r 1 DE KLEINE RENTENIER i i DE KLEINE RENTENIER I £c iUonitcur 8clge BREUKEN. ENGELSCHE ZAA1TARWR IBericht aan dc fjanilliouwcrti. f borstTekten^S DE BANKvanöe KLEINE RENTENIER if ZAAILAND, groot r>.”> aren 9.“» centiaren, bij kadaster S 'ctie A, deel van nummers 7n en Ge, ook gelegen te Steenkerke, nevens voor- gaanden koop. Gebt'uikl geweest door Joannes Vandenplassche; aanslag niet de geldlelling. REKEN VOORZICHTIG _KS' WOONHUIS _K7,t WOONHUIS rieflijkhe- di n en 30 centiaren erve, waarop alles staat en medegaat, bij kadaster sectie B, nummer 16G, gelegen te Sleenkerke, oost aan voorgaantlen koop, gebruikt tol 30 april naast, dooi Louis Vercruys- se. ;1 S PARTIJ ZAAILAND, groot 50 aten 73 centiaren, bij kadaster sectie A, deel van nummers 7n en Ge, gelegen le Sleenkerke aan de Korte Wilde. ALGEMEEN AGENTSCHAP tsi! o Bericht. •|A $5 S BERICHT AAI DS LMilllWVWÜlS. i l)a VAX1EK B. DUPUY HUIDLIEKTEN KUIS (CRESSON) EWOmOEB. DUPUY liet kituTiligslc b*u-. tl- •■ti \utlilzui ViTcnd pl.itil jcWHsmid- dcl dal bekend is. WARE tMfflltirtlBSMM gezeid SSn»duertH-pill«*ii. 0^^ 11^1 5-è s r. r - I a I QX 1 O 3 o I Tarwe, Uit «Ier linnd te ko»|ien Ecu schoon Huis, te Wulpen, op den dijk. I 29 Dec. 26 a 30 50 20 a 25 16 a 18 25 -a - 12 al5 -a- 26 a 30 -a- 28— a 31 BRUXELLES, 5, RUE DE LOXUM, 5 avic 1G pages de lexte. ulp FRANC PAR AN I’it tier hand tc lioopen MILICE NATIONALE. D’iiecr AUG. BROUCKE, tc Schooi o (Spermalie, bij Nieuport), heeft de eer UL. kenbaar ie maken dat hij, zooals voorgaande jaren, eenigc der schoonste en zuiverste partijen ZAAITARWE, in de beste streek in Engeland, op stam heeft aangekocht, en dal hij dezelve met volle trouw en waai borg direkt uil den stoomboot zal alleveren. j Va» tliicrl.e ntovifiiH, kooplieden te Veurne, aan ti anken de ton. Ui alleenlijk LIJNZAADTONNEN. extra pmku merk, Verandering wan woonst. VICTOR CAMBISM, huisschilder, te Veurne, maakt bekend, dat hij zijne woonst heef' ove gebracht ml de Zwarte Nonnensfraat naar de Zuidslraat. in de eslaininet genaamd Brouwers Hof, ne vens de brouwerij van M. Joseph Bieswal, tegen de IJpcrbrug. Eén franls 'sjatrs, Z»«B Viinimers DUREELEN EN KASSEN 1, Arembergstraht, 1, te Brussel. FRANC &PAR AN «F3 FRANC M PAR AN VS FRANC PAR AN Eigendomsbewijzen, schetskaarten en veilingsvoorwaarden ten kantore van •d m Notaris CORNILLE, te Wttlvc- ringhem. L Uit der liiiml t«* Uoo|ic» of <r pnrlttr»Een Woonhuis en lloefstuisso, met omtrent 9 aren erve en hof. te Hout- hem. gehucht hel Doorentje. Seilens aanslag of ingebruiktreding. Inlichtingen bij den notaris CORN’.LLE. <e Wulvcringhcni. Rogge Sucrioen S’adresser pour plus amples rbnseigne- menb a l’agcnt d’affaires E. L. STRAG1EH, I' compter dn 16 Novcmbre 1880, des 10 heitres du matin, tous les Lundis, Dtx- MVttE, Hotel de la Posle aux chevaux. Les Mardis It NiÉiPORT. Hotel du Pelican. Les Mcrcredis it Fluxes, Hotel de la Rhé- torique. Les Vcndredis h Popeiuxgiie, h la mes- sagerie. Les Jeitdis et Samcdis ti A’phes, Rue du Plat 8. Qu’on se le disc. Til IHIllV ^cv knopen l ILlRill 1 Eenen goeden Cll geinakke- lijk'ii Tilburij. met harnassuur. zadel on tijtoöm, alsook eenen goeden en kloeken wagen. - Zich te bevragen bij den drukker dezes. John Rucker cnC1*, zijn van héden verkrijg- 1 biar bij Wn» llivveUv <V Koelen*, Ls miliciens de la prochainc levcc (1881) den prijs van 'i 1 peuvenl dès maintenant sassurer It forfait ,’i I des modiquesprix et fctre assnréscomnie par Ie Gouvernement a l’agence Générale E. A. I Demcyxxk, Rue Busse des champs, 89, I Gand. Les miliciens non remplacés par le. Dé partement de la Guerre, peuvent immediate- ment l'èlre par Ia même agence. EUe traite, généralement toutes affaires ayant rapport a Ia milice. S’adresser pour plus amples rbnseigne- 1 i.t nieuwe menti ii l’agent d’atïaires E. L. STRAG1ER, 1 Rue du plat, 8, a Ypres, qui se tronvera, it ld. nieuw Haver ld. nieuwe Bootten Nieuwe Erwten !b üén 's jaars, INummers dat iederen Zondag vcflrouxvclijk pi*nn<Je nTkondlgt -- OVER DE KUNST VAN ZICH, ZONDER GEVAREN, TE VERRIJKEN g I L a BLOE.OGLBREK. SCHURFT, ZWEEDPUISUN, BRAND Engelsche apothekerij Cu. Delacre. Brussel. SlwrkfprijH w»n 1’euriie. per 145 liters. 5 Jan 25 a 30 50 - a- 2b - a 23 16 a 18 25 -a- 12 - a 15 -a- 26 - a 30 -a- 28 a 31 - -o. - I FrijB aan welken het meerderen deel der bakkers, te rekenen van morgen, het brood zullen verkoojpen Bruin per 11/-2 kilo, 48 c. half wil, 60 eentiru. iro'idertlag 30 Janunri 1881, om 3 ure na middag, te Steenkerke- dorpplaals, ter herberg bewoond door 'Frtms Leper Cordier, Openbare Verkooping van rietlijkheden, met 3 aren 35 centiaren erf, bij kadaster seklie B, nummers 163a en 164a, gestaan en gelogen tc Steen- kerke-dorpplaats. Gebruikt door Jo- 'annes Vandenplassche, tol 30 April aan slaande. Koop 4 en laatste. Een perceel TK 1>KI£<M3K^ bij Verhvque-Imfrt, boekbinder, Appel- maikt, te Vturne, Bougies in ulle koleuren, en van all groole, dienstig tol verlichting van eetzalen, salons, pianos en voituren. K A N T O O R van den Motariw C .'V S 3. Ix to Wulveringhem. van de maatschappij voor verzekering legen i brand de Belgische Vereeniging. bij W,b<>- I Monté, Gaaiplein. 107. te Veurne. Bij denzelfden bureel van inschrijving I op de Illustration Iluropeenne, de Belgische Illustratie en le Musce du Jeune Age. ure n;i iniikl.r^, op Innd t'fbiiiikl. door <Jlidrics Itveknborr, le Wulveriii^heiD. Ins schoii In-1. Zwaaulje en den Elzen Tap. kui'pdag van •4 5 uoopruB roode wilgen Boomcn. 3 schooue zware olmen en I iepe. Uit <lcr hantl tc koopen Een gerieflijk HUIS, le Veurne, in do Zwarte Nonnenstraat, n° 56, alwaar men alle 'inlichtingen bekomen kan. CZJ c 523 ^22 .25-e <r<J (X, X Qm (X. I I S -as. n i c N c - H x ^2 o 21 2 -= E t S3 S c: izi aa a, q a Rff- w l* 3 0!K n> «R BL- •Hlmnaï Kleine RenlEnier •voor X SS X KOSTELOOZE PREMIE voor de Abonnenten van hel Werkblad J x s a 5 o ft K E - u h rë 5 Henri Cculciiitere-IIuiiislic, herbergier in Kroon. te V m h ni, laat het publiek weten dal er vm heden af bij hem zal te bekomen zijn eerste klas van Wunno van Ron-Van, den Abeele; alsook Ixijiiziinallinrli en, lAoolznmlUoelien, Ixijnzitailtixineti, enz., sle prijz. n mogelijk. Door de goede kwaliteit zijner ko ipwaren en zijne göèkoope prijzen verhoopt hij de gunst van een ieder te winnen. 1 Vll\T pachten met den 23 April LiJUO i 1881, een Huis ten dienste van herbergen broodbakkerij, hebbende scheuk- i plaats en keuken, twee bovenkamers, twee kelders, giooten koer met bakhuis, oven en I v, c meelzolder. le bevragen bij Emmanuel -BS-s I i i y B g -s - iÉ’fi. .<3 3 i Juiirnal littanrirr paraissanl lutts les <liiiinnili< s .10 van een c p - C I? B 3 B 0 Bi rJ ca—MK—W—vi i Abonnement pour toutc la Belg quo A KA vol EK EX TIMBKI.S FOSTB, A DES its a (Tots takurs drs arltilraqcs aan'agi in la coir i.nirivlle - •Its i formations foanricrcx <L-s iln<-nmc<'l< Inr.lit* nfliricllc de* liratjcs dr, loutcs lulriir» H»lq*sc‘ Ur.m |rrc> PCOPRI- TÉ DE 10 nONjUE 1 V IEUDS a LOTS I.iJaiznM.Inierl, Hmspkorkrit, aan de g 'nadig- <*n volkomcne mor qca.;r>1e 4*» Evenals randt, valt de cr aan Een IIUIS, ten dienste v;iii winkel, onder dak, hel bende kamer, keu ken. kelder, slat en gcs'nan te AvecnppelL Te bevrap.cn I GUT SONaldaar. LEVÉE IDE 1861. Avis Important. B.4 3 lloesl, V<rk'Hidlhi<l, Liirlil|dj|'onlslrk'>ng H OXMWDKLIJKE VHRZACH TP G, M’uEblGE GENEZING door den echten Strop van”' KenC ronvonl iiz»‘ vork»»»i <1 hei l wordt in ecncii uiterts korteittijd tfmtUxon. De hhrdnekkigxte HOEST, de slepende LUCHTPIJP' M ONTSTEKING .warden s|M>e«lig dQur dit sermruiHiddrl H K gt-smit. H<-1 IS Let brgtr £<*n<'i*i*nii<hl',l tui’f de ICAtwIeren n»et dB W ENGELSCHE ZIEKTE MwW. >„..t KLIEREN. Jf W_voi SLECHTE VOCHTEN m HUIOUITSLiC. Af xaXt»A< H I I'» vl*<eht»'*hrift dnl i'lt ple«ch|e v*r«exe!t milliui depot nasaBB^^ ENGELSCHE APOTHEKER IJ Cll hKI.AU.RE, TE BRUSSEL NoIh ^l<*n maukt na vu vcrv.illchl dc Siroop vin Dr Vanhier en B Dupur. «twrn-n upidlieken der hospibileti v.m P.nijs.Men eisclie altijd dv li iitd.cckeiiiiqj up h. I elikvl in drie kleuren, blauw loeUwaïl en nvatt betaalt, zonder kosten, de Koepona en <loet op Komptant alle Beursoperatiën voor de .tlnntncnlen v.nu het vveekblnd IM .FaiKinri I KN I, 1 1/2 ■ure na middag, to Leyscle. tusschen de Kruisstraat en den Eik. langs de Slavele- slraat, koopdag van SO Uoope» olmen, hollanders, 3 schooue eiken, 1 csschc en andere hoornen. IX HET AAXGEZICHI, KLIEREN ZWEEREN, SPEEN, KLNKER, KLOVEN BEllANOl'.l.lM.: lA LIAI ZlAt; DOOK Tc Veurne, bij G. DUCLOS, drifgisl Men verzendt tc^i’ii rem boiirsvm vut Leest uandaclitig hel vlnchsclirift bij elke llcscli gevoegd. Dele pillen, idoip gekend, zijn de zuehtUe vu ze kvrsle purgeermiddel onder al de in«nJccijneii;. zij veroorzaken niet bel minste ongemak-<tn mogen op alle tijden en met cene goede maaltijd genomen worden. Zij voorkomen al de ziekten, omdat zij uit het lichaam drijven al de slechte vochten, oor zaak van alle kwalen. Een gematig, doch regelmatig gebruik dezer pillen is de waarborg eener kloeke gezondheid De jaarlijksche verkoop van tien duizend donzen i zeekant, waar de mensch zooveel yoorzorgei* moet om de gezondheid te bewaren, toont ge- de populariteit en de goede uitval vau deze nerste van de maag. De oog' n xijn dof n de bu'tenstc di efen er van wordtn kond en k'atn. Na ccn zeker tijJsvciloop krijgt men een fn est, die bij den aanvang dn ogis, maar tvi ce"ige maaiden vergezeld ga>l, niet opgrv.ng van grocnaclit'gc tl omen. De zake gevoe l ei uc onophoudelijke afgematheid en te vergeef* truelit bij tc ilxpin, h> tgeen zijn tootand nogtan» niit verza lit; vtrvo gi ns wOrJt ’'ij zei.uwachtig, piikkelbxar en souil-er en nceii't al es euvel op. AV.uocer l.ij eenskl.p» opslaat, oedcivindt hij cene soort van duizeling; j girmkr veisti pt (g. constipi erd); zij c huid 1* droog en b'j oogciib'ikken warm h t b'o d worlt dik en traag bil w t der o gen krjgt tene gcel-chtig- tint, de urine wortt, behalve - -i... nanslunt, zc’dz iain u.’ ca j= I Vei zekerde 'g genczii g op drie maanden I lijd, bewexr- J certificaten. De imcilijkste I breuken houde«« met het grootste I M - tl dooi zakking der baarmoe* der, enz ring (pessaire) Omniddelijk veilich- ling Eenr gediplomeerde dame is uan 1 hecht. J. WAEBSF.GERS, breuk bandmaker en van bet leger, deur en scheidene urd« n, dieunlen aau dom b<*w izcii. Groenplaats, 35, Antwkkpkn. tijd, bewezen door 12,000 |jt} iw cilijkste worden leiu»gc lenden, zelfs fomlijliin den rog. Ze oiidcr- v vnnh n cene soort vau vri vrl.ng en t civ g«*n «gd- I gemak Ziekte der vrouwen, I heal tut zl.pt n Dt s m rg» ns vooral licifl in n riooiuLLin. a., ki.rmn.. onannge,ame„ in mont, .to geueicti ponder i tanden zijn met rcrc «'ijmael.tigc zelfstaudig- "'jdcii'L «-liich- I"*1* 9e eetlust ontbreekt. De zieke g.diplome "r'io “I* h>t w re ei nc zw iro drukking op het geslicht ge- de maag cn somwijl» n tt-n gevoel van zwakte tn cent nitt aan tc rui en leegte in het bin der hospitalen commau- jjddrr van ver- voor ver hei mensch- I J. s - 1 -Q S G S - 03-s X H - - 2 n rr 1 i i’ i dezer pillen in de Vlaanderen, bovenal langs den Vermeulen. i gebruiken - - noegn n m remedie Voor verdere uitleggingen, raadpleeg den omicnd brief bij elke doos gevoegd. Prijs fr 1 50 de doos. Vij den eigenaar II. STANDAERT, Steenstraat, 51. te Brugge. DEPOTS Te Veurne, bij G DUCI.OS.'drogist, te Dixmude, bij MM. GllYSSAERT en VEBVVAERDE. UJ Q p.mneii oalput le' i bij vader r og dat ze nauslaat, zc’dz min n docker van I kleur. Dikwijls is de zi«ke genoud/a-kt lut voedsel, dat hij gebruikt, over te geven; die -i i brak ngen laten in den mond dan ei ns een I b.tlenn, dati eins ten 10 tichligen sma.-k u< lit r, m zeirk'kwjls z jn ze duor hul klop pingen gevoljid. Het gezigt van den zieke ver- - zwakt en hij hieft a'tij.1 sterren voor de oog< n hij ondervindt cene groo*e vermoeidheid cn zwakte. Al iieze keulee keren doen xieb beur telings vuormen beweert dat een di-rdf der be.oki' g onder dezen of genen vomi daaraan lijdende is. Geneeshee-ren hebben zie h dikwijs omtrent den aard dezer ziekte bedrogen; cemgu hchbcn die als eene leverziekte behandeld, andere wed* r als sb elite spijsvertering, som mige ook als miltzii ktc enz., enz., maar nie t één hunner verschillende behandelingen heeft eene gunstige uitkomst opg*-leverd. Mui hc* ft nogtans out lekt, dat het Extract of Roots (wortel-txtruct of geneetkrachligt Siroop der vieeder Seigel) in elk geval volkomen geneest. De slechte spij.vi rlering is ee»e ze' r ernstige ziekte, welke ccn groot getal der volksklasse aandoet, en ze wordt door rampzalige uitkom sten gevolgd, zoo geene onverwijlde zorg wordt aangebracht. De Seigel-Siroop is een afüoend middel zelfs in de nvnijelijkste gevallen. A. J. WHITE, Eigenaar te I.ondrn. Men vindt den Siroop der moeder Seigel in allo goede apotheken van België. TT i T~f(T>T<rTsfTP, Ine rnup <lr> l'.ourscK <lc firuie'lc» cl Je P^rl* U mie I Vi'^ciisvlMOortljc* «-» lalgcssxreiir zlclete. i» vilt ln»«l 1 <Hifkoinet.de. ecu duf, die ons d>s nachts ran ze ons op liet iinv. iwtchls aan. Zij, lijden, grvoi-len pijn in de lunst n vinden ene soort van vet v, 1 ng en een1- gen >gd-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 4