BOOMV^DITIE. ALLERHANDE EOOIfiDJ, TE WATOU, EN WOONHUIS, TE WAT OU. BOOM VEI LOG. 95 KOOPEfl BOSHEK, waaronder veel Eiken en buitengewone Olmen. met 1 243 Plantsoenen 91 Wlaars HOFSTEDEKEN s u* a u a 40 KOOPEN BOOTEN. 127 knopen Boomen, als Eiken, Wilgen, Olmen en schoone Korreslokken middag, ter heibergde Qe l( (]g| Rora(iaa|( en gerieflijkheden, gesticht op 7 aren f 9 ieder hand eenen zoo medegeslecpt Studie den Notaris SIMPELAER2, te AlverLnghem. 27. Vandewalle Emile, z. van Leopold on Maria Leroy. Bewcslerpoort. 31. Lahaye Karel, z. van u mo;m van den Notaris B>K BBAUWEHE St. Dcnijsplaats, te Veurne. K A N T 0 O R van den Votnr&ft fi2 12J C HES» van den Notaris £5 U BB 31 ECHT, te Proven. K A N T O 0 R van den Notaris CAWIMLE E5E CAE, TE GYVERINCHOVE. E)enz«-If«Ien <lax, om 4 ure na mid dag ter heiberg van Elias Bonaventure, te le Alveringhem (Klaren Wal), Toewijzing van Een huis vnn 2 nooninteu met schuur en stalling en 90 aren 5 cent. erf. te Alveringhem hij het lephof, gebruikt door Ch. Porreye en Karel G.kiere, lot 1 Mei 1881, te zamen mits 100 fr., en de schuur 'door den eigenaar, lot de geldlelling, 29 cent, cijnsgrond. te Lcysele, gebruikt door sieur Bernard De- cock. Sfisisdag 0G .Sanuari flSöfl, om 2 ure na middag, te Ghyverinckhove, op het hofstedeken van Jules Deivulf, van H>onderda&' CS »?aniEnri ca, zijnde 11II. Drie Koningen, met de middaguur, te Ghyveriuchove, nabij de brie Doorntjes, ter hofstede en medegaande landen gebruikt door de heereu Louis Wenis en Justin Brutsaert, SCHOONS KOOPDAG van en oenen molenas. V E R K O O P I N G van S-A.BZZ52E ELI J' Te Alverinjshein en St. Kicquirrs. Maandag 10 Januari 1881, 1 ure na middag, op de landen gebruikt door Carolus Sencsacl, Barbara Vanden- bóuhede, Pieter Ryckeboer en Carol.is De- merre, aan beide zijden van den steenweg van Veurne naar IJpêr, bij de Nieuwe Her berg. van COS knopen olmen, klemmers, hol landers, eiken en wilgen, waaronder vee van 2 meters omtrek en daarboven. Op gewoone voorwaarden en betaalbaar bij Ch. V is MEK, te Loo. Ilonderclag G «Sunuai'i ure na middag, koopdag van de Hwtiw- matcriale», voortkomende van il ;.f m breken hotstede gebruikt door Frans Bc.nc- kaerl, te Alveringhem. bij het lephof, I/Illustration liuropcenne (fr. 10-30 fran co par an). Texte. Romans du plus grand intéièt. Nou- velles. Causeries scienlifiques. Groniques di verses. Art. Industrie. Découvertes, etc. Gkavlues. Portraits des hommes marquants du jour. Actualités. Monuments. Paysages. Sites pilloresques du pays. Reproduction des ta bleaux modernés les plus rcmarquablcs. BHiJNChe Illustratie (Ir. 10 30 f" ’sjaars.) Le Ki.iir illiistré Journal humourisiique, Le meilleur inarché des publications illuslrées, pa- raissanl 2 fois par mois, par livraison de 8 pages, avec 4 a o gravures. Le l»2usér «lu Jeune Ajje (fr. 4.23 par an), (o fr. par an), parail le samedi, par livraison de 4 pages, avec un dessin en couleurs a la !r“ page et de nombreux dessins en noir aux autres. On s’abonne au bureau de 1’lllustration Euro- péenne, Boulevard du Nord, 107, Bruxelles et aux bureaux des Posles. 93 tl a uil a W «3miKtiri fi&88, ten 1 ure fix na middag, ter hofstede van sieur L'vien Van den Ameelo, te Walou, hij de plaats, koopdag van a 102 koopen Boomen, a|s popeiieren, Iepen, a Hollanders, en onder deze laatste verschelde h. van de schoonste der streek. Door den Notaris CAPELLE, te Walou, ten verzoeke van zijnen ambtge noot VEYS, te Vlmmrtingbe. Schontac SAoopda^ van 102 KOOPEN ter hofstede gebruikt door Lievin Van den Ameele, dicht bij de plaats, en aan de steenwegen, dus gemakkelij- ken transport. Katerdac fi 5 Jtainiftri ÏSM. te beginnen juist om I ure na middag, op landen gebruikt door Théófiel Amelool Frans Bouckaert en Hubert Deeren, langs de Presendestraat en bij de plaats te Bulscamp, van Olmen, Hollanders, Wilgen, Populieren en Appel (teren. Vergadering ter hofplaats Ameloot. Betaalbaar tegen 1 December 1881, ten kantore van den Notaris DE BRAU- WERE, te Veurne. ISosuSerdag; S-IJ" .ïaaits- ari a a om 9 ure ’s morgens, ten sterfbuize der echtgenooten Lievois-Lauweiïere in Ion Vijthoek, venditie van Meubelen en Menagie-goederen. En om 3 ure na middag, (er herberg la Frontière Beige, bewoond door Charles Demol-Lievois, te zelfde Watou, Verknoping van fl° Gezegd Sterfhuis, en 2° oene Bakkerij met gromt en hovenieriiot, bewoond door Seraphin Róusercz. Om verdere inlicblingen zich te bege- en ter studiën van de Notarissen GA BELLE, te Walou, en GUTTERS, te Steenvoorde. Sedert verscheidene maanden is een lid der fransche Kamer van Afgevaardigden, M. Bouville, spoorloos verdwenen. Hij mul in do maand j niuari 1880 ectm Japs te Barijs zijn huis verlaten, en is nog ecus, in de maand juni le Parijs geweest; sedert dien L-jelt men hem niet meer gezien. Alle opzoekingen um hem te vin den zijn vruchteloos gebleven. M. Bouville wordt door de Parijzei policie opgezocht, voor eene gevangenisstraf, waartoe hij bij verstek veroordeeld is geweest. Men weet met wat van die plotselinge verdwijning le denken. De eenen gelooven dat M. Bouville eene otmeliik overko men is, anderen dénken dat bij krankzinnig is geworden, en misschien onder' eenen valschen imam in een krankzinnigengesticht is opgeno men. baandag fi'? .HasmaH flirts A. Om 12 ure zeer slipt te Loo, let hofstede van Pieter Lemahieu, nabij den Rabbelaar. Koopdag van 15 Koopen allerschoonste Olmen en Eiken. B. Onmiddelijk daarna, le Alverin ghem, ter hofsteden van de weduwe Libbrecht en Adolphe Ilulthcz, MERKWEEROIGE KOOPDAG van het gemeentebestuur dier stad in zijne laatste zillitig, eene premie van 1000 fr. uitgeloofd heeft voor degenen, welke haar op het spoor zullen brengen van den sekreiaris der policie die, volgens hel schijnt, plotseling is opgetrok ken en lol hiertoe nog niet heeft falen weien waar hij zijne tent iieefl opgeslagen. Volgens de Gazette de Charleroi is aldaar een [wonderbaar feil gebeurd in eene wijk dezer stad door hel water overstroomd. Een treffelijke winkelier bad twee schoone verkens, welke op zijnen hof binnen eene. af’heining, ge naamd bocht. Hepen, liet water kwam zoo ge weldig loegeslrooind, dal deze vierpooiers wel haast geenen grond meer gevoelden er. gedurig rondzwommen; doch alles gesloten zijnde moes ten zij onmiddelijk verdrinken. De eigenaar zulks ziende, waagt heldoor bel water te baden, ten einde de deur te openen. Maar nauwelijks zien zijne zwijnen eene opening of zij komen tegelijk loegezwommen en werpen hunnen redder om- verre, die gelukkiglijk in sleert kon vastgrijpen, en wordt tol aan zijne woning. De man had zijne zwijnen van den dood ver lost en deze domme beesten hebben hem nader hand gered. Te Maeseyck, in hel Limburgsche, hadden M. de gouverneur en eenige andere persoonen de oveistrooming gaan bezichtigen; bij Lel terugkeeren, namen zij eene boot, waarin zij met 12 persoonen waien, toen eensklaps het vaartuig omkantelde, waarbij drie persoonen liet leven verloren. Te Vaux-sous-Chèvremont, in het Luik- scho. is een deel van eenen berg op de baan der Vesdrc, van de rots, door de overvloedige regens, losgemaakt en beeft twee wooningen begraven on verpletterd. Niemand was op dal oojenblik in die woonsten. Men vreesde voor nieuwe instortingen. Te Groot-ter-Naye is een vader, die met zijne vrouw en vier kindeien in eenen boot, naar Kluin-ler-Naye wilde overvaren, door bet omslagen van den boot, verdronken even als zijne vrouw en kinderen. Leonardos én Bccuvve Virginia. BovveMerpoort. 4 Januari. Deuwel Amaml. z. van Frederik en Hen- deryckx Julia. Oj> hun schip. 1 Jan. 1881. Decorte Isabella, bijzondere. 64 j. 9 m., geb. te Boilsbouckc. Bewestcrpoorl. Uit der hand te koopen, in zijn geheel of bij gedeelten Een Woon!>iii»i hebbende stal niet koetspoorten 11 aren 13 centiaren, volgens maat, onder giond van gebouwen, te Veur ne. meeste deel van nummer 280 der wijk A van hel kadaster, uitkomende zuid op de Gilei neplaats, cn noord palende aan de Gebruikt door jufvrouw IMcna Markelto. Zich te bevragen bij 31'r 4’1 E. voorr.oemd, Bolervvcegschaalslraal, 10, Ie Veurne. NHnasidaa; fl? .fannari iSMfll om 1 ure na i Klijle, lc Proven. OPENBARE VERKOOPING van en 9 koopen Popelieren en Esschen E O O ME 1ST. Ten verzoeke van den Heer Baron Zwarte'Nonnenstraa t. Mazeman, de Coulhove. B. Donderdag 27 Januari 1881, om 3 ure na middag, ter herberg de Blokke, te Proven, Opeubnre Ucitatie-VerkoopinK van een gelegen te Proven, in gebruike bij de wed’ Diesen tot 1 Oc tober 188!, groot 1 hectare 9 aren 61 centiaren, verdeeld in twee koopen. Deze verkooping geschiedt met tus- schenkomsl van den Notaris FEYS, te Wielsbeke. Votaris SDS-l te Vcurnc. Hoteriveegschaalstraat, A" 10. Donderdag 6 Januari 1881, 3 ure na middag, ter nabekende herberg, openbare verkooping van ■xwns^ 3? e Mnesd tier Veuriif. Geboorten. Ei O O E° Ï9 A <J GEZONDHEID AAN ALLEN teruggegeven zonder medecijnen, zonder purgatie en zonder kosten, door de smakelijke gezond- heidsbloem van Du Barry, van Londen, gezegd oom Dertig jnren onveranderlijke uitslagen. Zij bestrijdt met goeden uitslag den moelijken eetlust, slechte spijsverteeringenmangontstekingen. de gal, da winden, de zuurheid, het slijm, de braakhist, de maagopwerp en uitwer ping, den buikloop, den hoest, de belemmering aan ademhaling, de uittering, al de wanorders veroorzaakt door borstonsteking, keel, adem, stem, luchtpijpen, blacs, lever, lenden, ingewanden, slijm voortkomende uit de hersenen en het bloed Zij heelt reeds 8' ,900 genezingen bewerkstelligd; waaronder die van den graaf Plnskow en de markiezin Bréhan, MM de professors Dédé, Wurzer, doctoors Cunpell, Schorland, Ure, Angelstern, enz., waai van uittreksel. Hibliesmphie. 125 lioopt'ii Sterfgevallen. Dyspepsik. M. J. J. Noëlt van Thuilles (Henegouwen) van twintig jaren Dyspepsie. Dartrfs iU. Gr. Voos, van Luik, verlaten van de doctoors, die verzekerden dat aan zijn ouderdom (55 jaren) alle genezing onnioge ijk w is, heeft geheel en gansch van zijne darteren door het gebruik van de Revalenta genezen geweest. N° 49,842 M,,e Marie Joly, van vijfligjarige verstoptheid, on verteerbaarheid, zenuwachtigheid, valling, hoest, winden, krampen en brakingen N° 4G?27O M. Roberts, van eene longtering, vergezeld van hoesten, spuwen, verstoptheid en doofheid van 25 jaren. N°4G,2IO. M. de doctoor-chirugiju Martin, van eene bnik- looping en eene maagverhilting van 15 tot 18 malen per d ig vertoonden gedurende 8 jaren N° 46,218. De kolonel Watson, van de jicht, zenuwpijn en hardnekkige verstoptheid. N° 18,744. M. doctoor-chirurgijn Shorland, van waterzucht en verstoptheid. N° 49,522. M. Baldwin, van eene volledige verzwakking, ge raaktheid in de blaas en lidmaten, ten gevolge van overtollige uitspanning in de jeugd Voedzamer dan het vleesch, spaart zij 50 maal den prijs der medecijnen. In doozen van '/4 kil’, fr.2,25; 1/2 kil 4 fr.; 1 kil 7; 6.kil. 56 fr.; 12 kil., 70 fr. De beschuiten van Reva- lenta in doozen 3 an fr 4,7 en 16 fr. De Chocolade-Revaleii- ta in doozen fr. 2-25; van 575 tassen, 70 fr. Verzend ng tegen poslmandaat. Depot bij de apothekers en kiuidemers. DU BARRY EN Cie. Algemeen Depot 6 en 8 rue Rouppe, bij EMILE TIMMERMAN'. Depot te Veurne, bij G Düclos, diogist, en te Dixmude bij Qüatnnnes-Claös, kruidenier. 1 4 0 liectarei» liuHencewoiie ZKLA-ISTTOOIR van den

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 3