HUIS ACHILLES EEMAN&C" TK AALST. HOFSTEDE _KS' WOONHUIS dere ge rieflijkheden, met 3 aren 35 centiaren erf, bij kadaster sektie B, nummers 163a en 164a, gestaan en gelegen te Steen- kerke-dorpplaals. Gebruikt door Jo annes Vandenplassche, tol 30 April aan staande. "^WOONHUIS rieflijklie-| den en 30 centiaren erve, waarop alles staat en medegaat, bij kadaster sectie ZAAILAND, groot 55 aren 93 centiaren, bij kadaster sectie A, deel van nummers 7n en 6e, nevens voor- tober 1881, groot 1 hectare 9 aren 6! gaanden koop. Gebruikt geweest HUIS 3.S PARTIJ ZAAILAND, Verkooping in a a a inder verderen uitstel, 'c//c (bij Nieuportj. 95 KOOPEN BOOIÏÏEN, waaronder veel Eiken en buitengewone Olmen. Openbare Verkooping MEDEGAANDE LANDEN, gestaan en gelegen SCHÏIKMDIGE MESTSTOFFEN geplaatst onder het toezicht der Belgische landbouwslaticn. met 1243 Plantsoenen 91 Waars BOOM VEILING. HOFSTEDEKEN EN WOONHUIS van Polidoor en Witlsbeke. Al de nieuwe inschrijvers op de Kleine Rentemef. zullen het blad tot 31 December 1881 voor óenen frank ontvingen. (Zie de Aankondigingen). I'it «Ier liuiul te knopen Een schoon Huis, te Wulpen, op den dijk. MUIS TE MUMEIÏ tegen den 23 April 1881. Zich te bevragen bij Vermeerseh- Spilliaert, te Veurne. 1 Jan. Vanbcveren Herman, z. van Engelberlns en Delcforlrie Carolina. Zuidstraat. 4. Lepeire K A N T 0 0 R Notaris, TE L00. K A N T 0 0 R van den «otnriM aa van den Notaris ït UflS BB Dl EC HT, te Proven. K A N T 0 0 R van don Notaris CAMIEEE I>E CAE, TE GYVERINCHOVE. den Notaris CORNILLE, te Wulve- ringhem. •nel omtrent 9 aren erve on hof, te Rout hem. gehucht het Doorentje. Sollens omslag of ingebruiktreding. Inlichtingen bij den notaris CORNILLE. *e Wulvcriughem. - uren 86 cent. Vet- 195, 220a cn 221. steld. 33,100 fr. ■I.irc 38 aren Nicun- c. 'gesteld 6,000 fr. Nivuivlaml, wijk 'gesteld 2.600 fr. groot 1 heel. C. geheel nr 184u en Iniebrug, nabij de hofstede Maar aldaai bevond zich oeziener der werken ie Sl. icht de wacht moest houden eze was zoo gelukkig den J gewisse dood te redden. Necker om zijn moedig ge- nement beloond worden, ■rtgeval van man en vrouw ijke gemeente van Ardoye doctor Douck, lid van den sedert weinige dagen ziek; s op zijne genezing, wan den zijne vrouw onpasselijk krisis ontstond en de twee tg gevorderd in jaren, stier- op 3 uren verscheen. tort. Een groot ongeluk bel gch clit Saillagot, ge- (Franki ijk) gebeurd. Gè- is de keik ingestort. Men puinhopen ieeds8dooden tld. Hel is het gewelf dal is Mnantla^ fi? Januari 1881 A. Om 12 ure zeer stipt te Loo, Ier hofstede van Pieter Lemahieu, nabij den Rabbelaar. Koopdag van 15 Koopen allerschoonste Olmen en Eiken. B. Onmiddelijk daarna, te Alverin- ghcin, ter hot.-leden van dc weduwe Libbrecht en Adolphe Bullhez-, MERKWEtRDfGE KOOPDAG van ijk ongeluk heeft plaats ge- Marchienne. Een locomotief is gcloopen; de stoker werd j'.cren staaf dooi boord, die •ad getioften. De machinist en op twee plaatsen gebro- door Joannes Vandenplassche; aanslag met dc geldtelling. Eigendomsbewijzen, schetskaarten en veilingsvoorwaarden ten kantore van Vrijdag 2 2 Januari 188l« ten 3 ure na middag, ter herberg Sint Macliuyt, te Pollincbove, van eene welbebouwde met met een perceel Zaailand in Oostvleteren, groot I 1 hectaren 77 aren 62 centiaren. Boom- en huagprijs fr. 1,636-00 Bewoond en gebruikt door Jacobus Ludovicus Dc Bruyne-Marteyn, te Pol- linchove. Bij plakbrieven breedvoerig beschre ven. Inlichtingen te bekomen bij de Nota rissen SYOEN, te Loo, en VANDEN BERG HE, te Pervyse. Vervaardigde vette en de.rzolver grondstoffen. Voor prijzen cn voorwaarden zie onze prijscouranten; Agenten worden aangenomen voor iedere gemeente. in van Oostende naar Ber- nuari, nabij de static van n koopwaï enlrein gereden, n koopwarenlrein gevlogen beel verbrijzeld. den. liddag waren talrijke per- averdijnen op een vijver, in t, te Brussel, liet ijs brak ne voeten, en vijf persoenen Men heelt er twee gered; trondei een meisje van 18 ij Arion, is eer. machinist, van zijne lokomoliel ge- g gedood. piercriplions dc Kantte minis- '■'nii;r, relalifaux supplements "is munis de coupons insufti- Tcevoir pour les voyages eftec- Maandiig fl? .Banunrl 1881 om I ure na middag, ter heiberg de Klijte, te Proven. OPENBARE VERKOOPING van 1O beetarvii buitengewone en 9 koopen Popeliercn en Esschen B O O M E N. Ten verzoeke van den Heer Baron Mazeman, dc Coulhovc. en Menagie-goederen. En om 3 ure na middag, ter herberg la Fronlière Beige, bewoond door Charles Demol-Lievois, te zelfde Watou, van ft° Gezegd Sterfhuis, cn 2" eene Korte Bakkerij met grond en hovenierhof bewoond door Serapliin Rousérez. Om verdere inlichtingen zich te bege ven ter studiën van de Notarissen GA BELLE, te Watou, en GUTTERS, ie Steenvoorde. 'gesteld 5,100 fr. 14 aren 90 cent. Vet- 7-. 175, 176 cn 177. jesleld 10,100 fr. ren 47 cent. Ilieuw- D. 'gesteld 4,000 fr. 47 cent. Nieuw- kadaster. 'gesteld 4,000 fr. Charles Cavereel, helling. S? Februari »1, ter herberg het e> bij de echtge- "dyck, slalieplaats, K A N T O O R van den Xotaris C O 01 A’ 11« I* F, to Wulveringhem. Zaterdag 1 5 Januari 1881, te beginnen juist om I ure na middag, op landen gebruikt door Theofiel Ameloot Frans Botickuert en Hubert beeren, langs de Presendesiraai eu bij de plaats te Buiscamp, van a«5 koopen Olmen, Hollanders, Wilgen, Populieren, en Appeiaeren. Vergadering ter hofplaats Ameloot. Betaalbaar tegen 1 December 1881, ten kantore van den Notaris DE BRA.U- WERE, te Veurne. took den IE, te Vcurnc Islraat, 10. Januari 1881, im ('afe Beige, Groole Donderdag 30 «Januari 1881. om 3 ure na middag, te Sieenkerke dorpplaats, ter herberg bewoond dooi Frans Leper-Cordier, Openbare Verkooplng van B, nummer 166, gelegen te Steenkerke, vvllv. Ciluu,v,„ oost aan voorgaanden koop, gebruikt den Vijfhoek, venditie van Meubelen tot 30 april naast, door Louis Vercruys- se. groot 50 ai en 73 centiaren, bij kadaster Verkooping van den pRCbtrdEen Woonhuis cn Hoefsmisse, .Votaris I>K MKAIJWERE, St. Denijsptaats, te Veurne. DiiiHtlna; IS .Initunri ISMI, I 1 ure na middag, te Lcyscle. tusscb.cn d> Kruisstraat en den Eik. langs de Stavele straat, koopdag van 80 koopen olmen, hollanders. 3 schoone eiken, 1 essche en andere boomen. ijkheden, benevens in gebruike bij de wed' Diesen lol 1 Oc- ook gelegen Ie Sieenkerke, tuuvi 1UUI, p.VV. 1 ilVVK.lv V K.VI centiaren, verdeeld in twee koopen. Deze verkooping geschiedt met lus- Valeria. d. van Eduard en Dêbuysere Eulalia. 6. Veranueman Sidonia, d. van August en Vanleke Ludovica. Beweslerpourt. 7. Cornillc Maria, d. van Felix en Lambrichls Rosalia. Gno'e Markt. 8. Slubbe Ida, d. van K;.r l en Vai.dendries Maria, ld. Debitrchgraeve Karei, c. Lambregt Rosalia. Binnepalen. 26. Mercy Pieter, rentenier, geb. te Veurne den 23 Mei I 816, en woonende te Adiiikerke. wedr van Amelia Tahon. met Matsaert Joanna-Theresia, land bouwster, g<b. Ie Veuine den 14 Augiisli 1826. 7. Vandenplassche Alicia, 6 m. 9, Vieren Hen drik. 3 m. 13 d. Handboogstraat. Op IJonilcrdnK 2OU Janu ari fl88fl? oin 9 ure 's morgens, ten stei fbuize der echtgenooien Lievois-Lauweriere in lues pariie cn train express et parlie en train ordinaire présente de nombreuses difticullós et exige tin travail excessi vemen t considerable. Ce travail comprend la fourmture a tonics les stations du réseau de nouveaux casiers a b.llets et d’aulres accessoires et noianimenl l’imprcssion de si pl millions de billets dun nouveau inodèle. Pour des raissons de contrölc t dc compiabililé, eelte impression ne peut se faire <jue par feuillcs sé- parées comprenant cent billets et dont chacune né- cessile trois tirages dislincts au rnoins. Malgré loute l'activilé déployéé par rAdministra- tion. ce travail n’a pu élre teiininé dans 1c court espace de deux mois. En consequence, radministration se voit dans !a nécessilé de rcmetlre au 1" Fé/ricr prochain i’.ippli- calion des dispositions de l’arrèlé ministeriel précilé. (Communiqué), Uit der hand te koopen, in zijn grlieel of bij gedeelten Ein 11 ixiili-liilibelldi1 stal me' koetspoorten 11 aren 13 centiaren, volgen.- maat, onder giond van gebouwen. Ie Veur ne, meeste deel van nummer 280 der wijk A van het kadaster, uitkomende zuid op de Citeineplaals. en noord palende aan d< Zwarte Nonncnstrant. Gebruikt door jufvrouw H-lena Markelle. Zich te bevragen bij M*" <MF., voornoenid, Bolerweegscliaalstraat, 10, te Veurne. Donderdag 27 Januari 1881, ----- - - om 3 ure na middag, ter herberg de sectie A, deel van nummers hi en be, Blokke, te Proven, Openbare Li^itatie-Verknoping van een gelegen te Proven, VERKOOPING van BAKKERIJ TE WATOU. armede gaande, ge- nnen de palen van ieuportbrug. dai ia Tabary, wedr schenkomst van den Notaris FEYS, te o&L Wielsbeke. Uit der Iinisd te koopen t Een schoon en gerieflijk Woonhuis. teAdin- kerke-dorpplants, bestaande in woonplaats, slaapkamer, keuken, kelder, met schoenen zolder van 1 m. 20 c. verdiep, nog achter plaats. groot stal, 'zwijnstai, privaat en aal- pul, met. (leszelfs grond ca erf. Te be- v ra geil bij Charles Ahmlgu, mqtscr, eigenaar en gebruiker van hetzelve. gelegen te Sieenkerke aan de Wilde. ttiblioxrnphie. I/llIiiNtmtiou Europcenne (Ir. 10-50 fran co par au). Texïl. Romans du plus grand intcrét. Nou- vdles. Cuiiseries scientifiques. Crouiques di verses. Art. Industrie. Dccouverles, etc. Giiavlkes. Portraits des hommes mat quants du jour. Actualités. Monuments. Paysages. Sites pitloresques du pays. Reproduction des ta bleaux model in's les plus remarquables. IS. ItluHlralie (tr. 10-50 f° ’sjaars.) l.e Hi- ur iliuxtré. Journal humourislique, Le meilleur marché des publications illustrées, pa- raissanl 2 fois par mois, par livraison dc 8 pages, uvec 4 a 5 gravures. I.«- Nlu»ée «In Jeunr Age (fr. 4.23 par an), (li fr. par an), paruit le samedi. par livraison de 4 page-, avec un dessin en couleurs a la page et de mmibreiix (hssinsen noir aux aulres. On s’abonnc au bureau de I'lllustration Euro- péeniie. Boulevard du Nord, 107, Bruxelles el aux bureaux des Posies. Vit i!<t linnd te knopen of te BRIEFWISSELING. Ewanciscus weschwonc kwuw- Mebuwwe, ontvangen. ••«•rttrrlijl*e titnml «Ier Mtuii %'euriir. Geboorten van MUr GEZONDHEID AAN ALLEN lei iigg-*gev**n zontler rnedecijuen, zonder puigutie en tonder kosten, door de smakelijke »ezond- heidsbloeni van Dn Barry, van L inden, gezegd oom Dertig jaren onveranderlijke uitslagen. Zij bestrijdt niet goeden uitslag den moelijken eetlust, slechte spijsverteeringen, luaagontstekingen, de gal. de winden, de zuurheid, het slijm, de braaklust, de maagopwerp en uitwer ping, den buikloop, den hoest, de belemmering aan ademhaling, de uittering, al de wanorders veroorzaakt door borstonsteking, keel, adem, stem, luchtpijpen, blues, lever, lenden, ingewanden, slijm voortkomende uit de hersenen en het bloed Zij heelt reeds 8»,000 genezingen bewerkstelligd, waaronder die van den graaf Pluskow en de markiezin Bréhan, MM de frofessois Dédé, Wurzer, doe tours Campell, Schorland, Ure, Augelstein, enz waarvan uittreksel. Ovrrgeving, Maagziekten, enz. Junict, bij Charleroi, 19 Mei 1865. Dank aan de revalenta, heeft de vrouw van M. L.-J. Dury, genezen geweest, na vier jaren overgeving, maagziekte, hart- en lenden pijn, afwezenheid van slaap, enz. M. Johnen Guisse, van Couillet (Henegouwen), schrijft ons o had ik de Revalenta, die mij de doktoois vooigeschreven had den, niet gebruikt, zou ik nu niet meer zijn N* 78,564 M en Mme Léger, van Heveiziekte, afgang, zwel ling en brakingen. N*> 68,671. M. den Abt Pieter Castelli, van volledige uitgeput heid op den ouderdom van 85 jaren; de revalenta heeft mij we der jong gemaakt, v» Ik predikt, hoor biecht, breng bezoek aan de zieken, doe rede ijke lange reizen te voet, mijn geest is hel der en het geheugen frisch. Voedzamer dan het vleesch, spaart zij 50 maal den prijs der medecijnen. In dooien van 1/4 kil*, fr 2,25; 1/2 kil 4 fr.; 1 kil 7; 6 kil. 56 fr.; 12 kil., 70 fr. De beschuiten van Reva lenta in doozen van fr 4,7 en IG fr. De Chocolade-Revalen- ta in doozen fr. 2-25; van 575 tassen, 70 fr. Verzending tegen postmandaat. Depot bij de apothekers cn kruidenieis. DU BARRY EN Cic. Algemeen Depot 6 en 8 i ue Rouppe, bij EMILE TIMMERMAN. Depot te Veurne, bij G Duclos, diogist, en te Dixmude bij Quatnnnks-Claus, kruidenier. 2 .OKU ■HIM, V in B'olIincJiove bij den a Groenen lluoniynni'il, Huwelijken. Sterfgevallen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 3