1 DE KLEINE RENTENIER •di DE KLEINE.REMEMER !1 ALGWA AGENTSCHAP van de maatsihappij voor verz.eki ring tegen bran I de lilircke. I 'ereeniiiing. bij W, ho- JHuntk*. (laaiplein. 107, te Veurtie. it U F - =1 'Pi ■^4 •DÉ’BANKvan Se KtJINE RENTENIER befaatt, ion<l«V Losten., dit Jy’rpens. on doet on Koinptant Bericht. a9$T^2S.- VOORZICHTIG 5.1 SïsW'' IlliEDKEV. ■i i BERICHT A.W HE LWHBOIAVERS, I [,I^7..VAI»T(»>NF.N. ex»ra pmke meik. John lliiikrr nt?', zijnA.hirljedj h verkrijg-,1 baar bij Van IBurcb** .t KorleaiM, kooplieden te Veatt.ie, aan den prijs van 41 franken de. but. II I B Z 1 K K r K IV KV.l.S (CRESSOK) Enail’tllDEB.DHPliï 5S $2 £3 BORSTZIEKTEN Dn VAMEIl (fc II. IfflWY V ARE f.lMlllll.llCTII.HA grzekl MiwndaertM 18 1’3 15 - I 26 cis zullen rerkoopen Bruin per 1 1/2 kilo, 48 M. Joseph Bieswal, 1881, een Huis ten dienste ■m #2: FRANC PAR AN kelders, gioolin koer nu t bakhuis, oven en MILICE AVIIO.V.UF. I,s nrlieii ns de la proeli.ün:: levér (1881) a j des tnudiipifs prix el étrc assures eoinnm par L» 11V t f i IP I 111 I iiroiu-it fI L' Tarwe. ld. nieuwe Bogge Sm-riöen hl. nieuw el -3 FRANC tS^ARAN S 5 5 O f1, 9 Ou, «58 FRANC ra PAR AN b| uj ■1 al l it der hand te L»opcn W FRANC 5 FAR AN Ter»ndcrhies van tvooiixt. VICTOn CAMBIEN, huisschilder. Ie Vctnnt’, maakt bekend, dat hij zijne woonst heeft ove gebracht uil de Zwarte Nonnenstraut naar de Zandstraat, in de estaininet gmiaiimd Hiuuwers Hof. ne vens de brouwerij van tegen de IJperbrug. Les Mercredis a Fluxes, Hotel de la Rhé- torique. le s Vendredis a Popeiiixche, a la mes- sageric. 1. i P1..1 8. BLUEOGl BRIV SCHÜBf IIWtCBFUiSriH. BBAHD tv UEi vvM.E/.iciir, ki.ieuen ZVVEERE'. M’EI X. Kv.xai.r, kloven Engelsche apothekcrij'Cu. Dei acrk.' Brussel. 12 Jan. Z v E S S 3 fc dA T9i*rk(|irijr« van I Ciaran, per 145 liters, o Jan. 25 - a 30 50 20 - ;i 23 1G - lleivri Cculrnaetrc-lluitgthe, herbergier in Kroo t. te V.nchem, laat hel publiek weten dal er vin heden af bij hem zal te bekomen zijn eerste klas van. «Jitano van Ilou-Van den Aheelc; alsook f kjnznuiUioel. en, B.ijnzivntissnreE, Kootzaatlhot'ken, ttuapUoelaeit, I< jiixiuiiitunne:il enz., aan de genadig-; houder óij-’ deu luitholi/ken Kriiuj v:l>' Oo.'lvii^e,- een. hieuw groot hotel op den i zepdijk aangenomen hebbende, h- geert zij- j nelt paï’hl,. tds hotelhouder vin den katho lieken ktui.g.over te laten. Vooj -tulie voorwaa'i'den mengeljove zich bij hein:ie4)ège.vbn.' Wéslslraat, té'.38. j LceijiuViin pilaIen Vercneiile sommen "van S.OUO, S.Gtrv, 4O,OM,Q, »t>,00<» en dam boven zijn basehibbam;. tpi'ts, I’^. ^of 3'lc hypo theek. «y.'Ojir-peyeniAe goed'ereh aan dim in-:’ Jrest .vanb'r.;4‘l ^efi Vl/'i’p Men bevrngo. z.ieh, hh't eüjendoinstiteleii bi; Claeja-.i*jf, Noofdbrug. D'ix'tiKfde, Verwan, «utVleiilrc'ii, in .’t «li-oojg MvaH*>cSien. LEONARD VERMEULEN. Uns Kakel Si»illiaikt, Jivopman-kletTiniiker te Veurne, groot’'. Uoslstraat, 41, W a MT M st SA I ET Debivllccriitx van allerlei Liken en ModüsiritTen rechtstreek' komemle uit de bijzonderste fabrieken en groole maga zijn, n vau ’t land eii van deirvreemde. Kabel SPIl.LlAl-'.ltT heeft de eer aan zijne talrijke kakinten to laten weten ilal. door de bijzondere keus die hij komt te doen onder de nieuwigheden voir hel aan slaande winlersaizoen, alsook door zijn keurig weik en nel talsoen. spoedig,' bedie ning en g‘midighejd der prijzen, hij hun vertrouwen u eer en meer zal trachten te verwerven. Kleermaking np maat met bepaalden prijs ■op voorhand en levering in 24 utvn. a a a a 50 a- 28 a 31 KOSTELOOZr. PREMIE uiur de .VJMttirn'en ran hel Weekblad Eén IrikoU 's jaars, XTunturrx 3 3 7 s Haver Id. nieuwe Boonen Nieuwe Erwten j bakkers, te rekenen tan morgen, het brood z.d'.en rerkoopen Bruin per 1 1/2 kilo, 18 c. Urrgen (Frankrijk], 10 Jan. Wille tarwe-roode 19 18; tarwe 1' kwal. 21 41; 3' kwal. 19 23; rogge- suerioen 12 18; haver 9 48; boonen 19 52; snijboonen 22 22; gele erwten blau we 21 50; lijnzaad-zomerkoolzaad -; wmlcrkoolzaad aardappelen 1 o 94; vlas per halve kilo 1 96; id. eerste soort I 73 a 2 23; 2e. soort 0 a 0 3de soort 0 a 0 nieuw vlas 0 l*rij« aan welken het meerderen deel Jer S I I r x 5 zè =5-g‘E^u J S J o^' a o pcuvi'iH (leb niainti’iMhl s'asMirer a forfait a des modifies prix el chc assures com me pur -- le Gouvernement h r.igemc Générale E. A I "k",1‘r-v”url"’5 51. it «0. 3 09, 0 15 j Bemlamik. Hue !>.sse des chumps, 89, Les miliciens non remplacés par Ie Dé- 1 ifl- 0 7 2j Elie traite genéralenient toutes affaires 4 r- x ayanl rapport a l.t milice. S'adresser pour plus- .linpl-s renseigne- Rue du plat. 8, a Ypt'és, qtii se tionvera, a tién/duued iteoten <'‘»»pter dn 13 Novenibre 1880. dès 10 j_.i iieuH's dn inatüT. tons les Lundis, Dix- Les Jcudis ct Samedis b Ypbes, Rue du 7 M 8 1 27’ 5 40’ ••■3. Qu’qn se le Jise. 'IIIIIRIIV ^<r to koopeii 1 Itjilllll I Eenen goeden eu gemakke- lirken Tilburij. met hurnassuur. zadel en njtuom, alsook venen goedi n en kloeken wagen. Z h le bevragen bij dendrukker dezes. J3 r •s alie iteéA4>|Ktihirn fc I ^Eén IraïiK 's i.i.r< A'mnnieiMj BIJRdrf.TZ.N’ E.X KASSEN M 1 1, Arsmbers’Straafcj 1, to Brussel. a S3 es ra ra e» w ra iü n - s vi w w i LuLÖ i t 1881, een Huis ten diensle van herberg en broodbakkerij, hebbende schenk- lt-.-o plaats t ti keuken, twee bovenkamers, twee 1 is de 5e,l,:r C’-»’’’”»’;’1* meelzolder. Te bevragen bij Emmanuel xeckaot, Vermeulen. gebruiken TTK IlKBAOWEiV j nm. kt, te Vuirne, Bougies in alle koleuren, stA’ndA^^Xu-. nu të en van all groote, dienstig lot verlichting I - - - xtin eetzalen, salons, pianos en voituren. et 6 20. H. Kortrijk, 5 25, 8 24,-l 97, Licht' rveldc, 8 0S, 11 Q0, 12 34, t 4Q, ca V' I - vei - hi t mru^rh- (■RUI v plaats, •55, Am wsiiPhv I JB teT7" LIZVÉE DE 188.1. Avis Important. I de dt.i.d lu in uit zijn lij I s IS «jfA’xsta -i. oc I Lieliteivcldo i I 7 27. Kort,ijk naar Abonnement pour toutc l.v Lelt; que i.aun.H b.s ii'4ia;..s iuste, a Bilt XELLES. Ill E BE I.OXLM, 5 l’c lïlonitcnr Odgc DES ttkwtö a Cote Journal liiuiittivr panLstnl leus les ilimam ltrs hut 16 pages de Kwte. TT-i T3OJt-TI>3 K I r*»ür «h* llo«:r*<*v «Ir Krmr k» rl «k Pirh «ne rnr <p n rJr «kt ‘alriy j 4.JirhHraiiK jur'i ;rm la rnlr «(Virile dr* .’t f«irm>L*u< bU4'«rie(C» «lf< ui»tr.»i-- 11 llfitr vllirklk «Ir- liiayrt «Ir taille» \»lenr« II. r I lr«n)tre< P-QP*rt[t HF IA B1N0UE 0^ V LEURS LOTS. J. lil - - w - - Een llÜIS, len dienste /in winkel. onder pinnen d.ik. hel.bende l.amrr. Lru- j ken, Leider, sLd en gru'niin Ir Axreappel!' Te* bevragen bij j GllYSON, aldaar. V 4 h - c J* i Vertrekuren van <leu ijzeren»eK, III korii-spiimkiii!,- met Brunei ('5 Januari 1881). Sent-Hiielt.|.icl.lrrv,.Veurne Duinkerke, 5 35 7 11 1 i 25 11 50, (li 07 tot aen Ghy«el«le), 7 35’ Dere tieinsta.it niet le Coil.maiq, Hnn<Uar.nie, Zarren, hrs.cn. Onstkei keen Avee.ippetle. De andere trei nen. w.i.u|>ij een •■.laat houden Ook niet stil in «- melde tusicDcnsliïtien. IlI.tl lX JH IiI VG I V (JI VI.ZI VLJ 1M)C»K het kHirhti{;»*l<- .'o 'btiuivr^rehd pl us/uid- del thd Injkcud IS. I T.-V'ruri r. bij O DUCLOS. din.ist Mru veraendt tfjrii I Clll htHn S'MIIVtlt 1 I Lrcvl iiuiid.«ci»tig bel vluvhsrhnft bij elke fl. Lch gvtoo;pl. *8 I spoor der n.itdil a - ite pt ijz? n nmgelijk. Hoor de goede kwaliteit zijner koopwaren en zijne goèkoope prijzen verhoopt hij de gunst van een iedet te winnen. B.i/r/rer,.ATowx/aZruiit. 41’ (hoek der Smisscstraat), te Veurne, gelast zich niet den- ontvangst der coniniisien voo- 'liet verben van alle dacli vim wollen, X’jdon of k.i- 4 oenen stoffen, loowel mans- als vroua kleedcreu, i ut. enz door het‘huis Utto KoiATükS, St Jacob- stiaal, 13. te Ih u^ge. Er zuilen geilurif; stalen bij 1»riM beruste, de zijn. Al de j;rve fd .sloffen wuidcii Limb'll de I5 daipni let uj»;;vzaii<!cu. Ihj d<‘ze vei v*eiij is een bijzonder werkhuis voor de Wasscherij in t droog'p,ewe;;<L Al v ouw- Xltedereii iu zijde, wolie. p.inc pels, also »k a.lo mausklcrderrii zu Lmi ^e.wjsschch w«.i den znlldei het minste los te. <bieu, bet teede;* e kleur te vei ai.deren cf <|e sloffen te doen krimpen. Al de aUikelcii zullen inel enig bcbaddeld worden <11 tc|;i,n alliTfljeiiialifldsIc prljr.ru Zich u.in te bieden bij L Vi n.Hi utEM. Kleri inukciSfj ««I^h nio;;« n zich ten uilen tijde .i.in- bieden voor wrik bij ‘I sink itartmJIiiRffllBir vóór* 1 1 <tat-ieiléret) Zondag eon vurli-.nlxvolljli pi-nnljo HCkondtut run 3 y. t -'J- „er. half wil, Gu eeiilim. lloi'sl, Vt tk"iidln i'!, I in’ll V'jijinlshkin^ oxMibbi.i ij si-: VH'iZMiirr >|‘«»m»ge <.i.m./in<; d«M’r «l«-n echt* irCx rup va»l iic fr«4»n v< >u I i t4»‘ wrlv> >«nlh»'i<l xvurdt El in «snirn u t its k<WA*u5;«l yrnrx«»i. Ii ji'di.. kki«Mt«- HOEST, •i-p'-nd* t UCHTPIJP E| ONT'ïfQKlNQ w.-i.kn •f»iu‘«t'»i*-h,’..r «lit H'*inr?iuid''.»l H Hei j. ].et heit,- arpji'i v.., r Rr kiu>|cr-n met .Ie B KU"W-/ MI S V.» ,y U 1 l<> 1 .I t l i s.'r >dt S9 Dt r or I XGl.LSCllI. Al’ol ULKEIU.I rnl EI.VCKE, IE UKlSSEI. ,\«ilii U< u imidkt 1 «i en xt iy.ilsihl <lr Siroop v iti l»r Van.vh-.r cn B LlI'I r. f,< V i /\o ..p’-lbrLris drr hospil. |ru v in l’.ij ijs Men cisthu iHijd Il4iid>rrkriiint"r op b« l ctlki I io dl itf kIrut uitbl-itiw iuéizwdit cu ïw<iI EciiconriiMlv» ekkriidv zi i-lt.».-,«!ie eene tnlrljkr knelt. De r.itkc b< gint n.ct e< ne 1 cl.tc storing der Mn.'g; maar u at j wordt .erzuinid, dan uringt 1 j do .r liet vclici k li haam, U»t de nieren ann, den 1 ver, le t klietbed en het geïnde kl cr<n- siel .d, b iwijl de lijdi r ondrangl jk kwijnt, tot - 2.1 1. ..1J_ ~..j lm verlost. De zit kt® i wordt dikwijl voor andirc kwalen uangezen; inaar waueti r men zich Zelf de v, lgcr.de vragen doet, z .1 nnn ijaii dig er owr l.unii. n oordevleii Heb ik na l <t it n pijn <,f m> ei Ijkhdd in de aib niludi'.jr' Heb ik een gc»o< 1 v m iniitlr id, van tijd tot tijd met da: eriglitid 't II bbon du oog u eer, gt le kh m Heb ik 's morg.-i'i rondom de tanden en het tandvkcseli <.cu dikke, kle verige. slijm, gepaard met een onsangenamen smaak Is de tong beslagen? Heb ik p ju in de zijden of in den mg? Heb ik naar de rcchh r- z jde eene opzetting alsof de levrrgrooter werd Ben ik hardlijvig? Gevoel ik draaierigheid of duizo'iglu i I wanneer ik een k'aps uit liorizvn- talc ligging ópsta Zijn de ufselii idingen u t de nieren vmlig e» hoog gekleurd, met een ncór- S lag als menie heeft laten staan Begin liet voedsel.na Let eten cpicdig te gisten, gepaard nut opgeblazenheid en opY.Spiiigen u.t de. maag Heb ik d'kwijls liurlk'oppingi n? Ald.zu ver- scbijnsekn zullen zich nu niet teg. l.jk voor- 1. 1 dotn, maar wanneer de treur-ge z. kte nadert. Te beiraacn Lij vader kw. Hen 7. j vkn lijdt. b.iUlUngs. Als het een ÏSOX, aldaar. j geval van langdurig g<lijk< n aard is, kom er I een droge stootci.de hoest, na eenig. n I jl geprard met opgeven. Bij verder varh)up krijgt de huid can vuil bruinnclitigc tint, te wjl aaq handen t n voeten cene koude kleve.igc uitwa seming komt. Terw jl lever en nien u steeds meer beginnen te lijden, vo'gt er rhumaii-cile pijn, cn de gewone gehan teling blijkt ten cenc- mi.le onvoldocii'ie tegen deze laatste kwtlli g. i Het is dus van hit hoogste belang, de ziekte spoedig en op g. sch kte wijze te behandelen in haren er reten gra.d, w mierreen klein und.- camcnt griitz ng z l te weeg brengen. En z Ifs Wuiu.e.r er ei nu >avlc weiking is, moet het ware middel worden volgehouden, tot ied r zikie vei'dwenun, de eetlust terug g. kom. 11 is en de vcrlcringsurgancu tot e. n gi zonden toestand xjn gebracht. Deze zi. kte heet 1 -aerz.ickte. II, l zekerste cn meestafdocadc rr t gen is ScIsel’H jcenee»- Urnrlatifte Mrooji, een plautua.dig pre paraat, vervaardigd in Auienka 11 le koop b j A. J. WHITE. ‘21, Farringdon Road, Zo..- E. C. 1). ze siroop tast de ziekte in d. n grond ran en verdr’jit haar met wortel cn t k uit hi t lichaam. M 11 v iudt den .Mroop «lei- ■U(>«-il« r Seitt»! in alle goede apolluken van Be'g c. t l - M 9 X I CX4 UZ Q- Bur. §3 tfc z, Garni. I 'eurur-llixmiiilc l.ichtervcld Gent, 5 C6’ 7 19 12’5 Dexe pillen, «lom 6ek«u<l. .ijn de xschLvIe eu te pJl'tmneht de la Guerre, peUV( nt ilumédiate ’’Vw Ge"''Vc ‘rne-Dui"Ierke G 20, 9 3 02, kerxte purgeermiddel ..inter a! de iiirdicijij Ilieil I 1 elrO par ,U mètlie .'.gl'IlCC. NieUporl(B.i<lplaats)-Dixiimde-Geiit 0 50 SKA r ite nieiisch zdi.yi'l t V4»oiii»ig<'i'uiuct Pi*, su'l Geiit-Vc.iine-buiiiLerke G 20 9 5 50 NieUporl(D.i<lplanU)-Dixnmde-Geiit 12 03, 1 1’5. C 05, Ni. u|M>rl(sUd)-Üiimude, 7 9.», 12 13 4 i1’’ I 6 15, I Dixinude-Nieup -7 48. 512 50. 5 05 8 30 LichL rve.de itaur Vcunic, 6 5G, 9 C.T, I H 745’. Venn e-Duinkcrlo, 8 OG, 10 11, 2 59 (8 55 ii>.r GI1J velde alleen) 9 51. MCtm, Hole! d” la Posle aux chevaux. C7T(7n8 18‘-1.21’ 5 Les Maidi.. ii Nieitoht, Hold dn Pelican. «..shndLcorivm"^' v7,4- eortemareq jjpor, 7 10, 9 11,1 55, 8 00, ten ten r- uriurX^npeit, trein komende v.n Bnlege). I Achtervelde naar Kortriik ri x o< 1 qt r in I] l .oud<* inirt inik 7 i L L- dr u P' g-a rïn Z.fl tih» r itaii.e is U heeht et» pt I b uidniaktn* - - £3 OVER DEiKUiiST VAN ZICH, ZUNJER GEVAREN, TE VERRIJKEN dirn-trit 1 t-; 4«*i>Cl (hl VolkiHl-C'|<* v*i n up drir niNand n ij'l. <h»oi 12.00’) i if> ut« i Dr in* rdijktlu Ih worden r uitte i’.L ii.g d(‘r bt^ihhM - dr na H.eirii r M'.f» I'w diphifnn i .»U'. h-.-t i< hl |pr- J XYKERSIGI.KS.JiMtik- del h(>spil.ii«*ii cn van het h r. coiêiT>nn- deiir cn .lidder v.hi - - erg M-h ridcne ord* n, vooi j-;. j 4*|| ‘i**”> b- w *i<-|. Koinptant WTS tiKeenlIjk xoor de Ahnnneitteu van liet xveeLldad a dv “oede uitv..l vzi. <i. ie raadpleeg den onu. ud Pnjs*fr 1 50 de doos. lij den eigei DEPOTS T<- \euri e. bij G ÜUCI.OS. <lio;iist, te Dixmude, bij d'l. GllkSSVEllT VERVV VEBbE. Een .jeniuti.;. doch re.geliiMlij gelirüik deler pilb De jiurlijks. he verkoop u> waar t oin de grxordhci I t«» bewaren, too;.l gt- fMM'gz...in dc populariteit c** remedie Voor veidere uitleggingen, Drie pillen, ‘dom {-,ekeud. lijn do x*tuhlj»le Vi-róm zaken üiet, hel u iuslr pnrrni A idle tijdeiï -en i- - x w - - worden. Zij vovi-konten al de stekten. oiniLt ij 1 uur- zaak van alle kwalen. 1 (l«tiLilii:S K. L. S TRACilKR, u HUIgCH Up j niet tet.e goéde niu".ilijd ^enon.en I ‘net. ,le r “3. A|”'il dóren ai de xteehte uebten, 11l'-o.. L.ll...., ll| ,1(,r <|.(.nJ in d„ VI .Ulteereii, bovenal langs den bii Verlu-que-LtlH», bcekbindcr, Appel- 1 brief l ij elke doos gevoegd.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 4