E it Sus* I hlfr Dl 1 DE KLEE IERTF« 31 u Bericht. ■(.EltiBEffllsÈr DE KLEINE RENTENIER ri DEBANKvanü ,I| RENTENIER L’KOVniiE FhA'iCIERE OOSTESBE.- I s - és1 IMKEN. ij is SÏ p i pili ETH-s'é i F.H s^a s g Sjg fc illonilcnt Beige DES BERICHT AAN DE LAXIlBOLWEIlS. WARE GMOTBIlHDSPIllEil - g-2 ivvcf BORSTZIEKTEN H D“ VAMEIl B. DUPUY Bi V I I) Z i K T E IN KEKS (CRtSSON) i;t romiiBE b. imipiiï het ki urliligslr b!ot <1- rn mi -hlzuiv rend pl mljewusmid- <1rt dal bckfi d is. if.' i ‘25 FRANC I 1 •si J3 a .E i! fe s T s D'J - r 2 7.r,._ENIERl: v>tï r¥uiinn»êrs a I fi!vi«4 Kakel Svili.iaert LA REVUE DE LA FINANCE ANTWERPEN. d z 2 o .3-g Ub boude i niet hel grootste 1 gemak Zi■•ktc der nuiiweii, 3 dooi xakkiiig der bi..rtnor- 'i dc eni g n.eieii ponder ring (p« si.iiic) Onmiddelijk verlich- mtn de su»st w» zeh, zonata tmat», ïe tEsBiim -i- I PAI A4 FRANC PAR AN -g 3 «■St *K b| AA1Ï CAIt.WA. Mrfrer te Veurne, Handboogstraat. maakt bekend dat hij voor cigme rekening zal werken. BLOEOGIBRIK, SCHURFT. ZWEECPUISTIN, BRAND s ^c= :É-^oo “I FRANC «di PAR AN ^Eén ÉB’iuslk ’s.iaT I FRANC PAR AH BRUXELLES, 5, RUE DE LOXUM, 5 Éi'3 SS -t K=t J- Xeranderhic; van woonst. VJCTOR CAMBIEN, Jiuis'childer, le Veurne, maakt bekend, dal hij zijne woonst licefi oveigebracht mt de 'Zwarte Nonnrnslraat naar de Zuidstraat, in j de s'aminel genaamd li)miuwrs Hof. lie- i vens de brouwerij van M. Joseph Bieswal, i t*gen de IJperbrug. T<* bekomen bij StdMMfd Hjryrc-BBoovjiacrt, 8® ■JL*eïiri Ceulenaere-INtiughe, herbergier in Kroon. le Vinchem, laat hel publiek weten dal er viu heden af bij hem zal te bekomen zijn eerste klas van 44unnn van Rou-Van,den Abeele; alsook ï4j-z«n<tt*oeken, l.ijnzaniliiieel, 'J: uolzuMtikoeken, Knapkoeken, ,..j x iniiionnea, enz., aan de genadig- t<- prijzen mogi'lijk. BZén TriistK 'sjnars, SS5J Nummers t.. «lat iedcren Zo tul a" M j 7 J I g dli - Vit der 8ian«l te koopen Nflarktprljn vnn 1 eurne. per 145 liters. 19 Januari. i NIIBICB NATIOIVAIzE. l'vciuds eon iiacaaUi^’.v,. tcxt^s •>/..s^TC?SESfSKk i-r>o - n J - 41 le Gouvernement ii l’agence Générale E. A. 1 Elie traite généralemenl toutes affaires Te pachttn met dm 23 April I i keuken, twee bovenkamers, twee gi ooien koer met bakhuis, oven en Demuyxck, Gand. ns 8 c de am. gezeid bi. o J. M c i A O.- O CQ tons -G u -Q H H, B® Jh alle lleiirsoperatióu Pi nllcetilijk voor de A!».‘.aiic:itèn van het weekblad jjuiLOi 1881een Huis ten dienste van rberg eu broodbakkerij, hebbende schenk- t!s en keuken, twee bovenkamers, twee ■idijri». giooten koer met bakhuis, oven en n; zold- r. Te bevragen bij Emmanuel .cnueulcn. S S "O Bowl, V'ik ii.Hii él, I.iiiIi'c j. king B OSMIüDf.LUKR VHiiZ.U lltl'C. b'l.r. CKSEZ.IXG I Koorden o litcn S’ropjva i F Ecnc 4'hiivoii tl ixx» vcrlcon <1 h«*i.«l. wordt 1 y in timen uilcrtn kortrntijd gegrien. I». hnr<lnrkkiK«>n HOEST, <1* I. UCMTPIJ P' P ONTSTEKING w«*r4«u «pomlitf «Ivor <t|i g.-n. iddrl I («stuit. ■k IS hof bralt* •.•<•11 ••■«I.ibhlrl vó< F k ll|i|< n 'nel <ln ft ’Hl ENGELSCHf ZlFKTF n>«t KLIEREN, ff W vol SLEIHU VOlllTEN «n HUIDUITSUC. ff Ml l.eZF. A »XI'lCIIT|«l I|n> y| hrifl «lat ill* I le*- h ef.-Tflt depot ENGELSCUE APOTIIE KEIUJ CU HELACRE, TE BRUSSEL NoIm Men in.iukt i u rn vcrvdlschl de Snoop vm l)r Vanmir en B liuprv. grwc*eii iipothckris der hospitalen v.in Pui ijs Men euche altijd de hand eekenmg up li> t etiket in <li ie kiemen, blauw lucUwdit co -xwaïl. Hij recominendeeri zich aan ’1 publiek. 'fll PUDV Uit Rcr h3nd lo koopen i IbiHJtl I Eenen goeden en gemakke- bjken Tilburij. met harnassuur. zadel en ni’oo'n. alsook eenen goeden en kloeken wagen. - Zth te bevragen bij den drukker deze*. IN' HET AWGEZ.ICIir. KLIEREN ZWEEREV, SPEEN, KANKI l'., KLOVEN m ii,i\<; eh «jsc.VKieiMJ dook Engelsche apoihe.kerij Gil Dei.ache, Brussel. Te Vein ne. hij G DUCLOS, drogist Men verzendt tegen leinboiirsrineiit Leest iiand.iehtig hel vlurhschrifl bij elke flesch gevoegd. - 2 2 Cl bci'.khandelaar in klassieke werken en goekoope boekbinder, le Dixmude. m‘pS;»UJe iin;>ieri*(i zakken i»i«n fitbriekpi-ijw. roinnihn- van ver voer vei- o»« ri lordixrn xnreuiv. Les Mercredis a Eiknes, Hotel de la Rhé- torique. L s Vendredis h Poperinche, a la ir.es- sagerie. Les Jeudis el Samcdis k Yphes, Rue du Plat 8. Qu’on se le dise. ®£i BUREELEN EN KASSEN b>1 b J 1, AroinborgJkraak 1, te Brussel. d - sauist? t» ai» ip n rr. ra >n doen onderdo nieuwigheden voor hel aan slaande winlers'iizoen, alsook door zijn keurig wt rk en nel lalsoen. spoedige bedie ning en genadigheid der prijzen, hij hun vertrouwen meer en meer zal trachten le verwerven. Klecrmaking op maat met bepaalden prijs op voorhand en levering in 21 uren. Ktceimukcrsgaiten mogen tich ten uilen tijde nan- bie Ion voor werk bij ’t stuk. Abonnement pour toute la beig que A IIMMir.S POME, A o .ro o J< urn.il financier parris.anl Inns les dimanrlies hut 16 pa^cs de levle. IT.j 1302.^' I?j Inc rriu»* <l»s Bo.irsc< dr iiriivclr» vl ilr Pari* une revue ycnérale dru la|(,|(rn «rhr.rNi’C* atan'agem !a coir nfdrhlle dr» I- formal ons ’jha’ififrc< dr« 'lorunieM* InciliU - la lisle ITW Gfiiriellc <les liiayes .'r tonics Vatcum B« l«| c I'lrangcren. f/i P..o?i I té DE l.a Brim BPS V leuss LOTS -= _E '?S'a E 'C1 v* j -Z1 - S I sh? I i g i g? s S?.?a y—1 tJ J S -a 25-5^3 compter du !t’> November 1880, dès 11) heures du matin, tons les l.undis, a Dix- mude, Hotel de la Posle aux chevaux. Les Mardis a Niei vokt. llbtel du Pélican. 1 »a co a t J - s o U '■s Door de goede kwaliteit zijner koopwaren n zijne goèkoope prijzen verhoopt hij de gunst van een ieder la winnen. ■vooi? 1 SS 1 K0STEL007T PUEIHl! voor de Alionnenlcn van hel Weekblad |j' vertrouwd ijk pr»u»tje ufkoiuliftt vnn i, REKEN WBHT1Ö 6'.*™^. veroorzaken niet het niiiislt; ongenj ik en i allo tijden en met eece goede maaltijd gemrneii worden. Zij voorkomen al de ziekten, omdat zij uit het lichaam drijven al de dechte vochten, oor zaak van alle kwalen. Een gematig, doch regelmatig gebruik dezer pillen is de waarborg eencr kloeke gezondheid De jaarlijksche verkoop van tien duizend doozen dezer pillen in de Vlaanderen, bovenal langs den zeekant, waar de mensch zooveel voorzorg**!* moet gebruiken om de gezondheid le bewaren, loont ge noegzaam de populariteit en de goede uitvul van deze remedie Voor verdere uitleggingen, raadpleeg den omzeud brief bij elke «loog gevoegd. Prijs fr. 1 50 de doos. Pij don eigenaar H STANDAERT, Slecnstruat. te '.irugge. DEPOTS Tc Venn e. bij G DUCLOS, drogist, te Dixmude, bij ,UU. GIITSSAÈRT eu VEKWAtKDE. 5 42, O 40’ cijrnr-Dixmudo Lichterv -Gent Bi uvsel 5 6’ 7 12, 12 23, 4 .0, G 19, 7 22* Nieupoi t (B idpl t.its)-Dixiuud<**Gcnt Brussal, 6 50, M 50, 11 25, 1 55, 4 10, 5 47, 7 15 exp. Nn upoi l(stad) Diimnde-Gcnt V>ru$$i l, 7 9 r 11 52, 2 05 4 17, 554, 7 2» cxpns. »^,7 48, 9 51, 12 15eip., 2 40 Veurne, 6 56, 9 01, 11 36e 1 44. 7 45, 8 58’ Veurio-nuiiikerkc, 06, 10 11, 12 25 (259, 8 50 naai Ghyvolde alleen) 0 51. Coilemarcq-Ooslende, r> 8 25, 1 18, 4 37, 5 22, 7 18 Oostende-Cortem., G 07, 7 8 10, 12 18, 3 45, 6 20. Cortemarcq 1 Fper, 7 10, 9 11,1 55, 8 00, IJper-Coi Icmar* q, 7 23, 12 22, 3 52. 6 28* Lichterveldc naar Kortiij;, 5 25, 8 24, 1 27, 5 40, 7 27 Kortrijk naar Lichterveldc, 8 05, 11 00. 12 35, 4 40, 6 41, 9 00. LIJNZAADTONNEN, «xlra puike imuk. John Rücker enG1'', zijn van hc«l« nvi rkiijg- baai' bij Vuil Bloecke «V HkocleiiN, kooplieden le Veurne, aan den piïjb van franken de ton. a cc - - -c - - j allo goede upotheken van Bdg.ë Koop man-kleermaker ie Veurne, (jróbte Ooststraat, i 1 WIX T B M S A1 K N llehollrcriitK vail alleiici l/lkell CU Modestoffen rechtstreeks konu nde uil de bijzonderste fabrieken en gr o'<! ipagti- zijuen van T land en van d« n vreemde. Karei. SP1LL1AERT heeft «le eer aan zijne talrijke kalanten le laten welen dal. I door de bijzondere keus dm hij komt te Vre«*tii<!.«oort!gir I «ii ul^eiiiecuc zivUtc, in dit volLomc.ic j voorkom iu«v. Evenals een dé f, ons «I s nachts m<- randt, vult ze ons het i v i\v -lits'aan. Zij, d'C er aan lij.lrn gcvo len pijn in d< best n lenden, z. 'f, zointij s in d« n rug. Ze vn<!« - viud* n i ti c noott vaii v 11 1 ng <-n itl gvn. -- hr :d tut rijen I)<s ni< rg< n* vooral In ft ut 11 een ona-ngei amvti tni k >n d<n ntonl, tan«t«nzij i niet «c c ijonn.'uti.e zeU\l .mii In id b zet. De ettl.si ontbreekt. D<> z. L i g. vu. It nis h<t w te nu zw.ro d.-'-il.k nz 1’ ie n.aug en sotew jb n ein gevo l ri.n rw.i.;t« «tieci i ti it aan tc Vel en leegte ia 1i* l h'n- nerste van de maag. De oogi-lt zijn dof n btlitiiisle tb e'en er van wn di.n kotvi en k N i een zeker tijdsu rl n p j t au n et n In est, tn'e ij den aanvang üruog is, maar n« eemgo trimden vergezeld ga-.t, met opg-v v; 'au g oenacht gtl.iimen. De zeko gc»ue,i ne on phuudelijke afg-math-id en te vergcifs tracht 1: j tc sl .p<n, h tg.cn zijn toe tand uogtmu nut verzicht; vervogilis worll hij z.:i uwii•Ltijr, p ikkelb .ar en somber ut neemt al es iiivc'. o,i. W nneer bij ecnskl .ps ópstaat, O'dervuJt hij vitte soort van duizeling; bj gir iakt vvisb pt (gicoi.ttipieid); zij e hu d is ur.iog e i b j oogenblikken warm h. t b o d wor <t dik en tiaag het w t der o pi n kr jzt «ene geel cht'g-tint, do urine worJt, hts.4*e nog dat z'- anus! .at, zeldzaam en do> k. r vi.n kleur, i'ikwi.ls is de zi«ke genoodzaakt het voedsel, dut hij gebruikt, over te gevendie I brak tizcn Lun in den mond dan eens een bitter, u, dan ruis cu zo. t<chtigcn smaak I acht r, tn ze. r kikw jls zijn ze duor hartklop- I pingen gevok’d. liet gezigt van den zieke ver- l zwakt en Irj hi cfl alüj 1 Mvrren voor de oogm hij o:.d<rvinut teue groote vertu i, i Uni t en zw .kto. Al veze kuntcekencn doen zich beur teling* voor; men beweert dat een «lenle der bc'oki. g ond«r dezen of genen vo.ni datrean lijd tide is. Genecahoorcn hebben zi. Ii dikwij s ouilreuldeti a>rd dizer ziekte b< drogen; eeu ge henbe i <lin als teue leverziekte behaud» ld, andere w.d r til* st elite spijsvulcr ng, »uni- ni ge ook als tii'llzii ktc enz., enz., lüuar niet één hunner verschillende bebunTilingen hieft cene gunstige mlkoaist opg. Irvud. M< n heeft nogtuns 0'it.nkt, dat het Extract of Roots (wortel-i it-et of gehee<!.ra<kl‘yt Siroop der moel'.r Sugt in elk gi val v il.omi n geneest. De c- hte p jsv< rterii g ia cm ze r ernMigo ziekte. Welke een gruot getal «1. r «ulkaklasao aandeel, en ze wordt door rau.pzal'ge uitkom sten gevulgl, zou geene onverwijldi zurg wordt aangi binciit. De Seigel-biroop is een afdoi ..d middel zelfs in de mm ijrlijkste gevallen. A. J. WHITE, Eigenaar te Londt». Men vindt den Siroop der tiiotdcr Seigti ia betaalt, zonder hosten, de K«vqi<,ns en doet op Komptant ‘d.ic,ci<r en c\iefE. L'HOEST, avocat. 'Paraissant tous les ‘Diinaiiches avec 16 pages. Bureaux :i Bruxelles. 26, rue de la Madeleine. Donne 1° Un compte rendu délaillc de la Bourse des funds publics de Bruxelles; 2° Un cbmplc rendu des Boi’isos d»s >1étaux. des Sucres, des Gr.uns et des Cnirs de Bruxelles; 3" Um1 revye complete du Marche de Paris; 4” l/etiido de loutcs les affaires beiges et Francises, el cell»’ des prim ip ties affaires etrangercs au p «int de \ue dés avantages du placement; 5° Des rorrespondances de Londres, Berlin, Amsterdam; 6° To i< .'it* it rages et rci scij’nemcnis pouvant iiilrrrsser us renli-rs et spé(iabment7U La LISTE OFFI- GlELLE DE TOUS LES TIRAGFS. r ABONNEMENT D'UN AN r FP. 3 PRIME GRATUITE 3 FR. Cumprenaiit 1° Un calendrier nouveau des valems a lots b rlj’.es cl ëtian^ères; 2° Les lois fisc les beiges nouvelle» et nue elude eonipaiativc e'ej rentes beiges directcs el indirect s; 3° Lrs mcdiGea- tioni apportées en 1879 au regime postal bel,<;r; 4° Ln tableau complet des derniers cours cmn.iis et des revenus ct des valeu s non cotées a Li Bourse et Amises en Belgique; 5" L’indi? Di >n des chili.gements survenns a la cote de la Bourse de Bruxelles cn ’S’’9 t resultant A Des are ngeinents conclus en 187J B. De I’inlroduction de nouvel'es videius; 6° revenu des actions beiges et ctrangères duraut let. 6 j dernières années avec Pindication du nombrr d« s I titres et les derniers c*>urs cotes; 7® La liste Com pléte des obligations sorties avec ou sans lots et non présentées au remboursement au 31 Décembre 1879. NUMÉRO SPECIMEN GRATIS. Les abonnements beiges se prennent a la poste. Te Antwerpen kan men regelmatig fijne eetwaren van rechtstre< kicheo oorsj icng bekomen aan ptijion J buiten alle concnrentie Fijne g( rookte Aidcens'he Hespen aan 1-50 de kilo V<fitfaalschr w 1-f() o Amerik taiisebe 1-00 Ruggealukké-n, innder beenen, Gehlersch Spek. g»'lar- deeid. 1-25 Franco Chuis gehouden per iO kilos (gesorteerd volders b» l ef'ci. Eonipe const p»*'t lis voor Belgie, J. STRUYF, TUiynvest, te Antwerpen. houder bij deu katholieken kring van Oostende, een nieuw groot hotel op dm zeedijk aangonotnen hebbmde, begeert zij nen pacht als hotelhouder van dm katho- lit ken kring over te lalt n. Voor alle voorwaarden men gelieve zich Lij hem le bi geven, Weslslraal, n' 38. i I •Ti qJ" aTo c j= E _2 c ws c taa 2 3 Vrrtrckurrn wuib «teu ijzeren in korrrspondcntic met Brussel. (15 Januari 1881). i Brusscl-Gent-Vournc-Duinkcrko 6 20, 9 3 02, 5 50* (De treinen met can geleekend, stvnu niet niet tn Curtennrq, llaiidiocmc, Zarren, Ecsscn. OoBlkerkn en Avac ippcllo. Gent-’l hiell-Lichterv.-Vcumc Duinkerkc, 5 55 7 44 10 25*. (I I 50, 6 07 lot aan Ghyvelde), 7 35* 5 54, 11 €0, 3 00, I GbyMïlde-Veurne-Brusael, 4 28*, 6 52, 11 39, 3 48 I r. 4 A -4a* ayanl rapportÜa niilice. n‘3<-.(i5 l Sadn-sser pour plus unpl >s Dillllull(:.NicUp„ menist 1 ;ig(‘nl u afï.ures E. L. SiKAGlEK, 4 55,8 34 Rue du plat. 8, a Ypres, qui se tronvera, a Lichterve’.de naar 5 Vei zekerde i n t n F.r’ 1 z" tl °P Ol ie maand n j tijd, bewexi'u door 12.00') 1 cvrlili aliui. De m- eilijkste blinken worden IriUgge - ling Erne g« diplomeerde dame is aan het geslicht ge hecht J. WAERSEGEPS. bieuk- bandmaker drr liospitulen <lien-t»‘n aan bet mensch- L’3 dom li'-wtcn Grof.kpi.aaT8, j 35, Am webi’KN. Een HUIS, ten dienste van winkel, onder pinnen dak, hebbende kamer, keu ken, kelder, slul en aalput, ges’nan te Avecappelle, Te bevragen bij vuder GBYSON, aldaar. Genie markt, ten gevolge van den 2OE 1881. Avis Important. Ls miliciens de la prochainc levée (1881) peuvent des maintenanl s’assnrer ;i forfait a des modiquesprix et ètre assuréscomme par RÜe ’Ba^-dVS^ 89, 1 o Les miliciens non remplacés par le Dé- I rtpmnnt dp lu (Tn/HTA iu>nvz.*a

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 4