E E f en verdere den groed en 1 legen te Veuri( stad, dicht bn Gebruikt d- Depuydt, tol 1* Definitieve W Openba’ fail- Hel scbepenen-kollegic bracht zijn spelen! Koop 6. land, wijl en Van llollebeke deden er hun zegden dat er zware onregelma- Wij hebben reeds de verschijning aangekon- digd van een nieuw Brusseltch dagblad, onder den titel van La Helgique alhée (liet Godver- kiochend Belgic De Flandre libérale, de Chronique en meer an dere liberale bladen, juichen de verschijning van dit blad toe. De Chronique drijft het zells zoo ver die nieuwe kamper der goddeloosheid con frater te heelen. Hel Brusselsche trotloii bladje voegt er bij De Kerk is de hardnekkigste vijandin der vrij heid en van de metischelijke rede en wij juichen de pogingen van onzen contralet’ toe. Ziel daar hel Hberalismus in zijne volle naakt heid, ’l is te zeggen, wal het wezenlijk is... Zou men nu willen gclooven dat hel Journal <le Gand de waarheid schreef toen het uil riep 'l Liberal ismus is de vrijdenlnrij (de godcerlooche- ningj of 'l is niets? en in de 33 titels 51 Hel publiek heeft in de nationale loterij niet gebeten. Maar geen wonder, hel publiek kende den libeialen haak, die in hel lokaas zat. Hel publiek is niet altijd zoo dom als de karper, die zich gemakkelijk laat vangcu. Hadjnen de onge lukkige schoolkwestie in die loterij niet ge mengd, zij zou wel gelukt zijn. des zondags op eigen hand aan de groote zaak hunner beschaving te werken. Het is te denken dal M. Vanhumbecck alles zal verloenon wal men hem vraagj. De norma listen van hel derde jaai hebben maar eenen stap meer ie doen om onderwijzers te worden; ■onderwijzers zijn allerbeste kiezii.gbewerkers; dhs moei men die heeicn, gelijk.men gewoon- li|k zegt, den vriend houden opdat zij later hunne dankbaaarlieid zonden belooneu. 84 titels De liengstenkeuring voor het reclneihjk arrondissement Veurne, zal plaats hebben te Dixmude, den maandag 14 februari, ten 10 ure Sedert cenigen tijd is men in Belgie nog al s morgens. tamelijk sterk op de jacht van nunnen, paters en papen. Wij hebben er hier een voorbeeld van gehad; dan heeft men op andere plaatsen een speltje er van gezien; laatst was het de beurt van Gheluvelt, nu heeft Zdlebeke de eer gehad de nunnenjagers aan T werk gezien. Donderdag laatst is een deurwaaider van Uper, vergezeld van twee l.airen mutsen, in de arme woonst gedrongen van meente. Daar bevonden zich M. de pastoor en eenigc voornamen persoonen, om de slachtoffers van den final onzer ongodsdienstige bestuurders bij te slaan en te protesteëren tegen de gewel denarijen waarvan die kloosterlingen hel voor werp waren. Notaris B* Moleneed Wocnsdaf 3 ure na midduf Markt, te Veul» Gemeente Ik11 Koop 1 nridc, met G, n” 188 tot v Koop 2. l loml, wijk Ce Koop 3. C, n" 18un en 1 r Koop 4. 11 aren 10 cenl 25 aren van nr 1 Koop 5.-2 weide, wijk C k A.P t Koop 7. land, nr 370b I Al gebruikt f Aauslag mei* f* I>ondcr<: i! om 3 ure na (I Huis van Con* nooien Caboo1 te Veurne, nemen aan de loting 18 Legrand EloiininnJ. 19 Lepeiie Eduard. ■20 Lobbi stael Constant. 21 Loncke Heron. 22 Markey August. 23 Rabaey Komaan. 2b Sobi y Hendrik. •27 Tahon Alois. 28 Travcrsier Bodewijk. 29 Thery Hector. 30 Vandenabeele Heek r. 31 Sanderstracte Emiel. |32 Vanmassenhove Edm. De inkwisitic is verledeue weck doende ge weest te l.lper, en bel eeuig nieuws dal zij heeft aan het licht gebracht, is, dal de ofliciëeie gemeente-onderwijzer Vanbie.sbroek hoofdon- derwijzer, postmeester en boer te zamen is; dal hij zich dagelijks maar een uurkc met zijne school bezig hield en daarbij nog een deel zijner schooljongens gebiuikfe om zijn boerewerk le doen. Is dal niet puik? En dat op eene gemeen te van 7000 zielen'. Daarover zullende liberalen wel welen le zwijgen. ooit overstroomd met alle soorten van willekeu rige besluiten. Een voorbeeld Een koninklijk van 10 december, woensdag in hel staatsblad verschenen, vernietigt in eenen pennetrek de begroetingen van 17 gemeenten van West-Vlaandereii, zoo als de permanente de putatie ze vastgesteld had. En daarachter volgen nog vijf besluiten die beslissingen van de permanente deputation van Namen, Antwerpen en Wesl-Vlaanderen, ver nietigen en voegt dan daarbij dat al die willekeu rige besluiten geen ander doel hebben dan de gemeenten in lasten te steken en hel geuzen- onderwijs le bevootdeéligen. den Yscr, aal van zijnen ja- August De N8 Jooris, die op hooge bjd drenkeling Ongetwijfeld f diae door heD Een dub* heeft zich in voorgedaan- gemeenteraad, men hoopte l‘ neer over eeflh werd; een du- cchtgenooten.1 ven denzelfdei Eene kei^ is op Kerstdag meente Saint-^ durende de heeft van oo* 40 gekwetsten' ingestort. Een afsd; had in de stal«' is op eemge' letterlijk dom hi m in den werd zijn ken. De expf lijn, is zondap XVaretnme, ie< De expresse is en deze laatste’ Er zijn geet» Zondag1 sonen bezig n’ het Leopolds* eensklaps oud' vielen in hel de drie) atiden iaar, zijn verdf Tc Grup1’ vader van 3 k- vaden en op dr L'applieati0 téricl du 24 oelf k délivrer aux splits et aux |||1! Vim alles wat. Hel schepeneu-kollegie van Bergen (Mons) heelt aan de paters Jesineten en Brdemploristen boric,'ut dat zij op de rollen der burgerwacht ge bracht zijn en dus des zondags soldaatje moeten Speciale kommissarissen. De Belgen vin den niet veel nieuwe woorden uil, maar zij geven s< mlijds aan oude woorden zonderlinge betcekenissen. In sommige bureelen, van den den Staat ais T u belieft, wordt de titel spe ciale kommissaris, veel gebruikt. Iemand eene oorveeg of eenen stamp tegen den broek geven, wordt vertaald iemand eenen specialen kom- missaiis geven. Zottigheden zeggen oenen spe- cialeu kommissmis uitzonden. Slecht onthaald worden als een specialen kommissaris in eene gemeente aankomen. Als erbloedzuigers in eenen beddenbak zitten speciale kommissaris sen. Men zegt niet meer onthaald zijn gelijk eenen hond in een kegelspel, maar als een sp< ciale kommissaris in eette gemeente. Laatst was er een jongen bij zijne moeder en zegde, terwijl bij in zijn hair krabde Moeder, ik heb speciale kommissatissen. fiCechterlijke Kronljk. Zijn door de korrcctionuele Rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van den G Januari. Dulreeuw Leopold, mclsersgasl le Dixmude, tot 2G fr. boet, voor slagen en wonden. Dewilde Pieter en Dewilde Servaas, werklieden te Merckcm, elk 'ol 2G fr. boet, \oor slagen n wonden Vynck Pieter, werkman te Nieuport. tot 1 jaar ge vang en 2G fr. boel, voor bcdriege’.ijke ontvreem ding van geld. Demecsler bodewijk, werkman le Vladsloo, tol De Mmiileur is, sedert nieuwjaar, meer dan 80 fr. boet; Vandendriessche August en Swaels Leo- Verscliilligc lijdingen. Bij koninklijk besluit van den 30 notember is de statie van den ijzerenweg van Adinkerke in de 4r klas gerangschikt. Bij koninklijk besluit van den 31 December wotden de volgende hulpsommen verleend Er. 7101 56 aan de kerkfabriek van Wulpen, voor de herbouwing dier kerk, en Ir. 11 ,058-33 aan de keikfabriek van Couckelaere, voor de vergrooting dier kerk. Een koninklijk besluit van den 3 dezer ver leent de tolgende pensioenen 2170 fr.. aan M. Jan Boulanger, oudcontro- leur dei douanen, geb. te Houthem den 16 Oc tober 1819; 733 Ir. aan M. Frans Devvnck. bediende der douanen, geb. te Walou den 9 Maart 1816; 515 Ir. aan M. Jozef Depooter, bediende der douanen, geboren te Houthem den 4 October 1824. Maandag hebben alhier M. Pielcr-Fran- ciscus Kesteman en zijne cclitgcnoole, Maria Zoele, hunnen gouden bruiloft gevierd. De echtelingen Kesteman-Zoete zijn getrouwd den 10 Januari 1831. Gespaarzaamheidski’ing. De 84 provi- soire titels der obligation leening Brussel 1879 zijn uitgewisseld legen gelijk getal dcfiuiliexe titels der zeilde leening, te weten N'“ 34,101 tot en met 34,133 of N” 34,135 lot en met 34,185 of Eerst werden die getuigen aan de deur gezel, en na hen volgden de Zusters. Deze brutale opstraalzelting heeft in de ge meente oenen pijnlijken indruk gemaakt, en de inwoners zullen in October naast die geuzen- j daden indachtig zijn en de geuzerij uil den raad bannen. Hel stinkt geweldig op ’t stadhuis le Brussel, alwaar men de mesthot pen van den im s’ pacht doorwoclt.... Nu, naar ’t schijnt, riekt hel ook maar aardig, op ’t stadhuis te Gent. M. de Nobele heelt in den Gentschen ge meenteraad de gemeentelijke geldkist ecus •■onderzocht, en verklaard dat zij gevaarlijk, ja, gevaarlijk ziek is. Ik daag mijne colleges uit, zegde hij in eene der laatste zittingen, mij te kunnen bewijzen waartoe de leening van 17 millioen gediend beeft. Ik heb er mij, dezir laatste weken, hel hoofd mee gebroken, en 't. is ónmogelijk uit dien waai boel wijs te worden. Verder zegde hij dat de algemcenc besluur- kosteu van 20 duizend tol 48 duizend franks ge klommen zijn; de bureelbchoelien kosten vter- imal meer dan in 1859. MM. Prayon wooidje bij cn legheden in de bureelen besft.ligd worden. M. 4 an llollebeke voegde or onder anderen bij Ik durf niet verb; len hoe groot hel getal ]:ennemessen is dal er op 'l stadhuis gebruikt worden, cn hoe fabelaciiiig duui die penne- messen zijn. Ik heb tonde cijfers gezien voor naalden en bindgaien, die heel belangrijk zijn. Wal geluk van door de liberalen bestuurd le zijn, niet waar, geachte lezei?... Wij herhalen hetwaar de liberalen aan ’t bt- stuurd zijn, moet de geldkist er gewis kwalijk van afkomen, ofwel, moet men de burgers hel laatste druppeltje bloed afpersen. Immers, T is van ouds gekend, de meesten spelen maar li beraal om des le heter en te gemakkelijker hun- i en bijna onverzade!ijken gelddorst te kunnen lesscben, on kozijntjes, iiemlekens en maagde kens ook te laten lekken en nekken dal hel eene waie benedictie is! De stad Arlon is sedert eenige dagen in opschudding. M. Ilollenfeltz, burgemeester van Arlon, pro vinciaal raadslid en voorzitter van de liberale at s icial c der provincie Lt x'inbui g, is verledeue j maand gestorven. Hij ging door als zijnde zeer 1 r ,k n op zijne begraving waren er geene eer- bawijzingen te kort. Hij werd letterlijk begraven onder de luid- rjci.tigste loftu itingen zijner politieke vrienden. Maar acht dagen later ontdek e men dat hij e‘tl actief achteiliel van 41'0,1'00 frank en een te kotl van meer dan 2 millioen. M. Ilollenfeltz bad veel geld in bewaring van weinig begoede personen die nu lol armoede gebracht zijn. De erfgenamen hebben den sleutel op het graf gelegd. Men zegt dal de overledene gaal in t. liet gesteld worden. In afwachting in een kurateur aangesteld, de grootste opschudding heerschte zoowel i.. buitenplaatsen als in Arlon zelf. Een jood die bij den overledene geheel zijn spaarpotje van 30 duizend (rank had geplaatst, heeti door die tamp zoodanig hel hoofd verloren, dat hij, een dezei laatste nachten naar het kerkhof ging en er poogde den doode te ontgraven, wiens lijk hij schandelijk rond de stad wilde dingen; doch de policie heeft in lijds zijn ontwerp kunnen verhinderen. nardus, werklieden le Vladsloo. elk tot 160 fr. boet, voor jachtdeliekti’ii; Svva, Is daarenboven nog tot 26 Jr boet, voor ’l d ag< n van een vei boden wapen. Zitting van den 7 Januari. Vancgroo Karei, dienstbode le Pollux hove, lol 40 dagen gevang, voor slagen en wonden. Vyi.i ke Arnaud i n Vyncke Eduard, werklieden te Dixmude; de eerste lol iv.ee maamh n gevang; en de 2'* lol ei ne n aanó gevat g, voor slagen en wo’ndtn. iVIiillclc-E.oliug. Z:c flier de n:imtn d r j. ngclingcn, die den 26 dezer le Venrne moeien th el voor de lichting van 1881 1 Blanckacrt Eduard. 2 Carnbien Giislaaf. 3 Gaytan Karei. 4 Gliaerle. Emiel. 3 Goucke Emiel. 6 Cousin Aifons. 7 Couzyn Aifons. 8 Debtiichgraeve Isidoor 23 Rouskeeuw Theodoor. 9 Deim-esler Giist.iaf. 26 Sobiv Hendrik. 10 Pepagie Emiel. 11 Dul ois Karei. 12 Gruvvez Karei. 13 11.use Karei. 14 Henning Adolf. 15 Hertooghe Adolf. 16 HouvemighelBuymond 33 Voorons Achiel. 17 Lambrielils August, t Emiel Vanscbelle, van Eesscn, reeds ge- breveteerd voor zijne sloven, heelt een nieuw brevet bekomen voor oenen spaarzamen oven voor bakkers, werkende met kolen. De Jloniteur van Zondag meldt dal hel huwelijk van II. K. II. prinses Slefanie met Z. K. 11. aartshertog Rodolt van Oostenrijk, welk, moest plaats hebben den 15 fel ruari naast, uit- de nonnen dier ge- gesteld is. De sluiswachter Sacrë beclï woensdag te Oostende eene rob of zeehond geschoten, die 1 meter 20 cent, lang is en die lol in dc achter haren gezwommen was. Maandag heeft M. Gbeude in den Brussel- seben gemeenteraad voorgesteld de jaarwedde van het Schepenkollegie le vei minderen. Te Duinkerke is een notaris gestorven die twee millioen achterliet; hij maakte in zijn leven drie testamenten, en zekere ei Igenamen beweren j dal er een derde is. Waar zit bel laatste? In zijnen overjas, denkt men, dien hij nooit wilde verlaten cn dien de dienstmeid met hem heeft laten begraven. Hoe nu aan dien oveijas ge vocht? Er moet in alle geval eene toelaiing lot ontgraving gegeven worden. De policie heeft le Parijs een aantal meda- lien in beslag genomen met de beeldtenis van Hendrik IV en Hendrik V, met de woorden Hem i F, roi de France. II reviendra. - Den 2 dezer maand, rond 3 ure ’s morgens, is in de Yservaarl eene moedige daad volbracht. De genaamde Alois llenderyks, knecht op de hoeve van den landbouwer J. Van den Kerkhove, le St. Jooris bij Nieuport, was van Mannekens- vere gekomen, alwaar hij wat gei.ieuwjaai d bad; door den donker misleid, geraakte hij in Donderdag laatst is een deurwaaider 24 Kooiyck Isidoor. -- i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 2