N» ISftl. Veiirke, 12 Janünri 1S8L mcnsch te Engeland. Dondei dag is de zitting van het Pai lenient geopend met cone troonrede der Koningin. Hare majesteit bestaligde dat de betrekkin gen met al de vreemdp mogendheden uiterst vreedzaam zijn. De mogendheden wisselen niededoelingcn betrekkelijk de grensregeling lusschen Griekenland en Turkije. Verscheidene bodewijk August Blanqui was in 1803 te Nizia geboren, In 1827 reeds vond men hem op het politiek teirein. MetMartin Bernard en Barbas bereidde en bestuurde hij den opstand van 1830. Door het hot der Pairs ter dood veroordeeld, werd zijne straf veranderd in levenslange op sluiting. Van dit óögenblik af ondei steunde of bestuuide Blanqui alle opstanden. Losgelaten en wepr gevangen gezet, sleet hij 10 jaren achter de grendels. In 1879, na zeven jaren le hebben doorgebracht in de oude abdij van Glairvaux, werd bij ten gevolge der kiesvoörvallen van Bor deaux, door den voorzitter der republiek bege nadigd. Hij hernam aanstonds zijne strijdende wetkin- gen, doch door den ouderdom en het lijden ter neérgedrukt, moest hij zich bepalen met in en kele vergaderingen eenige redevoeringen uit te spieken. POLITIEK OVERZICHT. Zondag hebben in al de gemeenten van Erank- kiezingen plaats gehad voor de municipale of gemeenteraden. Te Parijs zijn de dagbladen te vrede over den uitslag der stemming. De republikeinen hebben er de meerderheid behaald; en de conservateurs drukken hun genoegen uit omdat ze di ie repu- blikeinsche zetels hebben veroverd. Zie hier den uitslag der kiezingen in de 80 kwartieren van Parijs: Op 80 stemmingen zijn gekozen 44 meer of min gevorderde republikeinen; 6 onverzoenbaren of radikalen; 8 conservateurs; 22 balloteeringen. Aide geamnistieerde of oude leden der Com mune zijn geslagen ol moeten geballoteerd wor den. De republikeinen hebben de meerderheid be komen le Duinkerke, Ryssel, Roubaix, Nantes, Angers, Alais, Nime.% Vannes, Montauban, Dijon, Nice, enz., immers meest overal hebben de gematigde republikeinen de zegepraal be haald. Ierland. De H. Vader heeft eenen brief aan den aartsbisschop van Dublin gezonden waarin hij de lersche katholieken aanmaant de wetten te eerbiedigen en te volgen. De Paus voegt er bij dat, door gehoorzaamheid aan de wet en onderwerping aan hel rechtmatig be stuur Ierland veel gemakkelijker zal bekomen hetgeen hel van 't Engelsch gouvernement ver wacht, dan door geweld en opruiing. De H. Va der zegt ten slotte dat het Staatsbestuur recht zinnig en kwaal is, en men alle vertrouwen mag stellen in zijne goede voornemens. Rusland. Tussehen den II. Stoel en bet Russisch gouvernement is een kompromies tot stand gekomen voor de benoeming van bis schoppen en pastoors in Polen. liet Vatikaan heeft eene lijst van kandidaten voor de ledige zetels voorgedragen, alsmede eene uitgebreide toelichting over de bcSte wijze om de menigvuldige moeilijkheden uit den weg te ruimen die voor alsnog bestaan. Zoohaast bet Russisch gouvernement nopens deze twee punten een besluit genomen heeft zal de beer Malhanoff direkt met den H. Stoel te Rome gaan onderhandelen. den preekstoel had geplaatst, te roepen en le tieren als een bezetene. Hij riep, onder andere, bet volgende Ik vei zoek u een einde te stellen aan die ko medie, welke nu twee jaren duurt.... Ik be zweer de inwoners van Desse'ghem le zeggen of mijn onderwijs slecht is... komt, onderzoek zelf mijne school, maar gij zijt er le trotsch voor'. Ga nu voort, ik heb gezegd.... Onnoodig er bij te voegen dat de man dien uitval sedeit lang van buiten geleerd had. Zonder iets van zijne koelbloedigheid te ver liezen zegde M. de pastoor Hel is onnoo dig te antwoorden... Wal moet men denken van lieden die hier komen om den goddejijken dienst le stooren en de geloovigen te vei strooien En, terugkomende op het punt waar hij onderbroken was, zette hij zijn sermoen voort en preekte nog een kwartier lang. De onbeschofte uitval van den geuzenmeester, verdiende geen ander antwoord. De geuzen van Desselgem, die hem zijne les gespeld had den en gekomen waren om hem toe te juichen, trokken lange gezichten en de onderbreker zelve zag er niet weinig bedremmeld uit. De jongelingen der parochie waren veront waardigd over zooveel onbeschaamdheid; zij moesten zich geweld aandoen oin den droevigen held niet bij de kraag le vatten en op straat te zeilen, doch de eerbied voor de heilige plaats weerhield hen. Altijd zeker is hel dal het ge beurde schandaal de geuzen van Dcsselghem bij hunne medeburgers in een allerslechtste dag licht zal stellen. De spil waarop onze geuzen draaien. De grondwet slaat de geuzen in den weg om de, kloosters weg te jagen en de vrijheden der katholieken te vertrappelen. De geuzen kunnen de grondwet niet van kant krijgen ol eerst zou de koning moeten weggeke geld worden. Vrijmetselaars, vrijdenkers, solidairen, com munards en heel do geuzcnboel moeten natuur lijk tegen den koning zijn, die'hcn alléén belet de grondwet te veranderen. Om de revolutie of omwenteling te vergemak kelijken, tracht hel geuzenras den koning ook hatelijk te maken aan de katholieken, met zijn handteeken voor alle onrechtvcerdige plage rijen af te persen. Daar is gansch het politiek. Blinde menschèn die dit spel niet zien! De grondwet is het mik punt der geuzen, omdat de grondwet de red dingsplank is der katholieken. De geuzen willen niet dan vrijheid voor zich en verdrukking voor de anderen. De grondwet wil vrijheid en recht- veerdigheid voor alle Belgen, en dat kunnen de geuzen niet lijden. Mochten koning en onderdanen dit wel ver slaan. Een schandaal. Dezer dagen is te Desselgem, in de kerk, een groot schandaal gebeurd en hij die bet schan daal verwekte was de officiële onderwijzer. Het was den zondag, onder de hoogmis. M. de pastoor die sedert meer dan 30 jaren de pa rochie bedient, met eene verkleefdheid en oenen iever zonder voorgaande, en die door zijne pa rochianen uit ganscher harte wordt bemind, tiad den preekstoel beklommen om aan allen een zalig nieuwjaar en alle geluk naar ziel en lichaam te wenschen. Bij deze gelegenheid maande hij de kinderen aan tot gehoorzaamheid jegens hunne ouders, de jongelingen zich als vrijmoe dige christenen te gedragen en de ouders hunne kinderen christelijk op le voeden en ze niet toe le vertrouwen aan scholen zonder God. Op dit woord begon de geuzenonderwijzer, die zich sedert eenigen tijd opzetjelijk rechtover belangrijke gedeelten van het verdrag van Ber lijn, die zóoli ig op uitvoering gewacht hebben, bekommeren nog steeds het gouvernement en trekken gansch zijne aandacht op. De troonrede stelt het terrorism vast dat in Ierland heersehl, de toepassing der wetten ón mogelijk maakt, de rechten en plichten der bur gers belemmert. Het gouvernement zal buitengewone machten vragen om de orde te herstellen en liet leven, den eigendom en de persoonlijke vrijheid der burgers te beveiligen. Alhoewel die maatregelen zijnen eersten plicht uitmaken, zal hel gouverne ment zich toch beijveren, om de grieven.der leren te doen verdwijnen; hel zal met dit doel verbeterde wetten in Ierland invoeren en wijzi gingen aan de eigendomsrechten toebrengen. Bovendien zal het gouvernement een wetsont werp voorstellen, strekkende om de plaalselijke onafhankelijkheid aan de lersche graafschappen te veileenen volgens het stelsel dal in Engeland heersehl. Verders kondigt de troonrede een wetsont werp aan om de lijfstraffen in hel leger en de zeemacht af le schaffen. Wat Transvaal aangaat, de troonrede zegt dat maatregelen genomen worden om spoediglijk de autoriteit in Engeland en de kolonie te her stellen. De opstand in dit land dwingt het gouverne ment zijn voornemen van de plaatselijke vrij heid aan de koloniën le verleénen, tot beter lij den te verschuiven. Over Indië zegt de koningin, dat de bezetting van Kandahar eerlang zal ten einde loopen. Na de uitspraak dier troonrede hebben de Kamers de bespiekingen begonnen van het ant woord dat er dient aan gegeven te worden. Verlichting en Voernitgana;. De oudste leerlingen der normaalschool van IIuy hebben minister Vanhnmbeeck oen verzoek schrift gezonden, waarbij zij ooimoediglijk vragen dal het hun toegelatcu zij den zondag uit te gaan en zich te verzetten volgens beliefte, zonder door hunne meesters bewaakt te worden. De reden? Zij vinden zulks noodig om worden? Men bemerkt, zeggen zij, dat de opvoeding der jongelingen, wanneer zij uit de normaal scholen komen, niet op hoogte hunner ge leerdheid is. Anders gezegdzij hebben gcene schoone manieren genoeg voor zoo’n geleerde bollen. Meest al de normalisten zijn jongens van den buiten. In de school worden zij opgesloten mol andere dorpelingen en al die boeren kunnen toch malkanderen niet beschaven. In dien zin schrijven de toekomende offi- ciëeie schoolvossen, en, daarom vragen zij als eene duurbare genade, dat men hun toelate Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 t'r. 'sjaars; met de post 6 Ir. Aunoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rcchlci lijke eerherstellingen 1 lï. Een Nr 1» cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 lï. het 100. De Aunoncen voor Belyie (ter uitzondering der Vlaanderen} en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Pi in.icni':, Magdulenuslraut, 46, le Brussel. Men schrijlt in bij BONHOAIME-RYCKAS2YS, drnkker-uilgéver, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. Woensdag heeft te Parijs de begrafenis plaats gehad van August Blanqui, den beruchte» so cialist, du; misschien nog wel voorzitter der Republiek zou gewoiden zijn, badde de dood hem niet aan zijne schijnbme lotbestemming ontrukt. Ongeveer 3(J,00l) personen volgden zijne lijk baar. Vooraan ging Henri Rochefort. In den stoet bemerkte men Louise Michel, de prelro- leuse, en een aantal eoinmuiiemaunen. Herhaalde malen zijn geesldr hige kreten van Leve Rocbc- forl! uitgegalmd deze is inderdaad de opvol ger van Blanqui. Ook is Leve de Commune geroepen, zonder dat de policie dien oproerige» kreet verdoofd heeft, zij die de lofzangen aan liet II. Hart langs de stralen verbiedt. Op het kerkhof zijn verscheidene redevoerin gen uitgesproken, onder andere, door Louise Michel, die eenen oproep lot de jeugd en tol alle zelfopoffering gedaan heeft, om de zegepraal der algemeeiie maatschappelijke omwenteling le ver zekeren. Bij haar verlaten van het kerkhof heeft de massa eene geestdriftige ovatie aan de dame gebracht en haar door luide toejuichingen be groet. Haar rijtuig is lol op de Baslillcplaats be geleid gewoidcn en twee malen is hel rond de kolom gereden, terwijl duizende kelen de Mar seillaise galmden. Ei hebben geeitc wanorders plaats 'gehad. rw F>tanrsaH>aRgs^ 9 ,1 I irrno 'ril ii iTbImw mmitt 'rnrin t - I i n ,r "i tt uata<iFwa

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 1