La ISS1. 3 Rove inker 18S0 IV jnar de graanmarkt: Inschrijvingsprijs. fr. ’sjaais; niet de post G fr. Annonc n 20 cc» timen per regel. De POLITIEK. OVERZICHT. i Veï.'rke, Twee vrijmetselaars bekentenissen. Vertien dagen geleden sch mf het. Journal de la Francmaconnerie beige \wt vo /■nde Bij onze weet, is de lil ij rijgt hei 1 rap om in bare eigene liein •’ê'-.'.Mimr. als bet erop mmkomrotif haar’ be-° houden eh aan ’t schotclken te an speelt deze partij zeer mild r^ .r E>c BiienBcliclijkc vrijheid. Gelijk wij beloofd hebben, geven wij vandaag de katholieke ware leer pver de menschelijke vrijheid. Wij weten het wel, geachte lezers, voor eenigen van u zal het misschien wat lastig en moeielijk schijnen om Ie begiijpen, maar wat wilt gij, wij moeten toch iji den grond van de zaken gaan, wij moeten de grondvesten leggen, en mogen niet haifwegc beginnen gelijk de geu zen. Zij zijn bevreesd van den grond, omdat zij in hunne leerstclsêls geen grond noch steun zien id gevoelen, en alzoo wat diep gaande, onver mijdelijk moeien verzinken! Ten anderen, wij verhopen alles zonneklaar te kunnen maken voor iedereen, door de ophelderingen, toepassingen en voorbeelden, die wij in verdere behandelin gen zullen voorstellen. Wanneer God de-sterren, planten en dieren schiep, heeft Hij ze onderworpen aan den nood dwang, ’i is te zeggen aan de onwedersiaanbare bare werkingen of aandriften, door dewelke zij aan de wetten der natuur gehoorzamen op eene noodzakelijke en werktuigelijke wijze. Aldus heeft Hij met den mcnsch niet gehandeld Hij heeft de vrijheid gegeven, die edele eigenschap, die hem als heer en moéster aanstalt van zijden wil, om zich volgens de orde ie richten, aan wetten zijner natuur te gehoorzamen, en vrijelijk en zonder dwang zijn einde te bereiken. Wij spreken hier van de vrijheid hoofdzakelijk aan den mensch, welke men den vrijen wil noemt, en die tegenovergesteld is aan den nood dwang. Men kan ze verklaren als volgt het ver mogen van te handelen volgens keus, en van te kie zen tiissehcii het g ed en het kwaad. Daar’i woord vrijheid in vérschillige zinnen ge nomen wordt, en tot \erwarring biedt, is hel van aangelegenheid te onderscheiden I" de na tuurlijke (phisique) en de zedelijke vrijheid; °LU de ware en de valsche vrijheid; 3" de natuureigene cf van natuurrecht voortkomende (naturelle) en de burgerlijke {civile) vrijheid. De natuurlijke (physique) is de natuurlijke be voegdheid van te wilien en van te doen hetgeen men wil, bet goed gelijk hel kwaad. De mensch heeft volle vrijheid van te willen dil is zijn vrije wil, waar wij van gesproken hebben; maar aan gaande de vrijheid van doen, van hel besluit zijns wils uit te voeren, hij heeft die slechts in eene zeer nauwbepaalde maat. De zedelijke vrijheid bestaat, niet in het vermogen van te han delen, maar in het recht van te handelen, van le willen en te doen bel is de bevoegdheid van te handelen volgens keus in alles wat eerlijk en ge oorloofd is. Gelijk men ziel de zedelijke vrijheid is beperkt door de orde en de wet; zij is besloten inden kring der geoorloofde zaken. Zoohaast eene daad strijdt tegen de orde, men kan ze wel willen en uilerlijk verrichten, maar niet op eene geoorloofde zedelijke wijze: alle menschen zijn vrij van bet kwaad te doen, van de gerechtigheid te schenden; maar niemand heeft hei recht van die vrijheid gebruikt te maken. 2° De ware vrijheid veronderstelt de orde en de wetzij oefent baar uit binnen de palen van het eerlijke en het goede. Hare vijanden zijn de driften, die den wil tol het kwaad aanzetien. Hoegiooter meesterschap er de mensch over heeft', boe meer gemak hij heeft om wel le doen, hoe meer hij vrij is en meester van zich zei ven. De valsche vrijheid is de onafhankelijkheid en de ongebondenheid, beslaande in zich vrij te ma ken van de wetten en de orde en is maar eene wilde vrijheid, die van het kwaad en de wanorde. 3° In den voorwerpelijken zin (dans le sens ob- jectif) onderscheidt men de burgerlijke en de na tuureigene (naturelle) vrijheid. Deze laatste is het natuurlijk recht van het goed te doen, volgens den waren godsdienst te leven, al de weldaden der Kerk te genieten en do heilige wellen te ondeihouden, door Jesus-Chrisius, den óp persten wetgever, op de aarde ongesteld. De burgerlijke vrijheid is deze die door de wetten van den Staat verleend wordt, ’t zij ten voor dele van het goed, T zij ten voordeele van het kwaad. Daar is onze leer over de vrijheid, en dat de geusche groote verstanden nu komen, om, al ware T maar een punt van onze gezegden te be- Hrijden en te weerleggen; dal zij al de geest vermogens hunner hersenpannen en hunne breinbeseffingen l’hope scharlelen, dat de schran dere genie van ’t gctizenblad, in plaats van tol ’s nachts len elven bij de gaze te werken aan zijne gazette, nu dag en nacht werke, wij verze- kcicn het, zij zullen er niet in gelukkenWij spreken stout, maar wij spreken waarheid! Wij moeten er nog bijvoegen, dat indien zij willen tegenspreken en beknibbelen, bet van nu af is dal zij beginnen moeten, ’t is de valschheid onzer princiepen die zij moeten doen uilscbijnen indien zij kunnen; 't ware immers omedelijk cn oneerlijk, onze gevolgtrekkingen later te komen aanvallen, ten ware men zoude kunnen bewijzen dat zij niet juiste, wol afgeleid en logiek zijn! Alloris, geuzen, leert maar wel uwe losse! A an de heeren leden van 't Bewarend Ver- bond wordt bericht datdejaarlijksche Mis <- v vonr th> Afgestorvene leden zal plaats h’bben Maandag K dezer, óm 10 ure, in St. Nicolauskerk. lasienbetalers; integendeel, als er schijven noo- itig zijn om bei libeialismus of zijne princiepen te ondersteunen, dan iiekl zij zeer voorzichtig bare banden uit het spel. De liberale partij heeft geene genegenheid voor verhevene of grootsche zikin. baar ontbreekt de edelmoedige dienst willigheid, de verzaking van intresten; zij ziet maar met eene halve oog den wezenlijken of' pos lieven kant der kwestien; zij onderzoekt m:ar het wezenlijke voordeel dal zij. uit som mige omstandigheid trekken kan. ’t Is daarom dat, nu eens overwinnaar, dan eens overwonnen, zij ons van het eene gouvernement op liet an dere doet vallen; het is om die reden dat wij, sedert vijftig jaren, zoo weinig vooruitgang ge daan hebben onder verstandelijk en zedelijk opzicht. Het orgaan der belgisclie vrijmetselarij moet wel zijne mannen kennen om zoo luid de waar heid te duiven zeggen. Hetzelfde blad bekent dat hel schöolenkwest of inkwisilie geheel en ai tegen bel liberalismus uilvall. Deze bekentenis is alzoo kostelijk als de eerste, en wij bevelen ze in de bijzondere aan dacht der inkwisiliebazen. Geachte lezer-, overweegt wel die verplette rende verklaring van bel vrijmelsclaarsorgaan; bet volk zal erdoor de commediar.lcn leeren kennen, diode verwaandheid hebben onze pries ters de les te willen spellen en te berispen. Laat ons oi.dcrtusschen malkander ver staan ïndieii de geestelijken eene strafweerdi- gc drukking uitoefenen om de kinderen in hunne scholen ie trekken, de liberalen van hunnen kam, maken gebruik van zekere bedreigingen, welke zij al spoedig uilvoeren om hunne offi ciële scholen te doen bevolken. Alzoo is 't dat wij in de Etoile Beige dal blad welk sedert een jaar zoo behendig zijnen liberalen draai heeft gemaakt dal de pachters van M:-den graaf De Kerchove de Denterghem, burgemees ter van Gent, hunne landen zijn ontnomen ge- wces', omdat zij weigerden te gehoorzamen aan de uitdrukkelijke bevelen van de aangestelden des gentschen proconsuls. Deze feiten zijn uit gebracht geweest in zittingen der cnkwcstcom- missie van 4 en 5 October le Aelst en le Wiche len cn tol nu toe heeft niemand dezelve gelo genstraft. Het gevoelen der onafhankelijkheid is zoo danig ingeworteld in bet hart der Belgen, dat kwestie van religie daargelaten die da den genoeg zouden geweest zijn om bet ge moed der verontwaardigde ouders tot. oproer te doen overslaan. Overigens liet weigeren der ab solutie en der sacramenten is maar eene kleine bijkwestie in het lichamelijk bestaan van don mcnsch, maai bet brood ontnemen aan arme duivels, ploeger, die in God gelooven, die geene andere bestaanmiddels hebben dan het 'werk hunner handen, is dal niet de veraehlelijkste ver drukking, omdat ze de schandelijksle en de baat- zuchfit/ste i$! Ziedaar dc schandvlek, door een lioo^jdi- gnitaris der vrijmetselarij aan zijne Broeders toegepast, on men mag hem gelooven, want hij is zeer wel in slaat de vrijmetselarij en haar •gebfoeisel, het lilrèralismus, zeer wel van na bij te kennen. Voor- ons, wij zijn overtuigd dat ■geen enkel geuzeublad een woordeken zal dur ven .reppen in antwoord op de bekentenissen van het vrijinelselaarsblad. Onze lezers welen dat wij zeer dikwijls da dwangmiddelen door de gotïzcrij en de disch- laucn tigen de «■iiiiieu, om hun te dwingen hunne kinderen naar scholen zonder God te zuiden, bestempeld hebben mei den naam dien ■zij verdiwieu' thans komt de tolk der be'gisthe vrijweiselaurs mts gelijk geven, en hel no •mi Het alleen de- geUschc dwangmiddelen eene schande. eene lafheid, maar liet blad spreekt luid, en zegi Het brood ontnemen aan arme sukke- Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddclijk na i groote letters volgens plaatsruimte. Reehtci lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artik. Is. enz. 20 fr. hel 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office oe Pcrajcnh, Magd ilenaslraat, 46, Ie Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nmmeuslraat, 4. le Veurne. Geloofsvervolging in Frankrijk. De fransche ministerraad vergadert alle dagen de dwangmiddelen teger. de katholieken worden gedurig scherper cn de religieuzen ver- keeren voordurend in spannende afwachting. Woensdag is te Toulouse bel koiiegie bestuurd door de paters van hel II. Gebed gesloten, na dat de kinderen en hunne professors uitgedre ven waren. Vrijdag zijn te Perpignan, te Aix cn te Marseille de paters crpucienen uit hun klooster gejaagd. De policie-kommissarissen van Marseille en Aix hebben de poorten doen instampen. Te Mar seille zijn verscheidene hooggeplaatste katholie ken, die legen deze schending van huisrecht pro testeerden, onder ander markies Goriolan cn de opsteller van den Citoyen, aangehouden. Men verzekerde dat denzelfden dag de uit drijving over gansch Frankrijk moest geschie den. Te Parijs zijn den 29“ geene kloosterlingen vervolgd; doch te Avignon, zijn de poorten van het klooster in stukken gekapt. Barrikaden, die langs binnen opgeworpen waren, zijn door gebroken. Twee kloosterlingen zijn uitgejaagd. De ka pel is gesloten en verzegeld geworden. Een' onbeschrijflijk gewoel Imcrschte in de straten; de verontwaardiging was algemeen. Veertien katholieken zijn aangehouden. Te Rennes, zijn vrijdag ook dc Rekolletten uit hun klooster gedreven geworden. Men heeft er ook deuren ingestampt. De uitdrijving der paters was als eene triomf voor deze klooster lingen. Bij bun vertrek uit hel klooster, waren zij door 10 duizend personen gevolgd, die ge durig riepen: Leve de justitie! Weg melde slotbrekers! Leve de Rekoletten! Generaal Charette, nog eene van Frankrijks beroemdheden, zal vervolgd worden om het gouvernement in eene redevoering aangevallen te hebben. Tegen de dagbladen die zich veroor loofd hebben de vervolging der kloosterlingen niet goed te keuren, zullen insgelijks proces sen ingespannen worden. Ziedaar de liberale vrijheid in pratiek. Afzetting van lier, Iliiinont. Hei bisdom van Doornijk komt een gewichtig stuk open laar te maken, namelijk de definitieve afstelling van MP Du mont, als bisschop van Doornijk, door Z. H. den 1 aus. limit IT ubuMMiM—JW—UMWJIW—MEBB WI—t WMKIM I*i^1 nflMl— ■rMMffnwm' ra

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1880 | | pagina 1