E E *f en verdere di n groed dr Ie; en ie Veuf siad, dicht Ir OpenW 'E vrije Bel- te volgen bel onzijdig roverij. Defraye Bruno, werkster ic Lombartzyde, tot 100 fr. boel, voor jacht niet stroppen. luti alles wal. De getneei l‘l aadsheeren van Sins, eene pa rochie van hel depailenient Saóne-el Loire, in Frankrijk, zijn schrikkelijk ontevreden over bunnen pastoor, om dat hij de vrijheid neemt op den preekstoel de vrijdenkerij en godverluo- cheiiing te bestrijden. Daa.om hebben de heeren geuzen van den raad opzettelijk vergaderd ei. besloten dal telkens dal tie pastoor op den preekstoel zal gaan, de veldwachter in de kerk zal moeten tegenwoordig zijn lot het einde van bel sermoen, en dat hij zal bekleed zijn met dc teekens zijner vveerdigiieid cn gewapend met zijn geweer!!! 'Ziedaar een voorbeeld goed om na voor onze vrijheidslievende geuzen. onderwijzers en de mamzels bij de katholieke bevolking. De nationale I>el.:tBctie sociëteit vntt liet limit*, doel den volgenden oproep ten behoeve der over stroomden. Ovcrslroomingen zonder voorgaande bedroeven op dit oogenblik een deel van België. De verliezen zijn onberekenbaar. Dtti/.ende personen bevinden zich zonder schuil plaats, gebrek hebbende aan alles. Verschillige streken zijn gansch geriiineerd. Men i slachtoffers hunner verkleefdheid, hulp dragende aan in nood verkeerenda overstroomden. In tegenwoordigheid eencr verschrikkelijke ramp. de nationale belgische sociëteit van het Koude Kruis doel remit oproep lol alle edelmoedige h< rlt 11 van z.oo spoedig mogelijk, onze onbemiddelde medebur gers ter hulp te komen. Dal overal in Belgie, men vvedievcic in moed cn verkiioctilh id om gelden in le zamelen. 'ij rekenen op onze medeburgers van alle landen, en in i.aaiti van hul Koude Kruis, van dit iul rnaiio- liefdewerk, dal reeds zoovele diensten aan de nunschheid bewezen heeft, wij bidden u oogeublik- kelijk am onz.cn oproep te beantwoorden. De spoed waarmede gij uwe giften zuil zeilden, zal c ue wel daad le im er zijn, waarvoor hel menschdom u uank- baar zal zijt De giiU n worden aanvierd Bij M. den doktor STEYLAERS, afgeveertligde te Veurne, die reeds eene eeiit: zending gedaan heef', en hoopt cine tweede le kunnen doen binnen eenige dagen. Elcchtcrlljke EJronljk. Zijn door de korredionnele Rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van den 13 Januari. Vanhove bo dewijk, werkman te Lombartzyde, tol 100 fr. boet, voor jacht met stroppen. Lansweerl Regina, huisvrouw llersoen, her- n'.eliug van afsluiting. Wullepit Karei, werkman te Wounfcn, tot 61 fr. boel, de verbcurie van zijn geweer ol 50 ft boei, voor jacht zonder wapendraagrecht. l’elyser Hendrik, weikmau te Oostduyukerkc, tol llO Ir. boet, voor jacht met stroppen. Er is niets veranderd in de nieuwe wet op ’t onderwijs, le recht de ongelukswet ge noemd, zij is niet vij: ndig aan de religie, roepen onze ministers en heel de geuzerij; maar onge lukkiglijk, een al te ieverige vriend, hel Luiksch geuzenblad le Perron, verbrodt het spel en zegt tot de katholieken Gij zijt bang van de we reldlijke onderwijzeres, omdat zij de vrouw zal bevrijden van het juk der Kerk. Zoodal de zending der officiële onderwijzers en onderwijzeressen is van zielen aan de Kerk le ontrukken, gelijk de Flandre Libérale zegt, of zoo als de Perron zegtde leerlingen van het juk der M“" de Wed' Versli epen, onlangs te Meche len overleden, had, ouder anderen, aan hel Gast huis van Boom een legaal gen aakt, op voorwaar de dat er dagelijks, ecu jm.t lang, de Rozen krans door de armen, voor hare zielerusi, zou gelezen worden Door koninklijk besluit wor den de verst h Bende be angbebbenden gemach tigd de gedane lera en te aanveetden, doch de laatste schikking; betreffende hel lezen van den Rozenkrans, wordt uiigesir.apt, ojd.t, zegt hel koninklijk besluit, oiidei leekend door Kara. DIE BEPAI.INC STUIJDIC IS MET VIUJHEIU VAX GoUSÜIESt! 't Is sterk Meer dan eens hebben wij in de geuzenga- zetien gelezen dat de vrijmetselarij mets anders is dan eene sociëteit van liefdadigheid, die zich met geenc religie bemoeit, en dat zelts de katho lieken en pioteslanlen er kunnen van deel maken. De valschheid dier beweering is ook reeks meermalen bewezen, en thans nog eens vinden wij een nieuw bewijs van de goddeloosheid der vrijmetselarij, in het besluit door de logic les Amis philanthropes, welke zegt dat elk lid dier logic dat zal sterven, voorzien van de hulpmid delen der katholieke religie, en met kennis van Voormezeele, door den deurwaarder Verhaéghe, ei gezuld van twee andere persoonen, cu bege leid van Ivvee geudmmen te paard, uil hun klooster gedreven en op straat gezet. De veld wachter moest de wacht houden voor de deur. Den lü dezer is be zeilde gebeurd met de reli gieuzen tan Becelaete. Wij gaan goed, niet waar, in ons gic? het rechterlijk de hengsteukcui ing, op Voorlaatsten maandag is M. Joannes-Fran- ciscus Portier, oud 71 jaar, landbouwer te St. schie lijk ncergezonken en gestorven. Te I' it hem is hel "jarig meisje Maria Ver- Zitting van den 14 Januari.Buy Jozef, met- door het ijs geschoten scr te Veurne, lot 8 dagen gevang, voor ver- i v- 1 m - op I:. I ijs Vel'Jl'- Domic tIz? den trein van' lie te Luik, is ff i ijkeen lid Dinsdag staan in den zoogezegd Pa’m heelt aan 80 ï>p®’ Spel, de vlaintOt zien kronkelen 1 men oijmogelijk* woedende, dut' •zien spartelen,1 Dc dieren gi<T elkander aan. 1 uit het lijf rn v1 hen gedood hl denkt dat de bil hel paleis ver"7 Woeitsds statie var. Korti’ le slappen; zij'5 riggels, op be|1 lloornijk aauk1' boven haar. Mf1 •doch zij was n!‘ haren regcnscl’1 den val ontglrd Vier sold^ een wacbtmees! simpelen, luid’ laat in den nat' merkt in de I over het water eene boot, doe* eenen pijler l’ drinken. De U® keten van eert wacht meester ten hebben ziel en konden zich kigc wachtmee Hij was mam en behoorde l<? Dondert betnerkien de dal een gevar van Erwelegci- ois, uit de gii g op zoek, iioop wiss ii dactit dat De’ hergiet sier le Stavele, tol 26 fr. boei, voor eer- Jacobscappelle, op de Markt te Dixmudc Te l'ithem is I yaecke, die op eene weide was gaan sliederen, - - 1 en eenen diepen rut verdronken. Te Turnhout zijn drie kinderen De Feuille beige deelt eene notariële akte incê, veileden den 25 Novembèr 1879, lusschen M. Jan Vandersiraeien, eigenaar le Brussel, hande lende zoo in eigen nnam als met volmacht van zijnen broeder M. Felix Vanderslraeleti, burge meester van Brussel, voor den verkoop van bet huis hunner ouders aan zekeren mijnheer A.... G...., eigenaar te Brussel. Dit buis, berucht gewoi den door hetgeen aan het licht is gebracht voor de korrektionuele rechtbank door de bepleiüng van lu i schanda leus proces van onafhankelijke zedelcer, is ge staan intieme St Lament, en werd verkocht voor 90,000 fr., die de koopcr moest all ggun in negen jaren, bij jaailijksche gedeelten van 10,000 fr. De eerste betaling moest gedaan worden den 20 november 1880. Voor bet niet betaalbaar kapitaal heeft de aankooper 5 per IOü ieder jaar te betalen, en vermidderbaar naar gelang liet kapitaal wordt afgelégd. De kooper moest, binnen dc zes maanden voor 40 duizend frank veranderingen doen. De akte vermeldt waarborg-kondilien als het huis slecht zou onderhouden .worden of run aard zou veranderen, en dus in weeide v< riniiideren. Dal stuk werd vrijdag met volle handen in de straten van Biussel verkocht. Het zal zeker geenen goeden indruk gemaakt hebben, omdat het een nieuw en niet heel schoon licht werpt op de liberale délicatesse. té Flandre libérale zegt, cn z’is er preutsch meê, dat, ten gevolge der schoolwet, de vrij denkerij grooten voortgang gedaan heeft. Gaal in al de dorpen, zegt zij, zelfs daar waar ze hel meest ten achteren zijn, en gij zult er menschen I vinden die van de Kerk niet meer willen weien, die ze verloochenen en verachien, in een wooid, die vrijdenkers geworden zijn! Dat zijn dus de vruchten van bet onzijdig onderwijs. En de schoolwet zou niet vijandig 1 zijn aan den godsdienst en er zou niets veranderd zijn? Verschillige tijdingen. Sedert zaterdag zijn er veranderingen ge bracht aan de vertrekuren van den ijzerenweg. Er zijn dt ie nieuwe treinen ingericht een van Brussel op Duii.kerke, een van Dixmude op .Nieuporl en een van Duinkerke naar Brussel. \ooriaan zal men uil Veurne, om 7 ure 22 min. ’s avonds, kunnen vertrekken, un 9 u e 28 m. te Gerit cn ten 10 u. 42 m. le Brussel aankomen. Uil \cume vertrekt do nieuwe trein naar Duiu- kerke ion 12 ure 23 min. 's middags. De treinen uil Veurne van 2 ure 59 min. na middag, die naar Duinkerke reed, cn deze van 8 ure b9 m. ’s avonds, gaan niet verder dan Gbyvelde. Men zie dc veranderingen op onze 4' bladz. Bij eigenhandig testament, in dale 5 Janu ari 1869, had M. Leonard Vkimynck, bijzondere le Veurne, onder zekere voorwaarden, de vol gende giften gedaan 1“ Aan de bui gei hj<tc godshuizen van Veurne, 42 aren 7 centiaren land, gelegen in Bulscamp; 2° Aan de kerkfabriek van St. Nicolaus, te Veurne, een twecwoonsiig huis, met 78 aren 24 centiaren land, gelegen in Veurne. Bij rekwest van 11 januari 1877. heelt Basilius Cossacrt, wettige erlgcnaani van den gever, hiertegen gereklaincerd, en een onderzoek be wezen hebbende dal de wettige erfgen mien be hoeftig zijn, keurt een koninklijk besluit van den 7 dezer deze lestainentsschikkingen niet goed. Depots van postbureelen zijn ingericbt te Pervysc, Woumen en Zarren. Gedurende het jaar 1880 zijn er in ver- schiilige bisdommen van Belgie overleden Bis dom van Brugge. 25 geestelijken (waaronder M. Bylo, kanunnik en gewezen deken te Veurne, en M. Leo D’lloop, principaal van hel kolleg e te Dixmude), 12 pastoors. 5 onderpastoors, 4 kloosterlingen cn 2 seminaristen. Bisdom van Geul. 26 priesters; waaronder twee kanunnikken, I pastoor-deken, en M. de superior van't collegie van Geerardsbergeii, 18 pastoors, 1 directeur, 2 onderpastoors en 2 kloostci lingcn. Aartsbisdom van Mechelen. 59 geestelij ken, te weten Mgr. Boelants, kamerlu cr v.m Z. II. en president \an het 11. Geest-kollegie ie Leuven, 2 kanunnikken, 4 dekens, 25 puston:s, cn 24 onderpastoors cn andere priesters, 2 ie- suieten cn I seminarist. Bisdom van Doornik. 23 geestelijken 1 deken, 19 pastoors, 1 onderpastoor, 1 directeur en 1 diaken. Bisdom van Luik. 32 geestelijken, waar onder do E. 11. Hoes, abt der Trappisten te Aclicl, 2 rustende dekens, 23pnsioois, 5 onder pastoor en andere priesters en I seminarist. Bisdom van Namen. 30 priesters te we ten 1 kanunnink, 2 dekens, 21 pastoors, 3 onderpastoors cn 3 kloosterlingen. M. Victor Van Eenoo. gewezen bediende in dc statie alhier, en thans t Dixmude, is statie overste benoemd te Avecappélle. Men schrijft uil Oostende dal dc gezond heid van M. Jan Van Iseghcin zeer wankelbaar is. Hij kan zich met de stadszakon niet meer be moeien en men heeft weinig koop hem nog lang in bel leven te behouden. De zittingen der militieraden voor liet lesson Veurne-Dixinude zullen plaats hebben op de volgende dagen Te Veurne, de eerste zittijd den 3 maart, slui ting den 5; de tweede den II; de derde den 22 maart. Te Dixmude, de eerste zittijd den 7 maart, sluiting den 10; de tweede den 13; de derde 21 maart. De prijskamp voor de provinciale premie tusseben de zwaïe Dekhengsten, de prijskam pen voor de hengsten van gekruist ras, en deze van zuiver eugelsch ras, zullen plaats hebben le Thouroul, den 14 maart, te 10 I 2 ure ’s mor gens. De plaatselijke prijskamp voor liet rechterlijk arrondissement Veurne, zal geschieden te Dix- mude, omniddelijk na 14 Februari naast. Kerkte bevrijden. Een schoon brevet voor de i heeft de. dood le binvernen van moedige burgers, ongelukkige i Dezer dagen zijn de vier religieuzen van Wo<nriH polerireé: Woonsda' 3 ure n.i middel Mokt, le Veuri' Dbiiiiitoa Gemeente Ko 1 —yl wvitl C, n» i 88 tod Koop 2- Inntl' wijkG»! Koop 3 C. n- 185.1 en I Koop 4- 11 ar n H) een' 25 aren van :irI Koop 5- -y* wciile, wijk 1 Koop 6. land, wijk A' Koop 7. Intid, n' 370^ Al gebruikt1] Aanslag m|,l_ Wonde»'* om 3 ure nj1 Huis van Hooten Cabo** te Veurne, zaken verzaakt hebbende aan de vrijmetselarij, door oenen katholieken priester le roepen, en de hulpmiddelen der Kerk te ontvangen, zal au'zicn worden als oningewijd en dal de logic zijnen lijkdienst niet zal bijwonen. Lid. het ecu nieuw en niet heel schoon licht werpt Een voorloopig comiteit had zich te Brugge samengesteld otn zoo veel megelijk hulp te bieden aan de overgrut te ram pen in onze pr vincie veroorzaakt door de ovcrstrooiningcn van vcrlcdene maand December 1880,.en aan de ellende dlc er het gevolg van is. Dit comité.t komt zich te voltrekken door de bijvoeging van cenigc leden die de Verschilhgc arrondissementen onzer provincie vertegenwoordigen, cn is nu eindelijk amenge: teld als volgt Eerc-Voorzittcrs MM. Hcyvaert. Gouverneur der provincie. Visart, Burgemeester der raad Brugge. MM. Breydcl-Deoroc. Brugge. Voorzitter. J. De Thibault de Bocs.nghc, Brugge, bun E. Lebailly de Tillcghcm, id. Otto de Nieulandt, St. Andries, Mahieu, Burgemeester, Roussclacre, Castelein-Vanhille, Dixmude, A. De Thibault de Bocsinghe, Kortlijk, Merghclynck, urropd commis., Uper, L. Ensor, Brugge, Sekrctaris-Schatbcwj.rrd'.r. Dit conüteit heeffvoor oogwit voorafgaandelijk de noodigc geldmiddelen in te zamelen, om in de eerste en dringende noodz.uklijkhcden te voorzien; het zal oproep doen aan de welwillendheid der leden van de plaatsclijke besturen, ten einde undcrccm.Uiten te vormen,die voor taak zullen heb ben de inschrijvingen bij hunne ingezetene te verzamel.n, ten welken einde insehrijvlngslijsten ten huize zullen aangeboden worden. Het comiteit belait zich insgelijks met het gebruik der in gezamelde middelen, en zal in deze provincie de vcrdeeling der hulpmiddelen doen, in evenredigheid der noodwendig heden en der ellenden te verzachten, en niet in evenredigheid Zich betrouwende op de broederlijkheid die onze bevol king kenmerkt, twijfelt het comiteit geenszins dat de aange bodene lijsten milddadiglijk zullen aanveerd worden cn dat 'il cclonie te 1 gevolgd worden. Een beroep tot de liefdadigheid zal, door het comiteit gedaan worden. icn der leden van het comiteit of aan den heer schatbc- id. id. id. id. kt. id. Dit comiteit beeft voor oogwit voorafgaandelijk dc noodigc noodz.uklijkhcden te voorzien; het zal oproep doen aan de welwillendheid der leden van dc plaatsclijke besturen, ten einde ondcrcomitciten te vormen,die voor taak zullen heb- welken einde insehrijvlngslijsten ten huize zullen aangeboden Het comiteit belait zich insgelijks met het gebruik der in ner hulpmiddelen doen, in evenredigheid der ndödwcndig- der ondetstane verhezen. In i het liefdadig voorbeeld dooi- een huisgezin der Engèlsche Brugge gegeven, door alic onze landgenooten zal gevolgd worden. Een beroep tot de liefdadigheid zat, door het comiteit aan alle de gemeenten der provincie, bij middel van plakbrieven, gedaan worden. i Alle hulpmiddelen zullen mogen toegsxondcn worden aan d"*- EsJz.rv tan .rAnxitiMt rtf aan den heer sch; waarder. (Medegedeeld),

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 2