Van alle punten van 'l land gaan er petitiën naar de Kamer, om vei mindering te vragen van liet mililarismus, afscliafling der loterij en ver vanging dooreen vrijwilligersleger; iuiusschen- lijd, als om met 't volk den spul te drijven, is men in 'l ministerie van oorlog volop bezig aan ’t planinaken van eene geboete reeks nieuwe for ten in do valei der Maas, die ons millioenen zullen kosten, en aan'l werken, om al wal zich in ons onbeduidend kindeken mannelijk beweegl soldaat te maken. kost, liet ministerie de soldaten en millioenen wil geven welke liet verlangt, bet' konlingent gestemd met 29 stemmen legen I I der rechter zijde, die legen gestemd en 13 (insgelijks der leehterzijde) die zich onthouden hebben. Na alzoo beslist te hebben dal hel land weeral 333 soldaten meer mag leveren dan liet vorig jaar, is de vergadering voor eenen onbepaalden tijd uileeiigegaan. Tol biet toe durfde hel liberalismns hel be st tan v«n God tiiel openbaai loochenen; maar nu dat men meer en meer geus woidl, zal men het eindelijk wagen. Wij hebben ouder de oogen het prospectus van een nieuw liberaal tijdschrift, dat den titel zal dragen van la Belgigtie athéa (liet godverloochenend llelgie). Met dit blad uit te geven, zeggen de opstellers, zullen wij eenen grooien dienst aan de liberale partij bewijzen. Had Leopold 1 geen gelijk, toen hij zegde het liberalismns dieigl Belgie tot barbaarschheid terug 10 brengen? Demn's, enz.; maar integendeel ziet men 't le ger optreden in soms goddelooze, onzedelijke commeiliestiikken, in kalvakaden die tegen de Kerk, priesters en godsdienst gericht zijn. Ge tuige hiervan de schandelijke en eerlooze ka- valkaden van halfvasten, te Brussel, Gent, Ant werpen, Luik, enz. In Holland is, in den ouderdom van 8G ja- ren de graf maker Van Gelderen gestorven, die meer dan 50 jaren lang zijnen sliel deed. Hij groef 12,000 pullen. Wat moet de groolC graf maker Pc jaloersch zijn! Rechterlijke Ilronijk. Zijn door de korrcctionnele Rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van den 30 pecemb r. Baillctil Flo rence. Besclmyt Hendrik en Vynck Hendrik', vverklic- te Nieuport, de ceiste tol een? niiiinl gevangen 13 fr. boel, en de tw e andere elk toi 2 maanden ge vang en 26 fr. boet, voor op inbare schending der zeden. Marleau Joanna, huisvrouw Toi’reborre, w rksler te N’ienp >rt. tot 13 dag: n gevang cn'26 fr. b iet, n 2° lol 2 maanden gevang, voor vei h -ling van gc- slolene voorweipen. Goenracrc Barbara, huisvrouw Slimlims. werks-’r te Cli reken, lol 4 maanden g- vang, voor di n. Vers.u'vi I Komaan, werkman te Admk-i i dagen gevang en 26 fr. bo-l. voor openbare sell ding der Zeden. Zitting van den 31 December. Dehaese Pieter, dienstbode te St. Ricq i..n Couckuyl Gimiel. id-, te Pulhiiehove. en Lonckc El'i mund. id., te lh>'>g- slaede. elk lot 3 maanden g vang, voor zware dièfie le St. Bicquiers. Geldof Hendrik, diensbode te L s en. tol 50 Ir. boet, voor j.mhtdelikt. Deruedt Desiré en llporelbeke AL i -. vv-i kneden le Eessen. elk lol 30 fr. boef, voor jaclltdélikl. He.itiprez. Aims en Ciiuvv Karei. werklieden Clcrek n, lol 8 dagen gevang, voor braak van af* sluiting. Verscheidene onlangs gebannene klooster lingen, zijn reeds door bei Fransch gouverne ment aanzocht terug te keeren naar hunne kloos ters, wat zij onder hel gejubel van het volk ge daan hebben. Men verliest zich in gissingen naar de beweegredenen dezer raadselachtige tegenstrijdigheid. Uil oprecht berouw over zijne wandaden geschiedt liet ongetwijfeld evenmin als uil eerbiedige belangstelling in den gods dienst; want anders zou hel gouvernement niet gedoogen, dal de Parijsehe gemeenteraad uil alle openbare scholen der hooldstad de kruis beelden en verdere godsdienstige voorwerpen verwijdert. Op Kersdag heeft de II. Vader de golukwen- ïchingen ontvangen der kardinalen. In zijn ant woord heefi Z. II. zijne droefheid uigedrukl over de vervolgingen der Kerk en den beweenlijken toestand waarin hij zich bevindt om in hare noodwendigheden te voorzien, ten gevolge der onlrooving der Pauzelijke Staten. Eindigende, heeft bij gezegd dal hij, even als zijne voor gangers, met moed en manhaftigheid tegen hare vervolgers de rechten dor Kerk zal blijven ver dedigen. Kersnacht is erin de kei k •.■an St. Jacques de la Villeitj le Parijs eene vm ioeilijke kerkschen- diug gepleegd. Kwaadwilligen '.ebben de ge- wijdwalei vaten gevuld met zilvci salpeter (nitrate d’argeiit); zoodal de geloovigen die naar de mis gingen, meenende gewijd waler te nemen, zich bel voorhoofd hebben verbrand. F.en druppel- ken aan de oogen was genoeg om iemand blind te maken. Gelukkig, waren de gcvvijdvvater- vate.i. in hel vooruitzicht van don grooten toe loop van geloovigen, met water opgevuld ge weest en de salpeter, aldus verdund, heelt veel van zijne kracht verloren. Nogtans, meer dan vijf honderd personen, en hijzondeilijk kinde ren, zij verbrand. Er is eene klacht door den pastoor ingediend. In eenige garnizoensteden was lot hiertoe de loffelijke gewoonte blijven beslaan dal het korps tifUcieten van hel leger, mei nieuwjaardag, een bezoek van beleefdheid ging afleggen bij Mgr. den Bisschop. Onze nieuwbakken minister vat) oorlog, zeker om te lootien dal hij evenveel godsdienst- en priesterhaat in zijn militair hert heeft als zijn kolleges, heeft die bezoeken van beleefdheid nu verboden. Niet eene. wet, niet een reglement, zegt de minister, gebieden die be zoeken. en van dan af mogen ze niet meer ge beuren Men was hatelijk, nu is men belachelijk. Alzoo nacht men stillekens aan de bevelen der Irancmaqonlogien uil ie voeren, dal is van 'l leger le verwijderen van al wat met God en de Kerk in verband slaat. En inderdaad wat ziet men? Geen leger meer bij de procession of gods- dienstge stoeten; geen leger meer bij de Te Van alles wat. II a des buttes. Onder dien titel lezen wij in de Patrie van Brugge een geestig artikeltje over een feit dat aan M. den gouverneur Hey- vaerl vooi gevallen is. De gewezen procureur was naar Dixmude gegaan, om de waters van den User in hun bed te doen wedei keeren. Al de liberalen der plaats, welke waterbellen aan gedaan hadden om hem te vergezellen, stonden hem af te wachten. Op dit gezicht begreep M. Ileyvaert dat Lij zijne fijne bottinnen zou kunnen bevuilen en gat het verhingen te kennen ook een paar waterliotten te hebben. Al de aanwe zigen haastten zich om het meest om hunne bot ten uit te doen en ze te laten passen. Geen enkel paste. Eindelijk vond men bij een zekeren Z. fier stad een paar dm gong. Majestatisch als eene pauw trok alsdan de procureur ervan door om iti o oorlog aan hel water te gaan doen, ledeieen lachte. Hij gioette langs alle kanten zonder er erg in te hebben dat men met hem den gek scheerde. Immers hij kon niet weten dal Z. zich gehaast had in al de hei bergen te gaan vertellen dal hij de eer bad zijne leerzen aan den gouverneur te mogen leenen. Mgr. Vamiulelli, door ons geuzetiminislcrie als nuntius van den Paus te Brussel, weggezon den, is nu tol apostolische nuntius te Weenen benoemd, en beeft reeds zijne geloofsbrieven aan den keizer van Oostenrijk, in plechtig ge hoor, overhandigd. Ten gevolde «Hes* ongelul&Mwet. De provinciën Limbin g, Luxemburg en Namen hebben eindelijk bun budget van bel gouverne ment teruggekregen. Minister Rolin heell er nog al wat aan gepeuterd, om hel, zoo hij zegt, in in overeenkomst te brengen met de orgelt kswet op het onderwijs. Hij beeft een aantal ktedieten hersteld, welke deze provinciën aan het geuzen- onderwijs hadden geweigerd, om icdcii dat dit ondetwijs reeds bel grootste gedeelte liarer geldmiddelen opslorpt. Om aan liet geld te ge- rake.n heefi lij al de sommen uitgeschrabi die bestemd waren voer het maken of verbeteren van beuilvvegen, voor liet Loewen of herstellen van kerken, pastorijen en gemecniegebouwen. Als ons gcuzenministerie nog een tijdekoit aan ’t scbotelken blijft, dan zullen de gemeenten al licht er schoon gaan uit zien de wegen zullen onbruikbaar worden, de kerken, partoi ijenen ge- meentegebouwen zullen in duigen vallen en'de landen, door oversllooming verwoest, zullen on bebouwd liggen! Maar daar zullen twee paleizen opgerezen zijn eene geuzenschool voor knecht jes en eene voor meisjes, doch zonder of bijna zonder leerlingen. Schoon vooruitzicht, niet waar? -- Mgr. de bisschop van Brugge beeft benoemd Onderpastoor van Sl. Berlinus, ie Popeiin- ghe, ,M. Vervae'eke, onderpastoor van O. L. Vtouw, aldaar; Onderpastoor van O. L. Vrouw te I’opci inghe, M. J. Duclos; Onderpastoor te Woesten, M. Deleyn, coad jutor te Locre. Onderpastoor ie Jabbeke, M. Clemens Vanher, in vervanging van M, Rommelaerc, ontslag gever; Onderpastoor le Oostnicuwkcrke, M. I’avot, onderpastoor te Ghelnvell; Onderpastoor te Ghelnvell, M. Vandeuwegbe, gewezen coadjutor van M. den onderpastoor van Woesten: Coadjutor te Locre, M. Delbove. De gemeenteraad van Luik, heeft aan de geuzen de toela iug gegeven eene tombola te houden ten vcordeele der liberale scholen, maar deze toelating' geweigerd aan de katholieken, om hetzelfde te doen voor Ie Ztislerkens der Aimen en de katholieke scholen. Dezelfde partijhaat heeft men le Leuven gezien. Alle vrijheid voor de geuzen, alléén, gelijk uien ziel. Een brusselschc bi iefwisselaar van le Parle ment, van Parijs, schrijft dat onze nieuwbakken minister van oorlog, zich alles behalve schitte rend uil den slag getrokken hebbende, bij de beraadslaging over hel konlingent voor de mi- itie, hul miiiislerie van nu ai, voor hem eenen opvolger zal mogen zoeken. Niet alleen kan ge neraal Gralry niet spreken, maar meer dan eens begrijpt hij'de vragen niet, welke hem in de Kamer gedaan worden. Een' schoon komplimentje, voorwaar, en ’l komt dan nog van eenen vriend! H erscliiiligte De .Mm/ear van vi ij lag bevat eene lijst van 118 b -voi di ringen en benoemingen in de I o- polsordc, veileend aan rechterlijke magis- traatpei nonen. Onder de nieuw benoemde ii‘i- deis bevindt zich M. B. Beiuolel, prokureur des konings bij de rechtbank van eersten aanleg te Vein ue. Wij vernemen dat M. de doktor Sieyhiers. alhier, komt benoemd te worden tot onder-erre- vooiz.itler van hel komitcit van ’t ko. i.iklijk Roode Kruis vau Mm cia (Spanje). De gemeenteraad van Caeskeike had be slist bel ouderwijs voor al zijne ingezetenen volstrekt kosteloos te maken. De bestendige 1|e* putatie heelt dezen maatregel niet goedgekeurd. De gouverneur ging in beroep, en nu heefi een koninklijk besluit de beslissing van den ge meentel aad goedgekeurd. Zondag 2G December, vier mannen die ten dienste zije. van het bestuur van bruggen eti wegen, en belast met bel onderhoud dei dijken van den User, tusschen Schoorbakke en Ter- vaele, begaven zich per boot, met noodigo materieel om de dijken le gaan versterken, toen eepsklaps hun vaartuig door een ongelukkig toéval omsloeg. 1'. Verscbaere en K. Decostcr konden zich redden; doch Eugeen Mercier en Frans Provoost, verdronken. Donderdag, omtrent den middag, is de linker dijk van den User doorgebroken, nabij Nieuport, aan den nieuwen siphon dien men al daar over drie jaar gelegd heeft. De doorbraak had eene opening van minstens 2D meters, welke men bij de eerste lage lij heelt kunnen sloppen. Maandag 27 December, in de kapel van t paleis van Laeken, heelt prinses Slefanie, die met den erfprins van Oostenrijk in 't huwelijk treedt, het H. Sacrament des Vormsels onvan- gen. Vi ljqag heeft te Brugge de aanbesteding plaats gehad der werken van eenen vereeni- gingsdijk tusschen de duinen van Oostduyn- kerke en hel lager westerzeclioofd der haven van Nieuport. - Bestek 73,000 fr. Hebben aan geboden MM. Jacquelool, le Oostende, 38,300 fr.; J. Deckers, te Weslcappelle. GG.800; D. Vcr- slraeto, le Ramscappelle, 72,700; E. Provoost, te Ooslduynkerke, 75,000; P. Deswarie, te Nieuport, 80,400. De koning heeft 20,000 fr. gegeven, om aan de slachtoffers der overstroomiiigcn, uitge- deeld le worden. Eene loting, gezegd nationaal, was toege staan door eene beslissing van 17 juli lest. De inschrijvingen zullen nog mogen geschieden tot den 13 April 1881. Men moet geloven dat die loting geenen grooien bijval geniet. Het 1 aderland van Leuven verzekert, dat I f t B“ritei-1 ij mln

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 2