J ft- Pi" 1860. Veekse, 9 Juni 1880. KIEZING VAN VEURNE. jaar cw. A VH N bit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 ccn timen per regel. ZEGEPRAAL OER KATHOLIEKEN Bouvier. )»i i oio stem, meerderheid. Geuzen. De heeren Kortrijk. Geene tegenkanting. Dixmude. De Lantsheere, aftredend lid; met 77 stemmen meer derheid. Rechlei lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer IS cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. _0 fr. het lüü. Men schrijft in bij EONHOMME-RYCKASEYS, drukkeruitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. PROVINCIE BRABANT. Brussel. Berge, Couvreur, Dansaert, Demeur, Feron, Goblet d’Alviella, Guillery, Jamar, Janson, Jottrand, Orts, Scailquin. Van Humbeeck, Washer, aftred. leden. Leuven. Becckman, De Beéker, Delcour. Halflants. Smoiders, aftred. leden. Nij vel. De Vrints, I,e Hardy de Beaulieu, Mascart, Olm, afredende leden. De Haerne, Reynaert, Tack, J. Vanderipeereboom, aftredende leden. k 374 7 217 stemmen 150 376 10 214 stemmen 152 PROVINCIE WESTVLAANDEREN. Brugge. M. Visart (kathol.) alle n wordt herkozen. Er is balloteering tusschen MM. Decleicq, d’YdewalIe, af tredende leden, en MM. Pccstcen on Vandermeerseb, liberalen. De Kerchove, Lefebvre, Nolelleirs, aftred. leden. Schitterende zegepraal met 400slem. meerderheid. Turnhout. Coomans, Geene tegenkanting. De Zerczo, Nolhomb, aftredende leden. 1' Bureel. Aanwezige kiezers, Ongeldige briefjes, M. Leon Visart, aft. lid, M. Meynne, liberale kandid. 2' Bureel. Aanwezige kiezers, Ongeldige briefjes, M. Visart, M. Meynne M. Visart heeft dus 431 stemmen bekomen en M. Meynne 302. Ondanks de vervalsching der kiezerslijsten door hel ministerie, zijn de geuzen plat ge slagen. Leve onze katholieke volksvertegen woordiger M. Leon Visart! Uevc de Katholieken! De katholieken betwisteden aan de liberalen 1 zetel te Antwerpen, 4 te Nyvel, en te Philippe- ville en 1 te Arlon. Te zamen 8. Zij winnen 1 zetel te Antwerpen, waar M. de burgemeester De Wael, die ondervoorzitter der Kamer was, niet herkozen s. M. Moncheui’, katholieke vertegenwoordiger van Namen, heeft geene nieuwe kandidatuur meer aanveerd. M. Paul de Bruges, provinciaal raadslid, werd in zijne plaats door de katholie ken voorgedragen. Te Virton heeft M. de Briey, katholiek aan zijn mandaat verzaakt; zijne vrienden hebben M. Orban de Xivry in zijne plaats voorgesteld. De Kamer telde vóór de kiezing 71 liberalen en 61 katholieken. Dus was de liberale meerder heid 10 stemmen. De Senaat telde 35 liberalen en 31 katholie ken. Meerderheid stemmen. PROVINCIE NAMEN. Namen. M. de Montpellier, kath. Aft. lid. is gekozen. Bal loteering tusschen 3 katholieken, MM. De Moreau, Wasseige (2 aftr. led.) P. de Bruges en 3 liberalen. Dinant. Graaf de Liedekerke, Thibaut, aftred. led. Philippeville. De Baillet-Latour. Mineur, aftred. led. Kiezing voor eenen Senatcur. PROVINCIE NAMEN. Dinant. s’ D'Huurt. Elf katholieke volksvertegenwoordigers zijn zonder tegenkanting gekozen, namelijk 3 te Turnhout, 4 te Kortrijk, 2 te Rousselaere, 2 te Thielt. Te Brussel stelden zich vier.socialisten en de bestuurder van de Chroniqtïe tegenóver de lijst der 14 kandidaten van de liberate associatie. Te Oostende had M Jan Van Iseghem, geei c tegenkanting. Die man is ziek en zal wellicht nooit meer naar de Kamer zijne plaats gaan be- kleeden. In 16 arrondissementen was. er strijd; name lijk in de arrondissementen Antwerpen en Mechelen; Leuven en Nyvel; Brugge, Dixmude, Veurne en Yper;Namen, Philippe ville en Dinant; Arlon, Baslogne, Marche, Neufcbateau en Virton. De liberalen hebben aan de katholieken be twist 6 zetels te Antwerpen. 3 te Mechelen, 5 te Leuven, 3 te Brugge, 1 te Dixmude, 1 te Veurne, 2 te Yper, 4 te Namen, 2 te Dinant, 1 te Bastogne, 1 te Marche, 1 te Neufcbateau en 1 te Virton. In hel geheel 31. Zij hébben 1 zetel gewonnen te Neüfchateau en 1 te Virton. Uitslag der kiezlngen. Zie hier den uitslag der kiezingen voor de vernieu wing van de helft der Kamer van volksvertegenwoor digers. De namen in italique gedrukt zijn nieuwe leden, Zijn gekozen PROVINCIE ANTWERPEN. Antwerpen. Katholieken. De heeren Jacobs, Coremans, De Decker. De Laet, Guyot. .Meëus, aftredende leden, Osy de Wychen. Zegepraal met 200 stemmen meerderheid. Mechelen. PROVINCIE LUXEMBURG. Arlon. Tesch, aftredend lid. Bastogne. Van Hoorde, aftred. lid. Marche. Pety de Thozée, aftr. lid. Neufcbateau. D’IIoogvorst, in vervan- Bergh. Virton. Veurne. L. Visart, aftredend lid. Oostende. Geene tegenkanting. J. Van Iseghem, aftr. lid. Rousselaere. De Jonghe-d’Ardoye, Geene tegenkanting. De Montblanc. afïr. led. Thielt. Beernaert. Geene tegenkanting. Mulle, aftredende leden. IJper. Berten. 1112 slem. Biebuyck. 1083 Struye. afred, leden. 1088 De 2 geuzen bekwamen M. Devcttere 538 stem men en M. Vanhullebeke 543. POLITIEK OVERZICHT. Rusland. II. M. do keizerin van Rusland Maria-Alexandrowna, is donderdag overleden. II. M. was geboren den 28 augusti 1824; zij was de dochter van wijlen Lodewijk 11, groothertog van Hessen, en van Wilhelmina-Ludovica, doch ter van wijlen Karei-Lodewijk, erfprins van Baden. Sedert langen tijd leed de keizerin aan eene onherstelbare kwaal, en de gebeurtenissen in Rusland waren zeker niet van aard om den voortgang barer ziekte tegen te werken, want zij heeft zoo wel geleden als keizerin dan als echtgenooie en moeder. De overledene keizerin laat vijf kinderen achterAlexander-Alexandro- witch, czarewitch, groot-l.ertog erfprins; de groot-hertogen Wladimir, Serge en Paul,en de groot-heilogin Maria-Alexandrowna die ge trouwd is met den hertog van Edimbourg. Frankrijk. De radikalen, die in Frank rijk den oorlog aan den godsdienst verklaard hebben, zetten aanhoudelijk hunne plannen vooruit, en vinden, ongelukkiglijk, ir. de Kamer der afgevaardigden, eene inschikkelijke meer derheid, om hunne voorstellen goed te keuren Zoo is dezer dagen, een wet, waardoor het ver boden was ’s zondags te werken, afgeschaft geworden; een andere wet, die aan de leden der vrouwelijke genootschappen toeliet onder wijs te geven, mits zij voorzien waren van een zoogenaamden gehoorzaamheidsbrief (lettre d’obéissance) welke even als diploma aanzien werd, heeft hetzelfde lot ondergaan. liet onderwijs van alle godsdienstige begrip pen af’ te scheiden, en volstrekt te verwereld lijken, dit is hun doel, en dc regeering is dwaas genoeg om aan dergelijke ontwerpen de hand te leenen. Duitschland. Te Berlijn is het voorstel van M. Bismark ter leniging der mei-wetten besproke t gcwoiden; be bewarende partij zoo- als de nationale-ltberalen zijn er niet mede tc vreden. M. Windthorst heelt verklaard,, dat de vrede tusschen de Kerk en den S’aat niet kan hersteld worden, dan door de wederzijdsche overeenkomst, en deze bestaat niet; het schijnt zelfs dat de kanselier zijn wetsontwerp voorge steld heeft, juist omdat hij de overtuiging heeft, dal de Paus nooit de grondbeginselen der II. Kerk zal verlaten. Indien de regeering waarlijk, den vrede betracht en de godsdienstige belangen der Duitsche katholieken voldoening wil geven, is er niets anders 'e doen, dan tot de wetgeving van vóór den Kultuurkampf terug te komen', en alzoo een innige verzoening met het geeste lijk gezag te bewerken. Na twee dagen besproken te zijn, is hel voor stel. tiaar eene kommissie verzonden, die grootendeels uit gematigde leden bestaat. Engeland. De engclsche minister Glad stone iaat alkengkens zijne inzichten nopens de Oostersche kwestie doorschijnen; hij zou w 1 en dat al dd Turksch province i in Europa hare zelfsregecring bekwamen. e>. onder elk mder, te zamen met Griekenland, daarsteldeu, om de algemeene belangen te behartigen. i- OBI H J n r Cll HVUipUtUL UIIUUUUCIIJ It na ub gturtuuiai n*. *11 AA L‘ l A AA USUi.'lb

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1880 | | pagina 1