I 1893. Veiirne, 20 Januari 1881. 3^' iuar r i POLITIEK OVERZICHT. Frankrijk. - - Donderdag is de zittijd der wetgevende Kamers geopend. In de Kamer van afgevaardigden is M. Gambetta als voorzitter herkozen door 2G2 stemmen tegen 114. waarvan 69 nietige en 45 die M. Brisson den voorkeur gaven. Die uitslag bewijst dat de populariteit van den diktator eenigszins aan ’t dalen is, aan gezien bij verleden jaar 327 op 382 stemmen bekwam. Vier radikalen zijn ondervoorzitters gekozen. In den Senaat is M. Leon Say als voorzitter heraangesteld met 170 stemmen tegen 58, die op verschillende leden verstrooid werden. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en Rusland. Te Kiew schijnt de kern der nihilisten-woelingen te bestaan. Vojrlaafsten zondag zijn daar alweder twee mannen en twee vrouwen aangehouden nis beschuldigd van tot cene geheime maatschappij te belmoren. Bij eene huiszoeking is het program eener socialistische afdecling gevonden alsmede aller hande wapens, materieel voor het vervaardigen van valsche paspoorten, eene geheime drukkerij en 122 exemplaren van eene proklamatie waarbij het volk werd aangespoord een bediende van het krijgsd istrikl van Kiew te vermoorden. Statistiek tier scholen. In de provincie Antwerpen telden de katho lieke lagere scholen op 15 december laatst G3 duizend 4G9 leerlingen, en de geuzescholen 20 duizend 912; verschil 42 duizend 557 leerlingen. De katholieke scholen hebben dus 75 per 100 van de algemeene bevolking der scholen, niet tegenstaande dal de verschillige steden in deze optelling medegerekend worden. Telt men al de gedwongene leerlingen af, dan blijven er zeer weinig voor de geusche scholen over. De katholieke bewaarscholen hadden op het zelfde tijdstip 13 duizend 146 kinderen, en de ofiiciele maar 17G0; verschil 11,38G, of boven de 88 per 100 voor de katholieke scholen. Zeggen die cijfers niet welsprekend langs wel ken kant het vertrouwen der ouders is? Zijn zij niet hel ontegensprekelijk bewijs dat de over- groote meerderheid der bevolking van geen geu- zenonderwijs wil welen? hebben eene groote overwinning op de bonds- troepen behaald en de hoofdstad Lima ingeno men. De voorzitter van Peruvie is op de vlucht en zijn broeder is in de handen der Chiliancn gevallen alsook de minister van oorlog. Chili. De oorlog tusschen Chili en de vereenigde republieken Peruvie en Bolivie mag als geëindigd aanzien l worden. De Chilianen Bij koninklijk besluit van den 24 dezer is M. C. Pollentier benoemd tot burgemeester en MM. L. De- reeperen A. Verduyn lol schepenen te Couckelaere. masker te zien optreden. Zij is ons zoo hatelijk of nog meer in de handen van een parvenu, een portierszoon, of een boursier der kanonnikken van Doornik, als in de handen van eenen vor- stelijTken dwingeland. (Brusselaar). Afrika. De oprocr der Zuid-Afrikaansche volksstammen in den Transvaal schijnt welliicht tot bedaren te geraken. Volgens de laatste nieuwstijdingen schijnt het dat de Boers, een oud Nederlandsche stam van den Transvaal, het zoo kwalijk niet mcenen jegens hunne Engelsche meesters. Van zijnen kant zon Engeland vele tot rust en vrede kunnen bijdragen met aan de Boers wat meer vrijheid en onafhankelijkheid te laten. In Holland is er eenkomiteit ingericht tot on derstand der rechten van hunne oude stambroe ders de Boots. Eenige der leden hebben zich tot Londen bij M. Gladstone begeven om voor hunne beschermelingen van den Transvaal toe gevendheid en onafhankelijkheid te verzoeken. De engelsche minister heeft aan zijne bezoekers en aan de Nederlanders laten weten dat het Engelsch gouvernement ernstig de Transvaal- sche kwestie onderzoekt en verhoopt dezelve te kunnen oplossen-iot groote voldoening der be langhebbenden. De ilollandsche beweging ten voordeele hunner stamgenoten in Zuïd-Afrika zal zoo nog met gunstige gevolgen bekroond worden. Bic Centralisatie. Wat is dal? De centralisatie is de gezworene vijandin de onverbiddelijke tegenstreefster der vrijheid. De centralisatie is de vereeniging, in de handen van een enkel persoon (of van een mid denbestuur), van alle wetgevende, uitvoerende, bestuurlijke macht. In andere woorden.... Wat in gewone gevallen door honderd of duizend verschillige ambtenaars beslist, gewei gerd of toegestaan wordt, zal onder een cenlra- liseerend bestuur slechts door een enkel persoon beslist, geweigerd of toegestaan worden. De centialisatie is nadeelig voorde bestuurden. Een minister kan in zijn kabinet onmogelijk de belangen van iedeis gemeente kennen zooals elke burgemeester. Mam hoe belemmerd, verlammend, vrijheid- doodend, hoe hatelijk wordt de centralisatie niet, wanneer zij, in 'lieven geroepen is door bel partijbelang? En eilaas, zulke centralisatie heerschl tegen woordig in alle landen, waar het iiberalismus de overhand heeft. Waarom? Omdat het grondprinciep van het Iiberalismus de inrichting is van den God-slaat, meesier van alles, volstrekt alles, (de leiding der gewetens, de vorming der geesten zelfs niet uitgezonderd). De God-Staat mag dus niet lijden, dat een onderhoorig bestuur een maatregel neme, welke niet gansch strookt met de inzichten van het Lb 'ralismus. Hoe droevig gaat het hier niet in ons lande- ken, onder hei dweepziek beheer van hel logie- miuisterie Erère, Bara en C'e. Wij hadden vroeger gemeentevrijheden, provinciale vrijheden, het middenbestuur had slechts het recht de misbruiken te bestrijden, en bezat geen recht van initiatief. Hoe zeer is dat alles veranderd? Wanneer eene gemeente-arm of provinciaal bestuur een besluit neemt geheel en gansch gelijkvormig aan de wel, en gestuund op het recht, maar tegenstrijdig met de inzichten der geuzerij, dan komt M. minister der logiezaken, en verbreekt met een koninklijk besluit al wat hel ondeihoorig bestuur in hel belang der bur gers had verricht. Is daarentegen de bestendige Deputatie of de burgemeester niet vlug genoeg om de grillen der ministers uil te voeren, en de centen der belastingbetalers te verkwisten, dan komt het middenbestuur, zonder daartoe het recht te hebben, zendi eenen specialen commissaris, die de plaats inneemt der mannen welke het volk gekozen en aangesteld had om hunne zedelijke en stoffelijke belangen te redderen. En dan durft men zeggen tons les pouvoirs émanent de la nation, liet volk bestiert zijn eigen. Waarom zet men niet doodeenvoudig in de grondwet thus les pouvoirs einanent de la loge, alle gezag komt uil de logic! Het ware nutteloos, onze bcwecring met daadzaken te bevestigen. Men loze hel Belgische Staatsblad, en dag voor dag zal men zien, dat onze burgemeesters, armbesturen’ en provin ciale raden juist nog mogen doen, wal de mi nisters hun wel willen toclaten. En de minisle- riëele goedkeuring krijgt men slechts, als men tegen de kerk en voor de logic werkt. Ook wat zijn de liberalen rechtzinnig, wan neer zij spreken van vooruitgang en vrijheid! Schoonc vooruitgang inderdaad, die den re- gceringsvorm der Grieken van over twee duizend jaar als ideaal aanziet! Schoone vrijheid, waar aan men het voorbeeld gaat zoeken onder de regeering van despoten, welke door de geschie denis voor eeuwig geschandvlekt zijn! Het geelt ons weinig, de centralisatie met een welkdanig In Oost-Vlaanderen bedroeg het getal leer lingen in de katholieke lagere scholen 92 duizend 810, tegen 22 duizend in de officiële scholen; verschil 69,963. De katholieke bewaarscholen hadden 29 dui zend 521 leerlingen en de officiële 4,375; ver schil 25 duizend 146. Dat maakt lagere- en bewaarscholen door cl- 1 lieke en 18.12 pi In het arrondi len die ten hoogste 10 leerlingen hebben onder jongens en meisjes te zameu, en 21 andere die er ten hoogste 25 lellen. In het arrondissement Audcnaerdc zijn 14 officiële scholen die niet meer dan 40 leerlin- er ten hoogste 25 tellen. In hel arrondissement St. Nicolaas hebben 6 ..._l meer dan 10 leerlingen en De gemeente Belcelc heeft cene katholieke school met G60 leerlingen en de officiële school O. Te Haesdonck geeft de onderwijzer les aan drie onderwijzers in de officiële school, 1 heeft 35 leerlingen en de katholieke 533. In hel arrondissement Gent zijn 32 gemeen ten die geen 20 leerlingen tellen; Ilunsbeke heeft 385 katholieke schoolkinderen tegen 8, al kinderen van een bediende der statie. Lovende- ghem telt 518 katholieke leerlingen en 10 offi ciële. Drongen telt G72 katholieke leerlingen legen 10 officiële. Enz., enz. Het gaal nog beter in de provincie Limburg, zoo als bel blijkt uil een verslag van M. Robyns, opziener der katholieke scholen De katholieke lagere scholen lellen in de pro vincie 24 duizend 6 leerlingen, terwijl de ofii ciele lagere scholen slechts door 4G80 loei lingen worden bijgewoond. Bijgevolg hebben de katholieke scholen 837/10 per cent der schoolkinderen, terwijl de geuzescholen er miar 13 3/10 ten 100 hebben. Voor de bewaarscholen is het verschil even groot de katholieke lellen 2836 kinderen, en de officiële maar negen en zeventig. Voor bel officieel onderwijs is nogtans een half millioen franks uitgegeven; in de provincie Antwerpen beloopt hel budget der ofiiciele scholen tol een millioen 884 duizend 684 fr. De katholieke scholen, integendeel, kosten geenen centiem aan den Staat, noch aan de Vrijdag hebben de voorzitters der Kamer en den Senaat hunne gebruikelijke openingsrede uitgesproken. M. Gambetta zegde dat de Kamer hare werkzaamheden zou eindigen te midden van den volslagensten vrede. M. Say deed bemerken dal de republiek dagelijks meer aan hangers wint en do republikeinsche instellingen tol in het hart der natie doorgedrongen zijn en op de overtuiging van vijftien millioen bur gers berusten. Hij drukte de overtuiging uit dat de Senaat in een geest van onpartijdigheid rechlveerdige beslissingen zou uitbrengen over de groote kwestien die hangend zijn. Engeland. In het lagerhuis heeft M. Gladstone gezegd dat, sedert de regeering aan don nieuwen gouverneur van de Kaap onder richtingen zond, zij eene telegram ontving van den voorzitter van Orange-Vrystn.it, wantin hij zegt Hecht geen geloof aan de kwaadwillige verzinsels omtrent de Boers; zij wenschen slechts vrede en welvaart voor geheel Zuid- Af'rtka. Ik hoop door mijne pogingen aan het bloedvergieten een einde te maken M. Gladstone zegde verder dat detegeeiing, indien de Boers het gewapend verzot opgeven, aan eene vredelievende schikking inct twijfelt. Dit blad verschijnt den Woensdag, oniniddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 1*00. n- -- - de Publicité, Magdalenaslraat, iG, te Brussel. ’(buitenland worden ontvangen door het Office Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne. kander genomen 81.88 per 100 voor de katho- E_’.12.12 per 100 voor de ofiiciele scholen. In hel arrondissement Aalst zijn er 2G scho- meisjes te zameu, en 21 andere die er ten hoogste 25 lellen. In hel arrondissement Audenaerde zijn 14 gen hebben, en 11 die ofiiciele scholen niet 5 andere ten hoogste 25. school met 6G0 leerlingen en de ofiiciele school eigene kinderen. Te Nieuwkerke zijn er twee onderwijzers in de ofiiciele school, maar geenc leerlingen. De officiële school van Overmeire i r. nu DE V I -- -- -- v-- V XJ VZ

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 1