3fip ja ar Veurue, 18 AugQsti 1880. IV Ï870. Eens wandelde onze eerste koning door de straten van Parijs. Een Franschman volgde hem op de hielen, de oogen ten gronde geslagen. Schoolpenning. Hel groot feest van den Katholieken Sckcol- Moord te Slype. Nu vernemen wij weder dat door eene bende gewapende mannen een schip overvallen is, dat in de haven van Cork binnengeloopcu was, om aan een onweder te ontsnappen. Drie kisten ge- weeren en eene groote hoevoéll eid poeder die van de lading deel maakten, hebben zij buil gc- genomen. De roovers waren een zestigtal en. de bemanning van de Juno, zoo beet het schip, is zoo verrast geweest dat zij niet eenen der kwaaddoeners heelt kunnen erkennen of eenlg leed aandoen. Men schrijft dien stouten aanslag aan fenians toe. Wat zoekt gij zoo? vroeg hem een vriend. Ik zie, antwoordde onze man, of de koning van een vrij volk, hier voor ons onderdruk ten niet cemge vrijheden laat vallen. Die onderdrukte zoo iiij nog leeft, zal heden misschien zeggen dal, onder de vrije republiek, Frankrijks vrijheden diep wegge zonken zijn, even gelijk hier in ons land de in 1830 gewonnen onafhankelijkheid in slavernij is veranderd. Böe Kamer. De zittingen van onze Kamer zijn deze week zeer kostelijk geweest voor de lastenbetalérs, die tot aan de ellebogen in de beurs zullen mo gen schieten, om alles te helpen betalen, wal ons gcuzenminislerie verzint. De Kamer heeft qpvolgentlijk de volgende kredieten gestemd, bijna zonder discussie 940,300 Ir, voor de geusche normale scholen; 300,000 fr. om des noods aan de gemeente onderwijzers hel voorschot te doen van hunne verschuldigde jaarwed den; 197,000 fr. voor hel meubeleeren van het hotel van den minister van ’1 onder wijs; 7,727,972 fr. voor het ministerie van openbare werken; 30,000 fr. voor het ministerie van birihen- laiidsche zaken; 12,000 fr. voor het bemeubelen van het gou- vernementshotel van Brugge/ Daarbij heeft de minister van finauiien voor het ministerie’van onderwijs vier nieuwe kre dieten gevraagd, béloqpeiide tot 8 millióen 388 duizend frank, en 1 inilliöen 80O duizend fr. voor de tentoonstelling van Brussel, waai voor reeds 4 millioeu 847 duizend fr. verteerd is. En hoeveel sterntjes zullen er nog achter komen? Duitschland. Eene bijeenkomst heeft dinsdag ie Isclil, plaats gehad tuèstnen den keizer van Duitschland en den keizer vim Oósxenrijk. Volgens vcrScliillige berichten móet de ontmoeting allervriendelijkst geweest zijn. Prins Karei van Buinenic welke voornemens was er beide keizers ie gaan begroeten, heeft vol gens eene latere tijding van zijn voornemen af gezien, om geeïié politieke kleur te geven aan eene toevallige ontmoeting. In Ierland zijn érnstige gebeurtenissen op banden. De daders van den moord gepleegd op een koninklijken prokineur zijn niet ontdekt en men wanhoopt ze ooit te kennen. Hunne gewe ren zijn gevonden doch er zijn er wel tien dui zend van dat sco t in Ierland. Dc president der fransche republiek, M. Grc- vy, zijn minister M. Say, en 31. Gambetta presi dent der Kamer, zijn te zatnen naar Cherbourg geweest, om er de inzeedaling van een schip eti andere zeefeesteu te gaan bijwonfcn. liet meldetiswaardigc van dien dag was noch hel republiekeinsch banket der municipaliteit, noch de iuzeeschieting van het schip, noch de versiering der straten, noch de geestdrift der menigte, noch de verlichting der zee, noch mi nister Say, noch voorzitter Grevy, neen, het eenigsl belangrijke was; eene redevoering van M. Gambetta, kandidaat keizer van Frankrijk. Die redevoering gericht lot de commisvoya- geurs vati Frankrijk, dc groote mannen der Re publiek en der Belgische geuzerij, heeft haar echo niet alleen door heel Frankrijk, maar ook een beetje door Europa,gehad. M. Gambetta zegt, dal hij niet diclateur niet keizer, worden wil, maar juist daarom uitent hot iedereen. En, waar is hei ook dat, wanneer iemand in een land zeggen mag dat hij niet wil, noch koning noch keizer worden, dal hij dan reeds lang de koninklijke macht heeft en hem zeker niets meer dan den naatn ontbreekt. Ongelukkig voor hem, hebben in de laatste verkiezingen de roode radicalen, ongelooflijk veel veld gewonnen, en schreeuwen hem reeds van heel kort bij toe, dat. van de hoogste hoogte der lyraiinieke macht men wel heel kort bij den afgrond is. POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. Dc porijzer dagblade-n mel den ons dal bij de balloteering voor de kiezing der departemenis-raden, welke voorlaatslen zon dag in Frankrijk plaats hadden, de republie- keinen 33 zetels wonnen en de bewarende par tij 8. De meerderheid werd gegeven aan 96 republiekcincn en aan 38 konservatieven. Dit moet ons geenszins verwonderen, wanneer men naziet welke middelen het gouvernement in het wei k stelt, om zijne kandidaten te doen geluk ken. Al wat klerikaal is moet uit Frankrijk, dit bewijst ons ecus te meer, door zijne werken, de minister van oorlog. Na de aalmoezeniers te hebben afgeschaft, sluit hij de militaire kapel len en verbiedt aan de soldaten deel te nemen aan eenige associatie of kongregatie. Onze Nationale ï’ccsten. Vijftig jaren zijn verloopen sedert het gedenk waardig tijdstip op welk onze voorouders, ten koste van hun bloed, onze onafhankelijkheid wonnen. Ons land was, in eene bijeenkomst van kei zers en koningen, aan Holland gevoegd, en miljoenen katholieken werden aldus, zonder ge raadpleegd te worden, eenen proteslantschcn koningen tot onderdanen gegeven. Onder louter stoffelijk opzicht wqs voor onze voorvaderen en voor ons bij de overeenkomst veel te winnen. Holland bezat immers rijke volksplantingen ontelbare schepen die voort brengselen onzer nijverheid naar de verste streken van den aardbol overbrachten, machtige kooplieden die ons land met allerlei rijkdommen der vreemde landen overstroomden. Wij moes ten met Holland overvloed en weelde vinden. Maar Maar... Keizer Karei, die eene wijze man was, heeft hel gezegd Dc Belgen zijn trouwe on derdanen maar verdragen geen slavernij. En ’t Hollandsche bestuur, in plaats van onze vaderen als broeders te behandelen, dacht dat hel met s’aven te doen had. Bijzonderlijk onder godsdienstig opzicht loonden zij zich onrechtvaardig, alhoewel het noodlottig voorbeeld van Joseph 11 hun had moeten leeten dal de ware Belg, den troon ge trouw, de Kerk niet ongestraft laat.aamanden en zijne rechten verdedigt zonder zijne vijanden te tellen. Na lang gezwegen, zijne keten gesleept en geleden te hebben, brieschte de belgiscbe leeuw van woede.... En glansrijk blinkt ’t jaar 1830 in ’l boek der geschiedenis. Vijftig jaren zijn sedert dien heen gevlogen. Op den weg der beschaving hebben meestal dc Belgen veel vooruitgang gedaan en vrede lievend reiken wij den vrienden uit het Noorden de broederband. GeeriM? zouden wij hen op onze feesten zien tegenwoordig zijn, gebrne zouden wij hel verledene vergelen en, oVer bloedige herinneringen eenen sluier werpen. 1880 moest ons slechts in het geheugen bren gen dat onze voorvaderen, door groote mis bruiken getergd, hun eigen vorst, hunne eigene wetten wilden hebben, en niet een volk, maar een onrechtvaardig bestuur bevochten en verdreven. Doch helaas! wat de helden van 1830 zoo duur betaalden, die kostbare schat dien zij met zoo luide vreugdekreten begroetten, die heilige vrijheid, wat is ervan geworden? En men vraagt ons dat wij zouden juichen! Wie verheugd is toone blijdschap, maar waar is de man die oprecht zijn land bemint en die zou kunnen kermis vieren wanneer hij ziet wat hier alzoo omgaat?... Meestal de Belgen die in 1830 voor ’l vader land vochten, waren katholieken, of ten minsten eerbiedigden zij de vrijheden van den gods dienst. t W'aren rechtschapen, recht, wel op gevoede mannen. Zij die heden aan ’l bestuur zijn, zij die het gegeupel meester laten in de straten en op de openbare plaatsen, zij die de katholieken be letten bijeen te komen om vredelievend hunne zegepralen te vieren; zij die de priesters uil de scholen jagen en onze kinder» willen leeren den spot drijven met het gezag der Kerk; zij die kerkhoven schenden en onze heiligste vrijheden met de voeten treden, zij die alles doen wat mogelijk is om ons land bij al de beschaafde volkeren tot een voorwerp van medelijden te maken, in een woord, de geuzen, moeten ons van geene feesten spreken. W ij beminnen onzen koning en bidden voor zijn geluk en zijn lang leven. Moest hij gevaar loopen, hij zou vooral bij de.katholieken on baatzuchtige zelfopoffering vinden. Maar tot feestvieren kan een rechtschapen Belg zich he den weinig genegen voelen. Want niet alleen heeft men, gelijk het bij andere volkeren gebeurde, onze vrijheden niet vergroot, maar men heeft ze zoodanig ingekort dat men van ’t werk onzer voorvaderen nog weinig vindt rechtstaan. Ook hopen wij dat de afstammelingen de hel den van 1830 uit hunne onverschilligheid zullen ontwaken en ’t geuzengebroed bij de aanstaande kiezingen uit Kamers en Senaat verdrijven. En dan gevierd, dan gejubeld en verlicht.... Want dan zal ons land nog eens, en ’t is te hopen-, voor goed vrij worden. Nu de feesten in I rankrijk afgeloopcn zijn begint de aandacht weder op de kloostergenool- schappcu gevestigd te zijn. .Men verzekert dat de 11. Vader aan den Franschen gezant heeft laten hooien dal, in geval de maartdekréten voort uitgevoerd worden, hij verplicht zal zijn krachtig te protestceren en alle betrekkingen met Frankrijk af te breken. Wal dc scholen betreft die door de paters Jesuietén bestuurd worden, hare toekomst is verzekerd zij zullen blijven beslaan onder toe zicht van eene. maatschappij samengesteld dit katholieke huisvadeis. Daar zijn dc liberalen echter niet te vreden.mede, want zij vragen nu Of Let ministerie zal toolalen (lal men op bedekte wijze dc dekreten ontduike. Zoo zeker is het dat niet deJesuieten maar wel hel godsdienstig on derwijs het voorwerp van hunnen haat is. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centime» per regel. Rcchtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. j VEU I -- «ui Maandag nacht is de vrouw van den bcesten-koopman Macs, te Slype, die bekend staat voor gewoonlijk nog al veel geld in huis te hebben, vermoord geworden, terwijl haar man zich te Jabbckc bevond. Het kapmes waarmede de mis daad gepleegd werd, lag in het bed nevens het lijk, welk met een laken gedekt was. Men veronderstelt dat het geld gesto len is, maar men weet niet hoeveel. Men spreekt van 3 tot 7000 frank. Macs was in de statie te Jabbekc, op weg naar de beestenmarkt van Brugge, toen hij de moord vernam, en is onmiddelijk teruggekeerd.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1880 | | pagina 1