3 g de ofiiciele vetdrukkers te pwuiur» iut)i ue m ersiroumaen van au bisa door eenen rechtzinnigen libn- ‘]e l)'>schop heeft, om aan de inzichten ii rii'A II Vniinr t r» l\ r» n n n A AAA X_ gaan. dat bel de liberalen zijn die ze de Kamer, in juni laatst, zijn do oudei wijs zoo bi ler weinig voorstander» vindt. Nicto, Leeft die revolutionaire leeringen volgen- kinderen I I Evenals hier willen de vijanden der II. Kerk ,n g tend onderwijs inbrengen ingevolge een alge- ingevoerd en doen vallen. hare matten opgerold; noglaiis had men 1 r ie koeren, doch daar komt niets van. Is het misschien omdat de Commissie daar mets bof van ber» 5liiililigd vf aangematip noeind te en van aid®- wettigen lily len dieuiteli liet hof.1 door Ml" V® dal indeed* van den A’t gevolge va» dit kerkehj» als zijnde lei' onislandigt’1’ veranderd, dt n luideru Diensvolg schuldiging rechtbank vj M. de d< liet Boo< tweed o en hoeve van Belgie. Da welke <»r>z M Leon alhoewel I' had geleek' kooriutg. 1 werpen VCI Imwijze'i 1 hengen nu; M. Sieyl viugslijsl1 nieuwe en maatscbapl van de elh wonen wfl verzoekt I'1 Lingers zij met hem i' de iever, d des te me# ten. Woensdi van Koitrij zaak van waaronder oproer leg oefening V1 omdat, zi de congreg het recht n dat de dad de gendaro dat die pc bedieningen De betic kommissari vrij gespt’O oordeeld to K. Lagae voor den c gelast mei ning van In Hel ope betoep ge tweede, dal de officiële schoolmeester daar ook postmeester en boer te zamei) is; dat hij soms maar eene uur school houdt, dat zijn ambt van van on- Gedurende deze laatste groote koude hebben de geuzen der weldadigheidsbetturen overal eene goede gelegenheid gehad, om in hunne scholen een beetje meer leerlingen te trekken. Hel oogenblik is goed,zegden ze de arme menschel) zullen van honger en koude crcveereu. of ze zullen hunne kinder* naar onze scholen zenden. ÜcEscaut, van Antwerpen, zegde de verleden» week, dat er, op dat oogenblik, op geheel het grondgebied dier stad, geen enkel arm huisge zin meer was waarvan da kinder» naar de vrije scholen gaan, dat door de ofiiciele weldadigheid ondersteund wordt. Hel bureel van weldaad heeft zestien honderd arme huisgezinnen van lijsten geschrnht. En dan durven de geuzen nog tegen de katholieken schreeuwen omd.it zij de arme huisgezinnen niet in nood laten, welke hunne kindeieti naar de katholieke school ren den pioviucie, noch aan de gemeente. De laslenbe- talers zou len wel doen dat eens te overwegen; alzoo zouden zij zich een gedacht kunnen maken van de geldmiddelen waarover het gouverne ment beschikken zou om te voorzien in de stof felijke noodwendigheden van het land, indien het de zorg voor het onderwijs en de opvoeding der jeugd aan de vrijheid overliet. Onze g niet. NatT bekc. Bef van twee wordt de I Vrijdag in hel kloo xijnc zcndil leerde teg ging piep begon md meubels w't om drie ut‘ gedreven, Nu is b« derland is antwoordt met zijne vaderlijke genegenheid te verdubbelen. Men heeft de banden der diploma tieke betrekkingen kunnen verbreken, die der liefde heeft men niel kunnen treffen. De Ami de t’lhdre zegt datZ. H. ook 1000 fr. beeft gezonden aan zoon mag blijven zenden bij de Jesuieten, als hij maar helpt wetten stemmen om de kinderen van burgers en werklieden te verplichten naar li berale scholen te gaan. i d ït De wereldlijke school is anders niet dan hel vaandel door de revolutionairen aangenomen in den strijd tegen de Kerk. Hond dat vaandel hebben al de vijanden van God zich gerangschikt. Men heeft wel te zeggen, alles kom! hierop uil op eene geweldige poging om christenheid uit de samenleving ie rukken; ook verwerpen wij. mijne vrienden en ik. het om dat de Staat zelve, door de wet van 1879, de voor- j|>0,T le keer te gaan, waarden veranderd heeft van het onderwijs, waartoe ^t°™rXrS 7iCh VPrbonde" 11;“,den bi,lsl de liberalen zijn die in Engeland die wet hebben Eene vergelijking. In dc provincie Limburg kou hel liberaal officieel onderwijs 661 duizend ISO tranks, of 220 duizend 550 fr. meer dan in 1878, en dai in eene provincie waar hel onzijdig Is dat niet eene oprechte veikwisting van de zuur gewonnen klunen der lastenbetaiers! Zal hel bclgisch volk nog lang een bestuur dulden dat ons tol zulke buitensporigheden leidt? De ofiiciele lagere scholen van het Liinburg- sclie hebben maar 4630 leerlingen et» de offi ciële bewaarscholen 79 kinderen, ot wedcr- zijdiglijk 13.3 per 100 en 2.7 per 100 van de schoolbevolking. Er volgt uit de vergelijking der cijfers van het officieel schoolbudget dal elk kind der liberale scholen aan de lastenbetaiers meer dan dunt vier honderd en acht frank per jaar kost. De Ei les wet. De Brussclsche briefwisselaar der Meuse, van Luik, herinnert dat de erigelsche kieswet, die de geheime stemming beveelt, en waaraan onze nieuwe kieswet ontleend is, sedert 31 December vervallen is. De Engelschen hebben de voorzichtigheid ge had maar lijdelijk die wet in te voeren, en daar ze aan vele welfelijke betwistingen heeft aanlei- dinggegeven. zullen zij nu. volgens een engelsch blad, er belangrijke wijzigingen aan toebrengen. Nooit is het kiesbedrog aldaar op grooiere grondig gemotiveerd vonnis, die kleingeestige aan- I om ook zijn matiging van het gouvernement vernie'igd, om rgden I voorstellen in de kamer aangeboden, om dit be- 1 «ïz» Qfnnl luien Jaak /Li iva! vnn 1Q7A dn Eene kurieuze zaak is deze 't is dat hel de AVij vernemen nu datM. dc L’Honeux le biechte is geweest bij de groote koppen der liberale associatie van Hoei, zetelende als inkwisilieraad, en dat hij de absolutie heeft ontvangen, gelijk l Chronique en de Indépendance gezonden In zijne vergadering van 22 dez< r heeft het mid- dencomitfit der liberale associatie van Hooi, kennis g1 nomen hebbende van de uitleggingen gegeven en de verklaring afgolegd door Al', den Senateur de L’Honeux, deze voldoende geoordeeld en het inci dent gesloten. Dat wil zeggen dat M. de L’Honeux zijnen ontdekt heelt dat haar aanstond en te veel ge- i -L «1 i ImAii i ri ern 11 nn I niAl Wij zouden haast hel laatste moeten gelooven; want daar zijn drie dingen bewezen, te weten Primo, ten eerste, dat de officiële mainzel van Langhemarck geen vlaamsch kern; secundo, ten Spanje het kosteloos, wereldlijk en verplich- i t - -1-, J-ƒ«--m „„u id onderwijs inbrengen ingevolge een ttlge- meen ordewoord der vrijmetselarij; doch in dal maar eene uur school houdt, dat zijn a katholieke land schijnen de geesten zoo gunstig postmeester hem belet zijne bediening niel gestemd te zijn voor dat geuzenontwerp. j derwijzer betamelijk uit te oefenen, en dat hij De minis’erieelc en zelfs vele liberale bladen be- zijne leerlingen gebruiktte om voor hem te wer- strijden hevig de voorstanders dier goddelooze leerstelsels. De liberale afgeveerdigde Moreno der wijze geschandvlekt -. ken; en tertio dal de pachters van M. Carton, advokaat en al wal ge will, hern smeeken hunne i naar de geuzescholen te mogen zenden. 'l Is verdoemd mager, 'l is waar! En ’l zou to voren te Wulveringhem, wel kunnen daarom zijn dal de heeren inkwisi- teuis niet meer weère keeren, alhoewel de ka tholieken niets beter verlangen, dan dat het ondcrloek zou voorigezet worden, om, als vrij- iii mu> u.. willige getuigen, i' - - i den God der kunnen aanklagen. christenheid uit de samenleving le rui ken; ook verwerpen wij. mijne vrienden en ik. het ont werp, omdat de geloofsafval, aan de samenleving aangeraden, de schande onzer beschaving en haar ondergang zijn. Die woorden, raai uitgesproken, zijn de uitdrukking tier volks gevoelens, en de radikalcn zullen zich voor het oogenblik moeten bepalen bij hunne wenschen. 11 eelt terlijke Kronijk. Zijn door de korrcctionnele Rechtbank van Vearn» veroordeeld Devos Sebasliann. werkman te Proven, tot 100 fr. boet, voor jacht met stroppen. Pysson Geeraard, visscher te Adinkerke, tot EO fr, boet, voor slagen en wonden. Vancraynest Jan. herbergier, tn Rys Jan. jarhtbe- waarder. te Middelkcrke, elk tol 26 fr. boet, voor slagen en wonden. Woensdag is M. Galley, thans pastoor te Oygbem, Een belangrijk Vonnis. Een vonuis, dat nogmaals bewijst hoe willekeur en dwinglandij het eeuigc richtsnoer zijn dor maatre gelen door ons geuzenrainisteric tegen het katholiek oude: wijs, is nu door de rechtbank van Dcnder- mon lc uitgesproken. De leerlingen der normale scholen van hel gou- vcmcnieirLmoelcn eene verbindlenis toekenen. waar door zij z.'eh vc: plichten gedurende vijf jaar ten dienste te blijven van het Staatsonderwijs, op straf de h -urs weder te geven die zij binst hunne studic- jari n in de normale school genoten. Nauwelijks was de de ongelukswet van 1879 gelcekend, of een groot getal onderwijzers verlieten de liberale scholen en gingen tol het katholiek on derwijs over. Ja, maar, zij hadden gerekend zonder Pé Van Uumbeeek en zijne speurhonden. Deze zochten in alle gemeenten uo deserteurs op en uil Brussel het regende bedreigingsbrieven; overal cello men dc ka- tholii ke onderwijzers bet mes op de keel cn naar de geuzenschool of de beurs weder die gij genoten hebt Nu, de rechtbank van Dendermonde heeft, in een -- I E&lczing tc Antwerpen. M. D’Hanis, senateur van Antwerpen, is den 17 dezer overleden. Ten gevolge van dii stert- i geval moei er binnen de maand eene kiezmg i voor eenen senateur plaats hebben. Men herm- uerl zich nog dat bij de kie/.ing voor den Senaat te Antwerpen in 1878 de gi-oo sie onregelmatig heden werden ge| leegd 26 kiezr-rs dm van de lijst geschuibl waien bij vonnissen in laatsten aanleg gewezen, hadueu aan de kiezing deel genomen, tciwijl 7 kiezers die wettig ingeschre ven of door bel hof’van kassaiie behouden wa ren, niet hadden mogen stemmen; daarenboven hadden 7 gemcentekiezers gestemd als kiezers voor dc Kamers. Indien die kiezing dan legel- malig gebeurd was, zouden de kandidaien der meling met ten minste 21 stemmen meeideiheid gekozen zijn geweest. Hel bovenstaande en vooral dc uitslag der kiezing voor besle voorteekens voor de aanstaande kiezing. Hel schijnt dal de katholieken van Antwerpen van meening zijn de kandidatuur voor te stellen van M. Cogels-Osy, oudsenataUr; event wel heell I de commissie der krijgsdienstbaarlmden reeds eene vergadering gehouden; 40 leden waren tegenwoordig, en met eenparigheid, werd be sloten M. Cogels-Osy als kandidaat van de Mee ting voor le stellen. ïnn alles wat. Volgens de Brusselschc geuzegaietten zou bel gouvernement van zin zijn de twee normale scholen van Brussel, waar sedert lang van geene religie meer kwesiie is, over te nemen, alsook de modelschool, door de francmmjonslogie ge- l,et blijk! ui. do volgende depeebS n'aa’r de 't h maar óm le din do Cl,nn ,i., ongelukswet, die scholen met die van den Staat al koeken van een en ’i zelfde deeg zijn. Z. II. de Paus heeft aan Mgr. Doutreloux, bissclmp van Luik, eene som van 2,000 franks gezonden voorde overstroomden van dil bisdom. -1 van den II. Vader te beantwoorden, 1000 fr. ge geven aan M. den gouverneur van Luik en 1000 van Limburg, voor- Ijibcrnle W rij hei tl. Hel libcralismus is de inkwisitie, on dit wordt alwéér bewezen door de hevige aanvallen in de liberale pers tegen M. de L’Honeux, senateur van Hoei, die zijn zoon op het kollegie van Si. i Servaas, door Jesuieten bestierd, heelt dur ven plaatsen. Die vrijheid heeft M. de L’Honeux durven r.emen! Des te heviger worden de aanvallen, daar M. de L’Honeux, zooa's men beweerd bad, beloofde met Kersdag zijnen zoon uil die school weg le nemen, en aan die beloften heeft hij niet voldaan. De Chronique zegt, dat M. de L’Honeux zijne partij verraadt, en onweerdig is geworden nog lan ger het vertrouwen te hebben van de partij die hem zijn mandaat gegeven heeft Alzoo, als gij van de liberalen eene zending aanneemt, moet gij u met lijf en ziel aan die partij verkoopen’. Gij hebt geene vrijheid meer, zelfs niet in uw huisgezin, niet in uwe familie betrekking! Door de onverdraagzame partij voortgestoo- ■ten, wordt men, als men gelijk M. de L’Honeux doet, dat is als men tegenstand wil bieden, ongenadig gebroken; ofwel men bukt voor die partij en niet zelden loopt men dan eindelijk met een knagende consciëntie door hel leven, zooals teeds meer dar. ecus gebleken is... Iloe het zij, hel libcralismus is eene tirannie aan welke wij begrijpen dat eene eerzuchtige zich onderwerpt, maar niet een vrij en onaf hankelijk man, die begrijpt dat er geen groolcr recht is dan vrij le zijn in ztjre familie. In de militaire school van S. Cyr, te Parijs, werd door den bestuurder, eenen generaal zon der godsdienst en vrijdenker, beslist dat da hoogdag van Kerstmis als een gewone zaterdag zou overgebracln worden. Des avonds te voren zouden de leerlingen maar om 9 ure mogen vrij zijn om le biecht te gaan en op den hoogdag Na eenen dag zitting gehouden te hebben tc zelf zou slechts eene enkele mis in hel gesticht Llper, heeft de commissie van het schoolenkwcst gelezen worden. Doch de leerlingen waren met L beloold dat besluit niet ingenomcn. Men ging in menigte - 'v te biecht en 's anderdaags in de mis naderde bijna gansch de school ter H. Tafel. Men zegt dat de commandant de les, hem door zijne leer- hoord heeft dal haar in 't geheel met aanstond? iingeti gegeven, begrepen heeft. oo^'hjdiik moeten oepaiei: mj numic weuacucu, i 1a‘ln di n gouvei neur van Limburg, voor zonder tot de verwezenlijking le kunnen over- zt’iors der onderstandskommissien in die pro- vincten. In den brief die de gift aan Mgr. Doutreloux vermeldt, zegt Z. Em. de kardinaal staatssecre taris Jacobi ui, dat de cerbiedweerdige gever voor de kinderen van Belgie eene teederste genegenheid en eene levendigere bezorgdheid koestert, en daarom ook de onheilen der over- stroomingen in de beide beproefde provinciën hem des te pijnlijker hebben getroffen Men ziet dat de Paus aan den bitteren smaad, hem door het Belgisch gouvernement gedaan, «25 G O CÜ e fcxJ <U a UJ i -C nu, belangrijke wijziging schaal gepleegd geweest als met die wei; daar- |)ed( gez01ldci, .,ail >lg" dcn bisschop van Na. i er verledene week zeei stienge VOür de overstroomden van zijn bisdom. r «V

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 2