1 i I I a 3 1 vJL. JL r. VisfeRltt, 14 JüH de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. fr. 'sjaais; niest de post 8 fr. Auiiotic.-n 20 c> ntmien per regel. blad verschijnt den Woensdag, onmid-hlijk lm i I .1 3 A i Dit zal zooveel te meer indruk gemaakt heb ben. daar men nu juist eene nieuwe gotische bewaarschool komt te 'openen, tot dewelke die zeilde kapel als lokaal dient; en wat nog meer is, daar men omtrerl alle dage, in plaats van.te bidden, gelijk eerlij.Is, nude leerlingen van de geuzescholen zi t naartoe trekken/oua aldar een koorzang te leerun zingen vqor-dft toekomende jh ijsdeeling. go RW: - -^ilTnrïIJrim E3<'tjTnurscho«B. Oddaakbaarhaid, GTdver.kwisting, 'Öwinglandij 't Wierd gereid, 't wierd horz^id dat men te Veurne eene nieuwe, eene geuschebewaarschobl ging openen, maar niemand, kon hel golooven, i ;i o'glans dond-rdag laatst I Juli is dii nieuw geuzenplan uiigevi er 1 geweest. Minister Van Humbeeck wilde't, co dank aan zijne slaafscbc knapen van V.-mne, zijn wil is geschied. De /w/A. voortijds ira dienste der Zusters Annuticiaden, is in eene goddeloozo bewaar school veranderd. Ziel daar liet nieuws van den dag te Veurne. Iedereen is er meê bezig, en met reden Rijken en artnen, katholieken en liberalen of \ijflii n ha'de g< uzekoj per: uitge nomen zijn eens om opemlijk dit nieuw geuzeufeil af te keuren, of te schandvlekken. Ja, alle echte Vcut naai s aanzien hel als eene snoodc ondankbaarheid, als eene ware geld- verkwisting, als eenen nieuwen dwangmiddel tegen den arme. Over vijf-en-twintig jaren wierd er in onze stad een kloosterorden gesticht, wier leden zich uitsluitelijk toewijdden toi de eerste opvoeding der kleine arme kinders. 't Was ju Ivrouw Ze- nobie Vermeersch. behoorende tot eene der bijzonderste en deftigsli kal lolicke fainilien van Veurne, die dit uitmunn.nd werk tot stand bracht, en die als stiel ts er van hel orde der Zusters van de R. Gehoorzaamheid, aan hare gebooi le-stad eenen duurzamer) en onwaar- deerbareïi dienst bewees. Immers die mildda dige en heilige vrouw opende eene kosteloozc bewaarschool, dank aan haren vurigen ijver en bar? liefde voor den arme, gevoelens die zij aan hare medezusters inboezemde en baar tot eifdeel liet. De kleine schamele kin ders werden er bezorgd en zoo wel in de grondbeginsels van alle wetenschappen ouder wezen, dal de burgerij zelve hare kleinen aan zoo voortreffelijke meesferessen kwam to. ver trouwen. Klaarder kon men niet bewijzen hoe uitmun tend de opvoeding was welke de blauwe Zusters aan hunne teei beminde kinders gaven. Ook waren die verdienstelijke religieuzen door iedereen geacht en bemind; alien waren eefis om ze te Loven en te prpzeii; de ouders waren te vreden; ja, waren gerust en gelukkig, om dat hunne kleinen te Moeder Zenobte’s zoo spreekt hel volk nog ter school va en. Nu vijf-en-twintig jaar lang hebben al de arme ouders en andere de kostbare wuchten geplukt van dit nooit volprezen leligieus ge sticht, van die uitmuntende bewaarschool. Nooit iemand heeft de minste klacln ingébracht tegen die uiigelezene meesteressen, dit; zich voor ue arme jeugd slachtofferen; dit opvoi dingsgesticbl, dat omlient 300 kinderen bevat, kost geen cen tiem aan de stad; en ziet, 't is in d'e omstan digheden. 'i is na zoovele dicnsien en zelfs op- ofiei ingen dal de be vaarschool der Zusters van de H. Gchoo’zlamheid verwezen wordt, en dat men eene r.ieuwmodeschool, ’k wil zeggen eeuc tc i. che l ew’aar: chool opent. Ai men van Veurne, ziet daar boe dat onze geuzen hunne dankbaarheid bewijzen aan de nooit volprezene meesteiessen uwer kinderen. Eu gij allen, burgers van stad, ziet hoe partij geest en godsdiensthaat onze geuzen verblinden en hun fiei edelste liefdewerk door eene milda- dige en geachte familie gepleegd en voortge- zet, doel misprijzen en vervolgen. Snoode on dankbaarheid! Geusche ondankbaarheid. POLITIEK OVERZICHT. Belgie. Hier in ons land moeien de geu zen ie vi ede zijn hun gedurig en lang sein eeu wen js verhoord. De nuntius van den Paus Mgr. Vanuutelli is uil Brussel vertrokken, en onze ge zant te Rome, M. de baron d’Aueihati, na liet wapen van België ingetrokken te hebben, heeft Rome verlaten en zal binnen kort te Brussel te rug zijn. Frankrijk. Men weel dat de fransche Kamer den 21 Juni laatst de wet gestemd heelt waarbij kwijtschelding aan de communards en brandstichters verleend werd. De Senaat nog- tans verwierp de algemeene kwijtschelding, doch aanveeidde een roorstél om de moorde naars en brandstichters uil te sluiten uit de kwijtschelding en ze te geven aan de andere veroordeelden der commune. Hel wetsontwerp, aldus gewijzigd, moest ophieuw in de kamer besproken worden, en de vergadering besliste dal er volledige kwijtschelding zou verleend worden aan al de coinmunapds, zonder uilzonde- ring, die vóór 14 Juli genade zouden bekomen; iets wal de senaat eids verworpen had. Vrijdag heeft de senaat eindelijk alles toegstaan wat de de kamer cischle (oi’edige en algemeene kwijtschelding. De wet door beide kamers aangenomen be paalt dat alle peisoonen veroordeeld voor deel genomen ie hebben aan de oproeren van 1870, 187'1 en later, en die vótjr 14 Juli 1880 genade hebben bekomen, ter u tzonderiug van deze die v i ooi dreld zijn geweest tolde doodstraf of dwangarbeid, voor moord of brandstichting, zullen aanzien woid -n als kwijischelditig beko men hebbende. Nogiati# is deze uitzondering niet toepasselijk aai do veroordeelden die vóór 9 Juli eene vermindering of verandering van straf hebben bekomen. In Zwitserland hebben de radikalen wil- len meester spelen. De kantonsraad van Geneve bad een besluit genomen waardoor de volstrekte scheiding lusschcn Kerk in Slaat uitgeroepen werd; maar dc algem-jeac volksstemming, verre, van dit rndikaal plan t<: bevexigen. heelt door 9000 stemmen tegen 4000 den kantonsraad af gekeurd. Rechleilijke”erher.slellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor arlik. Is, enz. 20 fr. het 100. Meh'schrijflin bij BONHOMME-RYCKASETS, drukkcr-uilgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. - i--*rrir--v Min-“ ^“iiri<nimimimnimTn-wm(Tr"‘nn<iMHiri denkende en met gezonde reden begaafde stads genoot nergens bespeuren kan, die noodzakelijk heid van eene nieuwe school bestond voor zekere liberale kopstukken, voor zekere ver slaafde geuzen dc school moest er komen, en moest het jaarlijks duizenden franken kosten aan stad, zij ging er zijn, en zij is er. Dat is ware geidverkwisting. Veurnaars, men drijft met u den spot. Onthoudt het. Ja, leerlingen van de middelbare school eh vaiijde oliiciele gduzcscholên, kftÓbhtjê's ért" meisjes te g:ii;e, ónder Lei bestier vaii 'mééster’ Steyaert, zingen en '.schreeuwen in dc plaats, die, volgcnsjiei nu zoo schendig miskende in zicht der stichters Becijué en De Roover, be stemd was voor hel gebed eu de godsdieufeügt: plechtigheden en gezangen! ti, Maar! zal iemand zeggen was de school der Blauwe Zusters niet te klein voor zoo een over groot getal kinderen? Waren de lokalen luchtig en gezond genoeg om zoovele leerlingen te be vatten? Waren er misschien geen zusters te koit om aan de kinderen de ooodige zorgen ie kunnen verleenen? Op die drie vragen, welke men na tuurlijk stellen zou bij het inrichten eener nieuwe bewaarschool, mag men driemaal netn antwooiden. Immers voor wat ruimte en ge zondheid aangaat, de schoollokalen der Zusters laten niets te wenschen; de Zusters zijn moer dan genog in getal om hunne menigvuldige.'eer- lingen te bezoigén cii te bestieren. Bijgevolge de nieuwmodeschoo! was op geenc manieren noodig; de kinderen der armen konden nog, gelijk hel vijf-en-twintig jaar gegaan had, eene allerbeste opvoeding ontvangen, en zonder dat de stad er er eenige hulpsom mee4 voor ver-, schaffen. Maar de noodzakelijkheid, die alle wel- Dat is zoo tegenstrijdig on schandig dat. vele kinders wier ouders't mes op de keel geleid zijn doo'r d'ên disch en andere gt üickoj pc», yoorstaanders van. dc trijhadi'!) van iédcfe.-ii, •dat velA dier kindois, zeggen wij, zóowal bet. hatelijke -yan die handelwijs .begrijpen,, dat zij mexern zekeren tegenzin zich i’n die plaais begeven en maau..zingen,, omdat zij moejen. .- Zelfs kennen wij een tot r.u nog braaf kind dat,- om zijne weigering, van zijne mèestóA* gé tfali - is geweest! Waartoe de geuzen loc’; be- - De school is geopend, de zielenjagërs zijn al op toer uw kit dof geen brood, heeft nog eens al werklonken in menig arm huisgezin. Schamele ouders, brave christenen, zijn nóg eens door die zoogezegde vrijheidminnaars hunne kostbaarste vrijheid ontnomen, en er staat hun te kiezen lussuhen te vergaan van honger of hunne teergeliefde kinderen in geuzenhanden te vertrouwen. Is er dus geene eerlijke schaamte meer bij de dischheeren die van dezen winter hun beulengedrag jegens den armen öpenliijk en overal hoorden afkeuren en schandvlekken? Neen, en 't schilt hun weinig, indien de groote meerderheid hunner stadsgenoten legen hunne handelwijze opkomt; dat alles is niet in slaat om hutim-n godsdienshaat te koelen. Hun gods diensthaat zeggen wij, want’t is alleenlijk om dien haat te voldoen dat zij den arme vervolgen en verdrukken Bijgevolg., zoo wij. het hooger zeiden, de inrichting van de nieuwe bewaar school is een nieuw dwangmiddel iegens onze schamele medeburgers ook moeten alle ware Veurnaars het als eenen dringenden plicht aan zien door de broederlijke liefde opgelegd, van geene pogingen te veronachtzamen, geene moeite ie sparen, om den rampzaligen staat van zaken aan geuzenbestierders toe te schrijven, te doen ophouden, en aan iedereen zijne rechten en vrijheden te verzekeren. ScEandc. In de kapelle van hel -verwereldlijkt klooster der Zusteis Annonciaden wierd er alle jure, rond dezen tijd, eene plechtige negendagen ge- vierd ter eere van de 11. GodJelieve. Alle Veur naars-weten met welken toeloop van volk de kapelle bezocht en dc plechtige diensten bijge woond waren, en zekerlijk zal deze herinnering op nieuw menige herten met veronlweerdigiug vervuld hebben tegen de schandige geuzen daden, die aldaar zijn gepleegd geweest. De volledige kwijtschelding der Communards is nu een vollrokk n ten, dewijl de voorzitter der Republiek, lui dekreet van 10 dezer, vol ledige kwijit-cheiding van liuiiitC straf verleent aan al de pei soonen wroórdeeid om deel geno te hebben aan de omwentelingen van 1870 71 «n later. Een ander besluit van den 6 dezer ver leent genade ol verminde: ing van straf aan 131,‘j veroordeelden die -zich in ’t transch Guyana, in Nieuw-Caledonie en in andere ge vangenissen van Frankrijk en Algerie bevinden. Er zijn nog 805 veroordeelde communards en de kwijtschelding wordt aan 788 toegestaan. zoo dat er maai 17 zouden overblijven, die wel tot 9 zouden kunnen verminderen. Onder deze 9 is er geen enkel politiek man van bedied. En zeggen dat men nu al dat volkje in Frank rijk genade verleent op ’t oogeubbk dal men er bezig is met de kloosterlingen uit hunne kloos- ,ers te drijven en hunne kerken te verzegelen. f A ,1 - i l '1t»u .^.•.rtrt.l t

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1880 | | pagina 1