I f890. 5 Januari 18SL jaar '1 lV fr. 1,75 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 M i 3' Voor fr. 5-50 PREMIE VOOR ONZE ABONNENTEN Werken van Hendrik Conscience. in groot 8° formaat. Eene 0 tc vee! Schandevrees Gerechtigheid van hertog Karei De oom van Felix Roobeek De schat van Felix Roobeek Het wassen Beeld 15,75 Iedere lezer van ons blad die ons fr. 5-50/ranco zal zenden in een mandaat zal deze schoone werken van den beroemden vlaamschen schrijver ten onzen bureele kunnen ontvangen. Veurne, POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. Verledene week hebben de fransche Kamers hare werkzaamheden opge schorst. Een zonderling voorval beeft in de voorlaatste zitting der afgevaardigden plaats gegrepen. Het is genoegzaam bekend boe strijdig, boe razend du l de meerderheid staat legen al wat godsdienst en Kerk aangaat. Nu, er viel te stemmen over hel wetsontwerp, strekkende om het onderwijs van den godsdienst uil de lagere scholen te ban nen. liet art. 2 in hetwelk dal princiep voorge- bouden was, is verworpen geweest, 't Is eene •zienlijke nederlaag voor M. Gambetta, het hoofd der opportunisten. Dit art. 2 van het fransch wetsontwerp was zoo iets in den zin van hel fameus au. 4 van de nieuwe belgischc schoolwel de godsdienst leer valt buiten de onderrichtingsvakken; doch de toegang der lagere scholen wordt door den priester nog niet geheel en gansch ontzeid. M. Gambetta wilde immers poeier in de oogen smijten, en maken dat zijne wel niet al te kwa lijk gekomen was te lande met uitwendig tc kunnen toonen dat er niets veranderd was. Nog cens, juist gelijk ons geuzcnminisierie in Belgie gehandeld heeft. Maar voor den eersten keer is M. Gambetta er zoo netjes niet van 't huis gekomen. Zijn voor stel .is door de mande gevallen de ullra-radi- kalcn hebben er tegen gestemd omdat Gam- bclta’s art. 2 den priester niet vlakweg buiten do schole sluit. En natuuilijk heeft gansch de rechterzijde neen gezeid, uil reden dal er aan den priester geen genoegzaam gezag meer toe gestaan wordt, en dat de godsdienst uit het programma der onderrichtingsvakken geschrabt is. Wat verschil is er tusschen de fransche radi calen en onze Belgische geuzen? Zij zijn allen gehoorzame uitvoerders der alvernielende plan nen van de vrijmetselarij op denzellden weg houden zij zich met dezelfde werkzaamheden bezig. De fransche bloedroode radicalen zijn wat meer recht voor de vuist, en effen door vijandig aan godsdienst en aan al wat goed is; onze Bel gische geuzen sluiten de hand met de fransche opportunisten Zij trekken een masker aan van schijnbare vrijheid en godsdienstigheid, alhoe wel zij in den grond niet beter dan de anderen gesteld zijn. Ierland. Zooals men weet, eischen de iersche boeren de afschaffing van de akkerwet- ten. Die wellen waardoor zij onder het juk zuchten van de engelsche lords. Aldus tusschen de eischen van de Ieren en de belangen van de engelsche grondeigenaren ingesloten, weet het staatsbestuur van Grool-Britanië nieteens welke partij te nemen. Midderwijl blijven de eischen van de iersche boeren onvoldaan. Daarop zijn dezen met elkan der in verbond gekomen om zich-zelven recht te verschaffen. Het bestuur van dat verbond, van de zoogenaamde Landleague, geeft legen- Katholieken Godsdienst. Blijven zij aan 't be wind, dan zal ons land dieper en dieper vallen in den afgrond. De geuzen eerbiedigen niets: noch de vrij heid der burgers, noch hel geZag der vaders en moeders, noch de voorrechten der steden en gemeenten. Zij hebben tc Heule laten hooren hoe zij wil len te werk gaan opzicblens hetgeen zij het klein volk noemen. In 't blinkend 1830 ver moorde men deze, die hel wagen durfden hunne stem te verheffen, om eene onrechtvecrdiglieid te beletten. Maar wij slaan den schuldboek toe, hel doet ons zeer er verder in te lezen. De toestand in gansch Belgie is droevig, het volk verarmt en kwijnt, het ministerie weel zelfs die armoede niet te eerbiedigen. Niet tc vrc’den met zijn geld onder zijne verslaafden te doelen, met zijn geld aan uwe goddelooze ontwerpen te doen dienen, met zijn geld in de berijmd- sle verkwistingen weg te smijten,... durft het nu ook nog.... verhooging van zijn vet trakte ment vragen.... wanneer het beter zou doen, van de geringste besparing eene strenge wet te maken. 1880 heeft-plaats gemaakt voor een ander jaar; maar wal zal ons dit medebrengen? Ge heim!.... In alle, geval, zie hier onze wenschen, voor dc 52 weken die herbeginnen. Voor hel ministerie de wind van achter. Voor alle liberale gemeentebesturen Idem. Voor alle liberale hardschreeuwers en her- bergredenaars, een beetje kalmte en wal meer gezond versland. Voor alle liberale schoolmeesters inkeer en berouw. Mogen zij eens goed begrijpen, dat hel oneerlijk is, voor cenige zilverlingen den opstand tegen Paus, Bisschoppen, jegens de welke zij, in eenen betaalden Caihechismus, ge hoorzaamheid moeten onderwijzen, te onder houden, en dai eene regeering van geweld niet lang van duur kan zijn.... Voor onze katholieke onderwijzers volhar ding en betere tijden. Voor onze burgers en landbouwersBetere jaren onder een beter bestuur. Voor alle katholieken Eendracht en zege praal. Vooralle onze lezers:... geluk, zegen, voor spoed en vrede. Die wenschen stillen eenigszins do huivering met de welke wij 1881 binnentreden. Mochten zij vervuld wezen! woordig de wet van Ierland. Hel zendt zijne be velen uit, en al het landvolk gehoorzaamt oraan als een enkel man. Hel bestuur, door doleren aangesteld, bepaalt den pachtprijs van de hof steden, met verbod aan den pachter meer te betalen en aan den eigenaar meer te ontvangen. Aan de eigenaars vei biedt hel opzeg te doen en aan de pachters hunne hofsteden te verlaten; aan niemand laat het toe eenige hofsteden tc on derpachten. Alwie deze bevelen miskent wordt of vermoord of op allerlei wijze vervolgd en beschadigd. Aan hel hoofd van de Landleagne staan vijf iersche volksvertegenwoordigers, namelijk Par nell, Biggar, O’Sullivan, Sexton en Dillon. Deze zijn den 28 december alle vijf wegens aanleiding tol opstand voor hel gerechtshof gedaagd. Spanje. De Madridsche dagbladen mel den dal de bewoners van Andora, een kleine staal in de Pyrencen, en welke over eenige dagen in oproer was, zich bij Z. 11. den bisschep van Urgel hebben begeven om hunne republiek onder zijne bescherming te stellen. De Paus beeft door den mond van den nuntius, Zijne Hoogheid Bianchi, aan den bisschop laten welen dat Hij hem de toelating vergunt hei voorstel aan te nemen indien het rechzinnig zij. Italië. Het jong koninkrijk van Italië leeft geweldig zeere. Nauwelijks is het twintig jaar oud, en ten allen kante wordt men voorlee- kenen gewaar dat hel zou in duigen vallen. De roep naar de republiek wordt er algemeen onder de eerste voorstaanders der italiaansche een heid. Bij al die enkele bewegingen is er eene andere bijgetreden die geschikt is om in ’t korte alle bewarende gedachten en ’t koningdom omver te stooten. Voor de eerste maal is er een voorstel van algemeen stemrecht aan dc Kamer voorgedragen. Bij de stemming over dien voorstel zal er mid del zijn om te tellen tot hoever Italië zich die nieuwere gedachten reeds heeft toegeëigend. Draagt het algemeen stemrecht eens door, dan zal hel welhaast mol het koninkrijk gedaan zijn. liet lirillant 1£$O. Het schitterend 1880, waarvan er zoo veel ophef gemaakt werd, is verdwenen. Ziehier wat op rekening slaat op het groot schuldboek van dit schitterend jaar ten laste van ons liberaal ministerie: Ziehier, wat zij gedaan hebben onder hun gezevenen; ziehier waarover zij nooit kwijting zullen ontvangen De geestelijkheid die wij, ware Belgen, zoo vereerden, hebben zij op de onbarmhartigslc en onrechtvaardigste wijze getergd en vervolgd. Die scholen welke zij veroverd hebben, zijn meest alle door priesters gesticht met hun eigen geld of met het geld der katholieken. De inkomsten der armbesturen andere giften door priesters en katholieken uil Helde voor de noodlijdende geschonken hebben zij hun met geweld loegciegend om er de zielen der arme kinderen mede te koopen. Koninklijke besluiten, door den wijzen Leo pold 1 geteekend, hebben zij verbrokc, om de wraakzucht van ondankbare geuzen te voldoen. Zelfs den laatsten wil der stervenden hebben zij miskend, en wat bij eenvoudige burgers als een schelmstuk zou aanzien worden, heeft een ader ministers schaamteloos gedaan. Zij hebben de kerkhoven ontheiligd, de gods dienstige plechtigheden belet, de priesters voor rechtbanken gedaagd, waar de lasteraars ver eerd en de deugdzame menschen beledigd werden. Door hunne schuld, kwijnt de handel, lijdt de landbouw en zuchten de werklieden aan wel ke bezigheid-en broodwinning ontbreken. Zij hebben den tijd niet gehad aan ’s lands belangen te denken. Zij hebben maar eene zaak, die hun aan ’t harte ligt het bestrijden van den Roomsch- E$c Senaat. Donderdag heeft de Senaat zich bezig gehou den met het komingent van het leger. Deze kwestie is door dc rechterzijde ernstig en gron dig besproken geweest, en de vcrschillige re denaars hebben de onrechlveerdigheid en de ongerijmdheid van hel wetsontwerp doen uit schijnen. Dc liberale leden hebben geen w’oord van goed- of afkeuring gesproken; alleen M. Crocq heeft verklaard het {contingent met geestdrift te stemmen, omdat het eene eerste stap is naar de aanneming van den algemeenen verplich tenden en persoonlijken dienst, en bijzon derlijk, lol de afschaffing der plaatsver vangers. De minister van oorlog heeft, gelijk in de Kamer, nog eens getoond dat hij niet in staat is de denkwijze van hel ministerie te verdedigen. Hij heeft eene geschrevene redevoering atge- lezen, die in zijne bureelen was opgemaakt, op hel airken van oh! wat pleizier van soldaatje te zijn. Dat zingen de lotel'mgen eer zij welen wat er van is; maar later Ook gelijk in de Kamer is M. Frère den mi nister van oorlog moeten ter hulp komen. Vol gens hem zijn de militaire lasten sedert 1835 van jaar tot jaar.... verminderd!? Eindelijk heeft dc linkerzijde, die. kost wat Mcnschnjft.n bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenslra.at, 4, te Veurne. - .n i' >A ii mn -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 1