HOFSTEDE EREN: GOED JK1 WOONHUIS dere ge rieflijkheden, met 3 aren 35 centiaren erf, bij kadaster sektie B, nummers 163a en 164a, gestaan en gelegen te Steen- kerke-dorpplaats. Gebruikt door Jo annes Vandenpla’ssche, tot 30 April aan- S l D tl C ^WOONHUIS riefïijkhe- den en 30 centiaren erve, waarop alle.- staat en ine legant, bij kadaster secii B, nummer 166, gelegen te Steenkerke oost aan voorgaanden koop, gebruikt tol 30 april naast, door Louis Vercruys se. 3.S PARTIJ ZAAILAND, groot 50 aien 73 centiaren, bij kadastei sectie A, deel van nummers 7n en 6e HUIS ACHILLES EEHANaC’ TF. AALST. HUIS lijkheden, beneven.- ‘armede gaande, ge innen de palen vai ’ieuportbrug. ZAAILAND, nier verderen uitstel, elle (bij Nieuporl;. EN WOONHUIS Openbare Verkooping MEDEGAANDE LANDEN, gestaan en gelegen TOEWIJZING IN EENE ZITTING, SCHEIKUNDIGE MESTSTOFFEN geplaatst onder het toezicht der Belgische landbouwstalien. )pe ii ba re V e r k oo pi n g IN EENE ZI1 HNG Verkooping an verborgen hebben. herbergier, cch'g van Vaulina Debiiyzere. Notaris, en Menagie-goederen. Studie den Notaris SIMPELAERE, tc Alveringhem. Al ile nieuwe inschrijvers op de Kleine Rentenier zullen het blad lol 31 December 1861 voor óenen frank onlv.aigen. ('Zie de Aankondigingen). J/ Bconomie financière. paraissant 1c Dimanchc. l’inm gialr-iie. (V'mr détail anx annonces). 16. Wullaerl Leopold. werkman ie Veurne, n el Pyson Amelia, woon, ‘e Adinkerke, wed. van Sera fin Viaene. Fat der bnntl te ïzoopcis Een schoon Hui», te Wulpen, op den dijk. KAATOOK van den Vota sis I>K BIUUWEIU', St. Denijsplaats, te Veurne. 'gesteld 5.100 fr. •4 ai en 90 cent. Vct- 72, 175. 176 en 177. ?esteld 10,100 fr. ren 47 cent. Mruw- Id. ‘gesteld 4,000 fr. o 47 cent. Mcuw- kadaster. ‘gesteld 4.000 fr. Charles Cavereel. 'Helling. K A N T 0 O R van TE LOO. KANTOOR van den votarin h rxc bic. S3 *4 -J J 2 3 van den Votaris Si» UES SS Et KA 'UT, Proven. Geboorten. 11. Delanghe Maria, d. van Pc’rns on Gaillardc Lolita Duinkerkslra.il. 12. Ghenean Sidonia. <1. van Hendrik en Emtio Octavia. Bcwesterpoort. 13. Vereecke Cel na. d. van Jozef cn Kelders Ludo- vrc.i. Ooslslraat. cook. LK, tc Veiiriac. 'straat, N" 10. Januari 1881. Café Beige, GroolC 2 aren 86 cent. t'et- WOO:lsllg llniM, wijk 195, 2ï0\ en 221. 'deld. 33.100 fr. tarc 38 aren Vietan c. 'g' deld 6,000 fr. ‘gesteld 2,600 fr. «•ia.-, groot 1 heet C. geheel nr 184n ei. VERKOOPING van BAKKERIJ TE WATOU. 1 men ook te kreupel manneken, dat de zucht had om zich met allerhande juweelen te versieren, in eenen afgelegen hoek liggen en letterlijk mei talent in stukken gesneden. De dader werd nooit ontdekt. Vervaardig Invetteen derzclver grondstoffen. Voor prijzen en voorwaarden zie onze prijscouranten. Agenten worden aangenomen voor iedere gemeente. Vrijdag S3 Januari 1RSI, ten 3 ure na middag, ter herberg Sint Machuyt, te Pollinchove, van eene welbebouwde met ii Pollinchove hij dm s Groenen Ilooiiixnaril, met een perceel Zaailand in Ooslvlcieren, groot 11 hectaren 77 aren 62 centiaren. Boom- en haag prijs fr. 1,636-00 Bewoond en gebruikt door Jacobus Ludovicus De Bruyne-Marteyn, te Pol linchove. Bij plakbrieven breedvoerig beschre ven. Inlichtingen te bekomen bij de Nota rissen SYÓEN, te Loo, en VANDEN- BERGHE, le Pervyse. ven ter studiën van de Notarissen GA BELLE, te Watou, eu GUTTERS, ie Steenvoorde. K A N T O O R van den xWotarls <15 IS N I U ff. IJ, te Wulveringhem. 12. Piris Paulina, rentenierste”, 80 j. 5 m., geb. lel’arij'. wed' van J:ui-B aplisle Favre tlidèle. Zw. Nonnen, traat. 13 Vanlior Pietei Anlonius. bijz., 64 j., g b. tc Ronse, wed' van Amela 1). pi i-z. Hospitaal. 14. Vandewalle Ennel, 19 dag. Be- wi'slerpoort. Cogre Frans, schoenmaker. 20 j. 23 d. Hospitaal. 15. Ryckewaerl Leo. 28 j. 1 m. Woensdag 2 Februari 1881, 3 ure na middag, ter herberg het Zil veren Hoofd, Grooic Markt, Vcuinc, van Gemeente Coxy de. Duinen. Onlangs nieuw, in steen met pannen Frans Leper Cordier, Uil tier lisintl tc hoopen garnalen koop. Gebruikt geweest schoon en gerieflijk Woonhuis, te Adin- - r'““. slaapkamer, keuken. kelib-r. met schoonen zolder van 1 m. 20 c. verdiep, nog achter plaats. groot stal, zwijustal. privaat en aal- put, met deszclfs grond en erf. Te bc- vragen bij Charles Mudou. metser, eigenaar en gebruiker van hetzelve. I el toedoen cener deur van s naar Brussel, in de sta- fominc, advokaatte Kort- duim atgeslagen. Cr, is ei ecu brand ont- ‘in ie Antwerpen, in hel pen, die bet leven gekost was (>en helsch schouw- 's de traliën der koten tc zwart gezengde apen (die 'dden kon) als zoo veel midden van den gloed te i, huilen en schreeuwen. hunnen razenden sein ik le een den andere stukken i en raasden tot het vuur ie rook hen stikte. Men or den caloi ilère waarmeó vas, ontstaan is. eerschte eene vrouw de i op den trein voor Brussel 1 lang zij was lusschen de ‘blik dat hel konvooi van n geheel de trein reed t haar geheel vermorzeld, lakt; zij -t inti op en zocht aar op bel oogcnblik van dake, gebouwde Woonhuizeken, met Ovenbuur en Stalling, mede 44 aren in paclne tot Baatmis 1882 medegaande Akkci land. Bewoon 1 door de Wed" De Graeuwe; ingebruiktreding met de toewijzing. Laslbock berust bij den Notaris DE BR AU WERE, tc Veurne. de volgende Gemeente I Vttlveringhem Koop 1. 58 aren 46 cent, be bouwden Grond en Hovenierho- ven, genaamd de Groene Plaats, gelegen te Wulveringhem, oost nabij het dorp, benoorden de kalsijde van liet Gouden Hoofd, naar deze van Veurne op IJ peren. Gebiuiktdoor versebeide tot 1 april 1887, it 355 frank 35 cent, ’sjaars, bo ven de lasten. Verdeeld bij plakbrieven in 9 loten, met recht vau samenvoeging. Koop 2. Eene parlie Zaailand, ook gelegen in Wulveringhem, verre oost van de kerk, in den Oerenbroek, groot volgens kadaster sectie D, num mer 111, 93 aren 40 centiaren. Gebruikt door Henri Moncarey, mole naar, te Wulveringhem, tot 30 septem ber 1886, mits 140 Ir. ’s jaars, boven be lasten. Tijtelen en konditien bij genoemden notaris CORNILLE. l'it der linnil te kooj»en of te pnfSit.'M E n Woonhuis en Iloefsmisse, met omtrent 9 aren erve en hof. te Hout- hem. gehucht het Doorentje. Seffens nanslug of ingebruiktreding. Inlichtingen bij den notaris CORNILLE, te Wulveringhem. 33 Ucbritnri «I, g, ter herberg hei ie. bij de echtge- ‘ndyck, statieplaats, Donderdag 27 Januari 1881, o ii 3 ure na middag, ter herborg de Biokke, te Proven, in gebruikc bij de wed0 Diesen tol I Oc lober 1881, groot 1 hectare 9 aren 61 centiaren, verdeeld in twee koopen. Deze verkooping geschiedt met tus- schenkomsl van den Notaris FEYS, te Wielsbckc. verbo'gen hebben, ccn gunstig oogenblik af wachtende om le vluchten. De wachters kregen de ongelukkige gedachte in den hoop te steken met himnen sabel. Zij hooiden eensklaps eenen kreet. Nu wierpen zij den hoop riet omver, iets waarmede zij hadden moeten beginnen, en zij vonden er De Mculenaere onder liggen. Hij was in hei hart getroffen en overleed eenige oogen- blikkcn nadien. Verlcdene week is te Capel!en-op-den- Bosch eene verschrikkelijke moord gepleegd. Eene moeder heeft baar kind vitriool of spiritus le drinken gegeven; het kind is ie midden der verschrikkelijkste pijnen overleden. Men meldt uil Lyon (Frankrijk) van den 10 dezerSedert eenige dagen zag men op de rivier de Saóne een pak vlotten, zonder er echter veel aandacht op te geven. Vandaag kwam het weder te voorschijn; men zag dat het een zak was en men bracht hem aan kant. Die zak be vatte het lijk eener vrouw, in stukken gesneden, De boenen waren van den romp gesneden, en de handen waren aan den pols saamgeboiiden. Twee zware steenen waren in den zak om tc beletten dai bij zou bovendiijven. Men denkt dat bel slachtoffer van'30 tol 35 jaar oud schij nende. moet in den slaap verwurgd geweest zijn. Men weel niet wie dedoode is. Op de vraag welke vrouwen in den laalsten lijd verdwenen waren, heeft men bevonden dat dit getal tol 30 belooptEn dal in onzen be schaafden en verlichten lijd!... Ongeveer 16 jaai geleden vund Lyon een krom en I r jagers te paard te Gent, tl leerling-trompetter en 2 oh dinsdag 11 dezer tol naakt en wilden dan onge komen langs achter, met 3n. Zij gebruikten hiertoe mhehendig, dat zij tegen en gevaar liepen te ver- klamte zich vast aan de en bleef zoo hangen, de het water, de twee solda- ‘ijlers kunnen vastklampen leddcn. Wal de ongeluk- etreft, hij is verdronken, oud, geboortig van Namen zeer goede familie. 'Ond, lusschen 5 en 6 urn', rs in de gevangenis te ut met name De Meu!“n:iei c, mrdeeld tol 3 jaar gevauge- ftal verdwenen was. Men der koeren ligt een grootc de mandemakers en men Jtiaerc zich daaronder kon Gebruikt door Maria Tabary, wed' I cpuydt, lot 1 Mei 1881. Uit der hand tc koopen, in zijn geheel of bij gedeelten F.on' t» hebbende stal met koetspm rt cn II aren 13 centiaren, volgem- m ml. onder giomi van gebouwen, tc Veur ne. meeste deel van nummer 280 der wijk A van hel kadaster, uitkomende zuid op dt Gitei neplaals. en noord palende aan de Zwarte Nonnenstraat. G' bniikt door jufvrouw Ih lei a Markctte Qlontlci'dag «O Januari 1881, om 3 ure na middag, te Sleenkerke- dorpplaats, ter herberg bewoond dooi Op Ilonderdag SO" Jnnu- gelegen te Sleenkerke aan de ari om 9 ure 's morgens, ten sterf huize dei eclitgenoolen Lievois-Lauweriere in Openbai’e Verkooping van Korti om 2 I 2 ure namiddag, te Viucaem, ler herberg de Lelie, bij Arseen. Chaerel, ten overstaan van den heer Vrederechter, van SlnandaK T Februari ittSl, om 2 ure fix na middag, Koopd ig van 1" 25 koopen Boomen, als hollanders, den Vijfhoek, venditie van Meubelen vilgcn, klemmers cn olmen, te Ocrcn en te Alveringhrm. op landen gebruikt door Au- rUsl Ghyselen; 2” 29 koopeu olmen, wilgen, abeclen, lollamhis en populieren Boomen, inliet gras van het Gasthuis, te Alveringhem; 3’ leien schoonen noteboom, in den boomgaard der. paskrij; 4* Hel Hakhout voortkomende van de .mdeboomen op hel kerkhof, le Alveringhem 'a Fronlière Beige, bewoond dooi Charles Demol-Lievois, te zelfde Watou. Verkooping van 2° Gezegd Sterfhuis, en 2’ eem Bakkerij met grond en hovenierhof bewoond door Seraphin Rouserez. Om verdere inlichtingen zich te bege-lringhetn. Wilde. groot 55 aren 93 centiaren, bij kadaste sectie A, deel van nummers 7n en 6e En om 3 ure na middag, ter herborg ook gelegen te Sleenkerke, nevens vooi- döo'/jo'annes Vandenplassche; Tansfag kerke.-dorpplaals, bestaande in woonplaats, 4 c? I on in L' n m u* Lniilmi w»z-»F c z. 1-» nn-r» met de geldtelling. Eigendomsbewijzen, schetskaarten cn; veilingsvoorwaarden ten kantore vin den Notaris CORNILLE, te Wulve i IIuwelijksaflroiHligingen. .»rKCl*li,kr lier «tad Vein'll.*, Jen -Vi. iii, l.taiil, wijl Sterfgevallen. Oprill>lire l.iciti»lic-Verkooptns van een HOFSTEDEKEN gelegen le Proven, Z'ch te b vragen bij .M'r IH’! <L41v. voorno-nid, Botcrweegschaalslraat, 10, li Venrnn. Hoest, Asthma. M. P -J Imbrechts, van Longueville, Lij Nijvel, heeft van eenen hoest die hem sedert een jaar deed lijden genezt n geweest; vier andeie personen, zijnen raad vol3e1.de, hebben van de Revalenta gebi zigd en zijn genezen geweest N° 48 614. Mevrouw de markiezin van Bréhan, van zeven jaren leverziekte, van de maag vermagering, zenuwaandoening over geheel het lichaam, zeuuwschokking en doodelijke treu righeid Ne 62,986 Mejufvrouw Marlin, van opstopping der regels en St Vitusdans ongenceebaar verklaard, volkomen genezen door de Ravaleiila N°65.122 M E. Payard, van maagontsteking en brakingen. hij koude zich op de beenen met staande houden, noch slapen, en hebbende altijd de maag gezwollen. Nr 62.8'0. M. Bodlet, pastoor, van oGjarigcn hoest en nacht- bek’.vmdht den. N° 7<>,42l M. A. Spadarn, van eene negenjarige hardnekkige verste «heid; hel was verschrikkelijk, en vooitreffelijke dok- toois hadden reeds die ziekte ongt neesbaar verklaard. Voedzamer dan het vleesch, spaart zij 50 maal den prijs der mcilccijucn. In doozen van /4 kil*, fr 2,25; 1/2 kil 4 fr.; 1 ktl 7; 6 kil. 56 Ir 12 kil 7l> fr üe beschuiten van Reva lenta in doozen van fi 4,7 en 6 fr De Chocolade-Revalen- ta in doozen fr. 2 25; van 575 tassen, 70 fr Verz nd tig tegen posimandaat 1) pot bi) de apothekers en k: uidemei s. DU BARRÏ EN Cte. Algemeen Depot 0 en 8 ruc Rouppe, bij EMILE TIMMERMAN. - Depot te Veiirno, bij G Duclos, diogist, cn le Dizmude bij Quatannf.s-Claus, kruidenier. 3 GEZONDHEID AAN 'LLEN lerugj-gev-n zonder medee-ijnen, Zi nd'.r pu'gutie en tonder kosten, d >or de srn.ikilij.e gezond* heiosbloem »un Du Burry, van Londen, gezegd Dertig jan n ouveiouderlijke uitslagen. Zij bestiijdl met goeden uitslig den moelijken eetlust, slechte spijsverteeiingen, mudgontstekingen. de gal. de winden, de zuurheid, hei s ijm, de braaklust, de nnagopwerp en uitwer ping, den buikloop, den hot st, de belemmei mg aan ademhaling, de uil tering, al dt- wanorders veroorzaakt door botstonsteking, keel, adem, stem, luchtpijpen, blaes, lever, lenden, ingewanden, slijm vooi'(komende uit de hersenen eu hut bloed Zij heeft reeds ,009 genezingen bewerkstelligd, wu irond r die van den graaf Pltiskow en de markiezin Bréhan, MM de jrohssois hedé, Wurzer, docloors Cainpell, Schotland, Ure, Angelstern, enz waai van uittreksel.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 3