«5 L C.i Uitslag der loting voor het 23' militio-kanton. i CO baren pastor en onderpastor 122 Bekacrl Thcodoor. t Hel vonnis over de bloedstorting van Heule, steenhouwer, geboren te Chercq 62 Fiers Karei. 17 Six Serafin'. 20 A venture Gustaaf. 33 Dobbelaerc Karel. 40 Bots Lode wijk. 43 Vandevelde Hendrik. 46 Goutreel August. 47 Goderis Lodewijk. 56 Guvelier Lodewijk. 64 Slraelburgh Hendrik. 39 Decorle Gustaaf. 45 Decorle Arseen. 52 Gaetaf Hendrik. 62 Woutlers August. 35 Vienne Gustaaf. 36 Dccroo Theodoor. 48 Senave Karel. 58 Torre,lie Einiel. 61 Cordier Desire. J< v V en tol dil einde verleden donderdag voor de rechtbank aldaar te verschijnen die over de zaak moest beslissen. Zaterdag heelt de rechtbank zich onbevoegd verklaard. 25 Berquin Alois. 28 Haese Jacobus. 29 Deschrevel Hendrik. 41 Lahaye Hendrik. 55 Berghc Gamicl. 95 Lepcirc Eduard. 110 Lobheslael Constant. 90 Loncke Hëion, ,101 Markey August. 113 Rabaey Romaan. 61 Rooryck Isidoor. 47 Roussceuw Theodoor. 65 Sobry Hendrik. 131 Tahon Alois. 49 Thery Hecloor. 86 Traversier Lodewijk. 123 Vandenabcclc Hecloor 78 Vandcrstracte Einiel. 109 Va n in assen hove Ed in. 1 I 77 Voorons Achille. 40 Dehouck Frans. 53 Wiilaert Hippoliet. 58 Vandaniine Hendrik. '111 Zoete Pieter. 59 Depla Gustaaf. 68 Paeeeu Hendrik. 70 Romaiill Isidoor. 73 Gcsquiere Emiel. beschwachter. M. de dokt zijner derde i< der overstroo van hel Rood grepen de giB rum, senateul M Steylaet om de talrijl lukkigc broei bedanken ovc 49 Dehouck Hippoliet. I'JO hi gel Jule>. De minister scheen op glooiende kolen te zit ten, en, jn ’(nauw gebracht, vet klaarde bij, lot verontweerdiging en ontstichting der aanwezi gen, dat, zelts indien die leiteu welke den oul- slaggevenden burgemeester worden vei weten, echt waren, hij die nog niet zou kunnen be schouwen als voldoende, om hem voor bekend slecht gedrag af le zetten. Hij zou dal maar ■doen wanneer de burgemeester misbruik bad ge maakt van zijnen invloed om zijn ouderlijk buis in een slecht huis te veranderen.... Op het einde der zitting heelt M. Reynaert gesproken over de zaken van Heule, en vooral de onwettigheid aangetoond der bestuurlijke da den uitgevoerd door de agenten van M. Rolin. Over eenige dagen heeft de gemeenteraad van St. Michiels, bij Brugge, met 5 stemmen legen 2, eenen groolen akt gestemd die hem zal ver maard maker, bij hel verste nakomelingschap hij heeft de jaarlijkscho bijlage afgeschait welke de gemeente aan baren pastor en onderpastor betaalde. Die heeren hadden zoo stout geweest van eetie nonnenschool op le rechten legen den geest van twee kopstukken der gemeente. Dit moesten zij boelen, want de wraak is T pleizier der hei- densche góden en der vlaamsche geuzen. Jamaai ’t schijut dal de kiezers er zich mede moeien. Eene petitie weid in omloop gebracht om de berinschrijving van liet krediet ten voor- deele der geestelijkheid te vragen. Welhaast was de petitie geteekend loor 54 van de 85 ge- meentekiezers van St. Michiels. Als men nu van die 31 die niet geteekend hebben aftrekt, 1" de geestelijken, 2“ de geineenteraadsheeren, 3“ deze die onder bedwang van de twee voornoemde kopstukken staan, dan moet men zeggen dat de 5 liberalen van den gemeenteraad bijna alleen van hun gedacht zijn en dat zij het in de naast- komende gemeentekiezing wel zouden kunnen gevoelen. 39 Matsaert Frans. 41 Debra Karei. 45 Blondé Edmund. 52 Vileyn Karei. 56 Verslraete Benjamin. '107 Viaeue Pieter. 108 Vileyn Victoor. ‘inVelghe Benjamin. i 127 Jnngblul Karei. 129 Cappoen Eduard. 133 Vannoutte Florimund Hullrninp. 66 Coolen Eduard. de. 79 Dccroos Karei. 8.3 Vanbeveren Jan. 94 Legein Roehus. IEo«all>rtn. 75 Louwyck Eugeen. 89 Vitsc Bernaard. 74 Cleenwcrck August. AVul veriii£.licni. |63 Bruynoglic Hendrik. |68 Hcnueman August. 84 Bentin Frans. |96 Debergh Isidoor. ;99 Moryssc August. 1116 Dèreygher Pieter. 119 Samper Bernaard. 132 Nmuie Hi ndi ik. I<ry «-.rle. 96 Macs Desiré. 98 Bruin t Pieler. 1 Li Cappoen Florimund. 120 Verhille. Florent. 130 Vandewalle Pieler. 134 Kinuo Jerooni. 135 Sclioltey Hendrik. i Rechterlijke Hronijk. Zijn door de korrcclionnele Rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van den 27 Januari. De Brouwcre Karei, Vanhoulte Hendrik en Vandacle August, werklieden le Couckelaere, de twee eerste elk lot 6 fr. boet, en de dei de tot 3 fr. boet, voor snijden en roverij van hout; de eerste daarenboven tot eene maand ge vang en 26 fr. boet, en de tweede tol 15 dagen ge vang en -6 ti. boet, voor scheldwoorden jegens den I Choissez August, bijgenaamd August Balaille. 4 cn woonachtig te Rijssel. tol 3 maanden gevang, voor dienslbode- diefte, ten nadeelc van Frans Paulel, le Veurne. Gryson Desiié, werkman te Lombarlzyde lot 100 fr. boel, voor jacht mei stroppen. Wullepil Karei, werkman te VVoumen, tot 211 fr j boet of 39 dagen gevang, voor jacht zonder wapen- draagrcchl en zonder toelating. Zilling van (h n 28 Januari. Millecam Arthur, werkman le Dixmude, bij verstek, tol 8 uagen ge vang en 26 fr. boet, voor smaadwoorden jegens eenen bediende der statie van Dixmude. n stond!... Als wij den liberalen praat hooren en moeten gelooven, dal Moeder Justilia van Gent ten dienste der gcuzerij staal, waar dan de onpartijdigheid gevonden, die de eerste deugd en noodzakelijkheid is van een rechter lijk korps? Ven Op 31 Deed stad Veurne t< en 27 45 vrot was bel geil verdeeld als vrouwlijke, d en 43 vrouwl’ Geboorten mannelijke en deren wier e integendeel meenten uil behooren. Sterf gevalle (9-4 man. en soonen alhier (3 man. en elders overlel Huwelijken Tusschen man. en 156 wonen, ter" de stad veria tigen. Zoo da komen zijn. Een kouif' leent de vOr 459 frank] vendrager L) Bruvnein, b; den’7 Deceit» Bij kol worden de behocfiigcn i rende 1881. Hospitaal derkamcr ti’. fr. 1-55; hos moederhuis, Bij kot» zijn bcnocip' hel arrondis Voorzittef raadslid te Syoen, id., b le Dixmude. te Veurne; dromtne, bu GheerbranL Bij kol M. Moreau, Brugge, bei’ lioesen, maji vervangend rondissemeiij De bafl gen van dei'l ten, zijn deze bepali% wegen in naar de i]6j harrieren des der stad er tusschen Jc ijzerenweg. Vcuriic. Ingeschreven lolelingcn 99. Eerste lol 37. Hoogste 135. L'ilgestelde 36. 92 Blanckaert Eduard. 125 Legrand Florimond. .i t l' 37 Louckaerl Hendrik. 44 Dominicent August. 46 Marchand Kan 1. 15 Darras Florent. 80 V.indi rhrigglb' Corn. 81 Jooren Fid 84 Feys Hendrik 85 Ryckeboer Jerooni. rr». 38 Jonckheere Karei. i 87 Druvvé Desiró. SteeiiU erkr, 100 Depool Jacobus. 112 Roussceuw Hendrik.1124 Nowé Lodewijk. 24' kanton. Uitgestelde 14. Ingosclu'cven 85. Eerste lol 15; hoogste 99. AI vt rinsiiciik. 5 Couiier Emiel. 69 Thery Emiel. 72 Sampers Emit 1. 77 Leplal Eduard. 79 Degraeuw’e Engel. 85 Nolebaerl Pieler. 92 Beernaert Prosper. 95 Lycke Karei. 97 Macs Camiel. ■leveren, 60 Loolvoet Remij. 67 Degans Seratien. 70 Wullus Emiel. 71 Dcqueker Richard. 76 Thiilliez Hendrik. 78 Verhiepe Pieler. 83 Bulaye Jules. 89 Louwers Lodewijk. 93 Leroy 1L n li ik. ‘34 Zoele Jules. <>liy ver i» clan ve. 75 Vandcnberghe Emiel. 88 Vanoosten Albert. Dinsdag 28 Januari is de deurwaarder Lefevre, van Korlrijk, naar T geslicht Vcrrue aldaar ge gaan en heelt aan iedere non, in naam van den specialen koinmissaris, een gezegeld papier belit.ndigd, waardoor zij uitgenoodigd waren hun gesticht binnen de tien dagen le verlaten I 24 Mai lbrancke Cynel. 1:- 1 - - -■ - -I-. eel Reniy. 32 Vimdenbussche Hend. 82 Bentcin Augu t, 34 V.u.uewalle Emiel. 37 Bastoon Hendrik. 51 Couiier Pieler. I 53 Garmyn Jules. 54 Decreton Karei. De geuzendagbladeren hebben voor gewoonte dc vmgsie beschuldigingen in (e brengen legen de geestelijkheid, maarniet voorzorg alleenlijk de aanvangletters van X... of van L... te gebrui ken. Een dagblad van Charleroi heeft dezer dagen deze weinig geusche handelwijze moeten uitboeten. Op zekeren dag schreef dil blad een eertoovend artikel op eenen pastoor van hel kanton G..., en schreef nadien voluit het woord Genappe. De schi ijver dacht misschien dal deze aanwijzing genoegzaam was om hem aan alle vervolging te ontirekken. Maar de rechtbank van Charleroi heeft er anders over beslist, en het dagblad veroordeeld om eene terechtwijzingen eene eerherstelling in zijn eersiverschijnend nummer te plaatsen, ten gevolge van een pro ces door 16 pastoors van hel kanton Genappe ingespannen. - „i ’toog valt, wegwasschen, en daarom moest, volgens baar, in beroep gegaan worden naar g0 jijssuwc pieter. Gent!.... Van dat hof verwacht zij alles, alsof 63 L< gein Isidoor. dat hof' geheel en gansch ten haren dienste 67 Moyaert Richard. Mgr. dc Bi derpastoor Ij professor in ging van M.1 114 Cambitm Gustaaf. 104 Gaytan Kar. 1. 93 Chaerle Emile. 48 Coucke Etude. 42 Cousin Alfons. 97 Couzyn Alfons. 117 Deburcbgraeve Isid 69 Demecster Gustaaf. 128 Depagie Emile. 43 du Bois Karei. 64 Gruwez Karei. 57 Halse Karei. 126 Henning Adolf. 51 Hcrtoaghc Adolf. 99 Houvenaghel Raym4 82 Lambrichls August. Ad in kerke, 91 Zonuekein Lodewijk. ‘,102 Legein Benjamin. 1103 Vandecasteclc Hip. 105 Decroos Florimund. 54 Vandenberghe Jules. |IO6 Dcwihle Florimuid. 56 Verslraete Benjamin. 107 Viaeue Pieter, door be tribunaal van Korlrijk uitgesproken. 60 Decreton Jozef.' 108 Vtlevn Victoor. heeft de liberate pers razend gemaakt. Deze im- 7j pinson Leopold. ‘117 Velghe Benjamin, met s wilde en moest eene veroordeeling heb- 72 Vandevelde Lodewijk.! 121 Beyen August, ben eene veroordeeling pour le besoin de la 74 Vileyn August l’0"7 ,'1"1 L’-—1 cause! (dal is in den intrest van den liberalen i 76 Vanbuckhave Alfons. winkel). Met geweld wil zij nu de bloedwet van Heule, die op haar kleeft en thans meer dan ooil in Vrijdag heeft de vermaarde clown Bouvier <lekatholieke bestendige deputation aangevallen. Daarna heefl B.-. Goblel aangekondigd dat hij, bij de discussie van hei budget van justitie, zal voorstellen de jaai wedden der priesters te vermindei en. Hij vroeg aan minister Bara eenen vergelijkenden staat, per gemeente, van de pas toors en onderpastoors, alsook eenen staal over de inkomsten der seminarian. De logie wil nu haren neus gaan steken in het huishouden der geestelijkheid.... Wij zijn verte van het liberale spreekwoord De pastoor mees ter in de kerk en de burgemeester op tiet stad huis. Hel is nu veranderd in de logic baas overal en weg met de priesters! B.‘. Bara heelt eenen uitstel gevraagd voor hel opmaken dier statistiek. Over de semination kan hij geene inlichtingen geven, omdat de bis schoppen hem over dit punt niets mededeelen. Of zij overschot van gelijk hebben! M. De Bruyn heefl hierna de politiek van het gouvernement in hare betrekkingen mei dc gemeenie-vrijhcid gebrandmerkt. Hij sprak over de onderwijskwestie, over de ontgraving van eenen onderofficier (die zteh gezeltmoord had) door eenen specialen kommissaris enz. MM. Rolin en Bara zijn lussebengekomen, om te vet klaren dat bet dekreet van prairial van geene kracht is onder een geuzenministerie, en dat wel de joden en de protestanten, maar niet de katholieken hun eigen keikhof mogen hebben. Na eenige woorden van M. Bockstael, over de bcurtwegen is de algemeene beraadslaging gesloten geworden. 21 Worme Hendrik. 23 Deprez. Pieler. 42 Cleire Jerooni. IlUO^Nt Ill*ll«*. 13 Rooryck Remij. 26 Braeckman Florim. 44 Dcqueker Aimé. iMcnbc rfflie, !80 Roussceuw Pieter. 81 Aoelici l;iev J, room. 86 Vanelsl.imlc Remij. ,98 Borreye Hendrik. Mitt'ele. p>9 Haeic August. |66 Schommelt Jules. 73 Vanthoui limit Alois. 87 Mecuws Eduard. 50 Goudetihoofd Hendrik 91 Bulaye Hendrik. 55 Berghc Camiel. St. IlIcQuiiTH. 31 Senesael August. I Vincliem. 30 Vandenbusschc Emiel. 57 Vanlaere Polidoor. 38 Hcuscl Frans. wending. De zitting werd geopend door een incident dat groote opschudding heeft verwekt, namelijk eene petitie van M. Raick, onderpastoor te Edingheu (Enghien) die de machtiging vraagt 'Oiu eene rechterlijke vervolging in te spannen tegen M. Lucq, voorzitter eetier kommissie van schoolonderzoek, wegens schending der vrij heid van drukpers, misbruik van gezag’ en openbare beleedigiug jegens de getuigen. Daarna heeft M. Malou gevraagd dat M. Van Jlumbeeek aan de Kamer den staat zou meê- deelen der uitgaven voor de officiële scholen, per gemeente. De minister scheen door die vraag gehinderd, en heeft met tegenzin beloofd le doen wat nogelijk is. Na hem heelt M. Pirmez zijn stelsel ontwik- ked van de vertegenwoordiging der minder heid in de gemeente- en piovincieraden. Vol gens dal stelsel zouden er in die raden dan ver tegenwoordigers van beide partijen (e vinden zijn, en daaidoor zou er een nauwkeurig toe zicht beslaan over de handelingen en vooral over bet finanlieel beheer der gemeentebestu ren. Alzoo zou er ook belet worden, hetgeen wij maar al le dikwijls zien gebeuren, dat de wezenlijke belangen der gemeente opgeotterd worden aan de belangen eetier partij en dal dc zaken entreainis werden afgedaan. Vervolgens heeft M. Jacobs den minister ge sproken over de schandalen welke onlangs te Brussel aan hel licht zijn gekomen, en aan M. Rolin gevraagd welke bonding hij zal aanneimm 4° tegenover de beschuldigingen gericht tegen de politie der zeden, en 2“ jegens den ontslag- gevenden burgemeester van Brussel, indieri de feiten, ten zijnen laste openbaar gemaakt, waar blijken te zijn? ben eene veroordeeling pour le besoin de la 74 Vileyn August 88 Brysse Frans. 16 Hersoen August. 18 Maes Komaan. 19 Dewildc Hendrik. 22 Ge: qiiicre Achiel. 27 Rom eel Remy.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1881 | | pagina 2