij eind gde met nog eens te herhalen dat de geu zen deviijheid willen voor hun zelven. en niet voor anderen. Vele vrijheden zijn ons ontnomen; inaar moeten de geuzen nog lang aan'l hoofd b'ijven, er zullen ons geen andere meer overblijven dan te be talen. Ounoodig te zeggen dat de menigte de waarheid van die woorden vatte, en dat natuurlijk de kreet leeg niet de geuzen en leve M. Visart! i alle men den galmde. Ja. wij heih.len het: Leve M. Visait! V< Urne en Vyurneumbachl st.ir.me hem tol hunne eigene eer rn vcoral lot voordeel van Godsdienst en Vaderland Om 7 1/2 ure wierd deze eerst zifing geheven. LEVE M. VISART! Hoe de geuzen de vrijheid verstaan Voorlaatste» vrijdag is het brandend heet ge- gevveesl in de Kamers te Brussel. Bara, minis ter van Jusdcief!) voedste.ikiud der kanunnikkeii van Doornik, oud missediener en pilaaibij er in de hoofdkei k le Doornik,, heeft door de hamers eene wet doen stemmen op verblijf der vieetn- delingen, Men heeft hem gevraagd hoe 't gou vernement zich zal gedragen ten opzichte der Jesuieten, d e, uil Fiankiijk verj mgd. hier in ons land de herbi rgzuamheid zouden komen vragen. De minister ueett geantwoord dal bij zou handelen ten hunnen opzichte, gelijk hij met de Bruedeis gedaan heefl le Verviers, T is ie zeggen, hun het land ontzeggen.- Men mcchl zich daaraan verwachten; ’f is a’zoo dat de geuzen de vrijheid verstaan. Zijl diet, mooidenaar, petroleur. communard, n een woord, zijl al wal gij wilt, en komt van waar gij wilt, als gij maar geen klooster- of geen priesterkleed draagt, gij zult hier ontvan gen zijn, en vrij on vrank mogen rondzwieren en samenspannen tegen al wat eerlijk en treffe lijk is. maar hebt gij T ongeluk van pater of priester le zijn..over de grenzen! De katholieken natuurlijk,, onder andere du heeren Jacobs Malou en Nothomb, hebben die. handelwijze op eene mees'.ei lijke manier ge schandvlekt nieiiegensiaan le de verwoede fu rie van M. D'Ethoungne die te peetde gespron gen is. en geschreeuwd en getierd heeft, om door woorden in den wind, en niet door redens, zijnen vriend Bara, te verschoonen en zijne plannen goed te keuren. Zoo, gij ziel hel lezers, voor de katholieken geene vrijheid meer, terwijl de geuzen of deug nieten alles mogen doen! Wacht maar, moeten de geuzen aan T roer blijven, gij zult wat zien! j uwe slem komen viagen, en durft spréken van den dwang der verdrukkende priesierparlie. -Vll.uis, allous, zendi ze naar de matte, en payatje .'degnue den eersten. M Gladstone, sedert d.it Jiij minister is. ver andert van loon; vrm ger had Lij gcéné harde womden genoeg om legen Oostenrijk u l te val len. hij spaarde tien keizer zelf meiei. nu heelt hij voor den ooslenrijksclien gezant erkend dat hij mis was, een aki van berouw vei wekt voor alles wal hij legen den keizer uiigebi acht had. Katholieke kiesvergaderirg van Zor.dag laaUt T Is waarlijk om compassie te hebben met de geuzen van Veurne en Veurnan;b?.chl die moeien, willen of niet, in de toekomende sh mmmg den strijd ondernemen legen M. V1SA11T, eil dal toen nog tm t e« jp n ouden versleten advokaul die du logit n van Brussel hun hebben opgevot. Schijnt noglans dal de liberakn zelve hunnen toestand kennen en verstaan dal zij nullelóus /.uilen werken; wan', na gm kend en lieigereki nd le htb- b n, moeten ;ij gelu gen dal pai>a Meynue 80 stem men zeker le kon komt. Maai zeggen hunne groot.» mannen, de genies van de par'ij. i us eene probatie wij zullen zien wat wij kunnen en of er geen kanse die door zijnen bthendigen en b<leefden middel. on’gang tm bande!, zoo de gcnrgr.r.heid wier van geheel hi t arrcndisseni'.nt. Er is ruzie ontstaan in hei rcpublikeinsch huishouden. De uuei st linker zijde is aan 'tkra- kceieii gegaan l< gen Gainbeiia, vroeger buien afgod, uu als een dwingeland over boord ge- vvoipen. Dondeidag schee'de het maar wi'tuig of geheel bel ministerie lag omver, len gevolge eener sametispaiiiiing der uiti-isl liukei e zijde met de bewarende partij in de discussie der wel Op tiet recht van veieeinging. M Lepere, alleen heeft Z.jn unlslag gegeven, en l a'dde. hij hel hiel gedaan, litj zou erioe gedwongen .’.ijn geweeS’ Wam de wanoide en de mishi'u'keti die hij in al de takken van zijn bestuur (biutiei.landsclie za ken) heeft ingevoerd, zijn zoo erg,.dat de tepu- blikeinen van een grout scliamjaal bang zijnde, hem weuschicii bij lijds uier boóid ie wei pen. Engeland. Het ministoiic heeft reeds eene nedermag geleden. M. llaicourt, minister vim't binnenland, is te Oxford piet hei kozen, en mag dus in het parlement niet zetelen. Men zegt dal een lid van bet Lagerhuis zijn omslag zal ge ven om M. Ilaiccuri’s kieziug'te'veigemakke- lijden. bit bi.id v< rsclnjiil den Woensdag, oiniud lelijk na de g aanmarkl. liisi hrijvingsprijs. tï. 'sja.ns; met de post 6 fr. AunoiiCcn 2U e< mimen per legcl. H' i htei lijke e hi rsh H np>n I fr. E>;p numrier 15 cent. Afzonderlijke nummers voor arliL Is. enz. 20 fr. hel 100. Min;M in ijlt in bij bOivHOlilME-IlYCKASEYS, drukker-uilgéver. Zwarte Nonnenslraal, 4. le Veurne. I t I tegen g< u:uu ns.t en viijne u. «pgumn mi, is ’l wi I zulk i en kandidaat dien i urnambachl voor volksver.K geiiVMiprdigér zal kil zen? Neen, neen, zeide hij'de katholieke 'en vrijlieidsmii.n'i.de bi vol- J.t. LLl- 1 --4'... nuiron kiezen, maar zij /al hare bi langen doen eeneu i...... vam zijn g loof en m n iaar /au een Bi ]g, D'e man is M VisurJ, onze verdienste- j met zoov" el vri ugd ui ons midden zien. Hardgeklak en vieugdi kreten kwamen deze schpone wourdi n begroet» n en bekrachtigen, bedankte' dé mi il’gte voor de menigvuldige bewijzen van gein genheid, welke zij hem kwam te given. Hij dééd verslaan in welke omslandighedi n hij eene vierdemaal zich aanbood al* kandidaat van het ar i ondissemenl van Veurne; hoe dal hij meer hoop zou zijn in eene aanstaande kiezii g voor M. Dlprey, bad dan-ooil van eene schitterende zegepraal le be halen. Mijfio hoop is gesteund» zeide hij. op twee dit gen 't is dat de katholieken en landbouwers te gelijk huntré rechten hebben lictl krenk*n door hut Zoodtis,'t :s eepe probatie; en 'l is ook probatie Z; k< r dal imn de liberale beurzen lastig vall;'t is zi k, rom li' zien wal hunne mannen voornemens zijn lo ver.'i'h eten op den dag dat hunne kluiten tol niets anders zullen strekken dan tol eemg vooidrel aan de nerringdi-eneis le veirch: ff» i.?SJaar laat ons daarvan zwijgen, dat zijn hunne aff.nrensén kiezen wij lus- schi o honderd bewij/in er i n uil. die lm klaaislen doel vei slaap dat de geti/.i n zooveel kans* hebben van M. Visart omver te welpen, dan van den Hoogen- bl k!*< r le vi rplaalsen. Zei dag laatst warm de leden van den kafholii ken kring en de stemmers van Véurnambachl bijeen ge rm p-n nliar e. ne eerste, veigadering in m welke M. Visart g ng hel wooid voeren. Al was 't dal de dag ni'U ‘chikte' voor eene vergadering, kaïhoheke vlam ng< n lu bb< n de gevyoonuj niet op reize te gaan op der. h j g ij I, late lot ge/oi u< n i uilm Hiel d raliijk. De groote zaal van den kring pi ppensvol. Ti n anüeren, aden weten In f, niet uil ui de katholieken van stad <n van di n buiten, maar de lib- ruien zelf, waul 'l rchijul dal er aange steld waien nog een ni< uwe siert van speu hou. en om de markt le doo-ki uisseii zondag na nndiiag, c i te zim w e er al uil n in ging in dm ceiki I. Men verzi'ki 11 zelfs, dal er c;n Nieuporlnaar was. die van den overkant van de Gióole Markt, met eenen verre kijker den Ca/e Francais beloride. Wal er ook van zijn moge, dal doel met aan de zaak. Een dingen is zekei. lis dal mm r;ar zooveel volk in onze verga- dt ring, o ge/jeii In i ft. 't Geen nog 'l beste van al is, T is dal the In II. lijke kiez.i rs van dm buiten er niet kom. n uit nictiwsgicrigh' id. maar omdat zij over- tii gd zijn dal zij. dooi hunne legenwooidigh. id. a; n gein el hel g' ir/enras doen vcislaaii dat zij legen liuntic dvvingel; nilij opkomen, en g<x'n gelegenheid wdh n lab n vt rnijg.i; n om te loom n d l zij vlaming zijn, 'l is Ie z.eggi n vrij' .n onafhankelijk. Cm 6 me w.erd de zilt ng ge'opi ml. M. Visarl die mei o: gein enen gcestdnft en handgi klak bij -zijne intrede b gro< t geweest vv;.s, nam plaats aan het bmeel. M. de s<'kie aris las hél verslag dei voor gaande zillii g. m 'C ariia nam M. de Voorzitter het wuoid. Hij lu i aan de nu ingle de rcdtii kei nm waai voor nimbijcin gi k< im ii was. en de< d hnn vtislaan hoe gewichi g de toekomende slemiinng was; daartoe overliep hij al de geuzedadeli waaraan hel Staal-bestuui smert twce.jaien z ch phchlig ge maakt he h hunne ong lukkige schoolwet, die twist li lw. rdrachl géJirooid heeh in g. liecl Bi Igie; de dwang op d huisvad'rs. fond oi.nirisseii, waardoor de, ge/., gde Vooislandeis oiiZei'gi.,>j(jwel, ei’n d< r bijzoiiuersie artikels, te wélen de vrijheid van on derwijs. miskennen en verniel,g. n; de willekeurige en p n tijdig b tnain ng van Burg, meesters en Sche pen; de h. ivo inii.g des kieswet di(. dé lam.bouwer hel kmsrcchl oiitueeml en hetzelve loekml aan wal opgeraapte s< Inijvélarrs van Antwerp, n; hij steunde ook. met redens, op de verhoeg ng d'-r belaslingm, verhoogii g di>-juist komt in eeiim tijd waar land- b> nw en koophandel zoovéél Ie vvinschen latm. en die tol niets anders dienen zal dan o.m scholen te bouwen "aar lm( niet nbodig is, éi, oiii mecsleis te betalen die geen leerlingen h( bóm. Nn, zoo sprak M. de voorzitter. M. M. ynne is eens met d zen die ons b.-lurm; zijm daden, zijne wooiden zijn daar om ons te veizt keren dal hij alle- zou gertmid h< bb< ii wal door de geuzen vooreng. dregen geweest is, en dal hij gereed is van zijne geusche vriei den le ondersteunen in alle hunne nieuwe ontwerpen tegen g< drdimsl en viijlie d. VNtj vpgmhtl nu. .vqlksverii g’-liwóoidiger zal kiizeii? Neen. king onzer Mreek zal g< m a:n tsg. ïis. geeni n franc- rm.iébii kiezen, maar zij zal hare bi langen doen vei- ded gin dooi eem n man vi n versland en moed, e. nen man gel ou v a ui zijn g loof en in n iaar d< viijhe u voor allen, renm (.piecht n christen, wareT - lijkeen soo geachte volka\er!eg<nwooidiger dien wij IJardgeklak fchooiie wouidm begroctm en bekraclitigrti. Dan wieid h< t wooid g. geven aan M. Visart, deze vbh gein genheid, welke zij hem kwam te given, vierdemaal zich aanbood al* kandidaat van bel ar- f

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1880 | | pagina 1