Vei'rse,'16 Juni 1880. N» 1361. Aan de heeren Kiezers par de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Was die arme man die op de markt stond en zei indien wij zulke schandalen moesten uitmelen, zij zouden geen oogenblik wachten van ons in den bak te draaien was die arme man, zeggen wij, verre beneden de waarheid? Zou de schrijver van ’t geuzenblad natuur lijk als ’t hij zelf niet en was ons niet kunnen inlichtingen geven wegens den geus dien men, nadat bij gebriescht had geheel de achternoene, geroepen en voorenop gezongen had van 't onge- licht zou kunnen doen overgaan, zoo denken wij toch, voor alsnu, en zonder stellige beves tiging, er weinig geloof aan te kunnen hechten. van het arrondissement Veurne. Op 8 Juni laatst, hebt gij kloekmoedig en ge trouw onder het vlaamsch katholiek vaandel gestreden, en dank aan u, eene schitterende zegepraal heelt uw manhaftig strijden bekroond! Eere aan u De heer Lcon Visart, onze ieve- rige en beminde volksvertegenwoordiger gij hebt dit met eene verpletterende meerderheid bewezen blijft de man die onze katholieke bevolking en onze deurbaarsle belangen zal welen te verdedigen, en onze meening met onze begeerten tegenover een vijandig bestuur zal doen gelden en eerbiedigen. Niettegenstaande al hel geweld en de arglis tigheid onzer tegenstrevers, heeft uw gezond oordeel recht gedaan over hunne drogreden?, en uwe vrije stemmen hebben eens te meer ge toond dat Veurne en Veurnambachl erkentelijk blijven over de bewezene diensten, en onwrik baar katholiek blijven en blijven willen Op den dag der kiezing hebt gij kunnen zien hoe onze tegenstrevers de vrijheid verstaan. Gij hebt het walgelijk schouwspel gezien van man nen die, door hunne bediening, door den rang dien zij bekleeden, zouden moeten het voorbeeld geven van orde en wellevendheid, en die laag genoeg gevallen zijn, om in de straat zich aan het hoofd te stellen van wanorde en onlusten. En gij, vreedzame en vrije kiezers, gij zijl al schokschouderend voorbij gegaan; gij hebi eens ie meer de zoogezeide vrienden der vrijheid naar waarde weten te schatten; en, zonder naar hunne lafheden om te zien, hebt gijde straat aan de straatschenders overgelalen.' Eere aan u kiezers! Dank aan u! Het ministerie bereidt zich, van nu af, tot de uitvoering der besluiten van 29 maartde pre- fekten worden beurtelings naar Parijs geroe pen, om mondelings bevelen te ontvangen, over do rol die zij in de zaak zullen te spelen hebben. liet schijnt dat de kwestie der algemeene kwijtschelding ten gunste der communards eene nieuwe wending neemt. De minister Freycinel, ondervraagd over het onthaal welk hij aan het voorstel van algemeene kwijtschelding doen zou, heeft geantwoord na er met zijne kollegas over beraadslaagd te hebben, dal hel hem moei lijk toescheen een akt van genade en vergetelheid toe te passen ten gunste der communards, op het oogenblik dat men zich zoo streng toont tegenover de kloosterlingen. De voorzitter van den ministerraad heeft te verslaan gegeven dat hel eenigslc middel, om die tegenstrijdigheid te vermijden, zou zijn de gevraagde kwijtschel ding aan de radikalen te verleenen en de uit voering der dekreten betreffende de klooster lingen te verdagen. Men ziel dat hclfransch gouvernement bereidvaardig de gelegenheid te baat neemt om zich uit de verlegenheid te trek ken welke het zich met zijne vervolgings-wellcn op den hals gehaald heeft. Rusland. Men spreekt op nieuw van eenen afstand van den Czar Alexander II, om alzoo aan zijnen opvo'ger do eer te laten het yertegenwoordigings-stelsel van den generaal Loris-Melikof in te voeren. Hoewel bet vei lies der czarine, na al de aan slagen der nihilisten, tot dergclijk besluit wel- POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. De beruchte Ghallemcll-Lacour is als gezant van Frankrijk te Londen benoemd. Deze benoeming zal eene diepe vernedering voor de republiek ten gevolge hebben. Een lid der meerderheid, M. Donnell, heeft in het Engelsch Lagerhuis, het gouvernement ver wittigd dat hij de volgende ondervraging zal nederleggen Of bel waar is dat M. Challemel-Lacour, gezant van Frankrijk in Engeland benoemd, deel gemaakt heeft van het voorloopig gouver nement en de Commune in 1870; of hij den moord van verscheidene personen bevolen heeft; of hij door een gerechtshof veroordeeld is ge worden tot betaling van 75,000 fr. schadeloos stelling aan een klooster dat door hem geplun derd was; of die Challemell verleden jaar geen gezant te Berlijn benoeind was, maar door het Duitsch gouvernement geweigerd werd, zooals uit ofiicieele stukken blijkt. Een lid der minderheid M. Otway heeft zich bij M. Donnell aangesloten en het gouvernement insgelijks van eene ondervraging nopens dien franschcn liberaal verwittigd. Men zegt dat de koningin zich ten stelligste legen de benoeming van dien communard en zijne aanvaarding aan het hot verzet heeftzij zou M. Gladstone verwittigd hebben dat zij M. Challemell geen verhoor zou verleenen. Wij begrijpen niet hoe de republiek niet be schaamd is van soortgelijke benoemingen te doen. De treffelijke heden worden verwijderd omdat zij katholiek zijn Engeland. In de Lordskamer is het wets ontwerp, regelende de begrafenissen, goedge keurd. Al de godsdiensten, verschillende van het protestan.ism mochten tol nu geene open bare ceremoniën bij de begrafenissen uitvoeren dit is afgeschaft. De katholieken, zoowel als de protestanten, zullen vooitaan hunne afzonder lijke kerkhoyen bezitten de joden, zelfmoorde naars en vrijdenkers moeten in ongewijde aarde bcgiavcn worden Ziedaar de eerste wet door bel liberaal mint o ne in Engeland ingevoerd. Wat zeggen onze liberalen daarvan, zij die in Belgie juist hel tegenovergestelde betrachten? Moedige kerels, niet waar? en treffelijk volk! Binst den nacht die de kiezing volgde, heb- de geuzen hier hunnen heldenmoed getoond door het insmijten van twee of drie ruiten in ’t lokaal van den katholieken kring; deftig volk, die liberalen, niet waar? En moedig! En is dat te verwonderen? Hebben wij niet bij klaren dage de kopstukken der geuzen, tol onzen arrondissemenls-commissaris toe, zien gaan gesten maken voor den katholieken kring? De treffelijke Veurnaars moeten zeker fier ge weest hebben dien dag over hunne burgerlijke overheden, alswanneer zij onder ander den schepen die bet ambt van burgemeester uit oefent zagen stoetsgew .z? rond de markt en in de straten gaan aan’t hoofd van wat rijftje- raltje en uilgekochte Nieuportsche schreeuwers die zongen dat het klonk van 'longedierl der pa pen! Zijn die mannen nu legen de religie? Zoün ze wel diert der papen heeft moeten schier naar huis slepen, klaar dat hij zooveel glazen assuran- cie genomen bad om zijnen heldenmoed en dezen van zekere schobejakken op te jagen? Is het niet waar, kiezers, dat gij nooit meer voor de liberalen zult stemmen, na zulke baldadigheden gezien en gehoord te hebben? En is dat wel zulk volk, Veurnaars, dat gij van gedacht zijt aan het bestuur onzer stad te laten als de oogonblik van kiezen zal gekomen zijn? Onthoudt al die dingen. Ondanks al het geweld sedert twee jaar door de liberale meerderheid in hel werk ge steld, ondanks het ontnemen van ’t stemrecht aan 12,000 kiezers, in één woord, ondanks al de middelen door een schaamteloos bestuur ge bruikt, om aan het bewind voor altoos te blijven, heeft de liberale partij, heeft het vrijmetselaars ministerie, heeft de doodgraver van het katho- licismus in ’t bijzonder, van dal rotte lichaam dat hij in de aard< j wilde begraven, eenen wreeden kaakslag ontvangen. Antwerpen waar men al de krachten der libe- ralerij in een had gesmolten; Antwerpen, waar men op de grootste schaal het kiesbedrog met volle ministerieele protectie had gepleegd; Antwerpen, waarop de geuzen steunden als de kreupele op den stok die hem dragen moet; Antwerpen heeft luid eu vastberaden da vrijmet selarij loegeroepen Ik wil van u niet meer! Weg uil onze wallen! Weg uit het land! De liberale afgod ligt nog niet ten gronde, maar hel voetstuk waar op hij rust, heeft een schok ontvangen, en zal, bij de eerste poging, met hem in 't zand zal tuimelen. N'ijvel en Philippeville hebben het juk nog niet kunnen afschudden, ondanks de schoonste opofferingen onzer vrienden. Virton en Neuf- chaiean werden kiezers ontrukt, en zullen nu vertegenwoordigd worden door liberale nulli teiten, door eenen liberalen hansworst. Namen en Brugge hebben onze vrienden bij de eerste stemming niet volledig kunnen zege pralen. Gister had er in beide sleden eene bal- loteering plaats. Wij geven verder den uitslag. Builen die zwakke punten heeft het katholiek leger, ten allen kante aangerand, roemvol zijne verschansingen verdedigd, voet gewonnen, den vijand de hoop voor de toekomst ontnomen. De kansen nogtans stonden niet gelijk. Slechts 7 liberale zetels werden betwist, terwijl de ka tholieken er 31 te verdedigen hadden, en dat met een leger door de oneerlijkste middelen verminkt. De liberale partij bezit nu eene meerderheid van 16 stemmen welke, binnen twee jaren, de victorie te Gent in minderheid veranderen zal. Dank aan Antwerpen. Geene kuiperij geene valschheid, geene ge weldenarij, geene bedreiging heeft daar den schitterenden uitslag, den glanzendén triomf kunnen verhinderen. Thans verhopen wij, zal de volkswil, de ware volkswil geëerbiedigd worden, en zal het geu- zenminislerie begrijpen dat het tijd wordt aan hunne eigene uitvaart te denken, eerder dan aan die van het katholicistnus, en die van het Vlaamsch volk! Wat be’.eekent die triomf anders dan herstel ling der Vlaamsche taalrechten, afschaffing der schoolwet, verlichting van de bloedwet, ver mindering van belastingen, herstelling van het ontfutselde kiesrecht, behoud der gemeentevrij heid, en vooral, maar VOORAL vrijheid van geweten, vrijheid van godsdienst, VRIJHEID VAN ONDERWIJS! Het Vlaamsche volk heeft krachtdadig zijnen wil te kennen gegeven; 't heeft zijn wantrouwen aangeioond in liet ministerie der afzetters, der kosters en grafdelvers in liet onfaa’baar maar toch sterfelijk ministerie van Br... Fiére, dm onlangs nog zwoer dat bij de bhézemvriwnd van onzen 11. Vader Lei Mil was. bit blad verschijnt den Woensdag, oinniddclijk n«i o-- j Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer lö cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 Ir. hel 100. Men schrijft in bij EONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uilgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. 1 I -Ill I 1111 0’ imi i||i|[ijii - -fill 1 qq

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1880 | | pagina 1