1 I I u 1 SS EEN HUIS S g,£ ACHILLES EEHAN ftC Hl g J B ie gis Sï ■ia n 2 >s i" -iï u u p u c o c. 5 Q ie P Lecning van Kapitalen. Openbare Verkooping Openbare Verkooping SCHEIKUNDIGE HSTSTOFIH 2^=^ I z t g-g am (Z 5 I - 4s J Bl S:| •o s ^T2 t S t c to F *- 55 jheylaers, gevolmachtigde van jus, te Veurne, koml eene grijke som te zenden ten be- ftiioflers der overstrooming in jhegrepen eene som van 100 fr. telde volksvertegenwoordiger, hem heelt laten geworden Is (,p verschillige andere lijsten t alsook eene gift van onzen in- P1 Napoleon Thieren. te Ant- •'de, die nog eons heeft willen i z*jne geboortestad uit het ge- jen beeft. thans cene derde inschrij- |°P. en hij hoopt in 'l kort eene i'ootere som naar den zetel der ■kunnen toezenden tol leniging '■roor/aakt door den buitenge rd onzes Vaderlands; daaiom jgend zijne milddadige mede- h te willen vergemakkelijken fitten ten huize toe te sturen j daarin zullen betoonen, zal feerde hunner aalmoes vergroo- Verscncide sommen van fr«. *,O0>, '5,000, 10,000, 90,000en daarboven -ijn beschikbaar, mits 1“-, 2** of 34- hypo theek, op onroerende goederen aan deii in- Urest van 4. 4 1/4 en 4 1/2 p Men bevrage zich, met eigendomstitelen, f»r Clarya-Fil, Noordbrug. Dixmude. 6 3 .2 £5 eene groote verzameling bezat, en van romans vol algrijslijkheden. Zelden ging hij uil, tenzij om de zittingen der rechtbank of van het assisenhof bij te wonen. In den laatslen tijd be gon hij gevaarlijk te worden, daar hij zich allerlei wapens aanschafte. De ongelukkige is naar een krankzinnigengesticht moeten gebracht icur slaapt op zijne lauweren i zijn de religieuzen van Zille- pn Vormezeele, sedert den tijd i uit baar klooster gezet, of hel 1‘tTgene van Langemarck. fie deurwaarder Verhaeghc zich <‘r Apostolinen aangeboden, oin volbrengen. De overste proles- I otirechiveerdigheid welke bij och het baatte niet, en men kinderen buiten te zetten, de |3>3dan op straal gedragen, en Jöo de nonnen uit het klooster iz*j sedert 41 jaar bewoonden, pster gekuischt en het va S'Z voor ét'iier.he Veurne, van en verdere gerieflijkheden» benevens hfen groed en erf daarmede gaande, ge- van ,^‘PPü*‘ct 011 legen te Veurne, binnen de palen van stad, dicht bij de Nieuportbrug. Gebruikt door Maria Tabary, wed* Depuydt, lol 1 Mei 1881. S a a van den /Notaris UUDBRECHT, te Proven. e kantoor van den Solaris B>F. CAK, te Vcnrne, Bolerweegschaalstraut, i\° 10. Donderdag 9> Februari l»»i, - - om 3 ure na middag, ter herherg het woiden. IHuis van Commercie,» bij de echtge- Al de nieuwe inschrijvers op de Ki.einf. Renteniel nooten Cabooter-Sandyck, statieplaats, zullen het blad tot 31 December 1881 i frank ontvangen. (Zie de Aankondigingen). L' Economie /inancière, paraissnnt le Dimanchc. Prime gratuite. (Voir détail anx annonces). b-o •o •s j Gent, korrektionnele kamer, be de bedieningen van burgemeester bben; van eenen klokluider be- voor liet kloppen der politieuur, d gelast te hebben zonder daartoe jtten, eene bediening te vervul- i aan d. n gemeenteraad behoort, bel van verdediging aaiincinende iet voorgedragen, heeft beslist, hier kwestie was van het luiden o dat. indien de gemeente, ten overeenkomst met den kerkraad, sedert verscheidene j.iren aanzag [tijd lietgeklepder politieuur. deze iszins den aard van ’tgelui had jot de belooning van 20 fr. aan Jineentekas betaald. ftt het bof den betichte van de be- proken. en dus het vonnis der ;tie bekrachtigd. ih de korrektionnele rechtbank ilpraak gedaan in de beruchte I De negen beschuldigden onderpastoor Yserbyl van jopenbare ambtenaren in uil- iftmbl, zijn allen vrijgesptoken, vonnis, de pastoor bezit van ld; dal de speciale kommissaiis i er met geweld in le breken; f den specialen kommissai is en pleegd, dus onuettig waren, en r in de uitoefening van hunne waren. fan slagen op den specialen topenbaar ambtenaar, zijn ook loch C. Macs, F. Joye zijn ver gen gevang en 26 Ir. boet, en idagen gevang en 50 fr. boel, leksrechler en de magistraten Irste onderzoek, in de uitoefe- jt, uitgescholden te hebben. i ministerie is onmiddelijk in lerHchlJti^e tijdingen. Dinsdag laatst is M. Karei Meynne, advokaat, ridder der Leopoldsorde, te St. Josse-leu-Noode, in den ouderdom van GO jaar, als vrijdenker overleden. Vrijdag, ten 2 ure na middag, is hij burgerlijk begraven, zonder kruis en zonder priester. Er was nog al een beetje volk in hel steil huis aanwezig, onder andere Minister Van Humbeeck, de lijkdelver van 't catholicismus, BB.-. Bergé, Goblet d'Alviella, Jottrand, Scail- quin en Washer, al logiemannen en leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers; M. Hey- vaert, gouverneur onzer provincie was hem ins gelijks eenegoede reis gaan wenschen!.... Vier redevooeringen weiden uitgesproken, onder andere eene door M. André, advokaat en gemeenteraadsheer van Brussel, namens de francmatonslogie, Union et Progrès, waarvan de overledene lid was. Die M. K. Meynne is helzelfde Papatje dat hier twee maal door de mande viel in de kic- zingen voor de Kamer van volksvertegenwoor digers de eerste maal in 1857 en laatst den 8 Juni 1880, toen hij de plaats van onzen geaehten volksvei tegenwootdiger, M. Leon Visart, wilde innemen. Papatje is nu zeker, gelijk hij destijds in eehe conferentie zegde, de mane en de sterren gaan bewonen, daarboven, in die lichten van firma ment de verblijfplaats van de redelijkste we zens? Onder de leden van den Jtirij bij bet hof van assisen, waarvan de opening den 14 februari le Brugge zal plaats hebben, bevinden zich de lieeren Dejaegher-Meynne, brouwer le Nieu- potl; P. Vandamme, landbouwer te Becrst; A. Opsomer, landbouwer te Oudecappelle, en A. Castehyii, stoker te Dixmude. In den nacht van woensdag beeft men de kerk van St. Laurentius te Antwerpen bestolen. Al de ofli'i blokken waren opengebroken, alsook een ijzeren geldkist met 5 sloten, waaruit de dieven eene som van 4300 fr. geroofd hebben. Vervolgens hebben zij al de kassen opengebro ken en stolen nog eene zilveren met diamanten bezette 0. L. Vrouwkroon, o a 6 relikwien, zil veren harten, paternosters, gouden oorbellen enz alles ter waarde van ongeveer 4000 Ir. Vijf flesschen wijn voor den dienst der kerk, hebben zells geen genade bij de s helmen gevonden. Ma dezen belangrijken buil hebben de dieven zich gaan vermaken met de zilveren banden, die den bioek van den suisse versieren, ook hebben zij zijnen stok in twee stukken gebroken en zijnen mantel heeft men aan de kerkdutir ge vonden. De kerk van Mnnsterbilsen (Limburg) is ook door dieven bezocht geweest. Zij hebben er geroofd een gouden kelk van ruim 600 fr. vaarde, twee kinissen met diamanten bezet, een gunden kruis eu twee gouden kelingen. Men be- i.kent de waarde der gestolen voorwerpen op I2 a I300 fr. Zij hebben nog 5 flesschen wijn g .stolen en ook geledigd. Een groot ongeluk is dinsdag avond le Marcinelle gebeurd. Een ongelukkige vader \«i familie kreeg bel gedacht buskruit te droogen op eene stoof waai in vuur brandde. Hel bus- kitiit ontplofte en hij werd gedood even als zijne twee dochters; twee zijner zonen werden erg gewond. Hel huis is sterk beschadigd. De rechtbank van Luik heelt de machinist Lardmois, die het ongeluk te Herstal heeft ver oorzaakt, tol vijf jaren gevang verooideeld. De stoker is vrijgesproken. Men tracht de schoonc dagen der Inter nationale terug te doen koeren. Üilnoodigingen zijn van Zurich naar Parijs, Londen, Brussel, Berlijn, St. Petersburg en andere groote sleden gezonden, waar socialisten woelen. Op 3 fe bruari zal eene vooi loopige vergadering van de leiders gehouden worden. Het doel is interna tionale weder in al hare kracht te herstellen. Een rijke grijsaard is te Parijs krankzinnig geworden ten gevolge van hel lezen der versla ger. van crimineele rechtsgedingen, waarvan hij o P u .s 5 F? é5 bk w rz oo 2 s B H ,Q 2 £2*2 - bfc W E r tó hi i-sP wa.rv.n uittrika.i.Verdeeld bij plakbrieven in 9 loten. Lesten, 31 December 1863. met recht vau samenvoeging. •TïS?.f tIX - Ü,„t l«k gelewen in Wulveringhem, verr. geplaatst ouder het toezicht der Belgisch* landbouwstatien. Vervaardigde vette en derzelver grondstoflefl. Voor prijzen en voorwaarden zie onze prijscouranten. Agenten worden aangenomen voor ieder* gemeente. UJ CD X S pragma. 2 x” c.Eë o tr 18. Vandenbussche Edmnnd, z. Vanderstraete Leonia. Vestenslraat. 19. Dcnorme Cyriel, z. van Cesar en Mortier .naria. Groote Markt. 20. Janssens Adolf, z. van Eduard en Goossens Maria. Binnepalen. 23. Luyssen Emile, ontvanger der registratie te Lennick-St.-Quentin, geb. te Veurne, met Feys Ca rolina, bijzondere, geb. en woon, te Dixiiiudë. 18. Brysse Karei, loodsleerling te Vlissingen, geb. Donderdag 27 Januari 1881, te Adinkerke den 24 October 1854, wedr van Maria]®111 Ul e ,i:i middag, ter herberg de Jacques, niet Odeyn Maria. dienstmeid, geboren tclBlokke, le Proven, Isenberghe den 19 Aug. 18S8, en woon, te Veurne. Opekihare lAcitatie-Vcrkoopin* Sterfgevallen. '30 een 20. Duforêt Carolina, 47 j. 8 tn., werkster, wed'' HOFSTEDEKEN van Jozef Houveiraghel, echtg. van Pieter Vanden- gelegen te Proven bussche - 21 Quartier Cdeslina, 49 j. 9 m her-L gebl.uike bij de wed. Dies’en tot 1 Oc. beerster, wed- van Karel Maes, echtg. van Isidoorl oJgf00l hemre g centiaren, verdeeld in twee koopen. ju»—— |)eze vei400pjng geschiedt met lus- Hibii**raphie. schenkomsl van den Notaris FEYS, te VIlluatratiuM Luropérniie (fr. 10-uO fran Wielsbeke co par an). Texte. Romans du plus grand intérét.Nou- k’ 1 T n n n velles. Causeries scienlifiques. Groniques di-| l. verses. Art. Industrie. Déeouvertes, etc. 'an en Gkavikes. Portraits des hommes marquar.ts du HVotarls CO R M I K« Ii Ey jour. Acluahtés.Monuments. Paysages. te Wulveringhem. Sites pittoresques du pays.Reproduction des ta- - bleaux modernes les plus remarquubles. 3(Oll<Icr<lag 3 Maart ISSf, BrUiMhe liluMirittie (ir. 10 50 1" 's jaars.) ()in 2 1/2 ure namiddag, te Vinchem, Hl«-ur iliuMiré Journal humourislique, ter herberg de Lelie, bij Arseea Le meilleur niarché des publications illuslrées, pa- Ghaerel raissanl 2 fois par mois, par livraison de 8 pages, avec 4 i 5 gravures. On s’abonne au bureau de l’lllustration Euro- uéenne, Boulevard du Nord, 107. Bruxelles el bureaux des Postes. 9<g 2 S 7. c g j-ca O X - o Z <u o 5> S R «IS ,2 75.2 5 s Oi t s 3 S - “S-=.S-5 5 2 d C1'" g 2 2 i-i s A l rcerlijl* i 3 ^3 O cj O o CM 8 o c i I c c "T3 a II II I I W 'O cs o o - n O a cc a c. fa] "3 «- a. C C i- -e. CJ in M CU pq <u c E42 E C - •2 3 o ■o o c tr.^ 2 c tX O jf bk O) o tz 'O ^=5 0 O Q J S CD c 5 E <1^ - <D to O O c c c a - e <x> cu g xj G -O q -r <a S S SIN Q c? CM C G fa 2S. fa /■Si c <2 -O c r o es i a> ij <V IN EENE ZITTING ten overstaan van den heer Vrederechter, van de volgende CEZONDHHÜ AAN ALLEN teiuggcgerm louder medecijtien.I louder puigitie en ioihIcf d >or de smakelijke getond I J—4 -J—4 -B- 1L J—4 -JU W heidiblurm vun Du Barry, van Londen, geiendI Derttp, jan i* uuvenaiKknijkr uitslagen. j j n ui Zij bcstiijdl «net goedrii uitslag don nioeiijken eetlust, sIcchti-IVGll, gODJkUBCl uC Gl 06116 P133tSv apijsvei teeinigei» muagoïitstekingen, de But. de winden, de gelegen te Wulveringhem, oost nabij het luurheid, het tnim, de braaklust, de nn.agopweip en uitwei 'i benoorden de kalsiidft V3n a hftt ping, den buikloop, den hoe»t, de Itelemmei ingiun ademhaling.I I J de uittering, al de wutiorders tt ruoi/uukt door borstonstekiiig.IGOUdeD llOOlCl, 1)331* uCZC V3H VCUTDO keel, adem, slem, luchtpijpen, blars, letcr, lenden, ingewanden. Iqq |J neren. sliim voortkomende uit de hersenen en hd bloed Zii heelt reeds! a 21 B(),000 genesingen hewerkstalhgd, waarond r die van den griialj Gcbl ülkt (lOOF \CrSCu61dc tOt 1 fiDfll Pluskow ende markiesin Bréhan, MM de roft-ssois Dédé 1887, h 355 frailk 35 CCDt. ’s jaSFS, DO* Wurser, doctoors Campell, SchorUnd, Ure, Angelstern, eux Jyeil de iHStCD Men legt hi.r reet goed «an uwe Kevalenta; tij he< ft al »ie> Koop 2. - Eene pai lie Zaail&Hd met hoest, braLingcn, opstopping eu doofheid vuil 25 jaren. lOOSt VUD de kerk, il) dCD OCFCnbrOek* N* 68 413 M. Lacan, sader, vau 7 jaren lamheid iu de beeneu. gpQQi volgens kadaster SCCtie D, nUIQ- *Ttoma "èoedsX dan het elee^h, «onder het verhitte».F6*’ J 11 ?e"tiare^’ verspaart zij 50 maal haren prijs in andere gcnevsmidd luu Int Gebruikt ÜOOI’ liCIlFl MODCOFCy, 810l6« icV 'mT^ 7o iU fr’9’”' kil 4 fr 1LH 7 fr*: 1,11 haar’ le Wulveringhem, tot 30 septem- De ileuchuit Kevalenta, die men ten allen tijde l«n eten, woidiw1'1 188b, DlitS 140 Ir. S jaai'S, boVCtl vcrk*cht in dooion van 4, 7 en 16 fr. De Chocolude-ReTalent.Jbc klStCll. geeü den eetluat, apijavertwring, «laap, krachten vast v.eescl, Tijlelen CO konditicn bij genoemden aan de peisonen en sLppe kinderen, veedt tienmaal meer dan! T D vlaesch.cn den gewonen chocolade. Bonder te verhitten |n|DOlJiriS LUHBi dooien van 12 tassen, fr. 2,25* 575 tussen, 70 fr of oirg?ve'| --- 10 erntimen de tas. Vericiiding Lij bon op de post Depot! ia fT rt l/llllïl HCI Ylïllff 1 bt n1* Dépot te Veurne bij G. Docios, drogiat, en te Dixmude, bijl Tl'! AALST. QoATANi'Xk-Cuts, kruidenier. 4 I - UJ z: LU LU K Ci gï hi |3 ■MM Q O c: C3 ,r~] «- - m S 3-ë - B t!er mimi! %esBs*aa»*e I Geboorten. Huwelijksafkondigingen. Huwelijken. ■5 <5 3 4, jï 2 7^ fa Js’O o a ra Ccqw4 M tU i •5 43 B r- s- S E o sS°-K to /•k X) o o F 2 c uv U) C3 O o 05 CX'© fa i g C c -c: e C C Tn g.S a> -o Q JC a j=. n E C o •O s a> a> X; Cj a c: - 2^ 2 o c -o o r =x5 O •r- P O to O G tfc wC öft eQ

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 3