Veurne, 15 SeptembeV 1880. 1874. ja ar de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ‘sjaars; niet de post S fr. Annoncen 20 centinien per regel. liet onderwljieerskongres. De zoogezeide nationale feesten te Brussel zijn vruchtbaar geweest in kongressen van allen aard. Wij hebben gehad het kongres van den onderwijzersbond, eene vergadering ingesteld door de logic, en waarvan meest al de leden tot de logic toebehooren. Vervolgens bel kongres der vrijdenkers, eene bijeenkomst waarin kopstukken der geuzenpartij, liberale volksvertegenwoordigers plaats namen nevens Belgische socialisten, Duitsche sociaal- demokraten, fransche communards, enz. Dan volgde hel kongres der onderwijzers, onder de bescherming van de hevigste geuzen welke de stad Brussel en het binnenland ople veren. Eindelijk had het kongres plaats der mannen die zich noemen revolutionnaire socialisten en die beraadslaagd hebben over hel beste oogen- blik en de geschiktste middelen om de revolutie welke zij aanpreken, werkstellig te maken. Al die kongressen, alhoewel iets van elkan der verschillend, hebben eene zaak gemeens met elkander, namelijk eenen onverzoenbaren haal tegen den godsdienst, tegen de Kerk, tegen God zelve, doch zij geven dien haat niet juist op dezelfde wijze te kennen. Op het kongres der onderwijzers waren tegenwoordig MM. Germain en Van Camp, hooge ambtenaars in het ministerie van het geuzenonderwijs, drie schepenen van Brussel, alsook de franemacon Berge, hoofdman der Brusselsche vrijdenkers, wiens tegenwoordig heid bewees dat de denkwijze der ofiicielc schoolmeesters overeenkomt met de zijne, te weten Geen priester, noch bij de geboorte, noch bij hel huwelijk, noch bij de dood, en bij gevolg ook niet bij de opvoeding. De schoolmeesters hebben zich onder de be scherming gesteld van den voorzitter der vrij denkerij, zich gelukkig achtende, heeft een hun ner gezegd, deel te maken van de kudde van dien volksvertegen ivoordiger. Ziedaar eene schoone waarborg voor sommige lichtzinnige ouders, die nog gelooven aan de zoogezegde onzijdigheid der officiële scholen. De naam van den man, dien de onderwijzers dier scholen als bunnen beschermer hebben uitge roepen, beteckent ongeloot en haat tegen den godsdienst. Zoo doende erkennen zij zelven dat hunne scholen niet anders zijn dan kweckerijen van ongeloovtgen. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na o Rechleilijke eerherstellingen 1 fr. Een nummer 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Men schrijft in bij BONIIOMME-RYGKASEYS, drnkker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. Prijsdeeling- in de bewaarschool der Blauwe Zusters te Veurne. Wonderschoone en slichtende prijsdeeling! De Blauwe Zusters en de katholieken van Veurne heb ben willen toonen, dal indien de geu:en zoo milde zijn met ’t geld van iedereen om de kleine kinderen te on (christenen, zij van hunnen kant al de aange legenheid van het eerste onderwijs begrijpen, en alle hunne krachten willen inspannen om de christelijke en alléén ware en goede opvoeding uit te breiden en te bevorderen. Van eene halve uur voor de prijsdeeling waren al de kinders tegenwoordig, en wandelden onder de bewaking hunner meesteressen, twee en twee, in de lommerige frissche wandelingen van den wijd uitge streken bot van ’t gesticht. Waarlijk bewonderens- weerdig is het, hoe de goede orde en de stilte heer- schen onder al die kinders op hel minste toeken, hoe die kinders aan de zusters aangekleefd zijn ge lijk.aan hunne moeders! Hoe is 'l toch mogelijk, hoorden wij eene vrouw zeggen ’k en heb er ik maar drie, en ’k en kan er dikwijls geene orde in stellen. Ja, verduldigheid, bezorgdheid en zelfs- opoffering bij kloosterzusters alleen te vinden In de ruime schoolzaal, prachtig bevlagd en ver sierd, kwam de menigte tocgeslroomd, en na korten tijd, wierden al de plaatsen vervuld. Weldra de plechtigheid begon. Zij wierd voorgezeten door de geestelijkheid van de stad, en de leden van het ka tholiek schoolkomileit. Onder de aanwezigen telde men de katholieke familien Bespot, Valcke, Bieswal, De Ilaene, enz., vele voorname heeren en damen der stad, benevens vele ouders der kinderen vereerden deze plechtigheid met hunne tegenwoordigheid. Het feest wierd geopend met het kluchtig stukje Jantje en de mieren, dat gevolgd was door eene gymnastiekoefening met gezang; alles lukte won der wel, en vergeestigdeuitermate aide aanwezigen. Alsdan, ziet gij daar dat trommclaarke opkomen, onversaagd en slaande om niet te missen, en toen nog op male; en die bende knappe soldaatjes d e vol gen, hunne vaandels zwaaiende en zingende dat hot galmt? Na de knechtjes kwamen de meisjes te voorschijn, en met niet min nauwkeurigheid en be valligheid zongen zij hunne liedjes en declameerden hunne fabeltjes; iedereen was in verrukkingen ver wonderd hoe het toch mogelijk was die veelvoudige oefeningen met zooveel behendigheid te kunnen aan- leeren aan die jonge kindertjes; de ouders waren bij zonderlijk verheugd en gelukkig en tranen van aan doening rolden langs hunne wangen. De prijzen waren geschikt volgens rang en conditie der kinderen trompetjes, peerdjes met wagentjes, beddekens en boekjes voor de bemiddelde kinders, en kloeke deugdelijke kleedsels voor de arme. Het feest wierd gesloten door een lied van dank baarheid gezongen door de kinders, en eenige woor den van bedanking door de cerweerde Moeder van t gesticht aan al deze die door hunne milde jonsten en dienstwilligheid medegevrocht hadden om de prijsdeeling in stand te brengen en op te luisteren. Eindelijk nam de cerweerde Heer pastoor van Sl. Walburgis het woord en bedankte op nieuw de wel doeners en weldoensters van het uitmuntend geslicht en in 't bijzonderde deftige katholieke familie De spot. aan de welke jufvrouw Zenobic Vermeesch, stichtster van het orde der Zusters van de H. Ge hoorzaamheid, toebehoord en die zoo wij het voe ger gezeid hebben, door dit uitmuntend werk, aan hare geboortestad eenen deurzamen en onwaardeer- Laren dienst bewezen heeft; diensten en zelfopof fering die nu, eilaas! zoo schandelijk verwezen worden door de geuzerij met hel inrichlen der nieu we geuschc bewaarschool, inrichting die, gelijk wij t bewezen hebben, alle echte Veurnaars moeten aan zien als eene snoode ondankbaarheid, eene ware geldverkwisting. en eenen nieuwen dwangmiddel tegen den arme. Eere dan aan die ootmoedige Zus ters die met zooveel liefde en bezorgdheid die klein tjes ouderwijzen en opvoeden; wij zeggen opvoeden, POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. Tegen 18' dezer is, door den minislei voorzitter, M. Freycinel, een kabinets raad te Parijs bijeengeroepen, om een besluit te nemen ten opzichte van de toepassing der dekreten van 29 Maart op de niet erkende kongregaticii. De heer Jules Grevy zal opzet telijk naar Parijs overkomen, om dien raad voor te zitten. Men mag dus nu spoedig verwachten dat deze kwestie, welke zoo lang reeds de ge moederen in angstige verbeiding houdt, eene oplossing zal bekomen. De kongregatien ver hopen voor het oogenblik eenige rust; zij welen echter dal eene verandering van ministerie eene nieuwe opkomst van het radikalism zal ten gevolge hebben en de geloofsvervolging, heden of morgen, met vernieuwde woede zal aenvangen. Naar men verzekert, zal in dien minisleraad ook de aangekondigde wet op het recht van vereeniging gesproken worden. liet kongres heeft aldus een dubbel doel be reikt, waaraan de inrichters misschien niet zul len gedacht hebben Vooreerst het heeft in een helder daglicht gesteld den ongodsdienstigen geest die in de geuzenscholen heerscht, en daardoor volkomen de veroordeeling verrechl- vaardigd welke de Paus en de bisschoppen le gen dezelve hebben uitgesproken. Ziehier wat er in dat kongres zoo al is voor gevallen Er werd aangedrongen op de militaire opvoe ding der kinderen. Zekere heer Sluys zei, onder andere, dal de militaire opleiding der jeugd de schoollucht bevorderen zou. Wij denken dal lol nu toe de schoollucht best gekregen was door aan de kinderen te spreken over Gods gebod, dat wil, dat ouders en over heden geëei biedigd worden, ter vergelding van de liefde die bewezen wordt. Indien er van ze leven een belachelijk come- diespe. gespeeld werd, dan was het zeker daar, door de kleine en groote schoolvossen van het liberaal staatsonderwijs. Daar waren er eenigen die schoolmeester speelden, en anderen verbeeldden eene licht zinnige en koppige schooljeugd. De eersten hin gen in grrroote overdrevene en grondelooze woorden den Jan uit, kort recht makende met God en zijn gebod, met Kerk en priesters, met zedelijkheid, vrijheid en familie, en stelden in plaats van dit alles den schoolmeester alleen, een schoolmeester met .oneindig veel verwaand heid in het hoofd, bewonderd en bewierrookt door mindere en meerdere overheid van Slaat en gemeente. De anderen hielden meer van schertsen en spelen en van de zoete lachjes der mamzels-onderwijzeressen die te midden van dien harrewar gansch t'huis schenen. Hier kraakten banken en vielen dooreen, hier en daar eene waardige schoolmeesteres, zich in een aantal armen werpende om haar liefdadig op te vangen. Daar heften eenige andere niet min liefdadige ondei wijzersarmen die bevallige wezens zorgvuldig van de bank op en plaatsten ze voorzichtigheidshalve op den vloer, Dan liep men deur in en uit naar het buffet om faro, Jachtte gedurig de sprekers vierkant uil en vroeg gestadig naar andere uitspanningen en verzet. Een hunner klom zelfs op eenen stoel om zijn beklag te maken dat de onderwijzers zich niet genoeg amuzeerden, dat een grenadier van den koning T bareel van den hof van Laeken voor hunnen neus had durven sluiten, dat som migen eene slechte plaats gehad hadden in het theater, terwijl de koninklijke logien ledig wa ren, en dat het de plicht was van minister Van llumbecck de onderwijzers zooveel vermaak te verschaffen als dit maar mogelijk was. Hij be weerde, en iedereen was van zijn gevoelen, dat al die pleizieren het versland hun zouden ont wikkelen, dal zij de liefde der liberale vermaken van de liberale hoofdstad aan de jeugd zouden kunnen inplanten, en binnen kort hei Belgisch onderwijs het vermakelijkste der wereld zou zijn. Hel kongres liep ten einde met een bal of danspartij op 't gras in de ruïnen der oude abdij van Villers, waar niet minder dan 2000 school meesters en schoolmeesteressen te middernacht aan ’t springen en aan ’t draaien waren. O lijden, o zeden! i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1880 | | pagina 1