l I N° 1892 A 1 EiRXE, W Januari 188L J«iar i 1 ■r - - groote Idlers volgens plaatsruimte. Rechtci lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en In de Lordskamer heelt men den brief bespro ken door den Paus aan den aartsbisschop van Dublin gezonden. Een katholiek lid der kamer, M. Braye, heelt gezegd dat velen de herneming der officiële betrekkingen met bet Vatikaan als hoogst wenschelijk beschouwden, al ware het maar met het inzicht de bevrediging van lei land te bevorderen. Lord Granville, lot wiet) de be merking gemaakt werd, heelt erkend dal de Paus eenen onsebatbaren dienst aan Engeland heelt bewezen en nogmaals de taal beeft doen hooren van de hoogste zedelijke macht der wereld; maar over de herneming der betrekkingen uitle hij zich niet. Pruisen. In den Landdag heeft M. Wind horst het volgende wetsontwerp van wijziging aan de meiwetten nedergelegd Het bestuur der 1111. Sacramenten en het op offeren der Mis zijn niet onderworpen aan de strafbepalingen der meiwetten. De libeiale bladen moeten bekennen dat dit wetsontwerp aan den eisch der openbare denk wijze beantwoordt. Wij zijn nieuwsgierig te weten welke houding de liberalen zullen aannemen. - - Engeland. In bet parlement wordt be raadslaagd over de lersche aangelegenheden. Na eenige redevoeringen voor en legen de dwang middelen is de diskussie veidaagd geworden. Het ministerie is blijkbaar verlegen aan de kamer mede te declen waarin de middelen tot beteugeling bestaan die bet legen de leren wil aanwenden, en hel laat zich begrijpen dat de le den geen oorlof aan het gouvernement willen geven van alles te doen wal bel goeddunkt. POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. Zondag hadden te Parijs de balloteeringen plaats. De strijd was zoo hard nekkig als bij de eerste stemming. Al de par tijen hadden zich met den giootsten iever lot den strijd gereed gemaakt. Te Parijs zijn gekozen I conservateur en 2! republikeinen van alle kleur. De uitslagen der kiezingeu in de departemen ten zijn over 't algemeen gunstig aan de gema tigde republikeinen. Iets dal wonderlijk is, 'lis dal al de partijen ten uitersten le vreden zijn over den uitslag der stemmingen. De republikeinen achten zich ge lukkig omdat zij de meerderheid behouden; de conservaleurs zijn voldaan, omdat zij vooruit gang zien in hunne partij, en de radikaleii of communards vrijven zich de banden van blijd schap, omdat zij geene verliezen hebben onder gaan. Wanneer de geuzen en hunne gazetten het overal eens zijn om jacht te maken op de eer der priesters, om hunnen naatn te bezoedelen, om hel modder waar de geuzerij in wemelt, met meer iever dan gewoonte op de katholieken le werpen, dan mag men zeker zijn dat er onder die algemeene bedrijvigheid iels schuilt dal zij gaarne zouden in 't donker houden, en daarom, Koken moet kosten! Ziehier een staaltje van hetgeen de lastcnbe- talers tegenwoordig af te dragen hebben, om sommige budgelvreters le verzadigen. Wij dee- len slechts eenige cijfers meè van onkosten voor hel ministerie van binnenlandsche zaken, alhoe wel hel in de andere minisiericn juist hetzelfde is. in I860 bedroegen de onkosten van het cen traal bestuur 214,550 fr. In 1878 klimmen zij lol 364,975 fr., en, dank aan dp nieuwe onder wijswet, komen zij tol 506,525 fr. In 1860 betaalden wij voor pennen, papier, inkt, vuur èn licht, in hel ministerie van binnen- landschc zaken alléén, 12,700 fr., die al een tamelijk schoon sommeken is, geloof ik; welnu, onder het bestuur onzer vrijmetselaars betalen wij nu voor dien zelfden artikel 64 duizend fr. voor het ministerie van binnenlandsche zaken, en 65 duizend voor hel ministerie van onder wijs. dal is le zamen 129,000 Ir. Men bemerke dat in 1860 de zaken van het onderwijs aan hel ministerie van binnenlandsche zaken behoor den. In 1860 betaalden wij 9000 fr. voor kleine onkosten van reisgeld en boodschappen in 1880; is die som geklommen tot 34,000 fr. of bijna het vierdubbel. De gouverneurs zijn nu in het schitterend 1880 met hunne onkosten geklommen van 931,067 fr. tot 1 millioen 436 duizend fr. De kosten der arrondisscments-commissaris- sen zijn voor 1880 ook verhoogd, terwijl hunne met anderen te besmeuren, zoeken zijn hunne eigene vuiligheid te vet bergen. Zoo is hel op liel oogenbiik juist zoo gelegen. Den strijd op schandaal hebben de geuzen hevi ger ondernomen; meer dan ooit hebben zij strikken gespannen voor de eer der priesters; meer dan ooit wordt laster tegen al wal heilig en godsdienstig is uitgekraamd. En waai om? Om den kanker te verbergen, die Brussel, den zetel van bel liberalismus, heeft aangetast; om de melaatschheid te verduiken welke in die groote stad veld wint, de maatschappij met de vuilste wonden overdekt, welke haar weldra tot op de beenderen zullen hebben afgeknaagd, en dan misschien eerst bel volk zullen doen roe pen Liberalismus, ziedaar uw werk! Waarom Een proces dat over eenige dagen voor de rechtbank van Brussel is afgeloopen en het onderzoek door eetie bijzondere commissie ge daan, over den staal van beschaving onzer hoofdstad waar een ware menschenhandel (handel in blanken genoemd) gedreven wordt; waar jonge meisjes, ja, kinders worden aange- werfd en gesleept in zekere huizen, die wij, uit eet bied voor onze lezers, niet zullen noemen zeggen genoeg waarom. De schande waarvan het liberalismus zich niet kan wil wasschen; de algemeene walg in hel land ontstaan door de afkondiging door M. Henri Boland, hoofdopsteller van den National, van eene getuigenis afgelegd aan de commissie geiasl mei onderzoek op de policie der zeden, zou het liberalismus willen doen vergeten met andermans eer te bevlekken. Die getuigenis is iets ongehoord in de ge schiedenis der afschuwelijkste misdaden. Nooit, zelfs niet in de bedorvensie tijden, in de meest bedorvenc steden, zag men zaken gebeuren zoo vuil, zoo wraakroepend, zoo monsterachtig als degene waarvan men zekere Brusselsche instel lingen belicht, als degene welke te Brussel op groote schaal zouden gepleegd zijn, gekend en.... ondersteund door diegenen, die’ door hunne zending geiasl zijn veel mindere misda den le ontdekken en te keer le gaan. De slank die over Brussel heerscht, uit de vermaarde mestpacht ontstaan, is eene kleinig heid, tegenover den zedelijken stank, die er thans den maalschappelijken adem bederft en verrot. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sja /rrnnto IpItAFK vnlnrnnc nlonicrniinln - Tlnnhtm liil’o om.k «I1.— A C.. w r >-1 mimicii jjui i Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. pi Publicité, Magdaleiuislraat, 46, te Brussel. reiskosten van 26,000 tol 35,000 geklommen zijn, en nogtans is er niet een commissaris meer bijgekomen. De schadeloosstelling aan de leden van den militieraad die 63.000 fr. bedroeg in 1860, be loopt nu tol 94,000 fr. Hei algemeen toezicht der burgerwacht kostte 6,885 fr. in 1870, en nu 20,000 fr. De hooge raad van den landbouw trekt 18,300 fr. en de sakretarissen van dien raad 10,200 fr. Reiskosten voor de studie op de wetten van den buiten, 7,200 fr. Onkosten voor de kommissiën van den land bouw, 84,400 fr. (Wal doen de geuzen voor den landbouw?). Voor den jurij der veeartsenijschool, 3000 fr. in 1860, en 6,000 in 1880 voor hetzelfde getal leden. Toezicht der wegen 20,000 fr. in 1860 en 35,550 fr. in 1880. Het schoonste van al is dal wij altijd voort 4,500 fr. blijven betalen voor den raad van koophandel en nijverheid, die sedert veertien jaar niet meer bestaal! En sedert dal die raad te niet is, heefl men alltjd de sekreiarissen ervan genoemd met veile jaarwedden. En dat alles wordt uit de zakken der arme lastenbelalers gespeeld op het aria van klerikaal en liberaal en Ongediert der papen. In 1870 betaalden wij voor den intrest der Belgische schuld 42 millioen 680 duizend frank; in 1880 betalen wij 84 millioen. Dus op tien ja- ren tijd eene verhooging van bijna 42 millioen. En voor 1881 zal men nog een kloppingske op de beurs krijgen, die er 9 millioen 106 duizend 868 fr. en 75 centimen zal doen uitrol len, volgens dal onze geuzen hel in de Kamers ons in de oor hebben laten vallen. Die 75 cen timen doen daar bijzonder wel bij Op wat moet dat uitkomen, als de geuzen nog lang aan den pol blijven zilten? Tjieftiadiglieid. De gazetten van den geuzenkant gebaren een groot medelijden te hebben met de overstroom den en razen en lieren tegen de katholieke bla den, die eene inschrijving geopend hebben voor de katholieke scholen. Die meewarigheid is eene groote huichelarij te meer bij de geuzen. Toen de oversirooming haar hoogste punt be reikt bad, zaten de Kamers nog bijeen, en ziet! de zeven moorlelbroers vonder, in de schatkist geen enkelen rooden duit voor de ongelukkige overstroomden, zij die nogtans millioenen ver kwisten aan ganseb nultelooze scholen en vette jaarwedden betalen zoolang als’t duurt aan de lediggangers van schoolvossen. Nu zouden de geuzen willen, dat al het geld der katholieken bewaard weide voor de over stroomden. Maar wat doen zij? Nets. De katholieken, zorgende voor de familien, die hunne kinderen naar de goede scholen zen den, volbrengen eenen heiligen plicht. Verstoo- ten door de officiële liefdadigheid, in al de plaatsen, waar de geuzerij haren dwang uit oefent en hare verderfelijke beginselen toepast, is hel wel noodig de slachtoffers van die over- strooming der gevloekte franschc en pruisischo denkbeelden, krachtdadig bij le staan. Ook heeft hel publiek de poging onzer konfraters gord begrepen en steunt die met kracht en nadruk. Alle ellenden moeten gelenigd worden, die der slachtoffers van den gewetensdwang even zeer als die van den watersnood, want deze laatsten zijn niet alle onbemiddelde lieden of hebben, over't algemeen, toevlucht en bijstand in de plaats hunner inwoning, terwijl men den armen werkman, die de stem zijns gewetens volgt, uitsluit van alle hulp, noch brood, noe.ti deksel, noch vuur bezorgt, in den dag der ziekte geenen geneesheer jont, en na de dood zelfs geene lijkkist. De overwinning door de republikeinsche denkwijze heefl eene beteekenis jdie zich verder uilstrekl dan lol hel bestuur der gemeenten. Hel ■zijn dezelfde kiezers die binnen weinige weken de helft van den senaat moeten vernieuwen en binnen eenige maanden de kamer van afgeveer- digdi'ii moeten herkiezen. Men vóórziet dus dal in de kamer en den senaat de rej ublikeinen eet e meerderheid zullen behalen, die zij nooit ge hoopt noch gevreesd hadden. Als de laatste mannen die legen het radik.ilismus weerstonden elders uil den weg zullen geruimd zijn, mag mi n zich aan de ergste gebeurtenissen verwach- t m. De kiezingeu van dit jaar zouden wel liet begin van liet einde kunnen zijn. ais; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per reeel. De ’t buitenland worden ontvangen door het Office Mm schrijil in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. •Mr^w«zu-.aMHMrfisaanaBLW» :U - tJ - *J xjö. ij II. 17Alt 1 1 1 L' a. n i i i I 11

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 1