3 h C 5 2 IIIIEUKFA. i ALGEMEEN AGENTSCHAP L’EimillilE FIX.WCIEIIE ‘Redacteur en c\kef L’HOEST, avucat. Bericht. DE KLEINE RENTENIER BEKEN VOORZICHTIG DE BANK van öc KLEINE RENTENIER betaalt, zonder Losten, <lo Ko. pons en doet <>p Komplaat alle Bemso|>cratiën i F --f7r;;r £e ittunitcnr Üclgc 15 s ff BERICHT 1W HE LIXDBbl WEHS. .^.'2 WARE CEZONDIIUDSPILLEN gezeid S(an<larrti»-pillen. LA REVUE DE LA HNAINCE HUID Z I i K T E IN BLOEDGlBRIK, SCHURFT, lWEEDPUISTLN, BRAND IN HET AANGEZICHT, KI.IEIIFA ZWI.EREV, SPEEN, KVVKER. KLOVEN iiF.iiA.vunia.YO fy la xi ziAG nooit KERS (CRESSON) ES P01IHIDE B. IRIPDY het kiachligste bloed- »-n vocbHuivcrend pl mtgewasuiid- det dat Lekend jè. 11“ VAMEIl <li B Dl l'llY u Sn Eén Irnnii ’«j:nr>, 2»*«£ ^Timmcra 'b nnnf.M.'i !?\r T?K’ L* Ck-’T.’V ft 1 ’t publiek. j i Bi Verwen, oittdckkrn, in droos kJ1 «3 FRANC &PAR AN a Te bekomen bij F.diutrd Iieyrc- Hoornnert, boekhandel ittr in klassieke werken en gnekoope boekbinder, te Dixmmh*. g«*plnU4e pnpirreia zakken mtn fabrirkprijM. •W FRANC PAR AN a-I W FRANC PAR AN «H FRANC PAR AN I'it der linud te koopen a I I a a- oUnd I z.1 th I tri llcni-l Cciilenacre-inuiajkhc, .herbergier in Kroon. it; Vinchem, laal hel publiek welen dat it van heden af bij hem zal te bekomen zijn eerste klas van G'uaiio van Rou-Van.den Abeele; alsook l.ijiiznisdkoeleen, I.ijiiznuilniert, ikuiilzaAHkoeken. Itnnpkorki-ii, l.ijvixHiiiIdsunen, enz., aan de genadig- sle prijzen jncgelijk. H g 1 “W 1 StU'iaoen ld. nieuw Haver 1 ISélk Franlk ‘s jaars, TCllflimei'H dat iedcren Zondag OVER DE KUNST VAN ZICH; ZONDER GEVAREN, TE VERRIJKEN MILICE MAT1O^AI«F. Avis Important. a BlirXELI.ES, Ill E DE LOXUAI, 5 C3 Y Ö5 5 <13^ *s=r <rj .x r 4^ cuü: o. p_ fïIiWl E4 S E 5 GO i X s oen 1“ D, ABONNEMENT DUN AN t k 1-50 V 1-Ti I bakkers, te rekenen du QcniMk ZirLtc der unuweii, <h»<u der. Uiig Bi.inc) lijd. bt-weten dooi 12,000 .-i i» worden teiiiggd het proof st e zul king (|ei* b iui inne em genezen ponder 1 Oniniddrlijk Ycrlich- ting Eetie g« diplomeerde ditine is uun hecht Lichterveldc i 7 27 Kortrijk naar (Hl, 9 Ou. JAN 4’A SS.VA. Metser te Veurne, il.iiullioog Ji;iat, mankt bekend dat hij voor n regelmatig fijne eetwaren i a.m pi ijzen aan 1-50 de kilo 1-10 1-00 n Voor verdere uitleggingen, raadpleeg den omzend Prijs fr 1 50 de d.ous. l ij den eigci.n ir H. STANDAERT, Slceustrua». 51. Ie Brugge. DEPOTS Te Veurne, bij G. DL'CI OS. drogist, të Dixmude, bij MU. GUYSSAERT en VERWALRLÏ. Verzckeide en vuikuinene 'm genrzii g op drie maanden i lijd, bewezen door 12,000 cu lificuli r.. De inocilijkste I bieiiken ImndC'i niet ID j -•• mn» de gezondheid te bewaren, tooi.t ge- 1 van deze nig- tv rekening zal werken. Hij rerommimileert zich aan Til III 111 V ^ll ,lcr hnnfl lp. koopon i iljirlJll 1 Ecneri goeden en getnakke- lijkén Tilburij. met harnassuur, zadel en rijloom, alsook renen goeden en kloeken wagen. - Zich te bevragen bij den drukker dezes. 7. rVlitrkl prljw vhii Icurir1. per 145 liters. 2(1 Januari. Gertie YInr’it. Jan. 10 Jan. -a-I a -a- -a -a- -a- -a -a- -a- Drzr pillen, alom gekend, zijn de zacht sic. en vuroerzuken niet bet minste ongemak en mogen op ulltj tijden en met cetiu goede maaltijd genomen worden. Zij voorkomen «I de ziekten, omd.it zij uit het lichaam drijven al de slechte vorhlen, oor zaak van alle kwalen. Een gemalig. doch regelmatig gebruik dezer pillen is de waarborg rener kh ekc gezond h< id De jaarlijksehe vei koop van tien duizend donzen i dezer pillen in de Vlaanderen, bovenal langs den zeekant, waar de mensch zooveel voorzorg gebruiken om noegzoiin de populariteit en de goede uitval wan de maatschappij voor verzekering logen brand de Belgische VereenignigibV] Wjlio- Monté, Guaiplein, 107, te Veurue. iiUHMrlten. LEONAHD VERMEULEN. Bakker, Nuordstraat. 41 (hoek der Smïsscstraat), te Veurne, gelast zich met den ontvangst der cominisien voor het verwen van alle si ach vim wollen, rijden of ka- I t oenen (loden, zoowel mans- als vrcuwklecdeicti, 1 i. nl, enz door het huis Otto Kovnig»s, St Jacob- .Htiiiat, 15. te Brugge. Er zullen gedurig stalen bij •hem bi ruslrrde zijn. Al de gevei fd.i bluffen wuidun lbiniu*n .du 15 dagen teruggezonden. 1 Bij deze vei wei ij is een bijzonder werkhuis voer de WasscherU in t droog gevoegd. Al'e v ouw- llcederen in zijdu, wolle, pane, pels, akoak alle jnaiisklerderen zullen gewasschen worden zoiidci het .iniiude los te doen, het tcedeis c kleur te verai.d -ren .of de stoffen te doen kiimpen. Al de ui tikelen zullen met zorg bchaddeld worden .en legen allcigcmatigdstc prijzen jZich uan te bieden bij L VrRMfrULKN. 1 Pat^,en ,nct ,',“n April LuUU I 1881, een Huis ti n dienste van heiberg en broodbakkerij, hebbende schenk- piials en keuken, twee bovenkamers, twee kelders, giooien koer met bakhuis, oven en meelzolder. Te bevragen bij Emmanuel Vermeulen. Em lil tb, ten dienste van winkel, onder p'inien (lak, hel.bende kamer, keu ken. krltb r, stnl en ualput, ges aan te Atcrappelb* T«- bet ragen bij vader I’. ÏSON aldaar. *B ar aidant tons les cDi manches avec 16 pages. fluivaux a Brlixelles. 46, rue de la Madeleine. Donne 1” Uii emiipti* rendu drlaillé d<: la Bourse des fonds pu|»l»< s de Bi uxelles; 2° Un coniple rendit des Borises (l<s Mctanx. <lcs Sucres, des Grains et des Cuirs dè Bruxelles; 5° line revue compléte du Marche de Paris; 4” L'etuile de lont s les affaires beiges et Dane <iscs.,cl cclle des prim ipales aH’iires etrungèrrs au p< int de vue dus avantige^ du placement; 5° Des corresp imlaticcs du l.ondrcs, Berlin, Amsterdam; 6° To f-i arhitr igès et rei scigucnienls pouvapt iulrresscr l« s runlt rs et «péciakment7® La LISTE OFFI- ClLIXE DE TOUS LES TIRAGES. r ABONNEMENT DUN AN r FR. PRIME GRATUITE FR. Coinpreoaiit 1°. Un caleudrier nouveau des valeurs a lot* beiges et étrangcrrs; 2° Les Lus &>cdes beiges nouvelles rt une elude comparative dos «rentes beiges directes et indirectes; 3° Les mediGca- li- ik apportecs en 1879 nu régime postal beige; 4° I n tableau complet des derniers cours óoiiniis rt ■ah s iTvenus et des valrii.s non cotees a la Bomseet éiuisi s en Belgique; 5° l/indiealioii des changemenls siirvrniis a la cote de la Bourse de Bruxelles en 1879 t resultant A Des arrangements coitclus en 1879 B. De Piidroduclion de nouvelles valem s6*» revenu des actions beiges et élrangrrrs duraut les ff clcrnicêes aunées uvee I’indication du nmnbre d> s litres rt les d>-miers cours colés; 7® La liste com pléte de» obligations sorties avec cu saus üots et non présentées au remboursement au 31 Décembre 1879. MJMÉRü SPECIMEN -GRATIS. Les abonneinenls beiges sc preinicut A la puste. Te Aidwcipen kan men wan rechtslrei kschen oorspioug bekomr ibuitrn alle coi.cntrnlir Fijua gerookte Aidcoosrlte llcs|»«ii h U i slfaalsche Amcrikaaiische Roggestukken, zonder beenvn, Gelderfk'li S|h:L. grlar- doend. fFianco f’huis gezonden jier 10 Ulws (Qcsorleeid vólgens brliefle). Eenige consignatnrit voor België, J. STRUYF, übynvcHt, te Antwerpen. Engeischc apothekeiij (lu. Dei.ac.re, Brussel. Te Veurue. bij G. Dl CLOS. dn>gi*l. Men verzendt tegen I uiiiboursrinunt Leest aandachtig het vluchschnfl bij elke RcSch gevoegd. 4 .1 - a- a Frwr onrust»ckkrnih- zlrktr,<!le «•rue tiUrljke kluH.r k»el(. De zi«ke bigint imt ccnc lichte storing tier Maag; n anr a's i j wordt Terzuimd, <lnn dringt t'j du'ir het ecl'e* 1c li haam, lust de nieren nan, den lever, h< I klietbid ch hrt gchecle klieren- stelsel, leiwijl de lijder ondr.mgljk kwijnt, lot de do<>d hern nil zijn lij len verlo.t. De zieklc wordt dikwijl xoor u .dcre kw.dea Hunger, en; muur wanueir men zich zeil de v< lgei.de vragen doet, z >1 men spoediger over kunn.n ooideclen - Tfcb ik na lit t rtrn pijn of het gesticht go- j (1_. ...1_ i 11 i :t J WAESSF.GEKS, |„euk- 1 V“n l,jd tül bandm,iker der hospitalen en van hrt L*gur, comiiMn- deur cn Jiddcr v.iu schcidrnu ord» n, voor (li<*iistcn aan Let niciiseli- d'*ni Irw ‘zen Guokmu.aats, 35, Amwi hckn. LIJNZAADTONNEN, exlru pHikc me»l,, John Bückftr ent?', zijn van lieilcn'vcrkrijg-: baar bij Vnn Ilaarckr .V K«»rteaiM, Kooplieden to VcuriHuanden |>i ijs van il Ikmken <le ton. I .i lluvsl, rL»lli|lt< id, I,iwh pijvuniMi k'n- OSMiuuia IJKK IHUZA. nrisc. *reu>u.i. mm./isg door den <*v'l|t«*H-S*r«>|> vau Ecne fr*4»nv'Oti d wrlbindhpid ixoidt H in oenan uiurtN knrtcnffid gc.p E H.'hi»r.ln< kkifMr HOEST, <1r nl-v LUCHTPIJP- B B ONTSTEKING worden •tm<l»l'il M K llri in bet brali' amlddvl iwif r (trf km<!» r«-n i..rl e W IHCELSCHf ZIEKTE i..-> tiKIIEREN. g W SLECHTE VOCHUH HUltH'ITSLAC. M»N 1 Vie A A vl'irhlachrilt (In lilt I»’.* r I DEPOT ENGELSC.tlE AptHTIEKERIJ (.11 JiLl.ACIli;, I E RRUSSI’.L Nota Men maakt earn vciVuUcnl d*i Snoop vin Dr Vanmir eu B Durur, gewezen epolhekeis dur hospiUlen v.iiil’.iiijs, -- Mtn cixchr altijd fir li.itidleekening up lol ehket in diic kleuren, blauw (i cUwait rn (wait Door de goede kwaliteit zijner koopwaren en zijne goèkoopc prijzen verhoopt hij de gunst van een ieder te winnen. Yertrekumi titit om ijz«*rriiN*«*Ki in korrcspuiidciitic met Brussel ('5 lanuari 1881;. Briissel-Gcnt-Acurne-puinkvike 6 Jo, V 3 02, 5 50’ (Du treinen niet een grlerkriid, stwan niet niet te Coilenutiq, ILmdzar.'ne, Zarren, Ersscu, Oustkeikeeii AvecMppelte. Geiit-Thiclt-Lichtri v.-Veurne Duinkerk©, 5 35 7 41 1o25’, (II 50, 6 07 tot aan Ghyvelde), 7 35* Du nkcrkc-Veutnc Gent-Bruseel, 5 54, 11 00,'5 09, G 15* Ghyvclfh-Vcurne-Brussel, 4 28*, fi 32, 1139, 3 48 5 42, 6 4G* Veurnr-Dixmudc Lichlerv -Gent Brussel 5 CG’ 7 12, 12 23, 4 26, G 19. 7 22’ N’iruport (Bidplaats) -Dixmude-Grnt Brussel, 6 50, 8 50, 11 25, 1 55, 4 10, 5 47, 7 15rxp. Nituporl(stad)«Dixmtidr.Gent Brussel. 7 9*»< 11 52, 2 05 4 17, 554. 7 2» expres. Dixmude-Nicup., »w,7 48,9 51, 12 15exp., 2 -10 4 55,8 34 Lichterveldc naar Veurne,’C 5G, 9 01, Tl 3G’ 1 44. 7 45, 8 58* Veunte-Duinkerko. 8 06, 10 11, 12 23 (259, 8 59 naai Ghyvelde alleen) 9 51. Coi teinarcq-Oostende, 8 25, 1 18, 4 37, 5 22, 7 18 Oostende-Cortcni., 6 07, 7 8 10, 12 181 3 45, G 20. Coricmarcq IJper, 7 10, 9 11,1 55, 8 00, IJpcr-Coitemarrq, w 7 23, 12 22, 3 5'2. G 28. Lichtervelde naar Kurlrqk, 5 25, 8 24, 1 27, 5 40, Lichtcrvc'de, 8 05,11 00, 12 35, 4 40, Tarwe, ld. nieuwe voor 1 SB 1 KOSTKLOOZE PREMIE voor do Abonncnlcn van lid Weekblad vertnouwclIJU priuHjo nCkondljgt vnu nlleenlljk voor de Xborineiilen vnn het weekblad DE KLEINE RENTENIER BèREEL.EX EN K ASSEN Bg 1, Arcmbergstraat, 1, te Brussel. LEVÉE 20 E 1881. l.s miliciens de la prothaiiic levér (1881) pe'uvcnl des mainirnant sYissurer a forfait a des moijiquesprix et Mie asstuéscomnie par 1<: Ciinjvei iienh'nt fagcnce Générult: E. A. 1 DemCïngk, Hue Basse des champs, 89, Gand. Les miliciens non Templates par le Dé partement <b’ la Guerre, peuve nt immediate- k. «ïe' mid.-; al de medHdj..en; zij 1 )nHlt i elrC par la mème agCHCC. j Elle traite généralcment toutes aflaires ayant rapport ii la milicc. S'adresser pour plus amples renseigne- mentsa 1'ageiH d'afT.iircs E. L. STRAG1ER, Rue du plat. S, a Ypres, qui se troriyera, a compter du Hi Novcmbre 188(1, dès 10 i heures du nrntin. tons les l.undis, a Dix- MtiiE, Hotel de la Poste aux ebevaux. Les Mardis :i Nielpoiit, H<\tel du pélican. Les Mercredis a l-’i hNES, Hotel de ia Rhc- torique. Les Vendredis !t Popf.iuxciie, a la mes- sagerie. Les Jeudis et Samédis b Yrims, Rue Plat 8. Quon se le disc. - i ld. nieuwe i Boonen I Nieuwe Erwten I Vrij» aan welken het inccrdi ren Z* i van morgen, het lanod zuHch verknopen Bruin per 1 t i kilo. 48 c. halfwit. 00 centiin. Her«en [Frankrijk], 24 Jan. Witte tarwe-rooih 20 11; tmwc 1’ kwal. 21 83; 3' kwal. JS 73; - rogge sucrioen 00 00; haver 10 75; boonen 00 00; snijboonen 22 21; gele erwten blau we ’22 00; lijnzaad-zotncrkool/aiad -winlerkool/.aad-aardappelen 0 00; vlas per halve kilo 2 04; id. eerste soort 90 a 2 25; 2e soort a 0 3de t soort 0 a 0 - nieuw vlas 0 - Abonnement puur tout© la Belg que X IIMIIIILN fU-YTE, A I>E*4 Vntora a Cats Jiiuriiul linaurier j.ar.iiwaul toys les diniain brs .wr 1G p:i;es de lr\l<-, IIu TDC3J/TISI Eu I Int-mur 4»-« Bourtr« dr Cnttrilr» cl 4r |’»ri< unc rriur i|m.ralr 4-r lalrur» dr» arbl'raijr» aian<a<jtni la cotr |lr - di inforui'Cona Onaufkrea dra darumfah Inedil» la liatr «niridlc d«t (iragps dr lonlr% alrur» r hrmdrrr. PROPRItTÉ 0E L* BUNQUE OES LEURS 1 LOTS f moeilijkheid in i de ad< inhaling' Heb ik een gevoel Van matheid, - .:..i ..j (|11 j ,s|apCrjg|)CjJ f H, |>bcn do uogrii een gi le kl< ur? Heb ik 's morgens rondom de tanden cn hit tandvliesch een dikke, kle verige slijm, gepaard met een onaaiigenaincn smaak: Is de tong beslagen? Heb ik pijn in de zijden of in den rug? Heb ik naar de reclitrr- z jde eenc opzetting alsof de lever grooter werd Ben ik hardlijvig? Gevoel ik draaierigheid of duizelighei i wannet r ik een k'aps uit horizon tale ligging opsta Zijn de afscheidingen u t de nieren vmlig en hoog gekleurd, met een ncèr- s ag als men ze heeft laten slaan? Begin het vuidsel na het eten rpoedig tc gisten, gepaard nu t opgeblazenheid en oprispingen int dr. maag IIcli ik dikwijls hartkloppingen? Al dr«u ver schijnselen zullen zich nu met te g. Ijk voor- I doin, maar waaneer de treurige znkle nadert, I kwillen zij dm lijde; b-urUbnga. Als liet een geval, van langdurig gelijken aard is, kont er een droge stootende hoest, na ecnigeti tjd gepaard met opgeven. Bij verder verloop krijgt de huid em vuil bruinachtige tint, teiw j aan handen i n voelen cene koude kkve.ige uitwa seming komt. Terw jl lever eu liiernt steeds meer beginnen te lijden, vo'gt er rhumaiucl.u pijn, en de gewone geliandeling b ijkt ten k iu- ntale onvoldoende tceen d<ze 1 latste kwrtli.ig. Het is dus van het lioog-tr. belang, de z kto spoedig en op geschikte wijze te bellinde e i in haren eersten graad, wanneer ei n klrin m d- camcnt grnez ng z»l te weeg brengen. En z. lts wanneer er eiitn vaste weiking is, moet Int ware middel worden volgehoudm, tut nu r spoor der zikle verdwenen, de eet’u'* tt-mg gikiiiiKii is en de vcrleiingSorganen tot e n g. zonden toestand zjn gebracht. Dizv zi.klu heet l 'Verzii kte. 11 l zck< r»te en niiestabl e i'c niiddtl er tegen is Mrlu«-1’M griirn'- Uraelitlgt- Mroop, cm plautaa dig pru- paraat, «erv iariiigd in dintrika t te koop b j A J. WHITE. 21, Earring <m itoad, Imh- I <Zc*, K. C. Deze siroop tast d< ziekte in d- n grond an en verdrijft haar in- t wintel en t uit het lichaam. Mm vindt den Nlruoki isn>«-«]< r in a Ie goe<'<- np hl Van Bc'g v. c r ■-i.i- - e 'SA -<• r i .s e z-~' li-M 3 - u

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 4